Çay­kur Ri­zes­por’lu Sa­mu­dio, Mek­si­ka’nın To­lu­ca FC Ta­kı­mı İle An­laş­tı

Çay­kur Ri­zes­por, Pa­ra­gu­ay­lı fut­bol­cu Bra­i­an Sa­mu­dio ile yol­la­rın ay­rıl­dı­ğı­nı açık­la­dı.

Süper Lig ekip­le­rin­den Çay­kur Ri­zes­por Ku­lü­bü’nden “Güle Güle Bra­i­an Sa­mu­dio” mot­to­suy­la ya­pı­lan açık­la­ma­da, “2020-2021 sezon sonu iti­ba­riy­le söz­leş­me­si sona eren pro­fes­yo­nel oyun­cu­muz Bra­i­an José Sa­mu­dio Se­go­via’ya ku­lü­bü­mü­ze ver­di­ği hiz­met­le­rin­den do­la­yı te­şek­kür eder, bun­dan son­ra­ki fut­bol ka­ri­ye­rin­de ken­di­si­ne ba­şa­rı­lar di­le­riz.” ifa­de­le­ri­ne yer ve­ril­di. Yeşil Ma­vi­li­ler­den ay­rı­lan Sa­mu­dio, Mek­si­ka’nın De­por­ti­vo To­lu­ca FC ta­kı­mı ile an­laş­tı.

Haber Merkezi