Rize’de Yılar Önce Düştüğü Ağaca Ev Yaptı

İlçemizde yıl­lar önce ağaç­tan düşen Er­do­ğan Şim­şek, sağ­lı­ğı­na ka­vu­şur ka­vuş­maz düş­tü­ğü ağa­cın üze­ri­ne ah­şap­tan ev yaptı.

İlçemize bağlı Bü­yük­köy bel­de­sin­de ya­şa­yan Er­do­ğan Şim­şek, yıl­lar önce ağaç­tan düştü. Ağaç­tan dü­şe­rek ya­ra­la­nan Şim­şek’e ge­çir­di­ği cer­ra­hi ope­ras­yon­lar­la 8 adet pla­tin ta­kıl­dı. Uzun süre yü­rü­mek­te zor­la­nan Şim­şek te­da­vi­si­nin ar­dın­dan sağ­lı­ğı­na ka­vu­şun­ca üze­rin­den düş­tü­ğü ağaca bir şey­ler yap­mak is­te­di ve ak­lı­na üze­rin­de bir ev yap­mak geldi. Ağa­cın evi ta­şı­ma­ya­ca­ğı­nı dü­şü­nen Şim­şek ya­nın­da­ki ağaç­tan­da des­tek aldı ve or­ta­ya tam bir Ka­ra­de­niz fık­ra­sı çıktı. Şimdi be­lin­de­ki pla­tin­le­re al­dı­rış et­me­den canı sı­kıl­dık­ça o eve çıkan Şim­şek man­za­ra­ya karşı gün­le­ri­ni ge­çir­me­ye ve mi­sa­fir­le­ri­ni ağır­la­ma­ya baş­la­dı. Ağaç­tan düş­tük­ten sonra ken­di­si­ne bir heves gel­di­ği­ni dile ge­ti­ren Er­do­ğan Şim­şek “Ben ön­ce­den bu kiraz ağa­cın­dan düş­tüm. Ondan sonra he­ves­len­dim bir anda. Bu ağaç­ta bir ev yap­mak is­te­dim. Son­ra­sın­da yap­ma­ya baş­la­dım ve iki ayda ta­mam­la­dım. Ağaç­ta­ki evi­min in­şa­atı­nı ta­mam­la­dık­tan sonra eş dost gelip mu­hab­bet edi­yor, eğ­le­ni­yo­ruz” dedi.
Yer­den yük­sek­li­ği 12 metre
Ağa­cın yük­sek­li­ği­ni ve kul­lan­dı­ğı mal­ze­me­le­ri be­lir­ten Şim­şek “Yük­sek­li­ği 12 metre ci­va­rı. Ağaç eve çık­mak için iki ayrı yol var. Biri ağaca da­ya­lı mer­di­ven, di­ğe­ri ise ağa­cın kendi göv­de­si. Ki­mi­si mer­di­ven­den, ki­mi­si ağaca tır­ma­na­rak çı­kı­yor. Ma­ce­ra­cı­lık böyle bir şey. Evi iki ağa­cın üs­tün­de kur­dum. Çünkü tek ağaca yap­sam yükü fazla ge­le­bi­lir ve sağ­lam olmaz. O yüz­den yı­kıl­ma­ma­sı için iki ağaç üze­rin­de kur­dum. Bu böl­ge­de fazla rüz­gar esi­yor. Sırma tel kul­la­na­rak ağaç üze­rin­de evi sa­bit­le­dim. Bu şe­kil­de rüz­ga­ra karşı daha da­ya­nık­lı hal almış oldu. Hal­bu­ki yı­kıl­ma teh­li­ke­si ol­ma­say­dı rüz­gar­da sal­lan­mak eğ­len­ce­li olur­du. Mal­ze­me ola­rak tahta ve ke­res­te ağır­lık­lı. Üstü çam ağa­cın­dan ya­pı­lı. Ça­tı­sı­nı da sac kul­la­na­rak nor­mal ev gibi yap­tım” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Ağa­cın üs­tün­de­ki evi gören ge­li­yor
Ça­lı­şır­ken ağa­cın üs­tün­de evi görüp dik­ka­ti­ni çek­ti­ği­ni ifade eden Ra­ma­zan Çepni “Ya­kın­lar­da ça­lış­ma­ya gel­miş­tim. Ağaç üs­tün­de evi gö­rün­ce hemen ko­şa­rak gel­dim. Bak­tım iki ayrı çıkış yolu var. Biri mer­di­ven­den di­ğe­ri ise ağa­cın kendi göv­de­sin­den. Ben de hemen tır­ma­na­rak çık­tım. Rüz­gar alan bir yer, deniz man­za­ra­lı. Mü­kem­mel olmuş. Evin sa­hi­bi Er­do­ğan abi bana iki ay bo­yun­ca bu­ra­da ça­lış­tı­ğı­nı söy­le­di. Keşke daha önce ta­nış­say­dık ve bende ona yar­dım­cı ol­say­dım. Er­do­ğan abi ger­çek­ten büyük bir emek ver­miş. Ka­ra­de­niz’imiz­de dağ­la­rıy­la ve de­ni­ziy­le iç içe, bütün gü­zel­lik­le­riy­le be­ra­ber ya­şa­ma­ya devam edi­yo­ruz” şek­lin­de ko­nuş­tu.


Haber Merkezi