Monthly Archives: Haziran 2021

“DEVASA YATIRIMLARLA RİZE’MİZİN EKONOMİSİNİ DURMADAN GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDİYORUZ”

Ak Parti Rize İl Başkanı İshak ALİM;

“DEVASA YATIRIMLARLA RİZE’MİZİN EKONOMİSİNİ DURMADAN GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDİYORUZ”

İkti­dar­la­rı bo­yun­ca, Rize’nin ilçe ve bel­de­le­riy­le bir­lik­te top­ye­kûn ye­ni­len­miş marka bir şehir ol­ma­sı için ça­lış­tık­la­rı­nı ve bunu da ço­ğun­luk­la ba­şar­dık­la­rı­nı ifade etti.

Rize’nin ge­ne­lin­de in­şa­sı ta­mam­la­nıp hal­kın hiz­me­ti­ne ve­ri­len ve de ya­pı­mı devam eden de­va­sa pro­je­ler­le il­gi­li, Ser­best ga­ze­te­ci yazar Bay­ram Ali KA­VAL­CI’ya ko­nu­şan, Ak Parti Rize İl Baş­ka­nı İshak ALİM;
DE­VA­SA YA­TI­RIM­LAR­LA RİZE’MİZİN EKO­NOMİSİNİ DUR­MA­DAN GÜÇ­LENDİRMEYE DEVAM EDİYORUZ
Ak Parti Rize İl Baş­ka­nı İshak ALİM; İkti­dar­la­rı­mız bo­yun­ca Tür­ki­ye’nin ge­ne­liy­le bir­lik­te, sn. Cum­hur­baş­ka­nı­nız Recep Tay­yip Er­do­ğan’ın mem­le­ke­ti Rize’ye olan büyük sev­da­sı sa­ye­sin­de, Rize’miz ilçe ve bel­de­le­riy­le bir­lik­te top­ye­kûn ta­ri­hi­nin en büyük ya­tı­rım ve pro­je­le­ri­ni ard arda hal­kı­mı­zın hiz­me­ti­ne ver­me­ye devam edi­yo­ruz. Rize Be­le­di­ye Blok­la­rı şehir mer­ke­zi­miz­de­ki ta­ri­hi kent­sel dö­nü­şüm proje ça­lış­ma­la­rı­na gece, gün­düz devam edil­mek­te­dir. Bu­nun­la bir­lik­te, Rize’mizin bir­çok fark­lı nok­ta­la­rın­da ya­pı­mı­na baş­la­nan kent­sel dö­nü­şüm proje ve ye­ni­le­me ya­tı­rım­la­rı­mız olan, yeni yol­la­rı­mız, ilçe, belde ve on­lar­ca büyük ma­hal­le ve köy­le­ri­mi­zi kısa me­sa­fe­ler­le bir­bi­ri­ne ya­kın­laş­tı­ra­cak bağ­lan­tı­lı tünel ve yol proje ça­lış­ma­la­rı­mız il­gi­li ba­kan­lık­lar ve ku­rum­lar ta­ra­fın­dan ta­mam­lan­mak üzere in­şa­at­la­rı hızla devam et­mek­te­dir. Rize Be­le­di­ye­mi­zin baş­lat­mış ol­du­ğu de­va­sa yatım ve pro­je­le­rin ta­mam­lan­ma­sı ça­lış­ma­la­rı ara­lık­sız devam et­mek­te­dir. Rize Ha­va­li­ma­nı­mı­zın in­şa­atı so­run­suz bir şe­kil­de bu yılın so­nun­da bit­mek üzere devam et­mek­te­dir. İyi­de­re Lo­jis­tik Mer­ke­zi li­ma­nı pro­je­miz deniz dolgu ça­lış­ma­la­rı ara­lık­sız devam et­mek­te­dir. ”diye ko­nuş­tu.
Ak Parti Rize İl Baş­ka­nı İshak ALİM; “Teş­ki­lat­la­rı­mız­la, gece gün­düz de­me­den, Rize’miz ge­ne­lin­de yep­ye­ni bir şehir olma yo­lun­da, şeh­ri­mi­zin her nok­ta­sın­da in­şa­sı­nı ta­mam­la­yıp hiz­me­te aç­tı­ğı­mız ya­tım­la­rım­la bir­lik­te, şeh­ri­mi­zin bir çok nok­ta­sın­da in­şa­sı devam eden de­va­sa pro­je­le­ri­mi­zin ta­mam­lan­ma­sı için, Mil­let­ve­kil­li­le­ri­miz­le bir­lik­te il­gi­li ba­kan­lık ve bi­rim­ler­le ko­or­di­ne­li ça­lış­ma­la­rı­mız devam edi­yor. Sn. Cum­hur­baş­ka­nı­mız in­şa­sı devam bu pro­je­le­ri bi­re­bir ya­ki­nen takip et­mek­te­dir­ler. Rize ta­ri­hi­nin en büyük proje ve ya­tı­rım­la­rıy­la, güçlü Ak Parti ik­ti­da­rı sa­ye­sin­de ta­nış­mış oldu. Bun­lar­dan en bü­yü­ğü olan ve bir asır­dan faz­la­dır pro­je­si ko­nu­şu­lup ha­ya­ta ge­çi­ri­le­me­yen Ovit tü­ne­li bizim ili­miz, komşu il­le­ri­miz ve ül­ke­mi­zin ge­le­ce­ği için çok önem­li­dir. Doğu Ka­ra­de­niz, Doğu ve Güney Doğu Ana­do­lu böl­ge­le­ri il­le­ri­ni kısa me­sa­fe­ler­le bir­bi­ri­ne bağ­la­yan, Tür­ki­ye’nin en büyük, Av­ru­pa’nın ikin­ci ve dün­ya­nın 4. en büyük tü­ne­li Ovit tü­ne­li­nin kısa sa­yı­la­cak biz za­man­da hiz­me­te açıl­ma­sı­dır. Çift tüplü 14.5 km.’lık bu tünel sa­ye­sin­de Doğu ve Güney Doğu Ana­do­lu il­le­ri ve bu coğ­raf­ya­la­rı­mı­za sınır komşu ül­ke­ler­le eko­no­mik, tu­ris­tik ve st­ra­te­jik iş­bir­li­ği­miz, ti­ca­re­ti­miz­de önem­li ge­liş­me ve ra­kam­sal ar­tış­lar oldu. Pan­de­mi ne­de­niy­le bu komşu il­le­ri­miz­le bir yıl­dır du­rak­la­ma ya­şa­yan ti­ca­ri ve tu­ris­tik ha­re­ket­lik­ler, yavaş yavaş nor­mal­le­şe­me­ye baş­la­ya­cak­tır in­şal­lah. Ovit tü­ne­li­mi­zin Rize ve Er­zu­rum ta­ra­fın­da­ki yol bağ­lan­tı­la­rı ve Er­zu­rum ta­ra­fın­da ya­pı­mı devam eden Kırık ve Dal­lı­ka­vak tü­nel­le­ri yakın bir za­man­da ta­mam­lan­dı­ğın­da, Rize’den Er­zu­rum’a 12 ay ula­şım özel araç­la 2.5 saate ula­şa­cak­tır. Her­ke­sin ma­lu­mu Ovit dağı 2450 ra­kım­lı kışın yağan met­re­ler­ce kar ne­de­niy­le kış mev­si­mi bo­yun­ca ka­pa­nı­yor ve yaz mev­si­mi ge­lin­ce açı­lı­yor­du. Bir asır­dır devam eden bu mağ­du­ri­yet­ten en çokta hem Rize’de, hem de Er­zu­rum’un İspir ve Pa­zar­yo­lu İlçe­le­rin­de ya­şa­yan kıy­met­li hem­şe­ri­le­ri­miz sı­kın­tı ya­şa­mak­ta­yız. Kıymet­li Cum­hur­baş­ka­nı­mı­zın va­det­ti­ği bu tü­ne­li ya­pa­ca­ğız sö­zü­nün hayat bul­ma­sıy­la, ağır kış şart­la­rın­da bu böl­ge­de her yıl ya­şa­nan çığ düş­me­si, tra­fik ka­za­sı so­nu­cu mey­da­na gelen üzücü olay ve mağ­du­ri­yet­le­re son ve­ril­miş olun­du.” şek­lin­de açık­la­dı.
Ak Parti Rize İl Baş­ka­nı İshak Alim, ser­best ga­ze­te­ci yazar Bay­ram Ali Ka­val­cı’ya, Rize’de ya­pı­mı devam eden ve ta­mam­lan­mak üzere olan on­lar­ca önem­li hiz­met ve ya­tım­lar­la il­gi­li özet­le şu açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. Baş­kan ALİM;
Ri­ze-Er­zu­rum Ovit tü­ne­li ve bağ­lan­tı yol­la­rı­nın ta­mam­lan­ma­sıy­la, Doğu Ana­do­lu ve Güney Doğu Ana­do­lu il­le­riy­le çok ciddi ti­ca­ri bağ­lan­tı­lar ola­cak.
Bu gü­zer­gâh­ta bu­lu­nan Rize Or­ga­ni­ze sa­na­yi böl­ge­si­nin, 2. Etap ça­lış­ma­la­rı devam edi­yor. İyi­de­re Lo­jis­tik Mer­kez li­ma­nı­mı­zın ya­pı­mıy­la bir­lik­te çok ciddi bir ti­ca­ri bağ­lan­tı ola­cak. Orta Asya’ya kadar ula­şa­bi­lecek bir gü­zer­gâh­tır. Bu gü­zer­gâ­hın ta­ma­mı­nın ta­mam­lan­ma­sı ge­re­ki­yor. İli­mi­zin çok önem­li bu denli geniş kap­sam­lı eko­no­mik ve iş ya­tı­rım­la­rıy­la il­gi­li so­rum­lu­luk ala­nı­mız­da­ki ta­ki­bi­miz sıkı bir şe­kil­de devam et­mek­te­dir. Bir diğer önem­li ya­tı­rı­mız olan ve bir tüpü aylar önce hiz­me­te açı­lan ve bu böl­ge­de tra­fik akı­şın­da ve ka­za­la­rın ön­len­me­sin­de önem­li bir ra­hat­la­ma sağ­la­yan Sa­lar­ha tü­ne­li­nin Tem­muz ayı­nın ba­şın­da in­şal­lah ta­mam­la­mış ola­ca­ğız. Şu anda da ça­lış­ma­lar çok hızlı bir şe­kil­de devam edi­yor. Ka­ra­de­niz yeni bu­lu­nan pet­rol re­zerv­le­riy­le, lo­jis­tik li­man­la­rıy­la artık bir ti­ca­ret gölü ha­li­ne ge­li­yor. Bizim de bu­ra­dan pa­yı­mı­zı al­ma­mız ge­re­ki­yor. Bunun için ka­ra­da ve de­niz­de ya­pı­lan de­va­sa ya­tı­rım­lar. Ve yakın ge­le­cek­te hiz­me­te gi­recek olan, Ri­ze-Art­vin ha­va­li­ma­nı­mız gibi çok önem­li bir ya­tı­rım­la ard arda hiz­me­te açı­lı­yor. Ulaş­tır­ma ve Alt­ya­pı Ba­ka­nı­mız geçen ay ili­miz­de yap­tı­ğı açık­la­dı. Ka­ra­de­niz ti­ca­ret gölü ha­li­ne ge­lir­ken İyi­de­re lo­jis­tik mer­kez bu­ra­da çok önem­li görev üst­le­necek. Tür­ki­ye’de İyi­de­re lo­jis­tik mer­kez­le bir­lik­te 25 tane lo­jis­tik mer­kez ola­cak. 24’ünde ya­nıl­mı­yor­sam tren yolu var.
Bu de­mek­tir ki bu­ra­ya da bu zaten ge­lecek. Tren yolu da gel­di­ği zaman ti­ca­re­tin odak nok­ta­sı ha­li­ne ge­le­cek­tir. Do­la­yı­sıy­la ili­mi­zin eko­no­mi­si­ne nasıl bir katma değer ka­ta­ca­ğı­nı hayal ede­bi­li­yo­ruz. ” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
AK Parti Rize İl Baş­ka­nı İshak ALİM; Tür­ki­ye ge­ne­lin­de ol­du­ğu gibi, ili­miz ge­ne­lin­de de nor­mal­leş­mey­le tüm teş­ki­lat­la­rı­mız­la bir­lik­te saha ça­lış­ma­la­rı­na hız ver­dik.
Bu yılkı yaş çay kam­pan­ya­sın­da bir kısım mak­sat­lı ve ide­olo­jik amaç ta­şı­yan şahıs ve gu­rup­la­rın ka­mu­oyu­nu te­dir­gin etmek ve yaş çay üre­ti­ci­le­ri­mi­zi pro­vo­ke etmek mak­sat­lı gi­ri­şim­le­rin­den ne­ti­ce ala­ma­mış­lar­dır. Ta­mam­lan­ma­sı­na sa­yı­lı gün­ler kal­mış olan 1 sür­gün yaş çay kam­pan­ya­sın­da üre­ti­ci­le­ri­mi­zi yo­ğun­luk ola­rak ÇAY­KUR’u ter­cih et­miş­ler­dir. Üre­ti­ci­le­ri­miz bu yılda hü­kü­me­ti­mi­zin yaş çaya ürü­nü­ne ver­miş ol­du­ğu mem­nun edici fiyat ne­de­niy­le yaş çay ürün­le­ri­ni ÇAY­KUR’a sat­ma­ya yö­ne­lik ter­cih­le­rin­de Çay­kur tüm im­kân­la­rı­nı se­fer­ber et­miş­tir. Tüm fab­ri­ka­la­rın­da ka­pa­si­te­si­nin üs­tün­de çay ala­rak ilk defa bu se­zon­da ka­pa­si­te­si­nin çok üs­tün­de 11 bin tonla yeni bir re­ko­ru kır­mış­tır. Ne­ti­ce ola­rak bi­rin­ci sür­gün yaş çay kam­pan­ya­sı çay ta­rı­mı­nın ya­pıl­dı­ğı böl­ge­miz, Rize, Trab­zon, Art­vin ve Gi­re­sun il­le­ri­miz­de, ben de bir yaş çay üre­ti­ci­si ola­rak kıy­met­li üre­ti­ci­le­ri­miz­le hep bir­lik­te, huzur, kar­deş­lik, yar­dım­laş­ma ve da­ya­nış­ma içe­re­sin­de pan­de­mi ku­ral­la­rı­na da uya­rak bi­rin­ci sür­gün yaş çay ha­sa­dı­mı­zın so­nu­na ge­lin­miş­tir. Pan­de­mi do­la­yı­sıy­la zi­ya­ret­le­ri­mi­ze ara ver­mek du­ru­mun­da kal­mış­tık artık nor­mal­leş­mey­le bir­lik­te tüm teş­ki­lat­la­rı­mız­la her gün sa­ha­da ola­ca­ğız. Va­tan­da­şı­mız­la te­ma­sı­mı­zı sür­dü­re­ce­ğiz ya­tı­rım­la­rı­mı­zı an­la­ta­ca­ğız. Va­tan­daş­la­rı­mı­zın, muh­tar­la­rı­mı­zın, STK’la­rı­mı­zın ta­lep­le­ri­ni ve me­sel­le­ri­ni bi­re­bir ken­di­le­ri­ne gi­de­rek ye­rin­de din­li­yo­ruz. Tüm hal­kı­mı­zın varsa sorun ve ta­lep­le­ri­ni, öne­ri­le­ri­ni ken­di­le­rin­den din­le­ye­ce­ğiz. Hem­şe­ri­le­ri­mi­zin dert­le­riy­le dert­le­nip, se­vinç­le­riy­le mutlu ola­ca­ğız. On­la­rın se­si­ne kulak ve­re­ce­ğiz on­la­rı din­le­ye­ce­ğiz. Allah’a şükür ili­mi­zin ya­tı­rım ko­nu­sun­da bir sı­kın­tı­sı yok. Tüm ya­tı­rım­la­rı­mız ve de­va­sa mega pro­je­le­ri­miz başta olmak üzere ta­mam­lan­ma­la­rı büyük bir hızla devam edi­yor. O yüz­den bize düşen va­tan­daş­la­rı­mız­la iç içe olup iliş­ki­le­ri­mi­zi daha da güç­len­dir­mek­tir. Mil­le­tin se­si­ne kulak ver­me­li­yiz. Hem­şe­ri­le­ri­miz biz­ler için çok de­ğer­li­dir işte biz­ler on­la­ra ver­di­ği­miz bu de­ğe­ri his­set­tir­me­li­yiz. Teş­ki­lat ola­rak çok güç­lü­yüz bu gü­cü­mü­zü sa­ha­ya yan­sıt­ma­lı­yız.” diye ko­nuş­tu.


