Monthly Archives: Haziran 2021

KAYMAKAM BAYRAM TÜRKER HAFTA SONU BÜYÜKKÖYDEYDİ

Ça­ye­li Kay­ma­ka­mı Bay­ram Tür­ker, hafta sonu be­ra­be­rin­de ilçe Zi­ra­at Odası Baş­ka­nı Ali Kü­çü­kis­la­moğ­lu ile bir­lik­te il­çe­miz bel­de­le­rin­den Bü­yük­köy de çay ve kivi ye­tiş­ti­ri­ci­li­ği hak­kın­da bilgi edin­me ba­kı­mın­dan çe­şit­li in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du.

Çayın baş­ken­ti Ça­ye­li de çayın ye­tiş­ti­ri­ci­li­ği, yöre hal­kı­na kat­kı­la­rı ve so­run­la­rı hak­kın­da zi­ra­at odası baş­ka­nı Ali Kü­çü­kis­la­moğ­lu’nda bilgi aldı.
Baş­kan Kü­çü­kis­la­moğ­lu, çayın yöre hal­kı­nın temel geçim kay­na­ğı ol­ma­sı­nın ya­nın­da yöre hal­kı­nın ya­rın­la­ra daha gü­ven­li bak­ma­sı­nı vaz­ge­çil­mez ürünü ol­du­ğu­nu, ancak yıl­lar­dır çık­ma­sı bek­le­nen çay ka­nu­nu­nun hala çı­ka­rı­la­ma­mış ol­ma­sı üre­ti­ci­le­ri­mi­zi özel sek­tö­rün ini­si­ya­ti­fi­ne bı­rak­tı­ğı gibi il­çe­miz­den de met­ro­pol şe­hir­le­re göç akı­şı­nı da te­tik­le­di­ği­ni ifade eder­ken, bu olum­suz du­rum­la­rın son­lan­dı­rıl­ma­sı adına biran önce yüz­bin­ler­ce üre­ti­ci­nin sa­bır­sız­lık­la bek­le­di­ği çay ka­nu­nu­nun çı­ka­rıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di.
Baş­kan Kü­çü­kis­la­moğ­lu, son yıl­lar­da çaya al­ter­na­tif ola­rak dü­şü­nü­len Kivi ye­tiş­ti­ri­ci­li­ği ye­ter­siz tarım alan­la­rın­da üre­til­me­ye baş­lan­ma­sı­na rağ­men ça­yı­mı­za al­ter­na­tif ola­ma­ma­sı­na rağ­men bir neb­ze­de olsa üre­ti­ci aile­le­rin büt­çe­le­ri­ne bir neb­ze­de olsa katkı sağ­la­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, kivi üre­ti­ci­li­ği yapan hem­şeh­ri­le­ri­mi­zin baş­lı­ca so­run­la­rın­dan bi­ri­si ko­nu­mun­da bu­lu­nan üre­ti­ci­le­ri­mi­zin be­lir­li tüc­ca­rın kap­ka­çın­dan kur­ta­rıl­ma­sı adına ive­di­lik­le soğuk hava de­po­la­rı­nın ha­ya­ta ge­çi­ril­me­si ve ürü­nün daha uzun süre sak­la­na­bil­me­si­nin ve hak et­ti­ği de­ğer­de sa­tı­şı­nın sağ­lan­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni ifade etti.
Kay­ma­kam Bay­ram Tür­ker, ken­di­si­ne ürün­ler adına bilgi veren baş­kan Kü­çü­kis­la­moğ­lu’na te­şek­kür eder­ken, eline ma­ka­sı ala­rak çay top­la­ma­sı ise güzel bir gö­rün­tü or­ta­ya çı­kar­dı.


Ha­ber-Fo­to: Halil İbra­him SAKLI

Rize Aile Sağlığı Merkezlerinde Biontech Aşısı Yapılmaya Başlandı

Rize İl Sağ­lık Mü­dü­rü Dr. Mus­ta­fa Tepe: “Ko­vid-19 mü­ca­de­le sü­re­cin­de el­bet­te ki eli­miz­de­ki en et­ki­li gü­cü­müz şüphe yok ki aşı­dır.”

