“DEVASA YATIRIMLARLA RİZE’MİZİN EKONOMİSİNİ DURMADAN GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDİYORUZ”

Ak Parti Rize İl Başkanı İshak ALİM;

“DEVASA YATIRIMLARLA RİZE’MİZİN EKONOMİSİNİ DURMADAN GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDİYORUZ”

İkti­dar­la­rı bo­yun­ca, Rize’nin ilçe ve bel­de­le­riy­le bir­lik­te top­ye­kûn ye­ni­len­miş marka bir şehir ol­ma­sı için ça­lış­tık­la­rı­nı ve bunu da ço­ğun­luk­la ba­şar­dık­la­rı­nı ifade etti.

Rize’nin ge­ne­lin­de in­şa­sı ta­mam­la­nıp hal­kın hiz­me­ti­ne ve­ri­len ve de ya­pı­mı devam eden de­va­sa pro­je­ler­le il­gi­li, Ser­best ga­ze­te­ci yazar Bay­ram Ali KA­VAL­CI’ya ko­nu­şan, Ak Parti Rize İl Baş­ka­nı İshak ALİM;
DE­VA­SA YA­TI­RIM­LAR­LA RİZE’MİZİN EKO­NOMİSİNİ DUR­MA­DAN GÜÇ­LENDİRMEYE DEVAM EDİYORUZ
Ak Parti Rize İl Baş­ka­nı İshak ALİM; İkti­dar­la­rı­mız bo­yun­ca Tür­ki­ye’nin ge­ne­liy­le bir­lik­te, sn. Cum­hur­baş­ka­nı­nız Recep Tay­yip Er­do­ğan’ın mem­le­ke­ti Rize’ye olan büyük sev­da­sı sa­ye­sin­de, Rize’miz ilçe ve bel­de­le­riy­le bir­lik­te top­ye­kûn ta­ri­hi­nin en büyük ya­tı­rım ve pro­je­le­ri­ni ard arda hal­kı­mı­zın hiz­me­ti­ne ver­me­ye devam edi­yo­ruz. Rize Be­le­di­ye Blok­la­rı şehir mer­ke­zi­miz­de­ki ta­ri­hi kent­sel dö­nü­şüm proje ça­lış­ma­la­rı­na gece, gün­düz devam edil­mek­te­dir. Bu­nun­la bir­lik­te, Rize’mizin bir­çok fark­lı nok­ta­la­rın­da ya­pı­mı­na baş­la­nan kent­sel dö­nü­şüm proje ve ye­ni­le­me ya­tı­rım­la­rı­mız olan, yeni yol­la­rı­mız, ilçe, belde ve on­lar­ca büyük ma­hal­le ve köy­le­ri­mi­zi kısa me­sa­fe­ler­le bir­bi­ri­ne ya­kın­laş­tı­ra­cak bağ­lan­tı­lı tünel ve yol proje ça­lış­ma­la­rı­mız il­gi­li ba­kan­lık­lar ve ku­rum­lar ta­ra­fın­dan ta­mam­lan­mak üzere in­şa­at­la­rı hızla devam et­mek­te­dir. Rize Be­le­di­ye­mi­zin baş­lat­mış ol­du­ğu de­va­sa yatım ve pro­je­le­rin ta­mam­lan­ma­sı ça­lış­ma­la­rı ara­lık­sız devam et­mek­te­dir. Rize Ha­va­li­ma­nı­mı­zın in­şa­atı so­run­suz bir şe­kil­de bu yılın so­nun­da bit­mek üzere devam et­mek­te­dir. İyi­de­re Lo­jis­tik Mer­ke­zi li­ma­nı pro­je­miz deniz dolgu ça­lış­ma­la­rı ara­lık­sız devam et­mek­te­dir. ”diye ko­nuş­tu.