Rö­por­taj: Bay­ram Ali Ka­val­cı

Karayolları Genel Müdürü Uraloğlu, Yeşil Yol Projesi’ni Anlattı

Ka­ra­yol­la­rı Genel Mü­dü­rü Ab­dul­ka­dir Ura­loğ­lu, Yeşil Yol Pro­je­si ile bö­lün­müş yol ko­nu­la­rın­da yü­rüt­tük­le­ri ça­lış­ma­lar hak­kın­da bilgi verdi.

Ura­loğ­lu, kent­te süren ça­lış­ma­la­rı de­ğer­len­dir­mek üzere gel­di­ği Sam­sun’da Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mus­ta­fa Demir’i zi­ya­re­ti­nin ar­dın­dan açık­la­ma­lar­da bu­lun­du.
Yeşil Yol Pro­je­si’nin bir­kaç ba­kan­lık­la bir­lik­te ça­lı­şıl­dı­ğı­na işa­ret eden Ura­loğ­lu, “Ka­ra­yol­la­rı­nı il­gi­len­di­ren ta­ra­fı, Yeşil Yol gü­zer­ga­hın­da bu­lu­nan kara yol­la­rı­nın iyi­leş­ti­ril­me­si üze­ri­ne ki bu an­lam­da esa­sın­da biz üze­ri­mi­ze dü­şe­ni yap­mış du­rum­da­yız. Yeşil Yol Pro­je­si’nde bunun dı­şın­da be­le­di­ye­le­rin ve il özel ida­re­le­rin yap­ma­sı ge­re­ken işler var. Ça­lış­ma­lar sü­rü­yor.” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.