Rize İl Sağ­lık Mü­dü­rü Dr. Mus­ta­fa Tepe yap­tı­ğı ya­zı­lı açık­la­ma­da, ” Ko­vid-19 mü­ca­de­le sü­re­cin­de el­bet­te ki eli­miz­de­ki en et­ki­li gü­cü­müz şüphe yok ki aşı­dır. Bu an­lam­da 170 bin doz aşıyı bu­gü­ne dek hal­kı­mı­za uy­gu­la­dık. Bu sü­reç­te hiç­bir va­tan­da­şı­mız da aşıya bağlı çok ciddi bir komp­li­kas­yon ile kar­şı­laş­ma­dık.
İster­se Çin Si­no­vac, is­ter­se de Alman Bi­on­tech aşısı olsun uy­gu­la­ma son­ra­sın­da bazı in­san­la­rı­mız­da aşı ya­pı­lan kolda ağrı, baş ağ­rı­sı, kas ve eklem ağ­rı­la­rı, kır­gın­lık, hal­siz­lik gibi bir takım yan et­ki­ler gö­rül­mek­te olup; ge­nel­lik­le bu et­ki­ler­de 2 veya 3 gün içe­ri­sin­de ken­di­li­ğin­den kay­bol­mak­ta­dır.” dedi.
Ay­rı­ca, her­han­gi bir aşı­nın di­ğe­ri­ne oran­la daha çok yan etki gös­ter­di­ği, bun­dan ha­re­ket­le daha risk­li ola­bi­le­ce­ği dü­şün­ce­si­nin yan­lış ol­du­ğu­nu be­lir­ten Tepe, şun­la­rı kay­det­ti:
“Bu se­bep­le aşı hakkı ta­nım­lan­mış va­tan­daş­la­rı­mız mut­lak su­ret­le aşı­la­rı­nı zaman ge­çir­mek­si­zin ol­ma­lı­dır­lar. Çünkü bu karar hem ken­di­le­ri, hem sev­dik­le­ri, hem de top­lum adına ala­bi­le­cek­le­ri en doğru ka­rar­dır.
Yine ön­ce­sin­de ağır aler­ji­si, özel­lik­le yu­mur­ta vb. et­men­le­re karşı ciddi aler­ji öy­kü­sü olan kim­se­le­rin aşı­la­rı­nı mut­lak su­ret­le has­ta­ne­le­ri­mi­zin aşı po­lik­li­nik­le­rin­de du­rum­la­rı­nı be­lir­te­rek ol­ma­la­rı ge­rek­mek­te­dir.
İlimiz ge­ne­lin­de 40 yaş ve üzeri ile ön­ce­lik ta­nın­mış tüm va­tan­daş­la­rı­mı­za yö­ne­lik aşı­la­ma fa­ali­yet­le­ri tüm hı­zıy­la devam et­mek­te­dir. Aşı hakkı ta­nım­lan­mış va­tan­daş­la­rı­mız aile sağ­lı­ğı mer­kez­le­ri­miz ile tüm has­ta­ne­le­ri­miz­de ran­de­vu almak su­re­tiy­le hem Si­no­vac hem de Bi­on­tech aşı­la­rı­nı yap­tı­ra­bi­lir­ler.”

Haber Merkezi

RİZE ZİRAAT ODALARI KOORDİNASYON TOPLANTISI YAPILDI

Rize Zi­ra­at Oda­la­rı İl Ko­or­di­nas­yon top­lan­tı­sı bu ay İyi­de­re İlçe­sin­de ya­pıl­dı.

Rize İli­miz­de fa­ali­yet­te bu­lu­nan Ar­de­şen, Çam­lı­hem­şin, Ça­ye­li, De­re­pa­za­rı, Fın­dık­lı, Gü­ney­su, İkiz­de­re, Kal­kan­de­re, Pazar İlçe­le­ri’nin de bu­lun­du­ğu 11 Zi­ra­at Oda­sı­nın 10 il­çe­ye ait Zi­ra­at Odası Baş­kan­la­rı ile bir­lik­te İl Ko­or­di­nas­yon ku­ru­lu top­lan­tı­sı, ko­or­di­nas­yon ku­ru­lu ve Ça­ye­li Zi­ra­at Odası Baş­ka­nı Ali Kü­çü­kis­la­moğ­lu baş­kan­lı­ğın­da İyi­de­re Zi­ra­at Odası ev sa­hip­li­ğin­de ger­çek­leş­ti­ril­di.
Çay ka­nu­nu ve çay sek­tö­rün­de­ki ya­pı­sal so­run­la­rın ele alı­nıp dile ge­ti­ri­len top­lan­tı­da, 10 ilçe Zi­ra­at odası Baş­ka­nı’nın im­za­sı­nı ta­şı­yan basın açık­la­ma­sı­nın et­ki­le­ri ve çay ka­nu­nu­nun çı­ka­rıl­ma­sı için ne­le­rin ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­nin is­ti­şa­re edil­di­ği bil­di­ril­di.
Rize Zi­ra­at Oda­la­rı İl Ko­or­di­nas­yon ku­ru­lu baş­ka­nı Ali Kü­çü­kis­la­moğ­lu, oda­lar ola­rak amaç­la­rı­nın Rize ve Ri­ze­li üre­ti­ci­le­rin so­run­la­rı­nın çö­zü­mü, ürün­le­ri­nin kar­şı­lı­ğı olan hak­ke­diş­le­ri­nin alın­ma­sı ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, Zi­ra­at oda­la­rı ola­rak bu amaç uğ­ru­na 7/24 ça­lış­ma­la­rı­nı ara­lık­sız ola­rak sür­dür­dük­le­ri­ni söy­le­di.


Ha­ber-Fo­to: Halil İbra­him SAKLI

İpsiz Recep Ölümünün 93. Yıl Dönümünde Anıldı

Ri­ze­li Ku­va-ı Mil­li­ye kah­ra­ma­nı İpsiz Recep, ölü­mü­nün 93. yıl dö­nü­mün­de Rize Sahil Parkı’nda dü­zen­le­nen tö­ren­le anıl­dı.

