Rize’de İpek Böceği Yetiştiriciliğine Hobi Olarak Başladılar, Meslek Sahibi Oldular

Rize’de ya­şa­yan ve asıl mes­le­ği aş­çı­lık olan Üm­mü­gül­süm Öz­türk ile ar­ka­da­şı Büşra Kasap, hobi ola­rak baş­la­dık­la­rı ipek bö­ce­ği ye­tiş­ti­ri­ci­li­ği­ni şim­di­ler­de mes­lek ha­li­ne ge­tir­di.

Ri­ze­li Aşçı Üm­mü­gül­süm Öz­türk dört yıl önce ipek bö­cek­le­ri­ne merak saldı.
İnter­net­te ge­rek­li araş­tır­ma­la­rı yap­tık­tan sonra hobi ola­rak ev­le­rin­de ipek bö­ce­ği ye­tiş­tir­me­ye baş­la­dı.
Zaman geç­tik­çe ipek bö­cek­le­ri­ni çok seven Öz­türk, bö­cek­le­rin sa­yı­la­rı­nı ar­tı­ra­rak işi ha­li­ne ge­tir­di.
Üm­mü­gül­süm Öz­türk’ün ar­ka­da­şı Büşra Kasap da ipek bö­ce­ği ye­tiş­tir­me­ye baş­la­dık­tan sonra iş­le­ri­ni bir­leş­tir­di.
Şim­di­ler­se ise bir iki ar­ka­daş bir depo ki­ra­la­yıp üre­tim­le­ri­ni art­tır­mak is­ti­yor.
İpek bö­ce­ği ye­tiş­ti­ri­ci­li­ği­ne hobi ola­rak baş­la­dı­ğı­nı ancak bu­gün­ler­de 100 kutu ipek bö­ce­ği ol­du­ğu­nu be­lir­ten Üm­mü­gül­süm Öz­türk “Özel bir şir­ket­te aşçı ola­rak ça­lı­şı­yo­rum.
Hobi ola­rak bu işe baş­la­dık. Dört se­ne­dir bu işe merak sal­dım.
İnter­net­ten araş­tır­dım. Daha son­ra­sın­da ken­di­mi­zi bu işin için­de bul­duk. İlk bir kutu ile baş­la­dık.
Bir ku­tu­da İki bin küsur ipek bö­ce­ği var. Yavaş yavaş bu sa­yı­yı ar­tır­dık. Şu an da eli­miz­de mev­cut 100 kutu var” şek­lin­de ko­nuş­tu.
Ortak olmak is­te­yen­ler var”
Baş­ka­la­rı ta­ra­fın­dan or­tak­lık tek­lif­le­ri­nin gel­di­ği­ni söy­le­yen Öz­türk “Et­ra­fı­mız­dan güzel yo­rum­lar alı­yo­ruz. ’Ya­pa­bi­lir mi­si­niz?’ gibi so­ru­lar alı­yo­ruz bazen. Evet ya­pa­bi­li­riz, neden ya­pa­ma­ya­lım? Kendi ayak­la­rı­mı­zın üze­rin­de du­ru­yo­ruz. De­po­ya ta­şın­dık­tan sonra da ekip kur­ma­yı dü­şün­mü­yo­ruz. Şu an bizim için çok erken. Ortak olmak is­te­yen­ler ço­ğal­dı. Ama biz şim­di­lik is­te­mi­yo­ruz. Bizim için çok erken” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Güzel bir ge­ti­ri­si var”
Ye­tiş­ti­ri­ci­li­ğin çok zor ol­du­ğu­nu fakat güzel bir ge­ti­ri­si ol­du­ğu­nu ifade eden Öz­türk “Üret­ti­ği­miz ko­za­la­rı sa­de­ce Ko­za­bir­lik alı­yor. Ko­za­bir­lik dı­şın­da satış ger­çek­leş­tir­mi­yo­ruz. Günde üç kez yem­li­yo­ruz. Bö­cek­ler yavru iken günde dört se­fer­di. Bü­yü­dük­çe günde üç se­fe­re dü­şür­dük. Sabah, öğle ve akşam yem­li­yo­ruz. Bö­cek­ler dört gün yiyor, bir gün uy­ku­ya ge­çi­yor. Her uyu­duk­la­rı zaman bir yaş alı­yor­lar. Kırk günü ta­mam­la­dık­tan sonra koza ör­me­ye baş­lı­yor­lar. Dört yıl­dır bu işi ya­pı­yo­rum. Bu sene üze­rin­de biraz daha yo­ğun­laş­tım. Güzel bir ge­ti­ri­si var” diye ko­nuş­tu.
“İlk baş­lar­ken kırk beş gün çok yoğun”
İpek bö­cek­le­ri­ni bes­le­me­ye baş­la­yın­ca ilk 45 günün çok önem­li ol­du­ğu­nu söy­le­yen Büşra Kasap “Özel bir şir­ket­te mu­ha­se­be bö­lü­mün­de gö­rev­li­yim. Gül­süm hanım sa­ye­sin­de bir yıl­dır ben de bu işe baş­la­dım. Ba­kım­la­rı gayet zor. İlk baş­lar­ken bir kutu ideal. Yak­la­şık kırk beş gün sos­yal ya­şan­tı­nı­zı bir ke­na­ra at­ma­nız lazım” dedi.
“Dut ara­zi­si şart”
Ken­di­le­ri­nin dut ara­zi­le­ri ol­ma­la­rı­na rağ­men yap­rak ek­sik­li­ği ya­şa­dık­la­rı­nı dile ge­ti­ren Kasap ”Bu işi ya­pa­bil­me­niz için dut ara­zi­ni­zin ol­ma­sı ge­re­ki­yor. Başka türlü ger­çek­ten çok zor. Bizim dut ara­zi­mi­zin ol­ma­sı­na rağ­men ye­ti­şe­mi­yo­ruz. Şu an yap­rak sı­kın­tı­mız var” bil­gi­si­ni pay­laş­tı.
Evde dok­san kasa ipek bö­ce­ği var”
Evin­de dok­san ci­va­rı kasa ol­du­ğu­nu ve yakın bir ta­rih­te üre­ti­mi bü­yüt­mek için depo ki­ra­la­ya­cak­la­rı­nı dile ge­ti­ren Büşra Kasap ”Evim­de dok­sa­na yakın kasa var. Ya­kın­da de­po­ya ta­şı­na­ca­ğız. Ben de­di­ğim gibi bu yıl dahil oldum. İnşal­lah güzel işler ya­pa­ca­ğız” şek­lin­de ko­nuş­tu.


Haber Merkezi