Monthly Archives: Haziran 2021

“MAKİNA PARKIMIZ HER GEÇEN GÜN DAHA DA GÜÇLENİYOR YENİ PALETLİ EKSKAVATÖRÜMÜZ İLÇEMİZE HAYIRLI OLSUN”

Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı ÇİFTÇİ;

MAKİNA PARKIMIZ HER GEÇEN GÜN DAHA DA GÜÇLENİYOR YENİ PALETLİ EKSKAVATÖRÜMÜZ İLÇEMİZE HAYIRLI OLSUN”Çayeli Belediye Baş­ka­nı­ Sayın İsmail Hakkı ÇİFTÇİ’nin gi­ri­şim ve gö­rüş­me­le­ri ne­ti­ce­sin­de Cum­hur­baş­kan­lı­ğı St­ra­te­ji Baş­kan­lı­ğın­dan almış ol­du­ğu hibe ile Çayeli Be­le­di­ye­sine DMO’dan yeni 14 ton­luk pa­let­li eks­ka­va­tö­rü ka­zan­dırıldı.

Çayeli Belediye Başkanı Sayın İsmail Hakkı ÇİFTÇİ yaptığı açıklamada;
Bugün ki pi­ya­sa de­ğe­ri 870.000 TL ci­va­rın­da olan yeni eks­ka­va­tö­rü­mü­zü 690.000 TL’ye ma­ki­ne par­kı­mı­za kat­mış olduk.
Bu­nun­la bir­lik­te iler­le­yen gün­ler­de de yeni si­pa­ri­şi ve­ril­miş olan 23 ton­luk bir eks­ka­va­tö­rü­mü­zü de ma­ki­ne par­kı­mı­za ka­zan­dı­ra­ca­ğız.
Yeni ma­ki­na­mız il­çe­mi­ze ha­yır­lı olsun. İnşal­lah güzel ça­lış­ma­lar­da ka­za­sız be­la­sız kul­lan­ma­yı nasip eder.
Biz­ler­de bu ma­ki­na­yı be­le­di­ye­mi­ze ka­zan­dır­mak­tan mut­lu­yuz. Özel­lik­le bu ma­ki­na­nın be­le­di­ye­mi­ze ka­zan­dı­rıl­ma­sın­da kat­kı­sı bu­lu­nan Sayın Cum­hur­baş­ka­nı­mı­za, Hu­kü­me­ti­mi­ze, karar al­ma­da ve­si­le olan be­le­di­ye mec­li­si­mi­zin tü­mü­ne te­şek­kür­le­ri­mi­zi ile­ti­yo­rum. Eli­miz­den gel­di­ği kadar İlçe­mi­ze ma­ki­ne olsun proje olsun ka­zan­dır­ma­ya gay­ret gös­te­re­ce­ğiz.
Dış kay­nak­la­rı kul­la­na­rak daha fazla hiz­met al­ma­yı he­def­li­yo­ruz. Daha önce de ma­ki­ne par­kı­mı­za araç­lar ka­zan­dır­dık bu so­nun­cu­su değil de­va­mı da ge­lecek di­ye­rek açık­la­ma­sı­na devam etti.


Haber-Foto: İbrahim SAKLI

Rize’de Yaş Çay Çalan Kişi Suçüstü Yakalandı

Rize’nin Kal­kan­de­re il­çe­sin­de, ÇAY­KUR’a ait 1500 ki­log­ram yaş çayı çalan kişi, özel çay fab­ri­ka­sın­dan hır­sız­lık ya­par­ken ya­ka­lan­dı.

Alı­nan bil­gi­ye göre, jan­dar­ma ekip­le­ri, il­çe­nin Ka­ya­ba­şı kö­yün­de, ÇAY­KUR’a ait yaş çay alım ye­rin­den 1500 ki­log­ram yaş çay ça­lın­dı­ğı ih­ba­rı üze­ri­ne ça­lış­ma baş­lat­tı. Hır­sız­lık ola­yı­nın mey­da­na gel­di­ği sa­at­ler­de çay alım ye­rin­de 3 şüp­he­li araç tes­pit eden ekip­ler, ki­ra­lık bir kam­yo­net üze­rin­de yo­ğun­laş­tı. Ara­cın bu­lun­du­ğu ko­nu­mu araç takip sis­te­mi üze­rin­den be­lir­le­yen ekip­ler, A.E’yi mer­ke­ze bağlı Aktaş kö­yün­de, özel bir fir­ma­ya ait fab­ri­ka­nın çay­la­rı­nı kam­yo­ne­te yük­ler­ken su­çüs­tü ya­ka­la­dı. A.E’nin gö­zal­tı­na alın­dı­ğı olay­la il­gi­li so­ruş­tur­ma devam edi­yor.

Haber Merkezi

Rize İyidere Lojistik Merkezi İçin Deniz Dolgusu Başladı

Ri­ze-Art­vin Ha­va­li­ma­nı pro­je­sin­den sonra deniz dol­gu­su ile ya­pı­la­cak İyi­de­re il­çe­sin­de­ki Lo­jis­tik Mer­ke­zi için de dolgu iş­le­mi baş­la­dı.

