3100 METRE UZUNLUĞUNDAKİ DALLIKAVAK 9 YILDIR AÇILAMADI

Rize-Erzurum karayolunun önemli tünellerinden birisi olan Dallıkavak Tüneli sahipsiz kaldı. Tünelde uzun süredir çalışma olmaması bölge insanının tepkisine sebep oldu.

2248 m ra­kım­lı Ağ­zı­açık Da­ğın­dan daha rahat ula­şım sağ­lan­ma­sı için 2012 yı­lın­da de­lin­me­ye baş­la­nan Dal­lı­ka­vak Tü­ne­lin­de uzun sü­re­dir ça­lış­ma­la­rın dur­ma­sı bölge in­sa­nı­nın tep­ki­le­ri­ne sebep olu­yor. Ağ­zı­açık ge­çi­di­nin kış mev­si­min­de yoğun kar ya­ğı­şı, buz­lan­ma ve sis­ten do­la­yı sü­rek­li tra­fi­ğe ka­pan­dı­ğı­nı söy­le­yen Er­zu­rum eski İl Genel Mec­lis Üyesi Tah­sin Bay­ra­moğ­lu’’ kar ve buz­lan­ma do­la­yı­sıy­la böl­ge­de sık sık tra­fik ka­za­la­rı mey­da­na ge­li­yor.2012 yı­lın­da de­lin­me­ye baş­la­nan 3100 met­re­lik tü­nel­de bir yıla yakın ça­lış­ma yok. İşi alan firma şan­ti­ye­si­ni ta­ma­men ka­pat­tı. Tü­ne­lin ye­ni­den ihale edil­me­si­ni is­ti­yo­ruz. Tünel ta­mam­lan­dı­ğın­da dağ­da­ki ka­za­lar sona erecek. Dal­lı­ka­vak Tü­ne­li Kırık ve Ovit ile bir­lik­te Ri­ze-Er­zu­rum ka­ra­yo­lu­nun önem­li üç­lü­sü­dür.3100 metre uzun­lu­ğun­da­ki Dal­lı­ka­vak Tü­ne­li­nin sa­hip­siz bir şe­kil­de en­ka­za dön­me­si kabul edi­le­mez. Ye­ni­den ihale edi­le­rek ça­lı­şıl­ma­ya baş­lan­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz’’ dedi.
Rize İl Genel Mec­lis Üyesi Hasan Kan­sı­zoğ­lu’ Dal­lı­ka­vak Tü­ne­li­nin Ye­ni­den ihale edil­me­si­ni bek­li­yo­ruz. Tü­nel­de şan­ti­ye dahi ol­ma­dı­ğı­nı ye­rin­de gör­düm. Dal­lı­ka­vak 9 yılda niye açı­la­ma­dı. Tü­ne­lin sa­hi­bi kim. Ka­ra­yol­la­rı Genel Mü­dür­lü­ğü Dal­lı­ka­vak Tü­ne­li­ni ga­li­ba unut­tu. Ka­ra­yol­la­rı Tü­ne­li­ne sahip çık, mev­cut işi tas­fi­ye ede­rek ye­ni­den iha­le­si­ni yap­tı­rın. Dal­lı­ka­vak Tü­ne­li ka­ra­yo­lu­nun ol­maz­sa olmaz tü­ne­li­dir. Bir se­ne­ye yakın işin dur­ma­sı an­la­şı­lır değil. Çift tüp ola­rak baş­la­nı­lan ve yarım kalan tünel ta­mam­lan­ma­sı lazım. Rize ve Er­zu­rum Mil­let­ve­kil­le­ri ve ik­ti­da­rın yö­ne­ti­ci­le­ri­nin Tü­ne­le sahip çı­ka­rak ta­mam­la­ma­la­rı­nı is­ti­yo­ruz’dedi.
2012 yı­lın­da te­me­li atıl­dı­ğın­da 810 günde ta­mam­la­na­ca­ğı söy­le­nen Dal­lı­ka­vak Tü­ne­li­nin ka­ra­yo­lun­da 7 km kı­salt­ma ya­pa­ca­ğı be­lir­til­miş­ti.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU