Monthly Archives: Haziran 2021

Bisiklet Yolu Farkındalığı İçin İstanbul’dan Önce Memleketi Rize’ye, Daha Sonra Gürcistan’a Pedal Çeviriyor

İstan­bul’dan yola çıkan Adem Ek­şi­oğ­lu (56) şe­hir­ler arası bi­sik­let yolu ya­pıl­ma­sı ko­nu­sun­da far­kın­da­lık oluş­tur­mak için bin 500 ki­lo­met­re pedal çe­vi­re­rek Gür­cis­tan’a ulaş­ma­yı he­def­li­yor.

Sa­kar­ya’da ya­şa­yan ve ken­di­si­ne ait in­şa­at fir­ma­sın­dan emek­li olan Adem Ek­şi­oğ­lu (56), küçük yaş­la­rın­dan iti­ba­ren ha­ya­li­ni kur­du­ğu bi­sik­let yol­cu­lu­ğu­nu şir­ke­ti­ni aile­si­ne bı­rak­tık­tan sonra ger­çek­leş­tir­di.
Şe­hir­ler arası yol­lar­da bi­sik­let yolu bu­lun­ma­ma­sı se­be­biy­le far­kın­da­lık da oluş­tur­mak is­te­yen Ek­şi­oğ­lu, 3 gün önce İstan­bul’dan baş­lat­tı­ğı yol­cu­lu­ğun­da Bolu’ya ulaş­tı. Ek­şi­oğ­lu, bi­sik­le­tin­de ta­şı­dı­ğı çadır ve ekip­man­lar­la bin 500 ki­lo­met­re­lik yolu ka­te­de­rek önce mem­le­ke­ti Rize’ye, daha sonra Gür­cis­tan’a kadar git­me­yi he­def­li­yor.
“Bi­sik­let kul­lan­ma­yı teş­vik ede­lim”
Bi­sik­let kul­la­nı­mı­nın araba sa­yı­sı­nı azal­ta­ca­ğı­nı ve teş­vik edil­me­si ge­rek­ti­ği­ni söy­le­yen Ek­şi­oğ­lu, “Bi­sik­let kul­lan­mak çok küçük yaş­tan beri ar­zu­la­dı­ğım bir şeydi. İnşaat şir­ke­tim­den emek­li oldum. İş ye­ri­ni ye­ğen­le­ri­me bı­rak­tım. Spor yap­ma­ya devam edi­yo­rum. Çe­şit­li ku­lüp­le­re ka­tıl­dım. İstan­bul’dan yola çık­tım. Gür­cis­tan’a doğru gi­di­yo­rum. Ama­cım far­kın­da­lık oluş­tur­mak. Bi­sik­let yo­lu­nun ol­ma­yı­şı­nı dev­let yet­ki­li­le­ri­ne du­yur­ma­ya ça­lı­şı­yo­rum. Şe­hir­ler arası yol­lar­da bi­sik­let yolu olur­sa bu kadar çok araba olmaz. Araba sa­yı­sı aza­lır. Küçük yaş­tan beri ara­ba­yı hiç sev­me­dim. Bi­sik­le­ti, yü­rü­me­yi çok se­vi­yo­rum. Ama bana yol yok. Kam­yon­lar­la yan yana gi­di­yo­rum. Teh­li­ke­li olu­yor. Yet­ki­li­ler duy­sun is­ti­yo­rum. Bi­sik­let kul­lan­ma­yı teş­vik ede­lim” dedi.


Haber Merkezi

YÖK’ten RTEÜ Programlarına Öğrenci Alınmasına Onay

Yük­se­köğ­re­tim Ku­ru­lu, RTEÜ bün­ye­sin­de 2 Li­sans ve 1 Ön Li­sans Prog­ra­mı­na ilk defa öğ­ren­ci alın­ma­sı­na onay verdi.