Ak Parti Rize İl Baş­ka­nı İshak ALİM; “Teş­ki­lat­la­rı­mız­la, gece gün­düz de­me­den, Rize’miz ge­ne­lin­de yep­ye­ni bir şehir olma yo­lun­da, şeh­ri­mi­zin her nok­ta­sın­da in­şa­sı­nı ta­mam­la­yıp hiz­me­te aç­tı­ğı­mız ya­tım­la­rım­la bir­lik­te, şeh­ri­mi­zin bir çok nok­ta­sın­da in­şa­sı devam eden de­va­sa pro­je­le­ri­mi­zin ta­mam­lan­ma­sı için, Mil­let­ve­kil­li­le­ri­miz­le bir­lik­te il­gi­li ba­kan­lık ve bi­rim­ler­le ko­or­di­ne­li ça­lış­ma­la­rı­mız devam edi­yor. Sn. Cum­hur­baş­ka­nı­mız in­şa­sı devam bu pro­je­le­ri bi­re­bir ya­ki­nen takip et­mek­te­dir­ler. Rize ta­ri­hi­nin en büyük proje ve ya­tı­rım­la­rıy­la, güçlü Ak Parti ik­ti­da­rı sa­ye­sin­de ta­nış­mış oldu. Bun­lar­dan en bü­yü­ğü olan ve bir asır­dan faz­la­dır pro­je­si ko­nu­şu­lup ha­ya­ta ge­çi­ri­le­me­yen Ovit tü­ne­li bizim ili­miz, komşu il­le­ri­miz ve ül­ke­mi­zin ge­le­ce­ği için çok önem­li­dir. Doğu Ka­ra­de­niz, Doğu ve Güney Doğu Ana­do­lu böl­ge­le­ri il­le­ri­ni kısa me­sa­fe­ler­le bir­bi­ri­ne bağ­la­yan, Tür­ki­ye’nin en büyük, Av­ru­pa’nın ikin­ci ve dün­ya­nın 4. en büyük tü­ne­li Ovit tü­ne­li­nin kısa sa­yı­la­cak biz za­man­da hiz­me­te açıl­ma­sı­dır. Çift tüplü 14.5 km.’lık bu tünel sa­ye­sin­de Doğu ve Güney Doğu Ana­do­lu il­le­ri ve bu coğ­raf­ya­la­rı­mı­za sınır komşu ül­ke­ler­le eko­no­mik, tu­ris­tik ve st­ra­te­jik iş­bir­li­ği­miz, ti­ca­re­ti­miz­de önem­li ge­liş­me ve ra­kam­sal ar­tış­lar oldu. Pan­de­mi ne­de­niy­le bu komşu il­le­ri­miz­le bir yıl­dır du­rak­la­ma ya­şa­yan ti­ca­ri ve tu­ris­tik ha­re­ket­lik­ler, yavaş yavaş nor­mal­le­şe­me­ye baş­la­ya­cak­tır in­şal­lah. Ovit tü­ne­li­mi­zin Rize ve Er­zu­rum ta­ra­fın­da­ki yol bağ­lan­tı­la­rı ve Er­zu­rum ta­ra­fın­da ya­pı­mı devam eden Kırık ve Dal­lı­ka­vak tü­nel­le­ri yakın bir za­man­da ta­mam­lan­dı­ğın­da, Rize’den Er­zu­rum’a 12 ay ula­şım özel araç­la 2.5 saate ula­şa­cak­tır. Her­ke­sin ma­lu­mu Ovit dağı 2450 ra­kım­lı kışın yağan met­re­ler­ce kar ne­de­niy­le kış mev­si­mi bo­yun­ca ka­pa­nı­yor ve yaz mev­si­mi ge­lin­ce açı­lı­yor­du. Bir asır­dır devam eden bu mağ­du­ri­yet­ten en çokta hem Rize’de, hem de Er­zu­rum’un İspir ve Pa­zar­yo­lu İlçe­le­rin­de ya­şa­yan kıy­met­li hem­şe­ri­le­ri­miz sı­kın­tı ya­şa­mak­ta­yız. Kıymet­li Cum­hur­baş­ka­nı­mı­zın va­det­ti­ği bu tü­ne­li ya­pa­ca­ğız sö­zü­nün hayat bul­ma­sıy­la, ağır kış şart­la­rın­da bu böl­ge­de her yıl ya­şa­nan çığ düş­me­si, tra­fik ka­za­sı so­nu­cu mey­da­na gelen üzücü olay ve mağ­du­ri­yet­le­re son ve­ril­miş olun­du.” şek­lin­de açık­la­dı.
