Monthly Archives: Haziran 2021

Rize’de Yılar Önce Düştüğü Ağaca Ev Yaptı

İlçemizde yıl­lar önce ağaç­tan düşen Er­do­ğan Şim­şek, sağ­lı­ğı­na ka­vu­şur ka­vuş­maz düş­tü­ğü ağa­cın üze­ri­ne ah­şap­tan ev yaptı.

İlçemize bağlı Bü­yük­köy bel­de­sin­de ya­şa­yan Er­do­ğan Şim­şek, yıl­lar önce ağaç­tan düştü. Ağaç­tan dü­şe­rek ya­ra­la­nan Şim­şek’e ge­çir­di­ği cer­ra­hi ope­ras­yon­lar­la 8 adet pla­tin ta­kıl­dı. Uzun süre yü­rü­mek­te zor­la­nan Şim­şek te­da­vi­si­nin ar­dın­dan sağ­lı­ğı­na ka­vu­şun­ca üze­rin­den düş­tü­ğü ağaca bir şey­ler yap­mak is­te­di ve ak­lı­na üze­rin­de bir ev yap­mak geldi. Ağa­cın evi ta­şı­ma­ya­ca­ğı­nı dü­şü­nen Şim­şek ya­nın­da­ki ağaç­tan­da des­tek aldı ve or­ta­ya tam bir Ka­ra­de­niz fık­ra­sı çıktı. Şimdi be­lin­de­ki pla­tin­le­re al­dı­rış et­me­den canı sı­kıl­dık­ça o eve çıkan Şim­şek man­za­ra­ya karşı gün­le­ri­ni ge­çir­me­ye ve mi­sa­fir­le­ri­ni ağır­la­ma­ya baş­la­dı. Ağaç­tan düş­tük­ten sonra ken­di­si­ne bir heves gel­di­ği­ni dile ge­ti­ren Er­do­ğan Şim­şek “Ben ön­ce­den bu kiraz ağa­cın­dan düş­tüm. Ondan sonra he­ves­len­dim bir anda. Bu ağaç­ta bir ev yap­mak is­te­dim. Son­ra­sın­da yap­ma­ya baş­la­dım ve iki ayda ta­mam­la­dım. Ağaç­ta­ki evi­min in­şa­atı­nı ta­mam­la­dık­tan sonra eş dost gelip mu­hab­bet edi­yor, eğ­le­ni­yo­ruz” dedi.
Yer­den yük­sek­li­ği 12 metre
Ağa­cın yük­sek­li­ği­ni ve kul­lan­dı­ğı mal­ze­me­le­ri be­lir­ten Şim­şek “Yük­sek­li­ği 12 metre ci­va­rı. Ağaç eve çık­mak için iki ayrı yol var. Biri ağaca da­ya­lı mer­di­ven, di­ğe­ri ise ağa­cın kendi göv­de­si. Ki­mi­si mer­di­ven­den, ki­mi­si ağaca tır­ma­na­rak çı­kı­yor. Ma­ce­ra­cı­lık böyle bir şey. Evi iki ağa­cın üs­tün­de kur­dum. Çünkü tek ağaca yap­sam yükü fazla ge­le­bi­lir ve sağ­lam olmaz. O yüz­den yı­kıl­ma­ma­sı için iki ağaç üze­rin­de kur­dum. Bu böl­ge­de fazla rüz­gar esi­yor. Sırma tel kul­la­na­rak ağaç üze­rin­de evi sa­bit­le­dim. Bu şe­kil­de rüz­ga­ra karşı daha da­ya­nık­lı hal almış oldu. Hal­bu­ki yı­kıl­ma teh­li­ke­si ol­ma­say­dı rüz­gar­da sal­lan­mak eğ­len­ce­li olur­du. Mal­ze­me ola­rak tahta ve ke­res­te ağır­lık­lı. Üstü çam ağa­cın­dan ya­pı­lı. Ça­tı­sı­nı da sac kul­la­na­rak nor­mal ev gibi yap­tım” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Ağa­cın üs­tün­de­ki evi gören ge­li­yor
Ça­lı­şır­ken ağa­cın üs­tün­de evi görüp dik­ka­ti­ni çek­ti­ği­ni ifade eden Ra­ma­zan Çepni “Ya­kın­lar­da ça­lış­ma­ya gel­miş­tim. Ağaç üs­tün­de evi gö­rün­ce hemen ko­şa­rak gel­dim. Bak­tım iki ayrı çıkış yolu var. Biri mer­di­ven­den di­ğe­ri ise ağa­cın kendi göv­de­sin­den. Ben de hemen tır­ma­na­rak çık­tım. Rüz­gar alan bir yer, deniz man­za­ra­lı. Mü­kem­mel olmuş. Evin sa­hi­bi Er­do­ğan abi bana iki ay bo­yun­ca bu­ra­da ça­lış­tı­ğı­nı söy­le­di. Keşke daha önce ta­nış­say­dık ve bende ona yar­dım­cı ol­say­dım. Er­do­ğan abi ger­çek­ten büyük bir emek ver­miş. Ka­ra­de­niz’imiz­de dağ­la­rıy­la ve de­ni­ziy­le iç içe, bütün gü­zel­lik­le­riy­le be­ra­ber ya­şa­ma­ya devam edi­yo­ruz” şek­lin­de ko­nuş­tu.