Rize Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan or­ga­ni­ze edi­len prog­ram, İpsiz Recep’in Sahil Par­kın­da bu­lu­nan anıtı önün­de ya­pıl­dı. Ölü­mü­nün 93. yıl dö­nü­mü anı­sı­na dü­zen­le­nen anma prog­ra­mı­na, Rize Vali Yar­dım­cı­sı Bay­ram Sağır, Rize Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı Meh­met Yol­daş, İl Milli Eği­tim Mü­dü­rü Engin Emen, İl Müf­tü­sü Naci Çak­mak­çı, İl Tarım ve Orman Mü­dü­rü Murat Genç, kamu ve sivil top­lum ku­ru­lu­şu tem­sil­ci­le­ri ve va­tan­daş­lar ka­tıl­dı.
Saygı du­ru­şu ve İstik­lal Marşı ile baş­la­yan prog­ra­mın ar­dın­dan Rize Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı Meh­met Yol­daş ta­ra­fın­dan günün anlam ve öne­mi­ni be­lir­ten bir ko­nuş­ma ya­pıl­dı. Ko­nuş­ma­nın ar­dın­dan İl Müf­tü­sü Naci Çak­mak­çı ta­ra­fın­dan tüm şe­hit­ler ve milli mü­ca­de­le kah­ra­man­la­rı­nın ruhu için edi­len du­anın ar­dın­dan prog­ram son buldu.

Haber Merkezi

GENÇLERİN YENİ MEKANI DİYANET GENÇ OFİS

Din hiz­me­ti­ni top­lu­mun her ke­si­mi­ne ulaş­tır­ma­yı amaç­la­yan Di­ya­net İşleri Baş­kan­lı­ğı genç­le­ri sahih dini bilgi ile bu­luş­tur­mak, sos­yal ve açı­dan ge­liş­me­le­ri­ni sağ­la­mak, akıl­la­rı­na ta­kı­lan dini içe­rik­li so­ru­la­ra cevap ver­mek, top­lu­mu bir arada tutan ah­la­ki er­dem­le­ri genç­le­re ak­tar­mak ama­cıy­la il ve il­çe­ler­de Di­ya­net Genç­lik Mer­ke­zi, Di­ya­net Genç Ofis ve Di­ya­net Okuma Sa­lon­la­rı aç­ma­ya baş­la­dı.

Bir çay koy ge­li­yo­rum di­ye­bi­le­ce­ği­niz, ak­lı­nı­za ta­kı­lan dini so­ru­la­rı so­ra­bi­le­ce­ği­niz, dini da­nış­man­lık ve reh­ber­lik hiz­me­ti ala­bi­le­ce­ği­niz nezih bir ortam arı­yor­sa­nız Di­ya­net Genç Ofis tam size göre…
Din hiz­me­ti­ni top­lu­mun her ke­si­mi­ne ulaş­tır­ma­yı amaç­la­yan Di­ya­net İşleri Baş­kan­lı­ğı genç­le­ri sahih dini bilgi ile bu­luş­tur­mak, sos­yal ve açı­dan ge­liş­me­le­ri­ni sağ­la­mak, akıl­la­rı­na ta­kı­lan dini içe­rik­li so­ru­la­ra cevap ver­mek, top­lu­mu bir arada tutan ah­la­ki er­dem­le­ri genç­le­re ak­tar­mak ama­cıy­la il ve il­çe­ler­de Di­ya­net Genç­lik Mer­ke­zi, Di­ya­net Genç Ofis ve Di­ya­net Okuma Sa­lon­la­rı aç­ma­ya baş­la­dı.
Bizde Rize İl müf­tü­lü­ğü­ne bağlı Di­ya­net Genç Ofis’i zi­ya­ret ettik ve Ofis hak­kın­da İl Müftü Yar­dım­cı­sı Tuğba Kiş­mir’den bilgi aldık. Müftü Yar­dım­cı­sı Kiş­mir, ” Di­ya­net Genç­lik Ko­or­di­na­tör­lü­ğü­nün bir par­ça­sı olan Genç Ofi­si­miz­de genç­le­ri­mi­ze yö­ne­lik hiz­met­ler ve­ril­mek­te. Genç­le­ri­miz bu­ra­ya gelip gö­rev­li ho­ca­la­rı­mı­zın yap­tık­la­rı ders­le­re, sos­yal-kül­tü­rel-sa­nat­sal ak­ti­vi­te­le­re ve okuma grup­la­rı­na ka­tı­la­bi­lir­ler. Me­se­la Genç­lik Ko­or­di­na­tö­rü­müz Ayşe Ka­boğ­lu ta­ra­fın­dan Fıkıh, Meal, Tef­sir ders­le­ri ya­pıl­mak­ta.
Genç­lik Ko­or­di­na­tör Yar­dım­cı­sı Gül­nur Yıl­dız ta­ra­fın­dan Et­ki­li İle­ti­şim ve Dik­si­yon ders­le­ri ve­ril­mek­te. Genç­le­ri­miz akıl­la­rı­na ta­kı­lan, merak et­tik­le­ri dini me­se­le­le­ri gö­rev­li­le­ri­mi­ze da­nı­şa­bi­lir­ler. Biz­ler din gö­rev­li­le­ri ola­rak dev­le­ti­mi­zin ku­ru­mu­mu­za ver­di­ği görev çer­çe­ve­sin­ce genç­le­ri­mi­ze her türlü din is­tis­ma­rın­dan ko­ru­yup sahip dini bilgi ile bu­luş­tur­mak is­ti­yo­ruz. Di­ya­net Genç Ofi­si­miz­de­ki tüm hiz­met­ler üc­ret­siz­dir. Şu an genç kız­la­ra yö­ne­lik hiz­met ver­mek­te­yiz” dedi. Di­ya­net Genç Ofis, Fener Ma­hal­le­si Ata­türk Cad­de­si üze­rin­de­dir.