 • Bö­lün­müş yol ça­lış­ma­la­rı Ura­loğ­lu, sal­gı­na rağ­men geçen yıl bö­lün­müş yol ça­lış­ma­sın­da 800 ki­lo­met­re yol ya­pa­rak he­def­le­ri­nin üze­ri­ne çık­tık­la­rı­nı vur­gu­la­dı. Diğer ta­raf­tan önem­li pro­je­le­rin açıl­dı­ğı­nı dile ge­ti­ren Ura­loğ­lu, “Pan­de­mi­de hiz­met­le­ri­mi­zi ak­sat­ma­dık, bazı im­kan­lar da oluş­muş oldu. Zaten Sayın Ba­ka­nı­mız­la sü­rek­li sa­ha­da olduk ve be­ra­ber­ce de­net­le­dik. Bi­ten­le­ri­nin açı­lış­la­rı­nı yap­tık. O an­lam­da Ka­ra­yol­la­rı bu sü­reç­ten olum­suz et­ki­len­me­di di­ye­bi­li­rim. Hiz­met et­me­ye devam ettik.” dedi. Ura­loğ­lu, bö­lün­müş yolda bu sene ise 500 ki­lo­met­re­nin üze­ri­ne çık­ma­yı plan­la­dık­la­rı­nı kay­det­ti.
 • Yeşil Yol Pro­je­si
  Doğu Ka­ra­de­niz Pro­je­si (DOKAP) Bölge Kal­kın­ma İda­re­si Baş­kan­lı­ğın­ca sür­dü­rü­len Yeşil Yol Pro­je­si ile Sam­sun, Tokat, Ordu, Gi­re­sun, Trab­zon, Gü­müş­ha­ne, Bay­burt, Rize ve Art­vin il­le­rin­de­ki tu­rizm mer­kez­le­ri­nin üst kot­tan bir­bi­ri­ne bağ­lan­ma­sı he­def­le­ni­yor.
  Top­lam­da 4 bin ki­lo­met­re olan Yeşil Yol Pro­je­si ak­sın­da 2 bin 645 ki­lo­met­re ana gü­zer­ga­hın iyi­leş­ti­ril­me­si plan­la­nı­yor. Bu gü­zer­ga­hın 1024 ki­lo­met­re­lik kısmı Ka­ra­yol­la­rı Genel Mü­dür­lü­ğü so­rum­lu­luk ala­nın­da yer alı­yor. Ça­lış­may­la Sam­sun’da Kı­zı­lır­mak Del­ta­sı Kuş Cen­ne­ti, Tokat’taki Bal­lı­ca Ma­ğa­ra­sı, Ordu’nun Per­şem­be Yay­la­sı, Gi­re­sun’un Küm­bet Yay­la­sı, Trab­zon’daki Uzun­göl, Rize’de Anzer Yay­la­sı, Gü­müş­ha­ne’de Ka­ra­ca Ma­ğa­ra­sı, Bay­burt’ta yer altı şehri, Art­vin’de Kaf­ka­sör Yay­la­sı gibi tu­rizm mer­kez­le­ri­ne aynı gü­zer­gah üze­rin­den ula­şı­la­bil­me­si he­def­le­ni­yor.

 • Haber Merkezi

Rize’de Travers eğitimi gerçekleştirildi

Rize İl Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü UMKE per­so­nel­le­ri­ne yö­ne­lik ger­çek­leş­ti­ri­len eği­ti­me Jan­dar­ma Arama Kur­tar­ma tim­le­ri ve AFAD’ın des­te­ğiy­le tra­vers eği­ti­mi uy­gu­lan­dı.Eğitim teorik ve pratik eğitim uygulamaları şeklinde iki aşamada gerçekleştirildi.

Rize İl Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü UMKE eki­bi­nin 2021 fa­ali­yet prog­ra­mın­da yer UMKE Ge­liş­tir­me eği­ti­mi kap­sa­mın­da 1 Ha­zi­ran, 3 Ha­zi­ran ve 7 Ha­zi­ran ta­rih­le­rin­de uy­gu­la­nan eği­tim prog­ra­mın­da do­ğa­da yön bulma yön­tem­le­ri, ha­ri­ta kul­la­nı­mı, pu­su­la kul­la­nı­mı, tra­vers eği­ti­mi, Gps kul­la­nı­mı, afet­ler­de ha­ber­leş­me, ko­nu­la­rı­na yer ve­ril­di.
Rize İl Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü’nde gö­rev­li 18 per­so­ne­lin ka­tıl­dı­ğı ve üç gün süren eği­ti­min uy­gu­la­ma kısmı Gü­ney­su il­çe­mi­ze bağlı Han­dü­zü yay­la­sın­da ger­çek­leş­ti­ril­di.
Rize İl Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü UMKE so­rum­lu­su Öner Çakal ta­ra­fın­dan özel­lik­le dağ ve doğa fa­ali­yet­le­ri­nin ar­ta­rak devam et­ti­ği tu­riz­min yoğun ol­du­ğu ay­lar­da, ger­çek­leş­ti­ri­len eği­tim ile bu fa­ali­yet­le­rin ya­pıl­dı­ğı böl­ge­ler­de kayıp va­ka­la­rı­na mü­da­ha­le nok­ta­sın­da UMKE üye­le­ri­nin bilgi ve be­ce­ri­le­ri­nin ge­liş­ti­ril­me­si­nin amaç­lan­dı­ğı dile ge­ti­ril­di.
Eği­ti­min ilk gü­nü­nün bi­rin­ci otu­ru­mun­da genel ve te­orik bil­gi­ler­le or­yan­ti­ring, ha­ri­ta okuma ve pu­su­la kul­la­nı­mı eği­ti­mi ve­ril­di­ği­ni ifade eden Öner Çakal, Han­dü­zü yay­la­sın­da ise yön kav­ra­mı­nı pe­kiş­ti­ri­ci tra­vers or­yan­ti­ring ça­lış­ma­sı ya­pıl­dı­ğı­nı, pu­su­la kul­la­nı­mı ko­nu­su tek­rar­la­na­rak, pu­su­la ile de­re­ce­li yön ta­yi­ni eği­ti­mi ger­çek­leş­ti­ril­di­ği­ni dile ge­tir­di.
Eği­ti­me ka­tı­lan ve des­tek­le­ri sunan tüm ko­or­di­ne ku­rum­la­ra son­suz des­tek­le­rin­den ötürü te­şek­kür edil­di.


