ONKOLOJİ DOKTORU

Rize Eği­tim Araş­tır­ma­nın bi­ti­şi­ğin­de­ki On­ko­lo­ji Has­ta­ne­sin­de On­ko­lo­ji dok­to­ru ek­sik­li­ği sık sık his­se­di­li­yor.
Şunu önce ya­za­yım, hasta sa­hip­le­ri ve Rize ka­mu­oyu ola­rak Ri­ze­li görev yapan He­kim­ler­den şi­kâ­yet et­mi­yor. Şi­kâ­yet­çi ol­duk­la­rı te­da­vi uy­gu­la­yan dok­tor­la­rın 1-2 yıl için­de mec­bu­ri hiz­met­le­ri­ni ta­mam­la­yın­ca Rize’den git­me­le­rin­den hasta sa­hip­le­ri ra­hat­sız.
Trab­zon Fa­ra­bi’ye çok sık giden bir hasta ya­kı­nı’ne olur bizi yol­la­ra mah­küm et­me­yin Ri­ze­de­ki bu mer­ke­ze dok­tor ata­yın­ki ra­hat­ça tva­vi­miz ya­pa­lım de­di­ler.
On­ko­lo­ji üze­ri­ne böl­ge­de­ki en önem­li sağ­lık mer­ke­zi olan RTEÜ Araş­tır­ma Has­ta­ne­si ya­nın­da­ki On­ko­lo­ji Has­ta­ne­si­ne niye dok­tor da­yan­mı­yor.
Hasta ve hasta sa­hip­le­ri her an hiz­met yapan tek dok­to­run­da gi­de­ce­ği en­di­şe­si­ni ta­şı­yor.
Rize ve doğu ya­ka­sın­da­ki böl­ge­nin in­sa­nı yıl­lar­ca has­ta­lık­la­rın iyi­leş­ti­ril­me­si nok­ta­sın­da çok dok­tor ek­sik­li­ği çek­miş­ti. Bu­ra­da ya­şa­yan bi­ri­si ola­rak ya­şa­nan­la­rı ya­kın­dan bi­li­yo­rum.
Rize’mizde bil­has­sa 986 Çer­no­bil ola­yı­nın üze­rin­den 10 yıl geç­tik­ten sonra yani 1996 yılı iti­ba­riy­le Kan­ser hasta sa­yı­mız­da ar­tış­lar ol­du­ğu göz­len­di. Bu artış Çer­no­bil pat­la­ma­sın­dan sonra ol­du­ğu söy­le­ni­yor ama daha ön­ce­de var olup dik­kat edil­de­me­di­ği de söy­le­ni­yor.
Ge­rek­çe Çer­no­bil değil ama böl­ge­miz­de, Rize’mizde hayli fazla has­ta­mız ol­du­ğu bir ger­çek.
On­ko­lo­ji bu has­ta­lı­ğın ana dalı.
Yet­ki­li­le­rin söy­le­di­ği­ne göre On­ko­lo­ji da­lın­da dok­tor çok zor ye­ti­şi­yor ve ül­ke­miz­de de sa­yı­sı azmış. On­ko­lo­ji he­kim­le­ri ye­ter­li sa­yı­da ol­ma­yın­ca ek­sik­li­ği çok his­se­di­li­yor. An­ka­ra, İstan­bul gibi met­ro­pol ve pa­ra­sı bol şe­hir­ler olun­ca Hekim Rize’yi ter­cih et­mi­yor diyor.
On­ko­lo­ji dok­to­ru kolay ye­tiş­mi­yor, çok pa­ha­lı bir dal gibi ba­ha­ne­ler ge­rek­çe ol­ma­ma­lı. Or­ta­da te­da­vi­ye muh­taç bir can var.
Dev­le­tin hemen her ilde Üni­ver­si­te­si var. Bu Üni­ver­si­te­le­rin bir­ço­ğun­da Tıp Fa­kül­te­si mev­cut. On­ko­lo­ji ko­nu­sun­da uzman ye­tiş­ti­ri­lecek önem­li bir kadro için ay­rı­ca­lık­lı im­kân­lar ta­nı­na­rak sağ­lık hiz­me­ti ve­recek On­ko­lo­ji Hekim sa­yı­sı art­tı­rı­la­bi­lir.
Tıp Fa­kül­te­le­rin­de On­ko­lo­ji­yi ter­cih edecek öğ­ren­ci­le­re çok ay­rı­ca­lık­lı im­kân­lar ta­nın­ma­lı. Bil­has­sa Burs ko­nu­sun­da çok cazip öde­me­ler ya­pı­la­rak On­ko­lo­ji bö­lü­mü ter­cih edil­me­li.
Görev yapan ho­ca­lar maaş ve sos­yal im­kân­lar ba­kı­mın­dan teş­vik edil­me­li. Ge­rek­ti­ğin­de On­ko­lo­ji oku­ya­cak öğ­ren­ci­le­re yemek, ba­rın­ma, ula­şım vs. hiz­met­ler gibi im­kân­lar öğ­re­ni­mi bo­yun­ca üc­ret­siz ve­ril­me­li.
Eği­tim ve öğ­re­tim­de ka­li­te olun­ca On­ko­lo­ji Dok­to­ru bu­gün­kü gibi ara­ma­ya­ca­ğız. On­ko­log eği­ti­mi alan he­kim­ler nokta tayin ya­pı­la­rak ih­ti­yaç his­se­di­len Has­ta­ne­le­re yön­len­di­ri­le­bi­lir ve bu sa­ye­de bir­kaç yıl için­de On­ko­log faz­la­sı dahi ola­bi­lir.
Dev­le­tin önem­li bir sos­yal hiz­me­ti­de dok­tor ek­sik­le­ri­ni gi­der­mek­tir.
Uma­rım Rize’de On­ko­log has­ta­la­rın mo­ra­le çok ih­ti­yaç­la­rı ol­du­ğu za­man­da dok­tor­la­rı git­mez.