Ha­ber-Fo­to: Ya­se­min ÖZÇELİK

Rize’de İpek Böceği Yetiştiriciliğine Hobi Olarak Başladılar, Meslek Sahibi Oldular

Rize’de ya­şa­yan ve asıl mes­le­ği aş­çı­lık olan Üm­mü­gül­süm Öz­türk ile ar­ka­da­şı Büşra Kasap, hobi ola­rak baş­la­dık­la­rı ipek bö­ce­ği ye­tiş­ti­ri­ci­li­ği­ni şim­di­ler­de mes­lek ha­li­ne ge­tir­di.

Ri­ze­li Aşçı Üm­mü­gül­süm Öz­türk dört yıl önce ipek bö­cek­le­ri­ne merak saldı.
İnter­net­te ge­rek­li araş­tır­ma­la­rı yap­tık­tan sonra hobi ola­rak ev­le­rin­de ipek bö­ce­ği ye­tiş­tir­me­ye baş­la­dı.
Zaman geç­tik­çe ipek bö­cek­le­ri­ni çok seven Öz­türk, bö­cek­le­rin sa­yı­la­rı­nı ar­tı­ra­rak işi ha­li­ne ge­tir­di.
Üm­mü­gül­süm Öz­türk’ün ar­ka­da­şı Büşra Kasap da ipek bö­ce­ği ye­tiş­tir­me­ye baş­la­dık­tan sonra iş­le­ri­ni bir­leş­tir­di.
Şim­di­ler­se ise bir iki ar­ka­daş bir depo ki­ra­la­yıp üre­tim­le­ri­ni art­tır­mak is­ti­yor.
İpek bö­ce­ği ye­tiş­ti­ri­ci­li­ği­ne hobi ola­rak baş­la­dı­ğı­nı ancak bu­gün­ler­de 100 kutu ipek bö­ce­ği ol­du­ğu­nu be­lir­ten Üm­mü­gül­süm Öz­türk “Özel bir şir­ket­te aşçı ola­rak ça­lı­şı­yo­rum.
Hobi ola­rak bu işe baş­la­dık. Dört se­ne­dir bu işe merak sal­dım.
İnter­net­ten araş­tır­dım. Daha son­ra­sın­da ken­di­mi­zi bu işin için­de bul­duk. İlk bir kutu ile baş­la­dık.
Bir ku­tu­da İki bin küsur ipek bö­ce­ği var. Yavaş yavaş bu sa­yı­yı ar­tır­dık. Şu an da eli­miz­de mev­cut 100 kutu var” şek­lin­de ko­nuş­tu.
Ortak olmak is­te­yen­ler var”
Baş­ka­la­rı ta­ra­fın­dan or­tak­lık tek­lif­le­ri­nin gel­di­ği­ni söy­le­yen Öz­türk “Et­ra­fı­mız­dan güzel yo­rum­lar alı­yo­ruz. ’Ya­pa­bi­lir mi­si­niz?’ gibi so­ru­lar alı­yo­ruz bazen. Evet ya­pa­bi­li­riz, neden ya­pa­ma­ya­lım? Kendi ayak­la­rı­mı­zın üze­rin­de du­ru­yo­ruz. De­po­ya ta­şın­dık­tan sonra da ekip kur­ma­yı dü­şün­mü­yo­ruz. Şu an bizim için çok erken. Ortak olmak is­te­yen­ler ço­ğal­dı. Ama biz şim­di­lik is­te­mi­yo­ruz. Bizim için çok erken” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Güzel bir ge­ti­ri­si var”
Ye­tiş­ti­ri­ci­li­ğin çok zor ol­du­ğu­nu fakat güzel bir ge­ti­ri­si ol­du­ğu­nu ifade eden Öz­türk “Üret­ti­ği­miz ko­za­la­rı sa­de­ce Ko­za­bir­lik alı­yor. Ko­za­bir­lik dı­şın­da satış ger­çek­leş­tir­mi­yo­ruz. Günde üç kez yem­li­yo­ruz. Bö­cek­ler yavru iken günde dört se­fer­di. Bü­yü­dük­çe günde üç se­fe­re dü­şür­dük. Sabah, öğle ve akşam yem­li­yo­ruz. Bö­cek­ler dört gün yiyor, bir gün uy­ku­ya ge­çi­yor. Her uyu­duk­la­rı zaman bir yaş alı­yor­lar. Kırk günü ta­mam­la­dık­tan sonra koza ör­me­ye baş­lı­yor­lar. Dört yıl­dır bu işi ya­pı­yo­rum. Bu sene üze­rin­de biraz daha yo­ğun­laş­tım. Güzel bir ge­ti­ri­si var” diye ko­nuş­tu.
“İlk baş­lar­ken kırk beş gün çok yoğun”
İpek bö­cek­le­ri­ni bes­le­me­ye baş­la­yın­ca ilk 45 günün çok önem­li ol­du­ğu­nu söy­le­yen Büşra Kasap “Özel bir şir­ket­te mu­ha­se­be bö­lü­mün­de gö­rev­li­yim. Gül­süm hanım sa­ye­sin­de bir yıl­dır ben de bu işe baş­la­dım. Ba­kım­la­rı gayet zor. İlk baş­lar­ken bir kutu ideal. Yak­la­şık kırk beş gün sos­yal ya­şan­tı­nı­zı bir ke­na­ra at­ma­nız lazım” dedi.
“Dut ara­zi­si şart”
Ken­di­le­ri­nin dut ara­zi­le­ri ol­ma­la­rı­na rağ­men yap­rak ek­sik­li­ği ya­şa­dık­la­rı­nı dile ge­ti­ren Kasap ”Bu işi ya­pa­bil­me­niz için dut ara­zi­ni­zin ol­ma­sı ge­re­ki­yor. Başka türlü ger­çek­ten çok zor. Bizim dut ara­zi­mi­zin ol­ma­sı­na rağ­men ye­ti­şe­mi­yo­ruz. Şu an yap­rak sı­kın­tı­mız var” bil­gi­si­ni pay­laş­tı.
Evde dok­san kasa ipek bö­ce­ği var”
Evin­de dok­san ci­va­rı kasa ol­du­ğu­nu ve yakın bir ta­rih­te üre­ti­mi bü­yüt­mek için depo ki­ra­la­ya­cak­la­rı­nı dile ge­ti­ren Büşra Kasap ”Evim­de dok­sa­na yakın kasa var. Ya­kın­da de­po­ya ta­şı­na­ca­ğız. Ben de­di­ğim gibi bu yıl dahil oldum. İnşal­lah güzel işler ya­pa­ca­ğız” şek­lin­de ko­nuş­tu.


