Rize’deki 2 Bin 700 Rakımlı Huser Yaylası Gözleri Kamaştırıyor

Dünya Do­ğa­yı Ko­ru­ma Vak­fı­nın ko­ru­ma al­tı­na alın­ma­sı ge­re­ken 200 eko­lo­jik bölge ara­sın­da gös­ter­di­ği, 3 bin 937 met­rey­le Tür­ki­ye’nin en yük­sek dör­dün­cü dağı olan Kaç­kar­lar­da bu­lu­nan yay­la­la­ra yeni tip ko­ro­na­vi­rüs (Ko­vid-19) ile mü­ca­de­le­de kont­rol­lü nor­mal­leş­me dö­ne­min­de ilgi art­ma­ya baş­la­dı.

Zi­ya­ret­çi­ler ge­nel­lik­le Çam­lı­hem­şin il­çe­sin­de­ki Pokut, Sal, Gito, Ba­da­ra, Yu­ka­rı Kav­run ve Huser yay­la­la­rı­nı ter­cih edi­yor. Özel­lik­le 2 bin 700 ra­kım­lı Huser Yay­la­sı’nda gün ba­tı­mı­nı ve sisle olu­şan man­za­ra­yı iz­le­mek is­te­yen­ler yo­ğun­luk oluş­tu­ru­yor. Yay­la­da sis bu­lut­la­rı­nı iz­ler­ken sa­lın­cak­ta ve kayık üze­rin­de fo­toğ­raf çek­tir­mek is­te­yen zi­ya­ret­çi­ler sı­ra­nın ken­di­le­ri­ne gel­me­si­ni bek­li­yor. Çam­lı­hem­şin’e yak­la­şık 60 ki­lo­met­re uzak­lık­ta­ki yay­la­nın yol­la­rı oto­mo­bil sü­rü­cü­le­ri için yo­ru­cu olsa da man­za­ra­yı gören mi­sa­fir­ler yor­gun­lu­ğu unu­ta­rak doğal gü­zel­li­ğin ta­dı­nı çı­ka­rı­yor. Zi­ya­ret­çi­ler­den Ömer Faruk Keleş, Kaç­kar Dağ­la­rı’nda ya­şa­dı­ğı mut­lu­lu­ğu an­lat­tı. Böl­ge­nin do­ğa­sı­nın ken­di­le­ri­ni cez­bet­ti­ği­ni ak­ta­ran Keleş, “Tu­riz­me olan açık­lı­ğı ve bu­ra­la­rın gü­zel­li­ği bizi cez­bet­ti. Şu an ba­la­yın­da­yız. 5 gün­lük ev­li­yiz. Bu­ra­da ol­du­ğu­muz için çok mut­lu­yuz. Doğa ile iç içe bir yer. Bol ok­si­jen ve muh­te­şem bir doğa. Her­ke­si ci­ğer­le­ri­ni bol ok­si­jen­le dol­dur­ma­ya, do­ğa­yı ya­şa­ma­ya bek­li­yo­ruz.” dedi.

  • “Mu­az­zam bir gü­zel­li­ği var”
    As­lı­han Keleş ise Kaç­kar­la­rı ter­cih et­tik­le­ri için çok mutlu ol­duk­la­rı­na de­ği­ne­rek, “Bol ok­si­je­ni­mi­zi aldık, hu­zu­ru­mu­zu aldık. Sal­gın­dan sonra özel­lik­le bu­ra­ya ge­le­rek mutlu olduk. Her­ke­si bu­ra­ya davet edi­yo­ruz.” diye ko­nuş­tu. Tun­ce­li’den gelen Gül­şah Mak da bu kadar gü­zel­li­ği gö­re­cek­le­ri­ni tah­min ede­me­dik­le­ri­ne de­ği­ne­rek, “Huser Yay­la­sı mu­az­zam bir yer. Bol ok­si­jen ve güzel bir man­za­ra­sı var. Bence her­ke­sin gelip gör­me­si ge­re­ken bir yer.” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. Ser­kan An­di­çi de böl­ge­ye gel­dik­le­ri için çok mutlu ol­duk­la­rı­nı vur­gu­la­dı. An­di­çi, “Ger­çek­ten bü­yü­le­yi­ci bir at­mos­fe­ri var. Ka­fa­yı din­le­mek ve doğa ile baş başa ka­la­bil­mek için her­ke­se tav­si­ye edi­yo­ruz. Ka­ra­de­niz’in bu böl­ge­si­ne ilk kez gel­dik. Ger­çek­ten mu­az­zam bir gü­zel­li­ği var.” dedi.

  • Haber Merkezi