Ak Parti Rize İl Baş­ka­nı İshak Alim, ser­best ga­ze­te­ci yazar Bay­ram Ali Ka­val­cı’ya, Rize’de ya­pı­mı devam eden ve ta­mam­lan­mak üzere olan on­lar­ca önem­li hiz­met ve ya­tım­lar­la il­gi­li özet­le şu açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. Baş­kan ALİM;
Ri­ze-Er­zu­rum Ovit tü­ne­li ve bağ­lan­tı yol­la­rı­nın ta­mam­lan­ma­sıy­la, Doğu Ana­do­lu ve Güney Doğu Ana­do­lu il­le­riy­le çok ciddi ti­ca­ri bağ­lan­tı­lar ola­cak.
Bu gü­zer­gâh­ta bu­lu­nan Rize Or­ga­ni­ze sa­na­yi böl­ge­si­nin, 2. Etap ça­lış­ma­la­rı devam edi­yor. İyi­de­re Lo­jis­tik Mer­kez li­ma­nı­mı­zın ya­pı­mıy­la bir­lik­te çok ciddi bir ti­ca­ri bağ­lan­tı ola­cak. Orta Asya’ya kadar ula­şa­bi­lecek bir gü­zer­gâh­tır. Bu gü­zer­gâ­hın ta­ma­mı­nın ta­mam­lan­ma­sı ge­re­ki­yor. İli­mi­zin çok önem­li bu denli geniş kap­sam­lı eko­no­mik ve iş ya­tı­rım­la­rıy­la il­gi­li so­rum­lu­luk ala­nı­mız­da­ki ta­ki­bi­miz sıkı bir şe­kil­de devam et­mek­te­dir. Bir diğer önem­li ya­tı­rı­mız olan ve bir tüpü aylar önce hiz­me­te açı­lan ve bu böl­ge­de tra­fik akı­şın­da ve ka­za­la­rın ön­len­me­sin­de önem­li bir ra­hat­la­ma sağ­la­yan Sa­lar­ha tü­ne­li­nin Tem­muz ayı­nın ba­şın­da in­şal­lah ta­mam­la­mış ola­ca­ğız. Şu anda da ça­lış­ma­lar çok hızlı bir şe­kil­de devam edi­yor. Ka­ra­de­niz yeni bu­lu­nan pet­rol re­zerv­le­riy­le, lo­jis­tik li­man­la­rıy­la artık bir ti­ca­ret gölü ha­li­ne ge­li­yor. Bizim de bu­ra­dan pa­yı­mı­zı al­ma­mız ge­re­ki­yor. Bunun için ka­ra­da ve de­niz­de ya­pı­lan de­va­sa ya­tı­rım­lar. Ve yakın ge­le­cek­te hiz­me­te gi­recek olan, Ri­ze-Art­vin ha­va­li­ma­nı­mız gibi çok önem­li bir ya­tı­rım­la ard arda hiz­me­te açı­lı­yor. Ulaş­tır­ma ve Alt­ya­pı Ba­ka­nı­mız geçen ay ili­miz­de yap­tı­ğı açık­la­dı. Ka­ra­de­niz ti­ca­ret gölü ha­li­ne ge­lir­ken İyi­de­re lo­jis­tik mer­kez bu­ra­da çok önem­li görev üst­le­necek. Tür­ki­ye’de İyi­de­re lo­jis­tik mer­kez­le bir­lik­te 25 tane lo­jis­tik mer­kez ola­cak. 24’ünde ya­nıl­mı­yor­sam tren yolu var.
Bu de­mek­tir ki bu­ra­ya da bu zaten ge­lecek. Tren yolu da gel­di­ği zaman ti­ca­re­tin odak nok­ta­sı ha­li­ne ge­le­cek­tir. Do­la­yı­sıy­la ili­mi­zin eko­no­mi­si­ne nasıl bir katma değer ka­ta­ca­ğı­nı hayal ede­bi­li­yo­ruz. ” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
AK Parti Rize İl Baş­ka­nı İshak ALİM; Tür­ki­ye ge­ne­lin­de ol­du­ğu gibi, ili­miz ge­ne­lin­de de nor­mal­leş­mey­le tüm teş­ki­lat­la­rı­mız­la bir­lik­te saha ça­lış­ma­la­rı­na hız ver­dik.