Haber Merkezi

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Rize-Artvin Havalimanının Yıl Sonunda Hizmete Açılacağını Bildirdi

AK Parti Genel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ha­ya­ti Ya­zı­cı, yılda 3 mil­yon yolcu ta­şı­ma ka­pa­si­te­si­ne sahip Ri­ze-Art­vin Ha­va­li­ma­nı’nın bu yıl so­nun­da hiz­me­te açı­la­ca­ğı­nı söy­le­di.

De­re­pa­za­rı ilçe mer­ke­zin­de­ki res­to­ran­da par­ti­si­nin yö­ne­ti­ci­le­ri ile bir araya gelen Ya­zı­cı, kent­te devam eden ya­tı­rım­lar hak­kın­da bilgi aldı.
Ya­zı­cı, ba­sı­na ka­pa­lı ger­çek­leş­ti­ri­len top­lan­tı­nın ar­dın­dan, AK Parti Rize İl Baş­ka­nı İshak Alim ile es­na­fı zi­ya­ret etti.
Ha­ya­ti Ya­zı­cı, iki gün­lük Rize prog­ra­mı kap­sa­mın­da Mil­let Bah­çe­si ve Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si­ni in­ce­le­me fır­sa­tı bul­du­ğu­nu be­lirt­ti.
Ri­ze-Art­vin Ha­va­li­ma­nı in­şa­atı ile dün­ya­ca ünlü Ayder Yay­la­sı’ndaki yö­re­sel mi­ma­ri­ye özgü kent­sel dö­nü­şü­mün hızla devam et­ti­ği­ni vur­gu­la­yan Ya­zı­cı, bun­la­rın çok de­ğer­li ya­tı­rım­lar ol­du­ğu­nu ifade etti.
Ya­zı­cı, Ri­ze-Art­vin Ha­va­li­ma­nı’nın Tür­ki­ye’nin de­ni­ze dolgu ikin­ci ha­va­li­ma­nı ola­ca­ğı­nın al­tı­nı çi­ze­rek, “Çok etkin bir işlev gö­recek. Yılda 3 mil­yon yolcu ta­şı­ma ka­pa­si­te­li bir ha­va­li­ma­nı. Hem ula­şı­mı ra­hat­la­ta­cak hem de ha­va­li­ma­nı­nın ta­mam­lan­ma­sı ile böl­ge­nin çok özgün coğ­ra­fi ya­pı­sı, yayla tu­riz­mi ve akar­su­la­rı iti­ba­riy­le hem iç tu­rizm hem dış tu­rizm po­tan­si­ye­li ba­kı­mın­dan böl­ge­ye büyük katkı sağ­la­ya­cak. Bu yıl sonu in­şal­lah hiz­me­te açı­la­cak.” dedi.
“Fazla ge­cik­tir­me­den Ayder’in dö­nü­şü­mü­nü sağ­la­ya­ca­ğız”
Ayder Yay­la­sı’nın ise tu­rizm için marka değer ol­du­ğu­na dik­ka­ti çeken Ya­zı­cı, “Kont­rol­süz bir şe­kil­de bü­yü­yor ve ge­li­şi­yor­du. Onun önüne ge­çil­di.” diye ko­nuş­tu.
Ya­zı­cı, ça­lış­ma­la­rın Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı ile TOKİ ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­ril­di­ği­ni, Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan’ın da doğ­ru­dan doğ­ru­ya büyük pro­je­ler­le il­gi­len­di­ği­ni, takip et­ti­ği­ni dile ge­ti­re­rek, şu de­ğer­len­dir­me­de bu­lun­du:
“TOKİ bir proje da­hi­lin­de Ayder’in gü­zel­leş­ti­ril­me­si, o kötü ya­pı­lar­dan arın­dı­rıl­ma­sı, doğa ile uyum­lu şekli ala­cak içe­rik­te bir proje için ça­lış­ma­la­ra devam edi­yor. Bir ta­raf­tan da inşa fa­ali­yet­le­ri devam edi­yor, oto­park ve ora­da­ki ko­nak­la­ma üni­te­le­ri. İnşal­lah fazla ge­cik­tir­me­den Ayder’in dö­nü­şü­mü­nü sağ­la­ya­ca­ğız. Bir marka tu­rizm mer­ke­zi ola­rak hem yerli hem dış tu­rist­le­rin hiz­me­ti­ne su­na­ca­ğız.”
Ha­ya­ti Ya­zı­cı, Ça­ye­li il­çe­sin­de de çe­şit­li zi­ya­ret­ler­de bu­lun­du, va­tan­daş­lar­la bir araya geldi.