Haber Merkezi

ÇAYKUR’DA MAKROHEDEF VE GERÇEKLEŞMELERDE REKOR ARTIŞLAR

Çay İşlet­me­le­ri Genel Mü­dür­lü­ğün­den Ka­mu­oyu­na ya­pı­lan bil­gi­len­dir­me­de;19 Mayıs ta­ri­hin­de baş­la­dı­ğı­mız çay alım­la­rı­mız devam et­mek­te olup ikin­ci sür­gün dö­ne­min­de şu ana kadar 165 bin ton, genel top­lam­da ise 412 bin ton yaş çay alımı ger­çek­leş­ti­ril­miş­tir de­nil­di.

Çay­kur; Kam­pan­ya dö­ne­mi­ne 65.000 ton gibi son yıl­la­rın en az stok mik­ta­rıy­la giren Çay­kur; saha sa­tış­la­rı ve yaş çay iş­le­me ka­pa­si­te­siy­le mak­ro­he­def­ler an­la­mın­da plan­la­dı­ğı şe­kil­de yo­lu­na devam et­mek­te­dir; şek­lin­de açık­lan­dı.
Çay­kur; Bu yılın satış he­de­fi olan 120 bin ton pa­ket­li çay sa­tı­şı­nın Tem­muz ayı satış ger­çek­leş­me­le­ri­ne göre 70 bin to­nu­nu sa­ta­rak son yıl­lar­da aynı ay­la­ra kı­yas­la ya­pı­lan en erken sa­tış­lar ola­rak kayda geç­miş­tir. Bu erken satış ka­za­nı­mı biz­le­re, yılın geri kalan kıs­mın­da 50 bin ton veya üze­rin­de daha rahat çay satış ya­pa­bil­me im­kâ­nı sağ­la­mak­ta­dır.
Özel­lik­le geç­ti­ği­miz son iki yıl içe­ri­sin­de 750 bin ton­lar gibi yük­sek mik­tar­lar­da yaş çay alımı ger­çek­leş­tir­me­mi­ze rağ­men fab­ri­ka­la­rı­mız­da sağ­la­nan mak­si­mum iş­le­me ka­pa­si­te­si ne­ti­ce­sin­de üre­ti­ci­le­ri­mi­zin biz­le­re yük­sek oran­da çay sat­ma­la­rı sağ­lan­mış, aynı za­man­da özel fir­ma­la­ra karşı da olu­şan fiyat ma­ni­pü­las­yon­la­rı­na karşı pi­ya­sa­lar re­gü­le edi­le­rek üre­ti­ci­le­ri­mi­ze bir nevi ko­ru­ma sağ­lan­mış­tır.
Ham­mad­de alımı, iş­le­me ve üre­tim­de ya­ka­la­nan mak­si­mum ger­çek­leş­me­le­rin devam ede­bil­me­si­nin ön şartı olan pa­zar­la­ma aya­ğı­nın da çö­züm­len­me­si ge­rek­ti­ğin­den özel­lik­le bu yıl erken ya­ka­la­dı­ğı­mız satış ger­çek­leş­me­le­ri, önü­müz­de­ki dönem için biz­le­re güven ver­mek­te­dir.
İşlet­me veya Ku­rum­lar için en önem­li ba­şa­rı gös­ter­ge­si; ham­mad­de alımı, üre­tim, pa­zar­la­ma üç­ge­nin­de ku­ru­lan denge ve bu den­ge­nin sür­dü­rü­le­bi­lir­li­ğin­de­dir. Diğer be­lir­le­yi­ci veya et­ken­le­rin olum­lu ve olum­suz oluş­la­rı, ku­ru­lan bu dü­ze­ne­ği bes­ler veya ek­sil­tir ancak tam ola­rak dö­nüş­tür­me­ye yet­mez.
Do­la­yı­sıy­la üre­tim gi­der­le­ri, iş­gü­cü ma­li­yet­le­ri, kul­la­nı­lan iş­let­me kre­di­le­ri gibi dış et­ken­le­rin ge­tir­di­ği ola­ğan yük­ler de ku­ru­lan bu di­na­mik denge içe­ri­sin­de za­man­la daha kolay yö­ne­ti­le­bi­lir ve çö­züm­le­ne­bi­lir bir du­ru­ma ge­le­cek­tir.
Gra­fik­li an­la­tım­da yer al­dı­ğı gibi son beş yılın ham­mad­de alımı, üre­tim ve pa­zar­la­ma ger­çek­leş­me­le­ri­ne ba­ka­cak olur­sak artan bir yük­sel­me içe­ri­sin­de ol­du­ğu­muz gö­rü­le­cek­tir, şek­lin­de açık­lan­dı.