Ha­ber-Fo­to: Mus­ta­fa SAKLI

JANDARMA 182 YAŞINDA

14 Ha­zi­ran 1839 ku­ru­luş ta­ri­hi ola­rak baz alı­nan Jan­dar­ma­mız asa­yiş ve gü­ven­li­ği­miz için ol­maz­sa ol­ma­ya­cak ku­ru­luş­la­rı­mız­dan bi­ri­si­dir.
Dün­den bu­gü­ne ge­li­şen Jan­dar­ma hak­kın­da kro­no­lo­jik bir sı­ra­la­ma yap­mak is­ti­yo­rum.
Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Jan­dar­ma­sı, em­ni­yet ve asa­yiş ile kamu dü­ze­ni­nin ko­run­ma­sı­nı sağ­la­yan, diğer ka­nun­la­rın ve Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Ka­rar­na­me­le­ri­nin ver­di­ği gö­rev­le­ri ye­ri­ne ge­ti­ren, İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­na bağlı si­lah­lı genel kol­luk kuv­ve­ti­dir.
Ku­ru­lu­şu M.Ö.209 yı­lı­na da­ya­nan Türk Or­du­su’nun za­fer­ler­le dolu ta­ri­hi içe­ri­sin­de, adı Jan­dar­ma ol­ma­sa da em­ni­yet ve asa­yi­şin sağ­lan­ma­sı­na yö­ne­lik hiz­met­ler; yar­gan, su­ba­şı ve zap­ti­ye ola­rak ifade edi­len, ko­nu­sun­da uz­man­laş­mış as­ke­ri sta­tü­lü kol­luk men­sup­la­rı ta­ra­fın­dan yü­rü­tül­dü.
3 Kasım 1839 ta­ri­hin­de ilan edi­len Tan­zi­mat Fer­ma­nı ile hal­kın can ve mal em­ni­ye­ti­nin ko­run­ma­sı gö­re­vi, eya­let ve san­cak va­li­lik­le­ri em­ri­ne gön­de­ri­len su­bay­lar ta­ra­fın­dan ye­ri­ne ge­ti­ril­di.
Tan­zi­mat Fer­ma­nı­nın ilan edil­di­ği 1839 yılı ile Asa­kir-İ Zap­ti­ye Ni­zam­na­me­si (As­ke­ri Kol­luk Tü­zü­ğü)’nin yü­rür­lü­ğe gir­di­ği 14 Ha­zi­ran günü bir­leş­ti­ri­le­rek, 14 Ha­zi­ran 1839 ta­ri­hi, Jan­dar­ma’nın ku­ru­luş ta­ri­hi ola­rak kabul edil­di.
1908 yı­lın­da 2’nci Meş­ru­ti­yet’in ilan edil­me­sin­den sonra, özel­lik­le Ru­me­li’de büyük ba­şa­rı­lar gös­te­ren Jan­dar­ma, 1909 yı­lın­da ye­ni­den dü­zen­le­ne­rek, Har­bi­ye Ne­za­re­ti’ne bağ­lan­mış ve “Umum Jan­dar­ma Ku­man­dan­lı­ğı” adını aldı.
Jan­dar­ma bir­lik­le­ri, 1914–1918 ta­rih­le­ri ara­sın­da­ki Bi­rin­ci Dünya Sa­va­şı ile 1919–1922 ta­rih­le­ri ara­sın­da­ki kur­tu­luş sa­va­şı­mız­da, hem iç gü­ven­lik gö­rev­le­ri­ni sür­dür­müş­ler, hem de bir­çok cep­he­de si­lah­lı kuv­vet­le­rin ay­rıl­maz bir par­ça­sı ola­rak yurt sa­vun­ma­sı­na iş­ti­rak et­miş­ler­dir.
29 Ekim 1923’te Cum­hu­ri­ye­tin ila­nın­dan sonra, dev­le­tin bir­çok ku­ru­lu­şun­da ol­du­ğu gibi, Jan­dar­ma teş­ki­la­tın­da da ye­ni­leş­tir­me ça­lış­ma­la­rı baş­la­tıl­dı.
Bu kap­sam­da; Jan­dar­ma Bölge Mü­fet­tiş­lik­le­ri ve İl Jan­dar­ma Alay Ko­mu­tan­lık­la­rı ye­ni­den teş­ki­lat­lan­dı­rıl­mış ve Sey­yar Jan­dar­ma Bir­lik­le­ri güç­len­di­ril­di.
1937 yı­lın­da, dö­ne­min jan­dar­ma teş­ki­la­tı­nın yasal da­ya­na­ğı­nı oluş­tu­ran “Jan­dar­ma Teş­ki­lat ve Va­zi­fe Ni­zam­na­me­si” yü­rür­lü­ğe gir­miş ve bu ka­nun­la em­ni­yet ve asa­yiş gö­rev­le­ri­ne ilave ola­rak, ce­za­ev­le­ri­nin ko­run­ma­sı gö­re­vi de Jan­dar­ma­ya ve­ril­di.
1939 yı­lın­da jan­dar­ma teş­ki­la­tı; Sabit Jan­dar­ma Bir­lik­le­ri, Sey­yar Jan­dar­ma Bir­lik­le­ri, Jan­dar­ma Eği­tim Bir­lik­le­ri ve Okul­lar olmak üzere dört grup ha­lin­de ye­ni­den dü­zen­len­di.
1956 yı­lın­da yü­rür­lü­ğe giren bir ka­nun­la, Güm­rük Umum Ku­man­dan­lı­ğı ta­ra­fın­dan yü­rü­tü­len sınır, kıyı ve ka­ra­su­la­rı­mı­zın, em­ni­yet ve ko­run­ma­sı ile güm­rük böl­ge­le­rin­de ka­çak­çı­lı­ğı men, takip ve tah­kik görev ve so­rum­lu­lu­ğu, Jan­dar­ma Genel Ko­mu­tan­lı­ğı’na ve­ril­miş­tir.
Bu görev 21 Mart 2013 ta­ri­hin­den iti­ba­ren Kara Kuv­vet­le­ri Ko­mu­tan­lı­ğı’na dev­re­dil­di.
1982 yı­lı­na kadar Jan­dar­ma ta­ra­fın­dan yü­rü­tü­len kıyı ve ka­ra­su­la­rı­mı­zın ko­run­ma­sı gö­re­vi aynı yıl ku­ru­lan Sahil Gü­ven­lik Ko­mu­tan­lı­ğı’na dev­re­dil­di.
1983 Yı­lın­da gü­nü­müz Jan­dar­ma­sı­nın temel mev­zu­atı­nı teş­kil eden 2803 sa­yı­lı Jan­dar­ma Teş­ki­lat, Görev ve Yet­ki­le­ri Ka­nu­nu yü­rür­lü­ğe girdi.
2016 Yı­lın­da 668 sa­yı­lı kanun hük­mün­de ka­rar­na­me ile 2803 sa­yı­lı Jan­dar­ma Teş­ki­lat, Görev ve Yet­ki­le­ri Ka­nu­nu 4’üncü mad­de­sin­de ya­pı­lan de­ği­şik­lik ile Jan­dar­ma Genel Ko­mu­tan­lı­ğı İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­na bağ­lan­dı.
Ku­ru­lu­şun­dan bu yana daima top­lu­mun huzur ve gü­ven­li­ği için gay­ret gös­te­ren Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Jan­dar­ma­sı, hu­ku­kun üs­tün­lü­ğü, insan hak ve öz­gür­lük­le­ri çer­çe­ve­sin­de bi­re­yin ve ku­rum­la­rın hak­la­rı­nın gö­ze­til­di­ği, top­lum des­tek­li asa­yiş hiz­me­ti­ni, ken­di­ne temel amaç edin­miş­tir.
Gö­rev­le­ri­ni ka­nun­lar çer­çe­ve­sin­de ye­ri­ne ge­ti­ren Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Jan­dar­ma­sı, insan mer­kez­li çağ­daş yö­ne­tim ve görev an­la­yı­şı ile ulu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı alan­da say­gın, gü­ve­ni­lir, ka­li­te­li hiz­met sunan örnek bir kol­luk kuv­ve­ti olmak için ça­lış­ma­la­rı­nı ge­le­cek­te de sür­dü­re­cek­tir. Gü­cü­nü Aziz Mil­le­ti­mi­zin inanç ve des­te­ğin­den alan Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Jan­dar­ma­sı, yüz yıl­lar­dır Türk Mil­le­ti’nin hiz­me­tin­de ol­ma­nın haklı gu­ru­ru­nu ya­şa­mak­ta­dır.
İstan­bul Bal­mum­cu­da­ki 10.​Jan­dar­ma Bölge Ko­mu­tan­lı­ğın­da 12 Eylül dö­ne­min­de as­ker­lik gö­re­vi­mi yap­tım. Bu ve­si­le ile ken­di­mi Jan­dar­ma­nın ne­fe­ri sa­ya­rım.
İnsa­nı­mı­zın güven ve hu­zu­ru için ça­lı­şan Jan­dar­ma­mız anice yıl­lar di­li­yo­rum.

