DR. TOPBAŞ ANISINA BARHAL ÇAYINDA AKARSU KANO TÜRKİYE KUPASI YARIŞMALARI YAPILDI

Art­vin’ın Yu­su­fe­li İlçe­sin­den olan ve bu yılın baş­la­rın­da vefat eden, eski İstan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı mer­hum Dr. Kadir Top­baş anı­sı­na, Yu­su­fe­li İlçesi Bar­hal çayı par­ku­run­da Yu­su­fe­li Be­le­di­ye­si­nin ev sa­hip­li­ğin­de dü­zen­le­nen, Tür­ki­ye Kano Fe­de­ras­yo­nu Akar­su Kano Sla­lom Tür­ki­ye Ku­pa­sı ya­rış­la­rı­na spor­se­ver­ler ve Yu­su­fe­li halkı yoğun ilgi gös­ter­di.

Akar­su Sla­lom Tür­ki­ye Ku­pa­sı Ya­rış­la­rı Yu­su­fe­li Kano Par­ku­run­da 5-6 Ha­zi­ran ta­rih­le­rin­de ya­pıl­dı. Mü­ca­de­le­le­re 8 Kulüp ile 50 spor­cu ka­tıl­dı. Kı­ya­sı­ya mü­ca­de­le­ler ile geçen ilk gün so­nun­da; Büyük Er­kek­ler K1 ka­te­go­ri­sin­de Art­vin Genç­lik Mer­ke­zi Kül­tür ve Spor Ku­lü­bü spor­cu­su Hasan Berk Top­rak bi­rin­ci, Yu­su­fe­li Be­le­di­ye­si Genç­lik Spor Ku­lü­bü’nden Mus­ta­fa Arda Acar ikin­ci ve Rize Genç­lik ve Spor Ku­lü­bü’nden Kamil Kaçar üçün­cü, Büyük Bayan K1 Ka­te­go­ri­sin­de; Rize Ad­re­na­lin Doğa Spor­la­rı Genç­lik ve Spor Ku­lü­bü’nden Cen­net Ayhan bi­rin­ci, Yu­su­fe­li Be­le­di­ye­si Genç­lik Spor Ku­lü­bü’nden Gamze Polat ikin­ci, Genç Er­kek­ler K1 Ka­te­go­ri­sin­de; Yu­su­fe­li Be­le­di­ye­si Genç­lik Spor Ku­lü­bü spor­cu­la­rın­dan Ba­ha­dır Ka­ra­du­man bi­rin­ci, Ku­bi­lay Yıl­maz ikin­ci ve Şev­ket Kaya üçün­cü, Genç Bayan K1 ka­te­go­ri­sin­de Yu­su­fe­li Be­le­di­ye­si Genç­lik Spor Ku­lü­bü spor­cu­la­rın­dan Fa­di­me Kurt bi­rin­ci, Hilal Öz­çe­lik ikin­cil­lik un­van­la­rı­nı elde et­miş­ler­di.
Ya­rış­la­rın ikin­ci günü olan Pazar gü­nün­de de bir­bi­rin­den id­di­alı spor­cu­lar Bar­hal ça­yın­da bi­rin­ci­lik kür­sü­sü için ter döktü. Gün so­nun­da elde et­tik­le­ri de­re­ce­le­re göre; Büyük Erkek C1 Ka­te­go­ri­sin­de Yu­su­fe­li Be­le­di­ye­si Genç­lik ve Spor Ku­lü­bü’nden Emir­can Tarık Yıl­maz­lar bi­rin­ci, Rize Ad­re­na­lin Doğa Spor­la­rı Genç­lik Spor Ku­lü­bün­den Tarık Tuğcu ikin­ci ve Yu­su­fe­li Be­le­di­ye­si Genç­lik ve Spor Ku­lü­bü’nden Meh­met Akif Polat üçün­cü oldu. Genç Bayan C1 Ka­te­go­ri­sin­de; Yu­su­fe­li Be­le­di­ye­si Genç­lik ve Spor Ku­lü­bü spor­cu­la­rın­dan Duygu Beyaz Bi­rin­ci Dil­ru­ba Ars­lan ise ikin­ci oldu. Genç