Haber-Foto: Bayram Ali KAVALCI

Rize’deki 2 Bin 700 Rakımlı Huser Yaylası Gözleri Kamaştırıyor

Dünya Do­ğa­yı Ko­ru­ma Vak­fı­nın ko­ru­ma al­tı­na alın­ma­sı ge­re­ken 200 eko­lo­jik bölge ara­sın­da gös­ter­di­ği, 3 bin 937 met­rey­le Tür­ki­ye’nin en yük­sek dör­dün­cü dağı olan Kaç­kar­lar­da bu­lu­nan yay­la­la­ra yeni tip ko­ro­na­vi­rüs (Ko­vid-19) ile mü­ca­de­le­de kont­rol­lü nor­mal­leş­me dö­ne­min­de ilgi art­ma­ya baş­la­dı.

Zi­ya­ret­çi­ler ge­nel­lik­le Çam­lı­hem­şin il­çe­sin­de­ki Pokut, Sal, Gito, Ba­da­ra, Yu­ka­rı Kav­run ve Huser yay­la­la­rı­nı ter­cih edi­yor. Özel­lik­le 2 bin 700 ra­kım­lı Huser Yay­la­sı’nda gün ba­tı­mı­nı ve sisle olu­şan man­za­ra­yı iz­le­mek is­te­yen­ler yo­ğun­luk oluş­tu­ru­yor. Yay­la­da sis bu­lut­la­rı­nı iz­ler­ken sa­lın­cak­ta ve kayık üze­rin­de fo­toğ­raf çek­tir­mek is­te­yen zi­ya­ret­çi­ler sı­ra­nın ken­di­le­ri­ne gel­me­si­ni bek­li­yor. Çam­lı­hem­şin’e yak­la­şık 60 ki­lo­met­re uzak­lık­ta­ki yay­la­nın yol­la­rı oto­mo­bil sü­rü­cü­le­ri için yo­ru­cu olsa da man­za­ra­yı gören mi­sa­fir­ler yor­gun­lu­ğu unu­ta­rak doğal gü­zel­li­ğin ta­dı­nı çı­ka­rı­yor. Zi­ya­ret­çi­ler­den Ömer Faruk Keleş, Kaç­kar Dağ­la­rı’nda ya­şa­dı­ğı mut­lu­lu­ğu an­lat­tı. Böl­ge­nin do­ğa­sı­nın ken­di­le­ri­ni cez­bet­ti­ği­ni ak­ta­ran Keleş, “Tu­riz­me olan açık­lı­ğı ve bu­ra­la­rın gü­zel­li­ği bizi cez­bet­ti. Şu an ba­la­yın­da­yız. 5 gün­lük ev­li­yiz. Bu­ra­da ol­du­ğu­muz için çok mut­lu­yuz. Doğa ile iç içe bir yer. Bol ok­si­jen ve muh­te­şem bir doğa. Her­ke­si ci­ğer­le­ri­ni bol ok­si­jen­le dol­dur­ma­ya, do­ğa­yı ya­şa­ma­ya bek­li­yo­ruz.” dedi.

