Rize İyidere Lojistik Merkezi İçin Deniz Dolgusu Başladı

Ri­ze-Art­vin Ha­va­li­ma­nı pro­je­sin­den sonra deniz dol­gu­su ile ya­pı­la­cak İyi­de­re il­çe­sin­de­ki Lo­jis­tik Mer­ke­zi için de dolgu iş­le­mi baş­la­dı.

İkiz­de­re il­çe­si­ne bağlı Ce­viz­lik kö­yün­de­ki tar­tış­ma­la­ra neden olan taş oca­ğın­dan çı­kar­tı­lan mal­ze­me­ler ile dol­gu­su ya­pı­lan lo­jis­tik mer­ke­zin­de top­lam­da bir ayda 41 bin ton dolgu iş­le­mi ger­çek­leş­ti­ril­di.
Ko­nuy­la il­gi­li de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lu­nan Rize Va­li­si Kemal Çeber, Ri­ze-Art­vin Ha­va­li­ma­nı ve Rize’nin doğu ve Gü­ney­do­ğu’ya açı­lan ka­pı­sı olan Ovit Tü­ne­li ile en­teg­re ola­cak olan İyi­de­re Lo­jis­tik Mer­ke­zi’nin sa­de­ce Rize’nin değil Tür­ki­ye’nin de eko­no­mi­si­ne büyük katkı sağ­la­ya­ca­ğı­nı söy­le­di. Vali Çeber “Ha­va­li­ma­nı­mız bizim en­teg­re ya­tı­rım­lar sil­si­le­mi­zin içe­ri­sin­de ki bir ya­tı­rı­mı­mız­dır. Bunu ta­mam­la­yan tu­rizm mer­kez­le­ri­ne ula­şım yol­la­rı­mız, mas­tır plan­la­rı­mız devam edi­yor. Ayder gibi gün­de­me yan­sı­yan bir­çok yerde ya­tı­rım­la­rı­mız devam edi­yor. Diğer ta­raf­tan ti­ca­ri ola­rak or­ga­ni­ze sa­na­yi­mi­zin ikin­ci eta­bı­na baş­lı­yo­ruz. Lo­jis­tik li­ma­nı­mı­zın ça­lış­ma­la­rı büyük bir hızla devam edi­yor. Oraya da bu­gü­ne kadar 41 bin ton dolgu yap­tık. İkiz­de­re Ce­viz­lik Taş Ocağı’ndan mal­ze­me ta­şın­ma­ya baş­lan­dı. Lo­jis­tik li­ma­nı­mız da bizim Ovit Tü­ne­li ve Er­zu­rum yo­luy­la be­ra­ber Doğu ve Gü­ney­do­ğu­ya bağ­la­ya­cak ve Doğu ve Gü­ney­do­ğu’da üre­ti­len her türlü ürün, her türlü tek­no­lo­ji mal­ze­me­si­ni biz bu yolla Er­zu­rum-Ri­ze yolu üze­rin­den lo­jis­tik mer­ke­zi­mi­ze ta­şı­ya­ca­ğız. Ve bu lo­jis­tik li­ma­nı­mız Ka­ra­de­niz’in çok önem­li bir lo­jis­tik mer­ke­zi ola­cak. Bizim Orta Asya’ya, Kaf­kas­la­ra açı­lan ka­pı­mız ola­cak. Bu ha­va­li­ma­nı, lo­jis­tik mer­kez gibi bir­bi­ri­ne en­teg­re pro­je­ler ile bir­kaç se­vi­ye bir­den bu yö­re­nin ti­ca­ret, tu­ris­tik, ta­rım­sal se­vi­ye­si­ni yük­sel­te­ce­ğiz” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Haber Merkezi