Bu Yıl İlki Düzenlenecek Olan GastroRize Festivali İçin Geri Sayım Başladı

Bu yıl ilki dü­zen­le­necek olan Gast­ro­Ri­ze Fes­ti­va­li’nin ta­nı­tım top­lan­tı­sı İstan­bul’da ger­çek­leş­ti. Fes­ti­val­le Rize’nin eko­no­mi­si­ne de katkı sun­ma­yı he­def­le­dik­le­ri­ni be­lir­ten Rize Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi Metin, “Bu coğ­raf­ya­yı ve lez­zet­le­ri­ni ta­nı­ta­bil­mek, bu ve­si­le ile Rize’ye ge­lecek olan tu­rist sa­yı­sı­nın daha da fazla art­ma­sı­na ve­si­le ola­bil­mek ve Ri­ze­li es­na­fı­mı­zın bu­gü­ne kadar ev ha­ne­le­rin­de ya­pı­lan lez­zet­le­rin bütün dün­ya­ya ta­nı­tıl­ma­sı ve mar­ka­laş­ma­sı­nı he­def­li­yo­ruz” dedi.

Bu yıl ilki dü­zen­le­necek olan ve doğal gü­zel­lik­le­ri, ta­ri­hi zen­gin­lik­le­ri­nin yanı sıra yö­re­sel lez­zet­le­ri ile de kül­tü­re sahip olan Rize’yi dün­ya­ya ta­nı­ta­cak olan Gast­ro­Ri­ze Fes­ti­va­li, İstan­bul’da ger­çek­le­şen basın top­lan­tı­sıy­la ta­nı­tıl­dı. 1-3 Tem­muz ta­rih­le­ri ara­sın­da Rize’de dü­zen­le­necek olan fes­ti­val, gast­ro­no­mi dün­ya­sı­nın önem­li isim­le­ri­ni bu­luş­tu­ra­cak. Fes­ti­va­le Tür­ki­ye’nin en iyi şef­le­ri­nin gör­kem­li gast­ro-şov­la­rı renk ka­ta­cak ve Tür­ki­ye’nin ba­lık­çı­lık gu­ru­la­rı zi­ya­ret­çi­le­re bil­gi­ler su­na­cak. Ay­rı­ca Rize’nin bi­yo-çe­şit­li­li­ği, çayı ve ta­rı­mı, yerel pa­zar­la­rı, ge­le­nek­sel lo­kan­ta­la­rı, çift­çi­le­ri, ba­lık­çı­la­rı, ta­ri­hi özel­lik­le­ri ve hasat za­ma­nı fa­ali­yet­le­ri de fes­ti­val­de yer bu­la­cak. Gast­ro­Ri­ze Fes­ti­va­li ile doğal, kül­tü­rel ve ta­ri­hi gü­zel­lik­le­riy­le öne çıkan Rize’nin gast­ro­no­mi ala­nın­da­ki zen­gin­lik­le­ri­ni de dün­ya­ya ta­nıt­mak amaç­la­nı­yor. Basın top­lan­tı­sın­da ko­nu­şan Rize Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi Metin, “Eşsiz kül­tü­rüy­le, zen­gin­li­ği ile ve yö­re­sel lez­zet­le­ri ile ül­ke­mi­zin yük­se­len de­ğer­le­ri ara­sın­da olan Rize’de 1-3 Tem­muz ta­rih­le­rin­de il­ki­ni ger­çek­leş­ti­re­ce­ği­miz Gast­ro­Ri­ze gün­le­ri hak­kın­da bilgi ver­mek üzere bugün bu­ra­da bir araya gel­miş bu­lu­nu­yo­ruz. Bi­lin­di­ği gibi ül­ke­mi­zin önde gelen tu­rizm is­tas­yon­la­rın­dan Rize’miz, ken­di­ne hay­ran bı­ra­kan do­ğa­sıy­la, yay­la­la­rıy­la, ka­le­le­riy­le, kemer köp­rü­le­riy­le, şe­la­le­le­riy­le, ta­ri­hi ko­nak­la­rıy­la bir gezi di­ya­rı. Biz buna artık leziz ye­mek­le­ri­mi­zi de, yö­re­sel lez­zet­le­ri­mi­zi de ek­le­mek is­ti­yo­ruz. Bu amaç­la da Gast­ro­Ri­ze gün­le­ri ile be­ra­ber in­şal­lah siz­ler­le be­ra­ber 1 Tem­muz ta­rih­le­rin­de güzel lez­zet­le­ri ve doğa ve ta­ri­hi­ni ta­nıt­mak için gün­le­ri­mi­zi dü­zen­le­ye­ce­ğiz” diye ko­nuş­tu.