ONKOLOJİ DOKTORU

Rize Eği­tim Araş­tır­ma­nın bi­ti­şi­ğin­de­ki On­ko­lo­ji Has­ta­ne­sin­de On­ko­lo­ji dok­to­ru ek­sik­li­ği sık sık his­se­di­li­yor.
Şunu önce ya­za­yım, hasta sa­hip­le­ri ve Rize ka­mu­oyu ola­rak Ri­ze­li görev yapan He­kim­ler­den şi­kâ­yet et­mi­yor. Şi­kâ­yet­çi ol­duk­la­rı te­da­vi uy­gu­la­yan dok­tor­la­rın 1-2 yıl için­de mec­bu­ri hiz­met­le­ri­ni ta­mam­la­yın­ca Rize’den git­me­le­rin­den hasta sa­hip­le­ri ra­hat­sız.
Trab­zon Fa­ra­bi’ye çok sık giden bir hasta ya­kı­nı’ne olur bizi yol­la­ra mah­küm et­me­yin Ri­ze­de­ki bu mer­ke­ze dok­tor ata­yın­ki ra­hat­ça tva­vi­miz ya­pa­lım de­di­ler.
On­ko­lo­ji üze­ri­ne böl­ge­de­ki en önem­li sağ­lık mer­ke­zi olan RTEÜ Araş­tır­ma Has­ta­ne­si ya­nın­da­ki On­ko­lo­ji Has­ta­ne­si­ne niye dok­tor da­yan­mı­yor.
Hasta ve hasta sa­hip­le­ri her an hiz­met yapan tek dok­to­run­da gi­de­ce­ği en­di­şe­si­ni ta­şı­yor.
Rize ve doğu ya­ka­sın­da­ki böl­ge­nin in­sa­nı yıl­lar­ca has­ta­lık­la­rın iyi­leş­ti­ril­me­si nok­ta­sın­da çok dok­tor ek­sik­li­ği çek­miş­ti. Bu­ra­da ya­şa­yan bi­ri­si ola­rak ya­şa­nan­la­rı ya­kın­dan bi­li­yo­rum.
Rize’mizde bil­has­sa 986 Çer­no­bil ola­yı­nın üze­rin­den 10 yıl geç­tik­ten sonra yani 1996 yılı iti­ba­riy­le Kan­ser hasta sa­yı­mız­da ar­tış­lar ol­du­ğu göz­len­di. Bu artış Çer­no­bil pat­la­ma­sın­dan sonra ol­du­ğu söy­le­ni­yor ama daha ön­ce­de var olup dik­kat edil­de­me­di­ği de söy­le­ni­yor.
Ge­rek­çe Çer­no­bil değil ama böl­ge­miz­de, Rize’mizde hayli fazla has­ta­mız ol­du­ğu bir ger­çek.
On­ko­lo­ji bu has­ta­lı­ğın ana dalı.
Yet­ki­li­le­rin söy­le­di­ği­ne göre On­ko­lo­ji da­lın­da dok­tor çok zor ye­ti­şi­yor ve ül­ke­miz­de de sa­yı­sı azmış. On­ko­lo­ji he­kim­le­ri ye­ter­li sa­yı­da ol­ma­yın­ca ek­sik­li­ği çok his­se­di­li­yor. An­ka­ra, İstan­bul gibi met­ro­pol ve pa­ra­sı bol şe­hir­ler olun­ca Hekim Rize’yi ter­cih et­mi­yor diyor.
On­ko­lo­ji dok­to­ru kolay ye­tiş­mi­yor, çok pa­ha­lı bir dal gibi ba­ha­ne­ler ge­rek­çe ol­ma­ma­lı. Or­ta­da te­da­vi­ye muh­taç bir can var.
Dev­le­tin hemen her ilde Üni­ver­si­te­si var. Bu Üni­ver­si­te­le­rin bir­ço­ğun­da Tıp Fa­kül­te­si mev­cut. On­ko­lo­ji ko­nu­sun­da uzman ye­tiş­ti­ri­lecek önem­li bir kadro için ay­rı­ca­lık­lı im­kân­lar ta­nı­na­rak sağ­lık hiz­me­ti ve­recek On­ko­lo­ji Hekim sa­yı­sı art­tı­rı­la­bi­lir.
Tıp Fa­kül­te­le­rin­de On­ko­lo­ji­yi ter­cih edecek öğ­ren­ci­le­re çok ay­rı­ca­lık­lı im­kân­lar ta­nın­ma­lı. Bil­has­sa Burs ko­nu­sun­da çok cazip öde­me­ler ya­pı­la­rak On­ko­lo­ji bö­lü­mü ter­cih edil­me­li.
Görev yapan ho­ca­lar maaş ve sos­yal im­kân­lar ba­kı­mın­dan teş­vik edil­me­li. Ge­rek­ti­ğin­de On­ko­lo­ji oku­ya­cak öğ­ren­ci­le­re yemek, ba­rın­ma, ula­şım vs. hiz­met­ler gibi im­kân­lar öğ­re­ni­mi bo­yun­ca üc­ret­siz ve­ril­me­li.
Eği­tim ve öğ­re­tim­de ka­li­te olun­ca On­ko­lo­ji Dok­to­ru bu­gün­kü gibi ara­ma­ya­ca­ğız. On­ko­log eği­ti­mi alan he­kim­ler nokta tayin ya­pı­la­rak ih­ti­yaç his­se­di­len Has­ta­ne­le­re yön­len­di­ri­le­bi­lir ve bu sa­ye­de bir­kaç yıl için­de On­ko­log faz­la­sı dahi ola­bi­lir.
Dev­le­tin önem­li bir sos­yal hiz­me­ti­de dok­tor ek­sik­le­ri­ni gi­der­mek­tir.
Uma­rım Rize’de On­ko­log has­ta­la­rın mo­ra­le çok ih­ti­yaç­la­rı ol­du­ğu za­man­da dok­tor­la­rı git­mez.

Ne bu acele?

Son 6 ayda Cum­hur­baş­ka­nın­ca 39 adet Acele Ka­mu­laş­tır­ma ka­ra­rı­na imza atıl­dı­ğı­nı söy­le­yen CHP İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Meh­met Be­ka­roğ­lu, ka­mu­laş­tır­ma­nın özel ve ola­ğa­nüs­tü yol­la­rın­dan olan ‘Acele Ka­mu­laş­tır­ma’nın genel uy­gu­la­ma ha­li­ne dö­nüş­tü­rül­me­si­nin ya­sa­ya ay­kı­rı ol­du­ğu­nu be­lirt­ti.

Cum­hur­baş­ka­nı Yar­dım­cı­sı Fuat Oktay’a acele ka­mu­laş­tır­ma sa­yı­la­rın­da­ki ar­tı­şın ne­de­ni­ni soran Be­ka­roğ­lu, 2942 sa­yı­lı Ka­mu­laş­tır­ma Ka­nu­nu’nun 27’nci mad­de­sin­de; 3634 sa­yı­lı Milli Mü­da­faa Mü­kel­le­fi­ye­ti Ka­nu­nu­nun uy­gu­lan­ma­sın­da yurt sa­vun­ma­sı ih­ti­ya­cı­na veya ace­le­li­ği­ne Cum­hur­baş­ka­nın­ca karar alı­na­cak hal­ler­de veya özel ka­nun­lar­la ön­gö­rü­len ola­ğa­nüs­tü du­rum­lar­da ge­rek­li olan ta­şın­maz mal­la­rın ka­mu­laş­tı­rıl­ma­sın­da “acele ka­mu­laş­tır­ma” usu­lü­nün uy­gu­la­na­bi­le­ce­ği­nin hüküm al­tı­na alın­dı­ğı­nı, bunun dı­şın­da­ki du­rum­lar­da Acele Ka­mu­laş­tır­ma uy­gu­la­ma­sı ya­pı­la­ma­ya­ca­ğı­nı ifade etti.
Oktay’ın ce­vap­la­ma­sı is­te­miy­le TBMM Baş­kan­lı­ğı­na ver­di­ği soru öner­ge­sin­de; acele, ola­ğa­nüs­tü ve is­tis­nai hal­ler­de, ka­mu­nun büyük za­rar­la­ra uğ­ra­ma­sı ih­ti­ma­li­nin önüne geç­mek ama­cıy­la, kıy­met tak­di­ri dı­şın­da­ki iş­lem­ler daha son­ra­dan ta­mam­lan­mak üzere, ön­gö­rü­len usul ve şe­kil­de ta­şın­ma­za el ko­nu­la­bi­le­ce­ği­nin ka­nun­da ön­gö­rül­dü­ğü­nü vur­gu­la­yan Be­ka­roğ­lu, “Acele ka­mu­laş­tır­ma, ka­mu­laş­tır­ma­nın özel ve ola­ğa­nüs­tü yol­la­rın­dan bi­ri­dir. İve­di­lik ola­ğan usu­lün dı­şın­da ola­ğa­nüs­tü bir usu­lün uy­gu­lan­ma­sı­nı zo­run­lu kıl­ma­lı­dır.” dedi.
İstis­na genel uy­gu­la­ma­ya dö­nüş­tü!
Ka­nun­da “acele ka­mu­laş­tır­ma” usu­lü­nün is­tis­nai bir uy­gu­la­ma ola­rak belli ko­şul­la­rın var­lı­ğı­na bağ­lan­ma­sı­na kar­şın; son dö­nem­de ya­pı­lan ka­mu­laş­tır­ma­la­rın belli pro­se­dür­ler­den ka­çın­mak ama­cıy­la ta­şın­maz mal­la­rın ka­mu­laş­tı­rıl­ma­sın­da bu yön­te­min se­çil­di­ği, bu acele ka­mu­laş­tır­ma ka­rar­la­rı­nın alın­ma­sı sı­ra­sın­da yerel ko­şul­la­rın ve has­sa­si­yet­le­rin pek fazla dik­ka­te alın­ma­dı­ğı­nı kay­de­den Be­ka­roğ­lu, “Ka­nun­da is­tis­nai bu yön­te­min “genel” bir uy­gu­la­ma­ya dö­nüş­me­si, “acele ka­mu­laş­tır­ma­yı” oto­ri­ter bir po­li­ti­ka ara­cı­na dö­nüş­tür­mek­te­dir.” dedi.
Acele ka­mu­laş­tır­ma­lar Yar­gı­dan dö­nü­yor
Acele ka­mu­laş­tır­ma ka­rar­la­rı­nın ço­ğun­luk­la yar­gı­ya ta­şın­dı­ğı­nı, bu ka­rar­la­rın iptal edil­di­ği çok sa­yı­da­ki yargı ka­ra­rın­da; acele ka­mu­laş­tır­ma ka­rar­la­rı­nın ancak is­tis­nai du­rum­lar­da ya­pı­la­bi­le­ce­ği­nin ve acele ka­mu­laş­tır­ma yo­lu­na gi­dil­me­di­ğin­de ka­mu­nun uğ­ra­ma­sı muh­te­mel za­rar­la­rın neler ol­du­ğu­nun açık­ça or­ta­ya ko­nul­ma­sı ge­rek­ti­ği­nin be­lir­til­di­ği­ni söy­le­yen Be­ka­roğ­lu, bazı acele ka­mu­laş­tır­ma ka­rar­la­rı­nın te­la­fi­si im­kan­sız za­rar­la­rın doğ­ma­sı­na neden ol­du­ğu­nu, çok sa­yı­da olay­da va­tan­daş­la dev­le­tin karşı kar­şı­ya gel­di­ği­ni ve son altı ay içe­ri­sin­de Resmi Ga­ze­te’de ya­yım­lan­mış “acele ka­mu­laş­tır­ma” ile il­gi­li 39 adet Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Ka­ra­rı bu­lun­du­ğu­nu ha­tır­la­ta­rak, Cum­hur­baş­ka­nı Yar­dım­cı­sı Fuat Oktay’dan şu so­ru­la­rı­na cevap is­te­di:

 1. Son dö­nem­ler­de özel­lik­le ener­ji pro­je­le­ri için alı­nan “acele ka­mu­laş­tır­ma ka­ra­rı” sa­yı­la­rın­da gö­rü­len ar­tı­şın ne­de­ni nedir?
 2. Ye­rel­de­ki doğal, kül­tü­rel ve sos­yal ko­şul­lar ve yerel has­sa­si­yet­ler dik­ka­te alın­ma­dan Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Ka­ra­rı­na bağ­la­nan çok sa­yı­da “acele ka­mu­laş­tır­ma” ka­ra­rı ile il­gi­li ola­rak va­tan­daş­lar ta­ra­fın­dan yargı mer­ci­le­ri­ne ya­pı­lan iti­raz sa­yı­la­rın­da­ki ar­tı­şı nasıl de­ğer­len­di­ri­yor­su­nuz?
 3. Bazı “acele ka­mu­laş­tır­ma” ka­rar­la­rı­nın uy­gu­lan­ma­sı­nın güç ve te­la­fi­si im­kan­sız za­rar­lar do­ğu­ra­ca­ğı­nın bi­lin­me­si­ne kar­şın bu usul­de ıs­rar­lı olun­ma­sı­nın ne­de­ni nedir?
 4. Bazı pro­je­ler­de­ki (Ör­ne­ğin; Rize İyi­de­re Lo­jis­tik Li­ma­nı İnşa­atı kap­sa­mın­da deniz dol­gu­sun­da kul­la­nı­la­cak ham­mad­de­nin te­mi­ni ama­cıy­la taş ocağı ve bağ­lan­tı yol­la­rı ya­pıl­mak üzere İkiz­de­re İlçe­sin­de Ce­viz­lik ve Gür­de­re köy­le­rin­de­ki 17 adet ta­şın­ma­zın Acele Ka­mu­laş­tır­ma­sı) acele ka­mu­laş­tır­ma ka­rar­la­rı için son dö­nem­ler­de ka­mu­oyun­da olu­şan haklı tep­ki­le­ri de dik­ka­te ala­rak bu ko­nu­da­ki po­li­ti­ka­nı­zı de­ğiş­tir­me­yi, dev­let ve va­tan­da­şı karşı kar­şı­ya ge­ti­ren bu tür uy­gu­la­ma­la­rı dur­dur­ma­yı ve yargı ka­rar­la­rı­nı ge­cik­mek­si­zin ye­ri­ne ge­tir­me­yi dü­şü­nü­yor mu­su­nuz? Haber Mer­ke­zi

3100 METRE UZUNLUĞUNDAKİ DALLIKAVAK 9 YILDIR AÇILAMADI

Rize-Erzurum karayolunun önemli tünellerinden birisi olan Dallıkavak Tüneli sahipsiz kaldı. Tünelde uzun süredir çalışma olmaması bölge insanının tepkisine sebep oldu.

2248 m ra­kım­lı Ağ­zı­açık Da­ğın­dan daha rahat ula­şım sağ­lan­ma­sı için 2012 yı­lın­da de­lin­me­ye baş­la­nan Dal­lı­ka­vak Tü­ne­lin­de uzun sü­re­dir ça­lış­ma­la­rın dur­ma­sı bölge in­sa­nı­nın tep­ki­le­ri­ne sebep olu­yor. Ağ­zı­açık ge­çi­di­nin kış mev­si­min­de yoğun kar ya­ğı­şı, buz­lan­ma ve sis­ten do­la­yı sü­rek­li tra­fi­ğe ka­pan­dı­ğı­nı söy­le­yen Er­zu­rum eski İl Genel Mec­lis Üyesi Tah­sin Bay­ra­moğ­lu’’ kar ve buz­lan­ma do­la­yı­sıy­la böl­ge­de sık sık tra­fik ka­za­la­rı mey­da­na ge­li­yor.2012 yı­lın­da de­lin­me­ye baş­la­nan 3100 met­re­lik tü­nel­de bir yıla yakın ça­lış­ma yok. İşi alan firma şan­ti­ye­si­ni ta­ma­men ka­pat­tı. Tü­ne­lin ye­ni­den ihale edil­me­si­ni is­ti­yo­ruz. Tünel ta­mam­lan­dı­ğın­da dağ­da­ki ka­za­lar sona erecek. Dal­lı­ka­vak Tü­ne­li Kırık ve Ovit ile bir­lik­te Ri­ze-Er­zu­rum ka­ra­yo­lu­nun önem­li üç­lü­sü­dür.3100 metre uzun­lu­ğun­da­ki Dal­lı­ka­vak Tü­ne­li­nin sa­hip­siz bir şe­kil­de en­ka­za dön­me­si kabul edi­le­mez. Ye­ni­den ihale edi­le­rek ça­lı­şıl­ma­ya baş­lan­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz’’ dedi.
Rize İl Genel Mec­lis Üyesi Hasan Kan­sı­zoğ­lu’ Dal­lı­ka­vak Tü­ne­li­nin Ye­ni­den ihale edil­me­si­ni bek­li­yo­ruz. Tü­nel­de şan­ti­ye dahi ol­ma­dı­ğı­nı ye­rin­de gör­düm. Dal­lı­ka­vak 9 yılda niye açı­la­ma­dı. Tü­ne­lin sa­hi­bi kim. Ka­ra­yol­la­rı Genel Mü­dür­lü­ğü Dal­lı­ka­vak Tü­ne­li­ni ga­li­ba unut­tu. Ka­ra­yol­la­rı Tü­ne­li­ne sahip çık, mev­cut işi tas­fi­ye ede­rek ye­ni­den iha­le­si­ni yap­tı­rın. Dal­lı­ka­vak Tü­ne­li ka­ra­yo­lu­nun ol­maz­sa olmaz tü­ne­li­dir. Bir se­ne­ye yakın işin dur­ma­sı an­la­şı­lır değil. Çift tüp ola­rak baş­la­nı­lan ve yarım kalan tünel ta­mam­lan­ma­sı lazım. Rize ve Er­zu­rum Mil­let­ve­kil­le­ri ve ik­ti­da­rın yö­ne­ti­ci­le­ri­nin Tü­ne­le sahip çı­ka­rak ta­mam­la­ma­la­rı­nı is­ti­yo­ruz’dedi.
2012 yı­lın­da te­me­li atıl­dı­ğın­da 810 günde ta­mam­la­na­ca­ğı söy­le­nen Dal­lı­ka­vak Tü­ne­li­nin ka­ra­yo­lun­da 7 km kı­salt­ma ya­pa­ca­ğı be­lir­til­miş­ti.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

RTEÜ’NİN YENİ DOÇENTLERİ

Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si­nin çe­şit­li bi­rim­le­rin­de görev yapan 3 öğ­re­tim üyesi gir­miş ol­duk­la­rı, Do­çent­lik sı­na­vın­da ba­şa­rı gös­te­re­rek Do­çent­lik un­va­nı­na sahip ol­du­lar.

Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si, Eği­tim Fa­kül­te­si Ma­te­ma­tik ve Fen Bi­lim­le­ri Eği­ti­mi Bö­lü­mü Fen Bil­gi­si Eği­ti­mi Ana­bi­lim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Na­zi­han Ur­sa­vaş, Fen Ede­bi­yat Fa­kül­te­si Fizik Bö­lü­mü Dr. Öğr. Üyesi Ser­dar Diz­man ve Sağ­lık Bi­lim­le­ri Fa­kül­te­si Sos­yal Hiz­met Bö­lü­mü Dr. Öğr. Üyesi Zeki Ka­ra­taş gir­dik­le­ri sı­na­vı ba­şa­ra­rak Do­çent un­va­nı al­ma­ya hak ka­zan­dı.
Öğ­re­tim Üye­le­ri­mi­zi gös­ter­dik­le­ri bu ba­şa­rı do­la­yı­sıy­la teb­rik edi­yor, almış ol­duk­la­rı un­van­la­rın önce ken­di­le­ri ve Üni­ver­si­te­miz için sonra da yük­se­köğ­re­tim sis­te­mi­miz için ha­yır­lı ol­ma­sı te­men­ni­siy­le ça­lış­ma­la­rın­da ba­şa­rı­lar di­li­yo­ruz.


Haber: Bay­ram Ali Ka­val­cı

Şimşir Ormanları Tehlike Altında

RTEÜ tarafından Şimşir Ormanlarının korunması ve geleceği için çevrim içi panel düzenlendi.