Haber Merkezi

Bu Yıl İlki Düzenlenecek Olan GastroRize Festivali İçin Geri Sayım Başladı

Bu yıl ilki dü­zen­le­necek olan Gast­ro­Ri­ze Fes­ti­va­li’nin ta­nı­tım top­lan­tı­sı İstan­bul’da ger­çek­leş­ti. Fes­ti­val­le Rize’nin eko­no­mi­si­ne de katkı sun­ma­yı he­def­le­dik­le­ri­ni be­lir­ten Rize Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi Metin, “Bu coğ­raf­ya­yı ve lez­zet­le­ri­ni ta­nı­ta­bil­mek, bu ve­si­le ile Rize’ye ge­lecek olan tu­rist sa­yı­sı­nın daha da fazla art­ma­sı­na ve­si­le ola­bil­mek ve Ri­ze­li es­na­fı­mı­zın bu­gü­ne kadar ev ha­ne­le­rin­de ya­pı­lan lez­zet­le­rin bütün dün­ya­ya ta­nı­tıl­ma­sı ve mar­ka­laş­ma­sı­nı he­def­li­yo­ruz” dedi.

Bu yıl ilki dü­zen­le­necek olan ve doğal gü­zel­lik­le­ri, ta­ri­hi zen­gin­lik­le­ri­nin yanı sıra yö­re­sel lez­zet­le­ri ile de kül­tü­re sahip olan Rize’yi dün­ya­ya ta­nı­ta­cak olan Gast­ro­Ri­ze Fes­ti­va­li, İstan­bul’da ger­çek­le­şen basın top­lan­tı­sıy­la ta­nı­tıl­dı. 1-3 Tem­muz ta­rih­le­ri ara­sın­da Rize’de dü­zen­le­necek olan fes­ti­val, gast­ro­no­mi dün­ya­sı­nın önem­li isim­le­ri­ni bu­luş­tu­ra­cak. Fes­ti­va­le Tür­ki­ye’nin en iyi şef­le­ri­nin gör­kem­li gast­ro-şov­la­rı renk ka­ta­cak ve Tür­ki­ye’nin ba­lık­çı­lık gu­ru­la­rı zi­ya­ret­çi­le­re bil­gi­ler su­na­cak. Ay­rı­ca Rize’nin bi­yo-çe­şit­li­li­ği, çayı ve ta­rı­mı, yerel pa­zar­la­rı, ge­le­nek­sel lo­kan­ta­la­rı, çift­çi­le­ri, ba­lık­çı­la­rı, ta­ri­hi özel­lik­le­ri ve hasat za­ma­nı fa­ali­yet­le­ri de fes­ti­val­de yer bu­la­cak. Gast­ro­Ri­ze Fes­ti­va­li ile doğal, kül­tü­rel ve ta­ri­hi gü­zel­lik­le­riy­le öne çıkan Rize’nin gast­ro­no­mi ala­nın­da­ki zen­gin­lik­le­ri­ni de dün­ya­ya ta­nıt­mak amaç­la­nı­yor. Basın top­lan­tı­sın­da ko­nu­şan Rize Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi Metin, “Eşsiz kül­tü­rüy­le, zen­gin­li­ği ile ve yö­re­sel lez­zet­le­ri ile ül­ke­mi­zin yük­se­len de­ğer­le­ri ara­sın­da olan Rize’de 1-3 Tem­muz ta­rih­le­rin­de il­ki­ni ger­çek­leş­ti­re­ce­ği­miz Gast­ro­Ri­ze gün­le­ri hak­kın­da bilgi ver­mek üzere bugün bu­ra­da bir araya gel­miş bu­lu­nu­yo­ruz. Bi­lin­di­ği gibi ül­ke­mi­zin önde gelen tu­rizm is­tas­yon­la­rın­dan Rize’miz, ken­di­ne hay­ran bı­ra­kan do­ğa­sıy­la, yay­la­la­rıy­la, ka­le­le­riy­le, kemer köp­rü­le­riy­le, şe­la­le­le­riy­le, ta­ri­hi ko­nak­la­rıy­la bir gezi di­ya­rı. Biz buna artık leziz ye­mek­le­ri­mi­zi de, yö­re­sel lez­zet­le­ri­mi­zi de ek­le­mek is­ti­yo­ruz. Bu amaç­la da Gast­ro­Ri­ze gün­le­ri ile be­ra­ber in­şal­lah siz­ler­le be­ra­ber 1 Tem­muz ta­rih­le­rin­de güzel lez­zet­le­ri ve doğa ve ta­ri­hi­ni ta­nıt­mak için gün­le­ri­mi­zi dü­zen­le­ye­ce­ğiz” diye ko­nuş­tu.
