Rize Belediyesi’nin Altın Kızları Kadınlar Basketbol Ligi’ne Yükseldi

Rize Be­le­di­ye­si kadın bas­ket­bol ta­kı­mı, Tür­ki­ye Ka­dın­lar Böl­ge­sel Bas­ket­bol Ligi final grubu son ma­çın­da Tar­sus Be­le­di­ye­si ile kar­şı­laş­tı. Ra­ki­bi­ne 70-53 kay­be­den Rize Be­le­di­ye­si, şam­pi­yon Tar­sus Be­le­di­ye­si ile bir­lik­te Tür­ki­ye Ka­dın­lar Bas­ket­bol Ligi’ne yük­sel­di.

Final Gru­bun­da 5 maç so­nun­da 4’er ga­li­bi­yet alan Tar­sus Be­le­di­ye­si ve Rize Be­le­di­ye­si 2021-2022 se­zo­nun­da Tür­ki­ye Ka­dın­lar Bas­ket­bol Ligi’nde mü­ca­de­le et­me­ye hak ka­zan­dı.
Dünkü kar­şı­laş­ma­da Tur­gut­lu Be­le­di­yes­por’u 63-47 mağ­lup et­ti­ğin­den Tar­sus Be­le­di­ye­si kar­şı­laş­ma­sı ön­ce­si 29 sayı fark­la ye­nil­gi ha­lin­de bile Tür­ki­ye Ka­dın­lar Bas­ket­bol Ligi’ne yük­sel­me­yi ga­ran­ti­le­yen Rize Be­le­di­ye­si, bugün oy­na­nan kar­şı­laş­ma­da Tür­ki­ye Ka­dın­lar Bas­ket­bol Ligi’ne yük­se­le­bil­me­si için mut­lak ka­zan­mak zo­run­da olan Tar­sus Be­le­di­ye­si­ne 17 sayı fark­la mağ­lup oldu.
Rize Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi Metin’in kat­kı­la­rıy­la ku­ru­lan ve ilk kez ka­tıl­dı­ğı şam­pi­yo­na­da dar kadro ve kı­sıt­lı im­kan­lar­la büyük bir ba­şa­rı ya­ka­la­yan Rize Be­le­di­ye­si, bu mağ­lu­bi­yet­le grup ve final gru­bun­da ilk kez mağ­lu­bi­yet ya­şa­dı. Grup­lar­da 6, final gru­bun­da ise oy­na­dı­ğı 4 maçta ra­kip­le­ri­ni mağ­lup eden Rize Be­le­di­ye­si 11. maçta ilk ye­nil­gi­si­ni ya­şa­ya­rak Tür­ki­ye Ka­dın­lar Bas­ket­bol Ligi’ne na­mağ­lup ve şam­pi­yon ola­rak yük­sel­me şan­sı­nı kay­bet­ti ve 2. ola­rak bir üst lige yük­sel­di. Rize Be­le­di­ye­si, ra­ki­bi­ne 8 sayı fark­la kay­bet­se idi şam­pi­yon ola­rak Tür­ki­ye Ka­dın­lar Bas­ket­bol Ligi’ne yük­se­le­cek­ti.
7-12 Ha­zi­ran ta­rih­le­ri ara­sın­da An­ka­ra Spor Sa­lo­nu’nda (Küçük Salon) dü­zen­le­nen Tür­ki­ye Ka­dın­lar Böl­ge­sel Bas­ket­bol Ligi Final Grubu maç­la­rı bugün oy­na­nan Rize Be­le­di­ye­si – Tar­sus Be­le­di­ye­si kar­şı­laş­ma­sı ile sona erdi.
Tar­sus Be­le­di­ye­si’nin Ka­dın­lar Bas­ket­bol Ligi’ne yük­se­le­bil­me­si için mut­lak ka­zan­mak zo­run­da ol­ma­sı ne­de­niy­le büyük bir çe­kiş­me­ye sahne olan kar­şı­laş­ma­da, ilk pe­ri­yot kar­şı­lık­lı sa­yı­lar­la ge­çi­lir­ken bu pe­ri­yo­du Tar­sus Be­le­di­ye­si 14-12 önde ta­mam­la­dı.


Haber Merkezi