GENÇLERİN YENİ MEKANI DİYANET GENÇ OFİS

Din hiz­me­ti­ni top­lu­mun her ke­si­mi­ne ulaş­tır­ma­yı amaç­la­yan Di­ya­net İşleri Baş­kan­lı­ğı genç­le­ri sahih dini bilgi ile bu­luş­tur­mak, sos­yal ve açı­dan ge­liş­me­le­ri­ni sağ­la­mak, akıl­la­rı­na ta­kı­lan dini içe­rik­li so­ru­la­ra cevap ver­mek, top­lu­mu bir arada tutan ah­la­ki er­dem­le­ri genç­le­re ak­tar­mak ama­cıy­la il ve il­çe­ler­de Di­ya­net Genç­lik Mer­ke­zi, Di­ya­net Genç Ofis ve Di­ya­net Okuma Sa­lon­la­rı aç­ma­ya baş­la­dı.

Bir çay koy ge­li­yo­rum di­ye­bi­le­ce­ği­niz, ak­lı­nı­za ta­kı­lan dini so­ru­la­rı so­ra­bi­le­ce­ği­niz, dini da­nış­man­lık ve reh­ber­lik hiz­me­ti ala­bi­le­ce­ği­niz nezih bir ortam arı­yor­sa­nız Di­ya­net Genç Ofis tam size göre…
Din hiz­me­ti­ni top­lu­mun her ke­si­mi­ne ulaş­tır­ma­yı amaç­la­yan Di­ya­net İşleri Baş­kan­lı­ğı genç­le­ri sahih dini bilgi ile bu­luş­tur­mak, sos­yal ve açı­dan ge­liş­me­le­ri­ni sağ­la­mak, akıl­la­rı­na ta­kı­lan dini içe­rik­li so­ru­la­ra cevap ver­mek, top­lu­mu bir arada tutan ah­la­ki er­dem­le­ri genç­le­re ak­tar­mak ama­cıy­la il ve il­çe­ler­de Di­ya­net Genç­lik Mer­ke­zi, Di­ya­net Genç Ofis ve Di­ya­net Okuma Sa­lon­la­rı aç­ma­ya baş­la­dı.
Bizde Rize İl müf­tü­lü­ğü­ne bağlı Di­ya­net Genç Ofis’i zi­ya­ret ettik ve Ofis hak­kın­da İl Müftü Yar­dım­cı­sı Tuğba Kiş­mir’den bilgi aldık. Müftü Yar­dım­cı­sı Kiş­mir, ” Di­ya­net Genç­lik Ko­or­di­na­tör­lü­ğü­nün bir par­ça­sı olan Genç Ofi­si­miz­de genç­le­ri­mi­ze yö­ne­lik hiz­met­ler ve­ril­mek­te. Genç­le­ri­miz bu­ra­ya gelip gö­rev­li ho­ca­la­rı­mı­zın yap­tık­la­rı ders­le­re, sos­yal-kül­tü­rel-sa­nat­sal ak­ti­vi­te­le­re ve okuma grup­la­rı­na ka­tı­la­bi­lir­ler. Me­se­la Genç­lik Ko­or­di­na­tö­rü­müz Ayşe Ka­boğ­lu ta­ra­fın­dan Fıkıh, Meal, Tef­sir ders­le­ri ya­pıl­mak­ta.
Genç­lik Ko­or­di­na­tör Yar­dım­cı­sı Gül­nur Yıl­dız ta­ra­fın­dan Et­ki­li İle­ti­şim ve Dik­si­yon ders­le­ri ve­ril­mek­te. Genç­le­ri­miz akıl­la­rı­na ta­kı­lan, merak et­tik­le­ri dini me­se­le­le­ri gö­rev­li­le­ri­mi­ze da­nı­şa­bi­lir­ler. Biz­ler din gö­rev­li­le­ri ola­rak dev­le­ti­mi­zin ku­ru­mu­mu­za ver­di­ği görev çer­çe­ve­sin­ce genç­le­ri­mi­ze her türlü din is­tis­ma­rın­dan ko­ru­yup sahip dini bilgi ile bu­luş­tur­mak is­ti­yo­ruz. Di­ya­net Genç Ofi­si­miz­de­ki tüm hiz­met­ler üc­ret­siz­dir. Şu an genç kız­la­ra yö­ne­lik hiz­met ver­mek­te­yiz” dedi. Di­ya­net Genç Ofis, Fener Ma­hal­le­si Ata­türk Cad­de­si üze­rin­de­dir.


Ha­ber-Fo­to: Ya­se­min ÖZÇELİK