Yük­se­köğ­re­tim Genel Ku­ru­lu; 2021-2022 Aka­de­mik Yı­lın­da RTEÜ Mü­hen­dis­lik ve Mi­mar­lık Fa­kül­te­si Mi­mar­lık Bö­lü­mü ile İkti­sa­di ve İdari Bi­lim­ler Fa­kül­te­si Ulus­la­ra­ra­sı İliş­ki­ler İngi­liz­ce Prog­ra­mı­na 40 öğ­ren­ci alın­ma­sı­na ve Sos­yal Bi­lim­ler Mes­lek Yük­se­ko­ku­lu Sivil Hava Ulaş­tır­ma İşlet­me­ci­li­ği Prog­ra­mı­na 40 öğ­ren­ci alın­ma­sı­na onay verdi.
Yük­se­köğ­re­tim Ku­ru­lu’nun öğ­ren­ci alın­ma­sı­nı onay­la­ma­sı do­la­yı­sıy­la söz ko­nu­su prog­ram­lar 2021 yılı ÖSYS Ter­cih Kı­la­vu­zun­da yer ala­cak­lar­dır. RTEÜ, şeh­ri­mi­ze ve ül­ke­mi­ze ha­yır­lı olsun.

Haber: RTEÜ-BA­SIN

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Ayder Yaylası’ndaki Çalışmaları Değerlendirdi

AK Parti Genel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ömer İleri: “TOKİ li­der­li­ğin­de beş ba­kan­lı­ğı­mı­zın ko­or­di­ne­sin­de bu­ra­da bir dö­nü­şüm ha­ya­ta ge­çi­ri­li­yor. Ger­çek­ten ince plan­la­nan bir dö­nü­şüm pro­je­si.”

AK Parti Genel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ömer İleri, Rize’nin Çam­lı­hem­şin il­çe­si­ne bağlı Ayder Yay­la­sı’nda TOKİ ta­ra­fın­dan ya­pı­mı devam eden kent­sel dö­nü­şüm ça­lış­ma­la­rı ile il­gi­li, “TOKİ li­der­li­ğin­de beş ba­kan­lı­ğı­mı­zın ko­or­di­ne­sin­de bu­ra­da bir dö­nü­şüm ha­ya­ta ge­çi­ri­li­yor. Ger­çek­ten ince plan­la­nan bir dö­nü­şüm pro­je­si.” dedi.
İleri, çe­şit­li prog­ram­lar için gel­di­ği Rize’nin Çam­lı­hem­şin il­çe­sin­de Be­le­di­yes­por te­sis­le­rin­de, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Osman Ha­şi­moğ­lu ve ilçe teş­ki­la­tı ile bir araya geldi. Ya­pı­mı devam eden ça­lış­ma­lar hak­kın­da Ha­şi­moğ­lu’ndan bilgi alan İleri, daha sonra AK Parti İl Baş­ka­nı İshak Alim ile bir­lik­te Ayder Yay­la­sı’na çı­ka­rak ça­lış­ma­la­rı ye­rin­de in­ce­le­di. İleri, va­tan­daş­lar­la gö­rü­şe­rek ta­lep­le­ri­ni din­le­di.
İleri, yap­tı­ğı açık­la­ma­da, Ayder’in sa­de­ce Rize’nin değil Tür­ki­ye’nin bir de­ğe­ri ol­du­ğu­nu söy­le­di. Ta­bi­at ve coğ­ra­fi gü­zel­li­ği açı­sın­dan Ayder’in çok fark­lı bir yeri ol­du­ğu­na işa­ret eden İleri, “Ayder’e sahip çık­mak du­ru­mun­da­yız. Bi­lin­di­ği gibi ön­ce­ki sü­reç­te hafif yo­ğun­luk­ta bir ya­pı­laş­ma ya­şan­mış­tı. Bo­zul­ma nok­ta­sı­na yak­la­şı­yor­du ki dev­le­ti­mi­zin o nok­ta­da bir mü­da­ha­le­si oldu. TOKİ li­der­li­ğin­de beş ba­kan­lı­ğı­mı­zın ko­or­di­ne­sin­de bu­ra­da bir dö­nü­şüm ha­ya­ta ge­çi­ri­li­yor. Ger­çek­ten ince plan­la­nan bir dö­nü­şüm pro­je­si. Düz­gün şe­kil­de ya­pı­lan ote­lin­den tutun, araç tra­fi­ği­ni en­gel­le­yecek oto­par­kı­na, ter­mal te­si­si­ne kadar, arıt­ma sis­tem­le­ri­ne kadar ol­duk­ça kap­sam­lı bir dö­nü­şüm pro­je­si.” diye ko­nuş­tu.
Göz­lem­le­ri­nin olum­lu ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan İleri, “Bu­ra­nın do­ku­su­na uygun bir dö­nü­şüm iler­li­yor. Tabii bazı va­tan­daş­la­rı­mı­zın ope­ras­yo­nel sü­reç­ler­le il­gi­li has­sa­si­yet­le­ri var, bun­la­rı da göz­lem­li­yo­ruz.
Be­le­di­ye baş­ka­nı­mız ve il teş­ki­lat baş­ka­nı­mız has­sa­si­yet­le­ri ya­ki­nen takip edi­yor­lar.
İnşal­lah bun­lar so­nuç­lan­dı­ra­cak, bir düz­lü­ğe çı­kı­la­cak ve güzel bir sonuç kar­şı­mı­za çı­ka­cak.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
İleri, daha sonra Çam­lı­hem­şin il­çe­sin­de es­na­fı zi­ya­ret etti. Ar­dın­dan Pazar il­çe­si­ne geçen İleri, bu­ra­da da çe­şit­li te­mas­lar­da bu­lu­na­rak va­tan­daş­lar­la gö­rü­şe­rek ta­lep­le­ri­ni din­le­di.