Tüm dün­ya­da ol­du­ğu gibi ül­ke­miz­de de 2011 yı­lın­dan beri ku­ru­ma ve yok olma teh­li­ke­si al­tın­da olan şim­şir or­man­la­rı Doğu Ka­ra­de­niz’de de ben­zer teh­di­di ya­şı­yor. Bu amaç­la; ge­rek­li ön­lem­le­ri ala­rak var olan olum­suz tab­lo­yu or­ta­dan kal­dır­mak ve ge­le­ce­ğe yö­ne­lik yol ha­ri­ta­sı­nı be­lir­le­mek ama­cıy­la RTEÜ ve T.C. Tarım ve Orman Ba­kan­lı­ğı 12. Bölge Mü­dür­lü­ğü iş­bir­li­ğin­de “Şim­şir Or­man­la­rı­nın Ko­run­ma­sı ve Ge­le­ce­ği” ko­nu­lu in­te­rak­tif or­tam­da bir panel dü­zen­len­di.
Rek­tör Yar­dım­cı­mız Prof. Dr. Ali Bil­gin mo­de­ra­tör­lü­ğün­de ve Fen Ede­bi­yat Fa­kül­te­miz Bi­yo­lo­ji Bö­lü­mü Öğ­re­tim Üyesi Prof. Dr. Şen­gül Alpay Ka­ra­oğ­lu’nun or­ga­ni­zas­yo­nu ile dü­zen­le­nen pa­nel­de ilk ola­rak, şim­şir ağaç­la­rı ala­nın­da önem­li ça­lış­ma­la­rı olan Düzce Üni­ver­si­te­si Orman Fa­kül­te­si Öğ­re­tim Üyesi Prof. Dr. Necmi Aksoy, ül­ke­miz­de­ki şim­şir ağa­cı­nın ge­ne­tik çe­şit­li­li­ği, doğal ya­yı­lı­şı ve bi­yo­lo­jik çe­şit­li­lik açı­sın­dan önemi ko­nu­sun­da sunum yaptı.
Çan­kı­rı Ka­ra­te­kin Üni­ver­si­te­si Orman Fa­kül­te­si Öğ­re­tim üyesi Dr. Funda Özkay ise, şim­şir ağa­cı­nın önemi ve has­ta­lık­la­rı ko­nu­sun­da ka­tı­lım­cı­la­ra bil­gi­len­dir­me­de bu­lun­du.
Prof. Dr. Şen­gül Alpay Ka­ra­oğ­lu, Fır­tı­na va­di­si Mey­dan Köyü’ndeki şim­şir or­ma­nı­nın son üç yıl­lık du­ru­mu an­la­tan ve bi­yo­lo­jik ajan­la mü­ca­de­le so­nu­cun­da elde edi­len so­nuç­lar ko­nu­sun­da sunum yaptı. 2019 yıl­lın­dan beri Milli Park­lar Bölge Mü­dür­lü­ğü iş­bir­li­ği ile hem za­rar­lı bö­cek­ler­le hem de has­ta­lık et­ke­ni fun­gal ajan­lar­la bi­yo­lo­jik mü­ca­de­le ça­lış­ma­la­rı­nı yü­rü­ten Prof. Dr. Ka­ra­oğ­lu, be­lir­ti­len böl­ge­de sa­de­ce canlı kal­mış ve hâlâ ayak­ta olup yaşam mü­ca­de­le­si veren şim­şir ağaç­la­rı bu­lun­du­ğu­nu, taze sür­gün veren ve tepe böl­ge­le­rin­de ol­ma­sı­na rağ­men yap­rak açan ağaç­la­rın ol­du­ğu­nu ve aci­len bu ağaç­la­rın ge­le­ce­ği­nin ga­ran­ti al­tı­na alın­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di.
Top­lan­tı so­nu­cun­da, şim­şi­rin ül­ke­miz­de­ki du­ru­mu ve acil ola­rak alın­ma­sı ge­re­ken ted­bir­ler ve ön­lem­ler ko­nu­sun­da fikir bir­li­ği­ne va­rıl­dı. Bu kap­sam­da, Tür­ki­ye’de doğal ya­yı­lış gös­te­ren şim­şir (Buxus sem­per­vi­rens) ağa­cı­nın ge­ne­tik çe­şit­li­li­ği­nin ta­nım­lan­ma­sı, canlı kalan şim­şir or­man­la­rı­nın veya şim­şir ağaç­la­rı­nın ülke ge­ne­lin­de be­lir­len­me­si, canlı olan ağaç­la­rın can­lı­lı­ğı­nın ko­run­ma­sı ve sür­dür­me­si ama­cıy­la uzun va­de­de böcek ve bi­yo­lo­jik mü­ca­de­le yön­tem­le­riy­le devam edil­me­si, canlı ağaç­lar­dan gerek to­hum­la (ge­ne­ra­tif), ge­rek­se çe­lik­le­me (ve­je­ta­tif) yön­te­miy­le ve müm­kün­se doku kül­tü­rü tek­nik­le­riy­le ço­ğal­tıl­ma­sı, la­bo­ra­tu­var or­ta­mın­da has­ta­lık­tan arın­dı­rı­lan fi­de­le­rin saha or­ta­mın­da ço­ğal­tıl­ma­sı ge­rek­ti­ği do­la­yı­sıy­la mev­cut gen kay­nak­la­rı­nın ye­rin­de veya özel alan­lar­da ko­run­ma­ya alın­ma­sı ge­rek­li­li­ği gibi somut öne­ri­ler or­ta­ya kondu. Top­lan­tı­ya, Rize Doğa Ko­ru­ma ve Milli Park­lar 12. Orman Bölge Mü­dü­rü Cü­neyt Aloğ­lu, Trab­zon Doğu Ka­ra­de­niz Or­man­cı­lık Araş­tır­ma Ens­ti­tü­sü Mü­dü­rü Hülya Turan, Üni­ver­si­te­miz Mü­hen­dis­lik ve Mi­mar­lık Fa­kül­te­sin­den Öğ­re­tim Üyesi Prof. Dr. Turan Yük­sel, KTÜ Orman Fa­kül­te­si Öğ­re­tim Üyesi Doç. Dr. Oğuz Kur­doğ­lu, Düzce Üni­ver­si­te­si Orman Fa­kül­te­si Öğ­re­tim Üyesi Prof. Dr. Necmi Aksoy ve Çan­kı­rı Ka­ra­te­kin Üni­ver­si­te­si Orman Fa­kül­te­si Öğ­re­tim Üyesi Dr. Funda Özkay, Kaç­kar Dağ­la­rı Milli Park­lar Müdür Ve­ki­li Mik­tat Öz­ya­nık, Milli Park­lar Şube Mü­dü­rü Ay­şe­nur Yaşar Şav­şat­lı, Orman Genel Mü­dür­lü­ğü, Tohum Kay­nak­la­rı Baş­mü­hen­dis­li­ğin­den Tur­gay Ezen ka­tıl­dı.

Haber: Mus­ta­fa SAKLI

Rize Belediyesi’nin Altın Kızları Kadınlar Basketbol Ligi’ne Yükseldi

Rize Be­le­di­ye­si kadın bas­ket­bol ta­kı­mı, Tür­ki­ye Ka­dın­lar Böl­ge­sel Bas­ket­bol Ligi final grubu son ma­çın­da Tar­sus Be­le­di­ye­si ile kar­şı­laş­tı. Ra­ki­bi­ne 70-53 kay­be­den Rize Be­le­di­ye­si, şam­pi­yon Tar­sus Be­le­di­ye­si ile bir­lik­te Tür­ki­ye Ka­dın­lar Bas­ket­bol Ligi’ne yük­sel­di.

Final Gru­bun­da 5 maç so­nun­da 4’er ga­li­bi­yet alan Tar­sus Be­le­di­ye­si ve Rize Be­le­di­ye­si 2021-2022 se­zo­nun­da Tür­ki­ye Ka­dın­lar Bas­ket­bol Ligi’nde mü­ca­de­le et­me­ye hak ka­zan­dı.
Dünkü kar­şı­laş­ma­da Tur­gut­lu Be­le­di­yes­por’u 63-47 mağ­lup et­ti­ğin­den Tar­sus Be­le­di­ye­si kar­şı­laş­ma­sı ön­ce­si 29 sayı fark­la ye­nil­gi ha­lin­de bile Tür­ki­ye Ka­dın­lar Bas­ket­bol Ligi’ne yük­sel­me­yi ga­ran­ti­le­yen Rize Be­le­di­ye­si, bugün oy­na­nan kar­şı­laş­ma­da Tür­ki­ye Ka­dın­lar Bas­ket­bol Ligi’ne yük­se­le­bil­me­si için mut­lak ka­zan­mak zo­run­da olan Tar­sus Be­le­di­ye­si­ne 17 sayı fark­la mağ­lup oldu.
Rize Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi Metin’in kat­kı­la­rıy­la ku­ru­lan ve ilk kez ka­tıl­dı­ğı şam­pi­yo­na­da dar kadro ve kı­sıt­lı im­kan­lar­la büyük bir ba­şa­rı ya­ka­la­yan Rize Be­le­di­ye­si, bu mağ­lu­bi­yet­le grup ve final gru­bun­da ilk kez mağ­lu­bi­yet ya­şa­dı. Grup­lar­da 6, final gru­bun­da ise oy­na­dı­ğı 4 maçta ra­kip­le­ri­ni mağ­lup eden Rize Be­le­di­ye­si 11. maçta ilk ye­nil­gi­si­ni ya­şa­ya­rak Tür­ki­ye Ka­dın­lar Bas­ket­bol Ligi’ne na­mağ­lup ve şam­pi­yon ola­rak yük­sel­me şan­sı­nı kay­bet­ti ve 2. ola­rak bir üst lige yük­sel­di. Rize Be­le­di­ye­si, ra­ki­bi­ne 8 sayı fark­la kay­bet­se idi şam­pi­yon ola­rak Tür­ki­ye Ka­dın­lar Bas­ket­bol Ligi’ne yük­se­le­cek­ti.
7-12 Ha­zi­ran ta­rih­le­ri ara­sın­da An­ka­ra Spor Sa­lo­nu’nda (Küçük Salon) dü­zen­le­nen Tür­ki­ye Ka­dın­lar Böl­ge­sel Bas­ket­bol Ligi Final Grubu maç­la­rı bugün oy­na­nan Rize Be­le­di­ye­si – Tar­sus Be­le­di­ye­si kar­şı­laş­ma­sı ile sona erdi.
Tar­sus Be­le­di­ye­si’nin Ka­dın­lar Bas­ket­bol Ligi’ne yük­se­le­bil­me­si için mut­lak ka­zan­mak zo­run­da ol­ma­sı ne­de­niy­le büyük bir çe­kiş­me­ye sahne olan kar­şı­laş­ma­da, ilk pe­ri­yot kar­şı­lık­lı sa­yı­lar­la ge­çi­lir­ken bu pe­ri­yo­du Tar­sus Be­le­di­ye­si 14-12 önde ta­mam­la­dı.


