RTEÜ’NİN YENİ DOÇENTLERİ

Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si­nin çe­şit­li bi­rim­le­rin­de görev yapan 3 öğ­re­tim üyesi gir­miş ol­duk­la­rı, Do­çent­lik sı­na­vın­da ba­şa­rı gös­te­re­rek Do­çent­lik un­va­nı­na sahip ol­du­lar.

Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si, Eği­tim Fa­kül­te­si Ma­te­ma­tik ve Fen Bi­lim­le­ri Eği­ti­mi Bö­lü­mü Fen Bil­gi­si Eği­ti­mi Ana­bi­lim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Na­zi­han Ur­sa­vaş, Fen Ede­bi­yat Fa­kül­te­si Fizik Bö­lü­mü Dr. Öğr. Üyesi Ser­dar Diz­man ve Sağ­lık Bi­lim­le­ri Fa­kül­te­si Sos­yal Hiz­met Bö­lü­mü Dr. Öğr. Üyesi Zeki Ka­ra­taş gir­dik­le­ri sı­na­vı ba­şa­ra­rak Do­çent un­va­nı al­ma­ya hak ka­zan­dı.
Öğ­re­tim Üye­le­ri­mi­zi gös­ter­dik­le­ri bu ba­şa­rı do­la­yı­sıy­la teb­rik edi­yor, almış ol­duk­la­rı un­van­la­rın önce ken­di­le­ri ve Üni­ver­si­te­miz için sonra da yük­se­köğ­re­tim sis­te­mi­miz için ha­yır­lı ol­ma­sı te­men­ni­siy­le ça­lış­ma­la­rın­da ba­şa­rı­lar di­li­yo­ruz.


Haber: Bay­ram Ali Ka­val­cı