KAYMAKAM BAYRAM TÜRKER HAFTA SONU BÜYÜKKÖYDEYDİ

Ça­ye­li Kay­ma­ka­mı Bay­ram Tür­ker, hafta sonu be­ra­be­rin­de ilçe Zi­ra­at Odası Baş­ka­nı Ali Kü­çü­kis­la­moğ­lu ile bir­lik­te il­çe­miz bel­de­le­rin­den Bü­yük­köy de çay ve kivi ye­tiş­ti­ri­ci­li­ği hak­kın­da bilgi edin­me ba­kı­mın­dan çe­şit­li in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du.

Çayın baş­ken­ti Ça­ye­li de çayın ye­tiş­ti­ri­ci­li­ği, yöre hal­kı­na kat­kı­la­rı ve so­run­la­rı hak­kın­da zi­ra­at odası baş­ka­nı Ali Kü­çü­kis­la­moğ­lu’nda bilgi aldı.
Baş­kan Kü­çü­kis­la­moğ­lu, çayın yöre hal­kı­nın temel geçim kay­na­ğı ol­ma­sı­nın ya­nın­da yöre hal­kı­nın ya­rın­la­ra daha gü­ven­li bak­ma­sı­nı vaz­ge­çil­mez ürünü ol­du­ğu­nu, ancak yıl­lar­dır çık­ma­sı bek­le­nen çay ka­nu­nu­nun hala çı­ka­rı­la­ma­mış ol­ma­sı üre­ti­ci­le­ri­mi­zi özel sek­tö­rün ini­si­ya­ti­fi­ne bı­rak­tı­ğı gibi il­çe­miz­den de met­ro­pol şe­hir­le­re göç akı­şı­nı da te­tik­le­di­ği­ni ifade eder­ken, bu olum­suz du­rum­la­rın son­lan­dı­rıl­ma­sı adına biran önce yüz­bin­ler­ce üre­ti­ci­nin sa­bır­sız­lık­la bek­le­di­ği çay ka­nu­nu­nun çı­ka­rıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di.
Baş­kan Kü­çü­kis­la­moğ­lu, son yıl­lar­da çaya al­ter­na­tif ola­rak dü­şü­nü­len Kivi ye­tiş­ti­ri­ci­li­ği ye­ter­siz tarım alan­la­rın­da üre­til­me­ye baş­lan­ma­sı­na rağ­men ça­yı­mı­za al­ter­na­tif ola­ma­ma­sı­na rağ­men bir neb­ze­de olsa üre­ti­ci aile­le­rin büt­çe­le­ri­ne bir neb­ze­de olsa katkı sağ­la­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, kivi üre­ti­ci­li­ği yapan hem­şeh­ri­le­ri­mi­zin baş­lı­ca so­run­la­rın­dan bi­ri­si ko­nu­mun­da bu­lu­nan üre­ti­ci­le­ri­mi­zin be­lir­li tüc­ca­rın kap­ka­çın­dan kur­ta­rıl­ma­sı adına ive­di­lik­le soğuk hava de­po­la­rı­nın ha­ya­ta ge­çi­ril­me­si ve ürü­nün daha uzun süre sak­la­na­bil­me­si­nin ve hak et­ti­ği de­ğer­de sa­tı­şı­nın sağ­lan­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni ifade etti.
Kay­ma­kam Bay­ram Tür­ker, ken­di­si­ne ürün­ler adına bilgi veren baş­kan Kü­çü­kis­la­moğ­lu’na te­şek­kür eder­ken, eline ma­ka­sı ala­rak çay top­la­ma­sı ise güzel bir gö­rün­tü or­ta­ya çı­kar­dı.


Ha­ber-Fo­to: Halil İbra­him SAKLI