“Rize’mizin eko­no­mi­si için de ciddi bir katkı su­na­ca­ğız”
“Rize’mizin eko­no­mi­si için de ciddi bir katkı su­na­ca­ğız” diyen Baş­kan Metin, “Bu­nun­la be­ra­ber biz ön­ce­lik­le Tür­ki­ye’mize, Ka­ra­de­niz’de ül­ke­si bu­lu­nan diğer dev­let­le­ri­mi­ze ve dünya dev­let­le­ri­ne bu coğ­raf­ya­yı ve lez­zet­le­ri­ni ta­nı­ta­bil­mek, bu ve­si­le ile Rize’ye ge­lecek olan tu­rist sa­yı­sı­nın daha da fazla art­ma­sı­na ve­si­le ola­bil­mek ve Ri­ze­li es­na­fı­mı­zın bu­gü­ne kadar ev ha­ne­le­rin­de ya­pı­lan lez­zet­le­rin bütün dün­ya­ya ta­nı­tıl­ma­sı ve mar­ka­laş­ma­sı­nı he­def­li­yo­ruz. Bu nok­ta­da id­di­alı­yız çünkü ha­ki­kat­ten böl­ge­miz­de­ki lez­zet­ler her gelen mi­sa­fi­ri­miz ta­ra­fın­dan eşsiz bir şe­kil­de be­ğe­ni­li­yor. O zaman bu be­ğe­ni­len­le­ri biz daha fazla bir nü­fu­sa ulaş­tı­ra­bi­lir­sek, ta­nı­ta­bi­lir­sek bun­dan her­kes lez­zet ola­rak fay­da­la­na­bi­le­cek­tir. Bun­dan her­kes fay­da­la­na­cak­tır. Rize’mizin eko­no­mi­si için de ciddi bir katkı su­na­ca­ğız. Şimdi Rize çok ken­di­ne özgü taş kemer köp­rü­le­ri ile be­ra­ber yay­la­la­rı, şe­la­le­le­ri ile be­ra­ber geç­miş­te ya­pı­lan çok büyük ko­nak­la­rıy­la be­ra­ber gelen tu­rist­le­rin zaten çok dik­ka­ti­ni çeken bir bölge. Özel­lik­le yıl so­nun­da ha­va­ala­nı­mı­zın ta­mam­lan­ma­sıy­la be­ra­ber bu daha da fazla ar­ta­cak. Özel­lik­le Arap ya­rı­ma­da­sın­dan gelen tu­rist­le­ri­miz ve yine Batı ül­ke­le­rin­den gelip dağ­la­rı­mız­da, yay­la­la­rı­mız­da kayak yapan çok üst düzey in­san­la­rı­mız bu­ra­ya ge­li­yor ve çok mem­nun bir şe­kil­de ay­rı­lı­yor­lar­sa bunu bizim daha fazla kit­le­le­re du­yur­ma­mız ge­re­ki­yor. Artık sa­de­ce Rize’de değil bu lez­zet­le­ri Tür­ki­ye’nin her ta­ra­fın­da tü­ke­ti­li­yor ol­ma­sı­nı sağ­la­mak bizim için iyi ola­cak. Tabii bu fes­ti­val as­lın­da bir ta­nı­tım fes­ti­va­li ola­cak. Yani Rize’ye ge­lecek ünlü şef­ler , siz­ler basın men­sup­la­rı ge­lecek, biz bu gü­zel­lik­le­ri ilk etap­ta siz­le­re sonra bütün dün­ya­ya ta­nıt­mış ola­ca­ğız. Bu bir yarış değil, bu bir pay­la­şım­dır as­lın­da. İnsan­lar eko­no­mik ya­pı­la­rı dü­zel­dik­çe dün­ya­yı gez­mek is­ti­yor­lar. Aynı za­man­da Rize’deki in­san­lar da bir­çok yeri gez­mek is­ti­yor­lar. Rize dı­şın­da­ki­ler de Rize’yi gez­mek is­te­ye­cek­ler­dir. Bu bir tatlı re­ka­bet­tir. Bu tatlı re­ka­bet ül­ke­mi­ze ve es­na­fı­mı­za ka­zan­dı­ra­cak­tır. Ben öyle dü­şü­nü­yo­rum. Tür­ki­ye bütün coğ­raf­ya­sıy­la be­ra­ber mü­kem­mel bir coğ­raf­ya, bu an­lam­da Tür­ki­ye’nin tu­riz­mi­ne de ciddi an­lam­da katkı sağ­la­mış ola­cak­tır Rize’nin bu gi­ri­şi­mi” açık­la­ma­sın­da bu­lun­du.