  • “Mu­az­zam bir gü­zel­li­ği var”
    As­lı­han Keleş ise Kaç­kar­la­rı ter­cih et­tik­le­ri için çok mutlu ol­duk­la­rı­na de­ği­ne­rek, “Bol ok­si­je­ni­mi­zi aldık, hu­zu­ru­mu­zu aldık. Sal­gın­dan sonra özel­lik­le bu­ra­ya ge­le­rek mutlu olduk. Her­ke­si bu­ra­ya davet edi­yo­ruz.” diye ko­nuş­tu. Tun­ce­li’den gelen Gül­şah Mak da bu kadar gü­zel­li­ği gö­re­cek­le­ri­ni tah­min ede­me­dik­le­ri­ne de­ği­ne­rek, “Huser Yay­la­sı mu­az­zam bir yer. Bol ok­si­jen ve güzel bir man­za­ra­sı var. Bence her­ke­sin gelip gör­me­si ge­re­ken bir yer.” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. Ser­kan An­di­çi de böl­ge­ye gel­dik­le­ri için çok mutlu ol­duk­la­rı­nı vur­gu­la­dı. An­di­çi, “Ger­çek­ten bü­yü­le­yi­ci bir at­mos­fe­ri var. Ka­fa­yı din­le­mek ve doğa ile baş başa ka­la­bil­mek için her­ke­se tav­si­ye edi­yo­ruz. Ka­ra­de­niz’in bu böl­ge­si­ne ilk kez gel­dik. Ger­çek­ten mu­az­zam bir gü­zel­li­ği var.” dedi.

  • Haber Merkezi

“BİZ ÇAYKUR RİZESPOR’U ZAMANA TAŞIMAYA GELİYORUZ”

Çaykur Rizespor Kulübü Başkan Adayı Armatör Tahir KIRAN;

“BİZ ÇAYKUR RİZESPOR’U ZAMANA TAŞIMAYA GELİYORUZ”

Çay­kur Ri­zes­por’da, 19-26 Ha­zi­ran ta­rih­le­rin­de ger­çek­leş­ti­ri­lecek olan Ola­ğa­nüs­tü Kong­re’de Ç. Ri­zes­por’a Baş­kan­lık aday­lı­ğı­nı açık­la­yan, Ri­ze-De­re­pa­zar’lı Ar­ma­tör Tahir KIRAN, Rize Ri­cos­ta Otel’de dü­zen­le­miş ol­du­ğu kah­val­tı­lı basın top­lan­tı­sın­da seçim ön­ce­si önem­li açık­la­ma­lar­da bu­lun­du.