Erkek C1 Ka­te­go­ri­sin­de Rize Genç­lik ve Spor Ku­lü­bün­den Mu­ham­met Usta bi­rin­ci, Çay­kur Rize Genç­lik ve Spor Ku­lü­bün­den Emir Fazıl Ya­zı­cı ikin­ci ve Yu­su­fe­li Be­le­di­ye­si Genç­lik ve Spor Ku­lü­bün­den Mu­ham­met Ali Köse üçün­cü oldu.Büyük Ba­yan­lar C1 Ka­te­go­ri­sin­de Rize Ad­re­na­lin Doğa Spor­la­rı Genç­lik Spor Ku­lü­bün­den Kader Kork­maz bi­rin­ci oldu. Yıl­dız Erkek C1 Ka­te­go­ri­sin­de Yu­su­fe­li Be­le­di­ye­si Genç­lik ve Spor Ku­lü­bün­den Ser­can Özcan Yıl­maz bi­rin­ci, Yu­su­fe­li Tu­rizm Doğa ve Su Spor­la­rı Ku­lü­bün­den Emir­han Demir ikin­ci ve Ar­de­şen Be­le­di­ye­si Spor Ku­lü­bün­den Al­pe­ren Kerim Ga­ri­poğ­lu üçün­cü oldu.
Or­ga­ni­zas­yo­nun ev sa­hip­li­ği­ni yapan Yu­su­fe­li Be­le­di­ye Baş­ka­nı Eyüp Ay­te­kin; “Dün ve bugün ol­duk­ça id­di­alı ve çe­kiş­me­li mü­ca­de­le­ler ne­ti­ce­sin­de kür­sü­ye çıkma hakkı elde eden spor­cu­la­rı­mı­zı teb­rik edi­yo­rum.
İlçe­mi­zin en önem­li de­ğer­le­rin­den Kadir Ağa­be­yi­miz anı­sı­na böy­le­si­ne güzel bir or­ga­ni­zas­yo­na ev sa­hip­li­ği yap­ma­mı­za imkan veren Tür­ki­ye Kano Fe­de­ras­yo­nu nez­din­de Fe­de­ras­yon Baş­ka­nı­mız Alper Cavit Ka­bak­çı ve yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri­ne ilçem adına te­şek­kür edi­yo­rum.
Bar­hal ça­yın­da belki de son or­ga­ni­zas­yo­nu­mu­zu ger­çek­leş­tir­dik.
Önü­müz­de­ki sü­reç­te il­çe­miz ile bir­lik­te bu­ra­da­ki te­sis­le­ri­miz de baraj su­la­rı al­tın­da ka­la­cak.
İnşal­lah yeni ilçe ye­rin­de de bu­ra­ya ben­zer hatta daha mo­dern bir tesis inşa ede­ce­ğiz.
Spora ve spor­cu­ya büyük önem ve­ri­yo­ruz. Genç­le­ri­mi­zi ya­rış­lar­da mü­ca­de­le eder­ken iz­le­mek büyük bir gurur ve­ri­yor. ”dedi. Or­ga­ni­zas­yo­na; Ak Parti Art­vin Mil­let­ve­ki­li Erkan Balta, Gazi Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof.​Dr. Musa Yıl­dız, Bay­burt Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Mutlu Türk­men, Yu­su­fe­li Kay­ma­ka­mı Ömer Faruk Öz­de­mir, Tür­ki­ye Kano Fe­de­ras­yo­nu Baş­ka­nı Alper Cavit Ka­bak­çı, Ak Parti Art­vin İl Baş­ka­nı Fatih Tah­ta­lı, Yu­su­fe­li Be­le­di­ye Baş­ka­nı Eyüp Ay­te­kin, Ak Parti Yu­su­fe­li İlçe Baş­ka­nı İbra­him Alkan, ve diğer il­gi­li­ler ka­tıl­dı.


Haber: Bay­ram Ali KA­VAL­CI
Foto: Yu­su­fe­li Be­le­di­ye­si