ÇAYKUR’DA MAKROHEDEF VE GERÇEKLEŞMELERDE REKOR ARTIŞLAR

Çay İşlet­me­le­ri Genel Mü­dür­lü­ğün­den Ka­mu­oyu­na ya­pı­lan bil­gi­len­dir­me­de;19 Mayıs ta­ri­hin­de baş­la­dı­ğı­mız çay alım­la­rı­mız devam et­mek­te olup ikin­ci sür­gün dö­ne­min­de şu ana kadar 165 bin ton, genel top­lam­da ise 412 bin ton yaş çay alımı ger­çek­leş­ti­ril­miş­tir de­nil­di.

Çay­kur; Kam­pan­ya dö­ne­mi­ne 65.000 ton gibi son yıl­la­rın en az stok mik­ta­rıy­la giren Çay­kur; saha sa­tış­la­rı ve yaş çay iş­le­me ka­pa­si­te­siy­le mak­ro­he­def­ler an­la­mın­da plan­la­dı­ğı şe­kil­de yo­lu­na devam et­mek­te­dir; şek­lin­de açık­lan­dı.
Çay­kur; Bu yılın satış he­de­fi olan 120 bin ton pa­ket­li çay sa­tı­şı­nın Tem­muz ayı satış ger­çek­leş­me­le­ri­ne göre 70 bin to­nu­nu sa­ta­rak son yıl­lar­da aynı ay­la­ra kı­yas­la ya­pı­lan en erken sa­tış­lar ola­rak kayda geç­miş­tir. Bu erken satış ka­za­nı­mı biz­le­re, yılın geri kalan kıs­mın­da 50 bin ton veya üze­rin­de daha rahat çay satış ya­pa­bil­me im­kâ­nı sağ­la­mak­ta­dır.
Özel­lik­le geç­ti­ği­miz son iki yıl içe­ri­sin­de 750 bin ton­lar gibi yük­sek mik­tar­lar­da yaş çay alımı ger­çek­leş­tir­me­mi­ze rağ­men fab­ri­ka­la­rı­mız­da sağ­la­nan mak­si­mum iş­le­me ka­pa­si­te­si ne­ti­ce­sin­de üre­ti­ci­le­ri­mi­zin biz­le­re yük­sek oran­da çay sat­ma­la­rı sağ­lan­mış, aynı za­man­da özel fir­ma­la­ra karşı da olu­şan fiyat ma­ni­pü­las­yon­la­rı­na karşı pi­ya­sa­lar re­gü­le edi­le­rek üre­ti­ci­le­ri­mi­ze bir nevi ko­ru­ma sağ­lan­mış­tır.
Ham­mad­de alımı, iş­le­me ve üre­tim­de ya­ka­la­nan mak­si­mum ger­çek­leş­me­le­rin devam ede­bil­me­si­nin ön şartı olan pa­zar­la­ma aya­ğı­nın da çö­züm­len­me­si ge­rek­ti­ğin­den özel­lik­le bu yıl erken ya­ka­la­dı­ğı­mız satış ger­çek­leş­me­le­ri, önü­müz­de­ki dönem için biz­le­re güven ver­mek­te­dir.
İşlet­me veya Ku­rum­lar için en önem­li ba­şa­rı gös­ter­ge­si; ham­mad­de alımı, üre­tim, pa­zar­la­ma üç­ge­nin­de ku­ru­lan denge ve bu den­ge­nin sür­dü­rü­le­bi­lir­li­ğin­de­dir. Diğer be­lir­le­yi­ci veya et­ken­le­rin olum­lu ve olum­suz oluş­la­rı, ku­ru­lan bu dü­ze­ne­ği bes­ler veya ek­sil­tir ancak tam ola­rak dö­nüş­tür­me­ye yet­mez.
Do­la­yı­sıy­la üre­tim gi­der­le­ri, iş­gü­cü ma­li­yet­le­ri, kul­la­nı­lan iş­let­me kre­di­le­ri gibi dış et­ken­le­rin ge­tir­di­ği ola­ğan yük­ler de ku­ru­lan bu di­na­mik denge içe­ri­sin­de za­man­la daha kolay yö­ne­ti­le­bi­lir ve çö­züm­le­ne­bi­lir bir du­ru­ma ge­le­cek­tir.
Gra­fik­li an­la­tım­da yer al­dı­ğı gibi son beş yılın ham­mad­de alımı, üre­tim ve pa­zar­la­ma ger­çek­leş­me­le­ri­ne ba­ka­cak olur­sak artan bir yük­sel­me içe­ri­sin­de ol­du­ğu­muz gö­rü­le­cek­tir, şek­lin­de açık­lan­dı.

Haber-Foto: Bayram Ali KAVALCI