Haber Merkezi

DR. TOPBAŞ ANISINA BARHAL ÇAYINDA AKARSU KANO TÜRKİYE KUPASI YARIŞMALARI YAPILDI

Art­vin’ın Yu­su­fe­li İlçe­sin­den olan ve bu yılın baş­la­rın­da vefat eden, eski İstan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı mer­hum Dr. Kadir Top­baş anı­sı­na, Yu­su­fe­li İlçesi Bar­hal çayı par­ku­run­da Yu­su­fe­li Be­le­di­ye­si­nin ev sa­hip­li­ğin­de dü­zen­le­nen, Tür­ki­ye Kano Fe­de­ras­yo­nu Akar­su Kano Sla­lom Tür­ki­ye Ku­pa­sı ya­rış­la­rı­na spor­se­ver­ler ve Yu­su­fe­li halkı yoğun ilgi gös­ter­di.

Akar­su Sla­lom Tür­ki­ye Ku­pa­sı Ya­rış­la­rı Yu­su­fe­li Kano Par­ku­run­da 5-6 Ha­zi­ran ta­rih­le­rin­de ya­pıl­dı. Mü­ca­de­le­le­re 8 Kulüp ile 50 spor­cu ka­tıl­dı. Kı­ya­sı­ya mü­ca­de­le­ler ile geçen ilk gün so­nun­da; Büyük Er­kek­ler K1 ka­te­go­ri­sin­de Art­vin Genç­lik Mer­ke­zi Kül­tür ve Spor Ku­lü­bü spor­cu­su Hasan Berk Top­rak bi­rin­ci, Yu­su­fe­li Be­le­di­ye­si Genç­lik Spor Ku­lü­bü’nden Mus­ta­fa Arda Acar ikin­ci ve Rize Genç­lik ve Spor Ku­lü­bü’nden Kamil Kaçar üçün­cü, Büyük Bayan K1 Ka­te­go­ri­sin­de; Rize Ad­re­na­lin Doğa Spor­la­rı Genç­lik ve Spor Ku­lü­bü’nden Cen­net Ayhan bi­rin­ci, Yu­su­fe­li Be­le­di­ye­si Genç­lik Spor Ku­lü­bü’nden Gamze Polat ikin­ci, Genç Er­kek­ler K1 Ka­te­go­ri­sin­de; Yu­su­fe­li Be­le­di­ye­si Genç­lik Spor Ku­lü­bü spor­cu­la­rın­dan Ba­ha­dır Ka­ra­du­man bi­rin­ci, Ku­bi­lay Yıl­maz ikin­ci ve Şev­ket Kaya üçün­cü, Genç Bayan K1 ka­te­go­ri­sin­de Yu­su­fe­li Be­le­di­ye­si Genç­lik Spor Ku­lü­bü spor­cu­la­rın­dan Fa­di­me Kurt bi­rin­ci, Hilal Öz­çe­lik ikin­cil­lik un­van­la­rı­nı elde et­miş­ler­di.
Ya­rış­la­rın ikin­ci günü olan Pazar gü­nün­de de bir­bi­rin­den id­di­alı spor­cu­lar Bar­hal ça­yın­da bi­rin­ci­lik kür­sü­sü için ter döktü. Gün so­nun­da elde et­tik­le­ri de­re­ce­le­re göre; Büyük Erkek C1 Ka­te­go­ri­sin­de Yu­su­fe­li Be­le­di­ye­si Genç­lik ve Spor Ku­lü­bü’nden Emir­can Tarık Yıl­maz­lar bi­rin­ci, Rize Ad­re­na­lin Doğa Spor­la­rı Genç­lik Spor Ku­lü­bün­den Tarık Tuğcu ikin­ci ve Yu­su­fe­li Be­le­di­ye­si Genç­lik ve Spor Ku­lü­bü’nden Meh­met Akif Polat üçün­cü oldu. Genç Bayan C1 Ka­te­go­ri­sin­de; Yu­su­fe­li Be­le­di­ye­si Genç­lik ve Spor Ku­lü­bü spor­cu­la­rın­dan Duygu Beyaz Bi­rin­ci Dil­ru­ba Ars­lan ise ikin­ci oldu. Genç Erkek C1 Ka­te­go­ri­sin­de Rize Genç­lik ve Spor Ku­lü­bün­den Mu­ham­met Usta bi­rin­ci, Çay­kur Rize Genç­lik ve Spor Ku­lü­bün­den Emir Fazıl Ya­zı­cı ikin­ci ve Yu­su­fe­li Be­le­di­ye­si Genç­lik ve Spor Ku­lü­bün­den Mu­ham­met Ali Köse üçün­cü oldu.Büyük Ba­yan­lar C1 Ka­te­go­ri­sin­de Rize Ad­re­na­lin Doğa Spor­la­rı Genç­lik Spor Ku­lü­bün­den Kader Kork­maz bi­rin­ci oldu. Yıl­dız Erkek C1 Ka­te­go­ri­sin­de Yu­su­fe­li Be­le­di­ye­si Genç­lik ve Spor Ku­lü­bün­den Ser­can Özcan Yıl­maz bi­rin­ci, Yu­su­fe­li Tu­rizm Doğa ve Su Spor­la­rı Ku­lü­bün­den Emir­han Demir ikin­ci ve Ar­de­şen Be­le­di­ye­si Spor Ku­lü­bün­den Al­pe­ren Kerim Ga­ri­poğ­lu üçün­cü oldu.
Or­ga­ni­zas­yo­nun ev sa­hip­li­ği­ni yapan Yu­su­fe­li Be­le­di­ye Baş­ka­nı Eyüp Ay­te­kin; “Dün ve bugün ol­duk­ça id­di­alı ve çe­kiş­me­li mü­ca­de­le­ler ne­ti­ce­sin­de kür­sü­ye çıkma hakkı elde eden spor­cu­la­rı­mı­zı teb­rik edi­yo­rum.
İlçe­mi­zin en önem­li de­ğer­le­rin­den Kadir Ağa­be­yi­miz anı­sı­na böy­le­si­ne güzel bir or­ga­ni­zas­yo­na ev sa­hip­li­ği yap­ma­mı­za imkan veren Tür­ki­ye Kano Fe­de­ras­yo­nu nez­din­de Fe­de­ras­yon Baş­ka­nı­mız Alper Cavit Ka­bak­çı ve yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri­ne ilçem adına te­şek­kür edi­yo­rum.
Bar­hal ça­yın­da belki de son or­ga­ni­zas­yo­nu­mu­zu ger­çek­leş­tir­dik.
Önü­müz­de­ki sü­reç­te il­çe­miz ile bir­lik­te bu­ra­da­ki te­sis­le­ri­miz de baraj su­la­rı al­tın­da ka­la­cak.
İnşal­lah yeni ilçe ye­rin­de de bu­ra­ya ben­zer hatta daha mo­dern bir tesis inşa ede­ce­ğiz.
Spora ve spor­cu­ya büyük önem ve­ri­yo­ruz. Genç­le­ri­mi­zi ya­rış­lar­da mü­ca­de­le eder­ken iz­le­mek büyük bir gurur ve­ri­yor. ”dedi. Or­ga­ni­zas­yo­na; Ak Parti Art­vin Mil­let­ve­ki­li Erkan Balta, Gazi Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof.​Dr. Musa Yıl­dız, Bay­burt Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Mutlu Türk­men, Yu­su­fe­li Kay­ma­ka­mı Ömer Faruk Öz­de­mir, Tür­ki­ye Kano Fe­de­ras­yo­nu Baş­ka­nı Alper Cavit Ka­bak­çı, Ak Parti Art­vin İl Baş­ka­nı Fatih Tah­ta­lı, Yu­su­fe­li Be­le­di­ye Baş­ka­nı Eyüp Ay­te­kin, Ak Parti Yu­su­fe­li İlçe Baş­ka­nı İbra­him Alkan, ve diğer il­gi­li­ler ka­tıl­dı.


Haber: Bay­ram Ali KA­VAL­CI
Foto: Yu­su­fe­li Be­le­di­ye­si