Haber Merkezi

Yazıcı, Rize Organize Sanayi Bölgesi’nde İncelemelerde Bulundu

AK Parti Genel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ha­ya­ti Ya­zı­cı, Rize Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si ile il­gi­li “İyi­de­re Lo­jis­tik Mer­ke­zi’nin ya­pı­mı­na baş­lan­ma­sı ikin­ci etap or­ga­ni­ze sa­na­yi böl­ge­si­ne ta­le­bi Tür­ki­ye öl­çe­ğin­de yay­gın­laş­tı­rıl­mış çe­şit­len­dir­miş du­rum­da.” dedi.

Ya­zı­cı, çe­şit­li prog­ram­lar için gel­di­ği Rize’de Kal­kan­de­re il­çe­sin­de muh­tar­lar­la bir araya geldi.
Daha sonra be­ra­be­rin­de­ki AK Parti İl Baş­ka­nı İshak Alim ve par­ti­li­ler­le Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si­ne geçen Ya­zı­cı, bu­ra­da hiz­me­te açı­lan fab­ri­ka­la­rı gezdi.
Ya­zı­cı, bu­ra­da ga­ze­te­ci­le­re yap­tı­ğı açık­la­ma­da, Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si’nin bi­rin­ci eta­bın­da 23 sa­na­yi iş­let­me­si bu­lun­du­ğu­nu, ça­lı­şan sa­yı­sı­nın da 400 ol­du­ğu­nu söy­le­di.
Tam ka­pa­si­te ça­lış­ma­ya baş­la­ma­sı ha­lin­de bu­ra­da bin 500 ki­şi­nin is­tih­dam edi­le­ce­ği­ni kay­de­den Ya­zı­cı, “Ta­lep­ler dik­ka­te alın­mak su­re­ti ile ikin­ci etap ça­lış­ma­la­rı devam edi­yor. Ar­sa­nın te­mi­ni ka­mu­laş­tı­rıl­ma­sı ko­nu­sun­da iler­le­me­ler sağ­lan­mış du­rum­da. Ta­lep­ler alın­ma aşa­ma­sı­na ge­lin­miş ve bu bö­lüm­de 21 sa­na­yi par­se­li oluş­tu­ru­la­cak.” diye ko­nuş­tu.
Sa­na­yi böl­ge­sin­de­ki so­run­la­rın ken­di­le­ri­ne ile­til­di­ği­ni ve çö­zü­mü için ça­lış­tık­la­rı­nı ak­ta­ran Ya­zı­cı, şöyle devam etti:
“Rize’nin kal­kın­ma­da ön­ce­lik­li yö­re­ler ça­lış­ma­sın­da üçün­cü kü­me­ye ge­ti­ril­miş ol­ma­sı ne­de­niy­le sa­na­yi böl­ge­si­nin im­kan­la­rın ka­za­nıl­ma­sı ba­kı­mın­dan aley­he et­ki­li­yor. Öyle bir du­ru­ma ge­ti­ril­miş ki; Ga­zi­an­tep, Mer­sin, Sam­sun ile aynı dü­zey­de. İlgili ba­kan­lı­ğa ile­te­ce­ğiz ve ar­ka­daş­lar bunu de­ğer­len­di­recek. Bir diğer konu bu­ra­da fa­ali­yet için ih­ti­yaç du­yu­lan do­ğal­gaz eri­şi­mi­nin sağ­lan­ma­sı. Çünkü, çok yük­sek ma­li­yet­le de­po­lan­mış yer­den temin edi­yor­lar. İnşal­lah sis­te­me en­teg­re ola­cak şe­kil­de do­ğal­ga­zın ge­li­şi­mi sağ­lan­ma­sı ko­nu­sun­da ça­lış­ma ya­pa­ca­ğız. Üçün­cü bir sorun ise bu­ra­nın bir tünel ile Ovit ve lo­jis­tik ağ bağ­lan­tı­sı­nın sağ­lan­ma­sı.”
Tünel ya­pı­mı ta­le­bi­nin çok haklı ye­rin­de ol­du­ğu ko­nu­sun­da görüş ol­du­ğu­nun al­tı­nı çizen Ya­zı­cı, şun­la­rı kay­det­ti:
“Biraz du­rak­sa­mış du­rum­da in­şal­lah bunu tek­rar ha­tır­la­tıp ge­liş­me­si­ni sağ­la­ya­ca­ğız. Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si’nin Rize’ye sağ­la­ya­ca­ğı im­kan­la­rın önemi diğer üni­te­le­rin­de bu alana et­ki­siy­le daha be­lir­gin hale ge­li­yor. Şunu demek is­ti­yo­rum; İyi­de­re Lo­jis­tik Mer­ke­zi’nin ya­pı­mı­na baş­lan­ma­sı ikin­ci etap or­ga­ni­ze sa­na­yi böl­ge­si­ne ta­le­bi Tür­ki­ye öl­çe­ğin­de yay­gın­laş­tı­rıl­mış çe­şit­len­dir­miş du­rum­da. Son de­re­ce se­vin­di­ri­ci, ar­ka­daş­la­rı­mız bu­ra­yı il­giy­le dik­kat­li­ce takip edi­yor.”


Haber Merkezi