Çi­çe­ği bur­nun­da Baş­kan adayı Kıran’a, Rize’de ve Trab­zon’da görev yapan ya­zı­lı ve gör­sel medya men­sup­la­rı yoğun ilgi gös­ter­di­ler.
Ri­ze­li ta­nın­mış iş adamı Tahir KIRAN; “Son yıl­lar­da sü­rek­li ola­rak hem­şe­ri­le­rim­den, Ç. Ri­zes­por ta­raf­tar­la­rın­dan ve de ca­mi­amız­dan, Ç. Ri­zes­por Baş­ka­nı olmam ko­nu­sun­da büyük bir talep gör­mek­te­yim.
Bu ger­çek­ten çok onur ve gurur ve­ri­ci. Ç. Ri­zes­por Baş­kan­lı­ğı, her Ri­ze­li­nin gurur du­ya­ca­ğı, gö­nül­den is­te­ye­ce­ği şe­ref­li bir ma­kam­dır. Bu­gü­ne kadar maddi ma­ne­vi hiç­bir des­te­ği esir­ge­me­di­ğim, mem­le­ke­ti­min me­da­rı if­ti­ha­rı Ri­zes­por’a henüz za­ma­nı gel­me­di­ği için baş­kan ol­ma­yı dü­şün­me­di­ği­mi iki kez basın açık­la­ma­sı ya­pa­rak du­yur­ma­ma rağ­men, bu te­vec­cüh her geçen gün ar­ta­rak devam etti. Rize ile adım öy­le­si­ne öz­deş­leş­miş du­rum­da ki, bu ıs­rar­lı te­vec­cüh kar­şı­sın­da ben de Ri­zes­por’a hiz­met bor­cum ol­du­ğu­nu ve artık za­ma­nı­nın gel­di­ği­ni dü­şü­nü­yo­rum. Bu ne­den­le İnşal­lah genel kurul te­vec­cüh gös­te­rip bu şanlı gö­re­vi bize ve­rir­se çözüm üre­te­bi­lecek güçlü bir kadro ile ba­şa­rı­lı yıl­lar için ge­li­yo­ruz. Ri­zes­por için eli­miz­den ge­le­nin en iyi­si­ni ya­pa­ca­ğı­mız­dan hiç­bir hem­şe­ri­min şüp­he­si ol­ma­sın. Bu ca­mi­anın men­fa­at­le­ri­ni ön plan­da tut­mak ve ge­le­ce­ği­ni inşa etmek ama­cıy­la yola çık­tık. Ri­zes­por’u sa­de­ce Rize iline sı­kı­şıp kal­mak­tan kur­ta­ra­ca­ğız ve bu büyük ca­mi­ayı za­ma­na ta­şı­ya­ca­ğız. Sa­de­ce Rize’de değil tüm dün­ya­da ya­şa­yan Ri­ze­li hem­şe­ri­le­ri­min de büyük des­te­ği­ni ala­rak köklü bir de­ği­şim ve ye­ni­lik­çi bir an­la­yış için çık­tı­ğı­mız bu yolda, hem saha için­de hem saha dı­şın­da mu­vaf­fak ola­rak Ç. Ri­zes­por’u za­ma­na ta­şı­ya­ca­ğı­mı­za kal­ben ina­nı­yo­rum. Hem­şe­ri­le­rim­den bir iki yıl sabır is­ti­yo­rum. Artık bun­dan sonra Ç.Ri­zes­por ta­kı­mı­mız asan­sör takım du­ru­mun­da ol­ma­ya­cak. Lig­de­ki bütün ta­kım­lar eko­no­mik acı­dan bat­mış du­rum­da­dır. Ri­zes­por bir tık daha iyi du­rum­da­dır. Ç.Ri­zes­por Batı Ka­ra­de­niz’den, Doğu Ka­ra­de­niz’e kadar tüm Ka­ra­de­niz bel­ge­sin­de ko­nu­şu­lan ve bu bölge il­le­ri­mi­zin ta­kım­la­rıy­la di­ya­log, dost­luk, da­ya­nış­ma ve kar­deş­lik içe­ri­sin­de ola­ca­ğız. Fark­lı za­man­lar­da bir araya ge­le­ce­ğiz. Tür­ki­ye’nin en çok ko­nu­şu­lan ba­şa­rı­lı ku­lü­bü olmak için ku­rum­sal kim­li­ği oluş­muş bir kulüp ola­ca­ğız. Bil­has­sa kom­şu­muz kar­deş şeh­ri­miz Trab­zons­por ca­mi­asıy­la da­ya­nış­ma için­de ola­ca­ğız. Biz di­yo­ruz ki, Trab­zon­suz bir Rize, Ri­ze­siz bir Trab­zon olmaz.” şek­lin­de ko­nuş­tu.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali KA­VAL­CI

Çay­kur Ri­zes­por’lu Sa­mu­dio, Mek­si­ka’nın To­lu­ca FC Ta­kı­mı İle An­laş­tı

Çay­kur Ri­zes­por, Pa­ra­gu­ay­lı fut­bol­cu Bra­i­an Sa­mu­dio ile yol­la­rın ay­rıl­dı­ğı­nı açık­la­dı.

Süper Lig ekip­le­rin­den Çay­kur Ri­zes­por Ku­lü­bü’nden “Güle Güle Bra­i­an Sa­mu­dio” mot­to­suy­la ya­pı­lan açık­la­ma­da, “2020-2021 sezon sonu iti­ba­riy­le söz­leş­me­si sona eren pro­fes­yo­nel oyun­cu­muz Bra­i­an José Sa­mu­dio Se­go­via’ya ku­lü­bü­mü­ze ver­di­ği hiz­met­le­rin­den do­la­yı te­şek­kür eder, bun­dan son­ra­ki fut­bol ka­ri­ye­rin­de ken­di­si­ne ba­şa­rı­lar di­le­riz.” ifa­de­le­ri­ne yer ve­ril­di. Yeşil Ma­vi­li­ler­den ay­rı­lan Sa­mu­dio, Mek­si­ka’nın De­por­ti­vo To­lu­ca FC ta­kı­mı ile an­laş­tı.

Haber Merkezi