Şimşir Ormanları Tehlike Altında

RTEÜ tarafından Şimşir Ormanlarının korunması ve geleceği için çevrim içi panel düzenlendi.

Tüm dün­ya­da ol­du­ğu gibi ül­ke­miz­de de 2011 yı­lın­dan beri ku­ru­ma ve yok olma teh­li­ke­si al­tın­da olan şim­şir or­man­la­rı Doğu Ka­ra­de­niz’de de ben­zer teh­di­di ya­şı­yor. Bu amaç­la; ge­rek­li ön­lem­le­ri ala­rak var olan olum­suz tab­lo­yu or­ta­dan kal­dır­mak ve ge­le­ce­ğe yö­ne­lik yol ha­ri­ta­sı­nı be­lir­le­mek ama­cıy­la RTEÜ ve T.C. Tarım ve Orman Ba­kan­lı­ğı 12. Bölge Mü­dür­lü­ğü iş­bir­li­ğin­de “Şim­şir Or­man­la­rı­nın Ko­run­ma­sı ve Ge­le­ce­ği” ko­nu­lu in­te­rak­tif or­tam­da bir panel dü­zen­len­di.
Rek­tör Yar­dım­cı­mız Prof. Dr. Ali Bil­gin mo­de­ra­tör­lü­ğün­de ve Fen Ede­bi­yat Fa­kül­te­miz Bi­yo­lo­ji Bö­lü­mü Öğ­re­tim Üyesi Prof. Dr. Şen­gül Alpay Ka­ra­oğ­lu’nun or­ga­ni­zas­yo­nu ile dü­zen­le­nen pa­nel­de ilk ola­rak, şim­şir ağaç­la­rı ala­nın­da önem­li ça­lış­ma­la­rı olan Düzce Üni­ver­si­te­si Orman Fa­kül­te­si Öğ­re­tim Üyesi Prof. Dr. Necmi Aksoy, ül­ke­miz­de­ki şim­şir ağa­cı­nın ge­ne­tik çe­şit­li­li­ği, doğal ya­yı­lı­şı ve bi­yo­lo­jik çe­şit­li­lik açı­sın­dan önemi ko­nu­sun­da sunum yaptı.
Çan­kı­rı Ka­ra­te­kin Üni­ver­si­te­si Orman Fa­kül­te­si Öğ­re­tim üyesi Dr. Funda Özkay ise, şim­şir ağa­cı­nın önemi ve has­ta­lık­la­rı ko­nu­sun­da ka­tı­lım­cı­la­ra bil­gi­len­dir­me­de bu­lun­du.
Prof. Dr. Şen­gül Alpay Ka­ra­oğ­lu, Fır­tı­na va­di­si Mey­dan Köyü’ndeki şim­şir or­ma­nı­nın son üç yıl­lık du­ru­mu an­la­tan ve bi­yo­lo­jik ajan­la mü­ca­de­le so­nu­cun­da elde edi­len so­nuç­lar ko­nu­sun­da sunum yaptı. 2019 yıl­lın­dan beri Milli Park­lar Bölge Mü­dür­lü­ğü iş­bir­li­ği ile hem za­rar­lı bö­cek­ler­le hem de has­ta­lık et­ke­ni fun­gal ajan­lar­la bi­yo­lo­jik mü­ca­de­le ça­lış­ma­la­rı­nı yü­rü­ten Prof. Dr. Ka­ra­oğ­lu, be­lir­ti­len böl­ge­de sa­de­ce canlı kal­mış ve hâlâ ayak­ta olup yaşam mü­ca­de­le­si veren şim­şir ağaç­la­rı bu­lun­du­ğu­nu, taze sür­gün veren ve tepe böl­ge­le­rin­de ol­ma­sı­na rağ­men yap­rak açan ağaç­la­rın ol­du­ğu­nu ve aci­len bu ağaç­la­rın ge­le­ce­ği­nin ga­ran­ti al­tı­na alın­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di.
Top­lan­tı so­nu­cun­da, şim­şi­rin ül­ke­miz­de­ki du­ru­mu ve acil ola­rak alın­ma­sı ge­re­ken ted­bir­ler ve ön­lem­ler ko­nu­sun­da fikir bir­li­ği­ne va­rıl­dı. Bu kap­sam­da, Tür­ki­ye’de doğal ya­yı­lış gös­te­ren şim­şir (Buxus sem­per­vi­rens) ağa­cı­nın ge­ne­tik çe­şit­li­li­ği­nin ta­nım­lan­ma­sı, canlı kalan şim­şir or­man­la­rı­nın veya şim­şir ağaç­la­rı­nın ülke ge­ne­lin­de be­lir­len­me­si, canlı olan ağaç­la­rın can­lı­lı­ğı­nın ko­run­ma­sı ve sür­dür­me­si ama­cıy­la uzun va­de­de böcek ve bi­yo­lo­jik mü­ca­de­le yön­tem­le­riy­le devam edil­me­si, canlı ağaç­lar­dan gerek to­hum­la (ge­ne­ra­tif), ge­rek­se çe­lik­le­me (ve­je­ta­tif) yön­te­miy­le ve müm­kün­se doku kül­tü­rü tek­nik­le­riy­le ço­ğal­tıl­ma­sı, la­bo­ra­tu­var or­ta­mın­da has­ta­lık­tan arın­dı­rı­lan fi­de­le­rin saha or­ta­mın­da ço­ğal­tıl­ma­sı ge­rek­ti­ği do­la­yı­sıy­la mev­cut gen kay­nak­la­rı­nın ye­rin­de veya özel alan­lar­da ko­run­ma­ya alın­ma­sı ge­rek­li­li­ği gibi somut öne­ri­ler or­ta­ya kondu. Top­lan­tı­ya, Rize Doğa Ko­ru­ma ve Milli Park­lar 12. Orman Bölge Mü­dü­rü Cü­neyt Aloğ­lu, Trab­zon Doğu Ka­ra­de­niz Or­man­cı­lık Araş­tır­ma Ens­ti­tü­sü Mü­dü­rü Hülya Turan, Üni­ver­si­te­miz Mü­hen­dis­lik ve Mi­mar­lık Fa­kül­te­sin­den Öğ­re­tim Üyesi Prof. Dr. Turan Yük­sel, KTÜ Orman Fa­kül­te­si Öğ­re­tim Üyesi Doç. Dr. Oğuz Kur­doğ­lu, Düzce Üni­ver­si­te­si Orman Fa­kül­te­si Öğ­re­tim Üyesi Prof. Dr. Necmi Aksoy ve Çan­kı­rı Ka­ra­te­kin Üni­ver­si­te­si Orman Fa­kül­te­si Öğ­re­tim Üyesi Dr. Funda Özkay, Kaç­kar Dağ­la­rı Milli Park­lar Müdür Ve­ki­li Mik­tat Öz­ya­nık, Milli Park­lar Şube Mü­dü­rü Ay­şe­nur Yaşar Şav­şat­lı, Orman Genel Mü­dür­lü­ğü, Tohum Kay­nak­la­rı Baş­mü­hen­dis­li­ğin­den Tur­gay Ezen ka­tıl­dı.

Haber: Mus­ta­fa SAKLI