Rize’de Yaş Çay Çalan Kişi Suçüstü Yakalandı

Rize’nin Kal­kan­de­re il­çe­sin­de, ÇAY­KUR’a ait 1500 ki­log­ram yaş çayı çalan kişi, özel çay fab­ri­ka­sın­dan hır­sız­lık ya­par­ken ya­ka­lan­dı.

Alı­nan bil­gi­ye göre, jan­dar­ma ekip­le­ri, il­çe­nin Ka­ya­ba­şı kö­yün­de, ÇAY­KUR’a ait yaş çay alım ye­rin­den 1500 ki­log­ram yaş çay ça­lın­dı­ğı ih­ba­rı üze­ri­ne ça­lış­ma baş­lat­tı. Hır­sız­lık ola­yı­nın mey­da­na gel­di­ği sa­at­ler­de çay alım ye­rin­de 3 şüp­he­li araç tes­pit eden ekip­ler, ki­ra­lık bir kam­yo­net üze­rin­de yo­ğun­laş­tı. Ara­cın bu­lun­du­ğu ko­nu­mu araç takip sis­te­mi üze­rin­den be­lir­le­yen ekip­ler, A.E’yi mer­ke­ze bağlı Aktaş kö­yün­de, özel bir fir­ma­ya ait fab­ri­ka­nın çay­la­rı­nı kam­yo­ne­te yük­ler­ken su­çüs­tü ya­ka­la­dı. A.E’nin gö­zal­tı­na alın­dı­ğı olay­la il­gi­li so­ruş­tur­ma devam edi­yor.

Haber Merkezi