Bu yılkı yaş çay kam­pan­ya­sın­da bir kısım mak­sat­lı ve ide­olo­jik amaç ta­şı­yan şahıs ve gu­rup­la­rın ka­mu­oyu­nu te­dir­gin etmek ve yaş çay üre­ti­ci­le­ri­mi­zi pro­vo­ke etmek mak­sat­lı gi­ri­şim­le­rin­den ne­ti­ce ala­ma­mış­lar­dır. Ta­mam­lan­ma­sı­na sa­yı­lı gün­ler kal­mış olan 1 sür­gün yaş çay kam­pan­ya­sın­da üre­ti­ci­le­ri­mi­zi yo­ğun­luk ola­rak ÇAY­KUR’u ter­cih et­miş­ler­dir. Üre­ti­ci­le­ri­miz bu yılda hü­kü­me­ti­mi­zin yaş çaya ürü­nü­ne ver­miş ol­du­ğu mem­nun edici fiyat ne­de­niy­le yaş çay ürün­le­ri­ni ÇAY­KUR’a sat­ma­ya yö­ne­lik ter­cih­le­rin­de Çay­kur tüm im­kân­la­rı­nı se­fer­ber et­miş­tir. Tüm fab­ri­ka­la­rın­da ka­pa­si­te­si­nin üs­tün­de çay ala­rak ilk defa bu se­zon­da ka­pa­si­te­si­nin çok üs­tün­de 11 bin tonla yeni bir re­ko­ru kır­mış­tır. Ne­ti­ce ola­rak bi­rin­ci sür­gün yaş çay kam­pan­ya­sı çay ta­rı­mı­nın ya­pıl­dı­ğı böl­ge­miz, Rize, Trab­zon, Art­vin ve Gi­re­sun il­le­ri­miz­de, ben de bir yaş çay üre­ti­ci­si ola­rak kıy­met­li üre­ti­ci­le­ri­miz­le hep bir­lik­te, huzur, kar­deş­lik, yar­dım­laş­ma ve da­ya­nış­ma içe­re­sin­de pan­de­mi ku­ral­la­rı­na da uya­rak bi­rin­ci sür­gün yaş çay ha­sa­dı­mı­zın so­nu­na ge­lin­miş­tir. Pan­de­mi do­la­yı­sıy­la zi­ya­ret­le­ri­mi­ze ara ver­mek du­ru­mun­da kal­mış­tık artık nor­mal­leş­mey­le bir­lik­te tüm teş­ki­lat­la­rı­mız­la her gün sa­ha­da ola­ca­ğız. Va­tan­da­şı­mız­la te­ma­sı­mı­zı sür­dü­re­ce­ğiz ya­tı­rım­la­rı­mı­zı an­la­ta­ca­ğız. Va­tan­daş­la­rı­mı­zın, muh­tar­la­rı­mı­zın, STK’la­rı­mı­zın ta­lep­le­ri­ni ve me­sel­le­ri­ni bi­re­bir ken­di­le­ri­ne gi­de­rek ye­rin­de din­li­yo­ruz. Tüm hal­kı­mı­zın varsa sorun ve ta­lep­le­ri­ni, öne­ri­le­ri­ni ken­di­le­rin­den din­le­ye­ce­ğiz. Hem­şe­ri­le­ri­mi­zin dert­le­riy­le dert­le­nip, se­vinç­le­riy­le mutlu ola­ca­ğız. On­la­rın se­si­ne kulak ve­re­ce­ğiz on­la­rı din­le­ye­ce­ğiz. Allah’a şükür ili­mi­zin ya­tı­rım ko­nu­sun­da bir sı­kın­tı­sı yok. Tüm ya­tı­rım­la­rı­mız ve de­va­sa mega pro­je­le­ri­miz başta olmak üzere ta­mam­lan­ma­la­rı büyük bir hızla devam edi­yor. O yüz­den bize düşen va­tan­daş­la­rı­mız­la iç içe olup iliş­ki­le­ri­mi­zi daha da güç­len­dir­mek­tir. Mil­le­tin se­si­ne kulak ver­me­li­yiz. Hem­şe­ri­le­ri­miz biz­ler için çok de­ğer­li­dir işte biz­ler on­la­ra ver­di­ği­miz bu de­ğe­ri his­set­tir­me­li­yiz. Teş­ki­lat ola­rak çok güç­lü­yüz bu gü­cü­mü­zü sa­ha­ya yan­sıt­ma­lı­yız.” diye ko­nuş­tu.


Rö­por­taj: Bay­ram Ali Ka­val­cı