Yazıcı, Rize Organize Sanayi Bölgesi’nde İncelemelerde Bulundu

AK Parti Genel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ha­ya­ti Ya­zı­cı, Rize Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si ile il­gi­li “İyi­de­re Lo­jis­tik Mer­ke­zi’nin ya­pı­mı­na baş­lan­ma­sı ikin­ci etap or­ga­ni­ze sa­na­yi böl­ge­si­ne ta­le­bi Tür­ki­ye öl­çe­ğin­de yay­gın­laş­tı­rıl­mış çe­şit­len­dir­miş du­rum­da.” dedi.

Ya­zı­cı, çe­şit­li prog­ram­lar için gel­di­ği Rize’de Kal­kan­de­re il­çe­sin­de muh­tar­lar­la bir araya geldi.
Daha sonra be­ra­be­rin­de­ki AK Parti İl Baş­ka­nı İshak Alim ve par­ti­li­ler­le Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si­ne geçen Ya­zı­cı, bu­ra­da hiz­me­te açı­lan fab­ri­ka­la­rı gezdi.
Ya­zı­cı, bu­ra­da ga­ze­te­ci­le­re yap­tı­ğı açık­la­ma­da, Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si’nin bi­rin­ci eta­bın­da 23 sa­na­yi iş­let­me­si bu­lun­du­ğu­nu, ça­lı­şan sa­yı­sı­nın da 400 ol­du­ğu­nu söy­le­di.
Tam ka­pa­si­te ça­lış­ma­ya baş­la­ma­sı ha­lin­de bu­ra­da bin 500 ki­şi­nin is­tih­dam edi­le­ce­ği­ni kay­de­den Ya­zı­cı, “Ta­lep­ler dik­ka­te alın­mak su­re­ti ile ikin­ci etap ça­lış­ma­la­rı devam edi­yor. Ar­sa­nın te­mi­ni ka­mu­laş­tı­rıl­ma­sı ko­nu­sun­da iler­le­me­ler sağ­lan­mış du­rum­da. Ta­lep­ler alın­ma aşa­ma­sı­na ge­lin­miş ve bu bö­lüm­de 21 sa­na­yi par­se­li oluş­tu­ru­la­cak.” diye ko­nuş­tu.
Sa­na­yi böl­ge­sin­de­ki so­run­la­rın ken­di­le­ri­ne ile­til­di­ği­ni ve çö­zü­mü için ça­lış­tık­la­rı­nı ak­ta­ran Ya­zı­cı, şöyle devam etti:
“Rize’nin kal­kın­ma­da ön­ce­lik­li yö­re­ler ça­lış­ma­sın­da üçün­cü kü­me­ye ge­ti­ril­miş ol­ma­sı ne­de­niy­le sa­na­yi böl­ge­si­nin im­kan­la­rın ka­za­nıl­ma­sı ba­kı­mın­dan aley­he et­ki­li­yor. Öyle bir du­ru­ma ge­ti­ril­miş ki; Ga­zi­an­tep, Mer­sin, Sam­sun ile aynı dü­zey­de. İlgili ba­kan­lı­ğa ile­te­ce­ğiz ve ar­ka­daş­lar bunu de­ğer­len­di­recek. Bir diğer konu bu­ra­da fa­ali­yet için ih­ti­yaç du­yu­lan do­ğal­gaz eri­şi­mi­nin sağ­lan­ma­sı. Çünkü, çok yük­sek ma­li­yet­le de­po­lan­mış yer­den temin edi­yor­lar. İnşal­lah sis­te­me en­teg­re ola­cak şe­kil­de do­ğal­ga­zın ge­li­şi­mi sağ­lan­ma­sı ko­nu­sun­da ça­lış­ma ya­pa­ca­ğız. Üçün­cü bir sorun ise bu­ra­nın bir tünel ile Ovit ve lo­jis­tik ağ bağ­lan­tı­sı­nın sağ­lan­ma­sı.”
Tünel ya­pı­mı ta­le­bi­nin çok haklı ye­rin­de ol­du­ğu ko­nu­sun­da görüş ol­du­ğu­nun al­tı­nı çizen Ya­zı­cı, şun­la­rı kay­det­ti:
“Biraz du­rak­sa­mış du­rum­da in­şal­lah bunu tek­rar ha­tır­la­tıp ge­liş­me­si­ni sağ­la­ya­ca­ğız. Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si’nin Rize’ye sağ­la­ya­ca­ğı im­kan­la­rın önemi diğer üni­te­le­rin­de bu alana et­ki­siy­le daha be­lir­gin hale ge­li­yor. Şunu demek is­ti­yo­rum; İyi­de­re Lo­jis­tik Mer­ke­zi’nin ya­pı­mı­na baş­lan­ma­sı ikin­ci etap or­ga­ni­ze sa­na­yi böl­ge­si­ne ta­le­bi Tür­ki­ye öl­çe­ğin­de yay­gın­laş­tı­rıl­mış çe­şit­len­dir­miş du­rum­da. Son de­re­ce se­vin­di­ri­ci, ar­ka­daş­la­rı­mız bu­ra­yı il­giy­le dik­kat­li­ce takip edi­yor.”


Haber Merkezi