Rize’de Uyuşturucu Operasyonu! 2 Kişi Gözaltına Alındı

Rize’de dü­zen­le­nen uyuş­tu­ru­cu ope­ras­yo­nun­da gö­zal­tı­na alı­nan 2 ki­şi­den 1’i tu­tuk­la­na­rak ce­za­evi­ne gön­de­ril­di.

Rize İl Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü’ne bağlı Nar­ko­tik Suç­lar­la Mü­ca­de­le Şube Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan 1 şah­sın evine uyuş­tu­ru­cu ve uya­rı­cı madde ti­ca­re­ti yap­tı­ğı tes­pit edil­di­ğin­den ope­ras­yon dü­zen­len­di.
Dü­zen­le­nen ope­ras­yon­da 4 parça ha­li­ne 248 gram bon­zai (sen­te­tik kan­na­bi­no­id) mad­de­si, bon­zai ya­pı­mın­da kul­la­nı­lan 349 mi­li­lit­re çe­şit­li kim­ya­sal, 40 gram Hint Ke­ne­vi­ri to­hu­mu, uyuş­tu­ru­cu madde sa­tı­şı için kul­la­nı­lan 1 adet has­sas te­ra­zi, alü­min­yum folyo ve uyuş­tu­ru­cu madde kul­la­nım apa­rat­la­rı ele ge­çi­ril­di.
Konu ile il­gi­li M.B.B. isim­li şahsa uyuş­tu­ru­cu ve uya­rı­cı madde imal ve ti­ca­re­ti su­çun­dan, H.D. isim­li şahsa ise kul­lan­mak için uyuş­tu­ru­cu ve uya­rı­cı madde satın almak, kabul etmek veya bu­lun­dur­mak su­çun­dan adli işlem ya­pı­lır­ken, M.B.B. isim­li şahıs çı­ka­rıl­dı­ğı adli ma­kam­lar­ca tu­tuk­la­na­rak ce­za­evi­ne gön­de­ril­di.


Haber Merkezi