“Rize’mizin eko­no­mi­si için de ciddi bir katkı su­na­ca­ğız”
“Rize’mizin eko­no­mi­si için de ciddi bir katkı su­na­ca­ğız” diyen Baş­kan Metin, “Bu­nun­la be­ra­ber biz ön­ce­lik­le Tür­ki­ye’mize, Ka­ra­de­niz’de ül­ke­si bu­lu­nan diğer dev­let­le­ri­mi­ze ve dünya dev­let­le­ri­ne bu coğ­raf­ya­yı ve lez­zet­le­ri­ni ta­nı­ta­bil­mek, bu ve­si­le ile Rize’ye ge­lecek olan tu­rist sa­yı­sı­nın daha da fazla art­ma­sı­na ve­si­le ola­bil­mek ve Ri­ze­li es­na­fı­mı­zın bu­gü­ne kadar ev ha­ne­le­rin­de ya­pı­lan lez­zet­le­rin bütün dün­ya­ya ta­nı­tıl­ma­sı ve mar­ka­laş­ma­sı­nı he­def­li­yo­ruz. Bu nok­ta­da id­di­alı­yız çünkü ha­ki­kat­ten böl­ge­miz­de­ki lez­zet­ler her gelen mi­sa­fi­ri­miz ta­ra­fın­dan eşsiz bir şe­kil­de be­ğe­ni­li­yor. O zaman bu be­ğe­ni­len­le­ri biz daha fazla bir nü­fu­sa ulaş­tı­ra­bi­lir­sek, ta­nı­ta­bi­lir­sek bun­dan her­kes lez­zet ola­rak fay­da­la­na­bi­le­cek­tir. Bun­dan her­kes fay­da­la­na­cak­tır. Rize’mizin eko­no­mi­si için de ciddi bir katkı su­na­ca­ğız. Şimdi Rize çok ken­di­ne özgü taş kemer köp­rü­le­ri ile be­ra­ber yay­la­la­rı, şe­la­le­le­ri ile be­ra­ber geç­miş­te ya­pı­lan çok büyük ko­nak­la­rıy­la be­ra­ber gelen tu­rist­le­rin zaten çok dik­ka­ti­ni çeken bir bölge. Özel­lik­le yıl so­nun­da ha­va­ala­nı­mı­zın ta­mam­lan­ma­sıy­la be­ra­ber bu daha da fazla ar­ta­cak. Özel­lik­le Arap ya­rı­ma­da­sın­dan gelen tu­rist­le­ri­miz ve yine Batı ül­ke­le­rin­den gelip dağ­la­rı­mız­da, yay­la­la­rı­mız­da kayak yapan çok üst düzey in­san­la­rı­mız bu­ra­ya ge­li­yor ve çok mem­nun bir şe­kil­de ay­rı­lı­yor­lar­sa bunu bizim daha fazla kit­le­le­re du­yur­ma­mız ge­re­ki­yor. Artık sa­de­ce Rize’de değil bu lez­zet­le­ri Tür­ki­ye’nin her ta­ra­fın­da tü­ke­ti­li­yor ol­ma­sı­nı sağ­la­mak bizim için iyi ola­cak. Tabii bu fes­ti­val as­lın­da bir ta­nı­tım fes­ti­va­li ola­cak. Yani Rize’ye ge­lecek ünlü şef­ler , siz­ler basın men­sup­la­rı ge­lecek, biz bu gü­zel­lik­le­ri ilk etap­ta siz­le­re sonra bütün dün­ya­ya ta­nıt­mış ola­ca­ğız. Bu bir yarış değil, bu bir pay­la­şım­dır as­lın­da. İnsan­lar eko­no­mik ya­pı­la­rı dü­zel­dik­çe dün­ya­yı gez­mek is­ti­yor­lar. Aynı za­man­da Rize’deki in­san­lar da bir­çok yeri gez­mek is­ti­yor­lar. Rize dı­şın­da­ki­ler de Rize’yi gez­mek is­te­ye­cek­ler­dir. Bu bir tatlı re­ka­bet­tir. Bu tatlı re­ka­bet ül­ke­mi­ze ve es­na­fı­mı­za ka­zan­dı­ra­cak­tır. Ben öyle dü­şü­nü­yo­rum. Tür­ki­ye bütün coğ­raf­ya­sıy­la be­ra­ber mü­kem­mel bir coğ­raf­ya, bu an­lam­da Tür­ki­ye’nin tu­riz­mi­ne de ciddi an­lam­da katkı sağ­la­mış ola­cak­tır Rize’nin bu gi­ri­şi­mi” açık­la­ma­sın­da bu­lun­du.


Haber Merkezi