Haber Merkezi

Rize’de Uyuşturucu Operasyonu! 2 Kişi Gözaltına Alındı

Rize’de dü­zen­le­nen uyuş­tu­ru­cu ope­ras­yo­nun­da gö­zal­tı­na alı­nan 2 ki­şi­den 1’i tu­tuk­la­na­rak ce­za­evi­ne gön­de­ril­di.

Rize İl Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü’ne bağlı Nar­ko­tik Suç­lar­la Mü­ca­de­le Şube Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan 1 şah­sın evine uyuş­tu­ru­cu ve uya­rı­cı madde ti­ca­re­ti yap­tı­ğı tes­pit edil­di­ğin­den ope­ras­yon dü­zen­len­di.
Dü­zen­le­nen ope­ras­yon­da 4 parça ha­li­ne 248 gram bon­zai (sen­te­tik kan­na­bi­no­id) mad­de­si, bon­zai ya­pı­mın­da kul­la­nı­lan 349 mi­li­lit­re çe­şit­li kim­ya­sal, 40 gram Hint Ke­ne­vi­ri to­hu­mu, uyuş­tu­ru­cu madde sa­tı­şı için kul­la­nı­lan 1 adet has­sas te­ra­zi, alü­min­yum folyo ve uyuş­tu­ru­cu madde kul­la­nım apa­rat­la­rı ele ge­çi­ril­di.
Konu ile il­gi­li M.B.B. isim­li şahsa uyuş­tu­ru­cu ve uya­rı­cı madde imal ve ti­ca­re­ti su­çun­dan, H.D. isim­li şahsa ise kul­lan­mak için uyuş­tu­ru­cu ve uya­rı­cı madde satın almak, kabul etmek veya bu­lun­dur­mak su­çun­dan adli işlem ya­pı­lır­ken, M.B.B. isim­li şahıs çı­ka­rıl­dı­ğı adli ma­kam­lar­ca tu­tuk­la­na­rak ce­za­evi­ne gön­de­ril­di.


Haber Merkezi

Rize’de 7 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi 2 Kişi Tutuklandı

Rize’de 7 ruh­sat­sız ta­ban­ca ele ge­çi­ri­len ope­ras­yon­da gö­zal­tı­na alı­nan 2 şüp­he­li tu­tuk­lan­dı.

Alı­nan bil­gi­ye göre, Rize İl Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü Ka­çak­çı­lık ve Or­ga­ni­ze Suç­lar­la Mü­ca­de­le ekip­le­rin­ce ya­pı­lan ça­lış­ma­lar so­nu­cu 7 ruh­sat­sız ta­ban­ca ile 7 şar­jör ve 29 adet 9×19 mm ça­pın­da fişek ele ge­çi­ril­di.
Ope­ras­yon­da gö­zal­tı­na alı­nan H.E. ve G.E. em­ni­yet­te­ki iş­lem­le­ri­nin ar­dın­dan ad­li­ye­ye sevk edil­di. Şüp­he­li­ler çı­ka­rıl­dık­la­rı ha­kim­lik­çe tu­tuk­la­na­rak ce­za­evi­ne gön­de­ril­di.


Haber Merkezi