İkiz­de­re il­çe­si­ne bağlı Ce­viz­lik kö­yün­de­ki tar­tış­ma­la­ra neden olan taş oca­ğın­dan çı­kar­tı­lan mal­ze­me­ler ile dol­gu­su ya­pı­lan lo­jis­tik mer­ke­zin­de top­lam­da bir ayda 41 bin ton dolgu iş­le­mi ger­çek­leş­ti­ril­di.
Ko­nuy­la il­gi­li de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lu­nan Rize Va­li­si Kemal Çeber, Ri­ze-Art­vin Ha­va­li­ma­nı ve Rize’nin doğu ve Gü­ney­do­ğu’ya açı­lan ka­pı­sı olan Ovit Tü­ne­li ile en­teg­re ola­cak olan İyi­de­re Lo­jis­tik Mer­ke­zi’nin sa­de­ce Rize’nin değil Tür­ki­ye’nin de eko­no­mi­si­ne büyük katkı sağ­la­ya­ca­ğı­nı söy­le­di. Vali Çeber “Ha­va­li­ma­nı­mız bizim en­teg­re ya­tı­rım­lar sil­si­le­mi­zin içe­ri­sin­de ki bir ya­tı­rı­mı­mız­dır. Bunu ta­mam­la­yan tu­rizm mer­kez­le­ri­ne ula­şım yol­la­rı­mız, mas­tır plan­la­rı­mız devam edi­yor. Ayder gibi gün­de­me yan­sı­yan bir­çok yerde ya­tı­rım­la­rı­mız devam edi­yor. Diğer ta­raf­tan ti­ca­ri ola­rak or­ga­ni­ze sa­na­yi­mi­zin ikin­ci eta­bı­na baş­lı­yo­ruz. Lo­jis­tik li­ma­nı­mı­zın ça­lış­ma­la­rı büyük bir hızla devam edi­yor. Oraya da bu­gü­ne kadar 41 bin ton dolgu yap­tık. İkiz­de­re Ce­viz­lik Taş Ocağı’ndan mal­ze­me ta­şın­ma­ya baş­lan­dı. Lo­jis­tik li­ma­nı­mız da bizim Ovit Tü­ne­li ve Er­zu­rum yo­luy­la be­ra­ber Doğu ve Gü­ney­do­ğu­ya bağ­la­ya­cak ve Doğu ve Gü­ney­do­ğu’da üre­ti­len her türlü ürün, her türlü tek­no­lo­ji mal­ze­me­si­ni biz bu yolla Er­zu­rum-Ri­ze yolu üze­rin­den lo­jis­tik mer­ke­zi­mi­ze ta­şı­ya­ca­ğız. Ve bu lo­jis­tik li­ma­nı­mız Ka­ra­de­niz’in çok önem­li bir lo­jis­tik mer­ke­zi ola­cak. Bizim Orta Asya’ya, Kaf­kas­la­ra açı­lan ka­pı­mız ola­cak. Bu ha­va­li­ma­nı, lo­jis­tik mer­kez gibi bir­bi­ri­ne en­teg­re pro­je­ler ile bir­kaç se­vi­ye bir­den bu yö­re­nin ti­ca­ret, tu­ris­tik, ta­rım­sal se­vi­ye­si­ni yük­sel­te­ce­ğiz” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Haber Merkezi

Rize Havalimanının Yıl Sonu İtibariyle Hava Ulaşımına Açılması İçin Yoğun Çaba Harcanıyor

Ri­ze-Art­vin Ha­va­li­ma­nı in­şa­atın­da alt ya­pı­da yüzde 90, üst ya­pı­da yüzde 30 se­vi­ye­si­ne ula­şı­lır­ken, ha­va­li­ma­nı pisti ken­di­ni gös­ter­me­ye baş­la­dı.

Doğu Ka­ra­de­niz böl­ge­si için büyük önem ta­şı­yan ve Or­du-Gi­re­sun Ha­va­li­ma­nı’ndan sonra deniz dol­gu­su­na ya­pı­lan 2. ha­va­li­ma­nı olma özel­li­ği ta­şı­yan Ri­ze-Art­vin Ha­va­li­ma­nı pro­je­sin­de ça­lış­ma­lar hız kes­me­den devam edi­yor. 100 mil­yon ton­luk dol­gu­nun ger­çek­le­şe­ce­ği pro­je­de 93 mil­yon ton­luk dolgu ta­mam­la­nır­ken, pist, ter­mi­nal bi­na­la­rı ve çay bar­da­ğı şek­lin­de ola­cak olan kule de şe­kil­len­me­ye baş­la­dı.

3 bin metre uzun­lu­ğu ve 45 metre ge­niş­li­ğe sahip ola­cak olan Ri­ze-Art­vin Ha­va­li­ma­nı’nda 400 kam­yon her gün dolgu mal­ze­me­si ta­şır­ken, aynı za­man­da 2 adet alt kısmı dol­gu­ya göre açı­la­bi­len ve bu sa­ye­de nokta atış­lar ile dol­gu­yu ger­çek­leş­ti­ren 2 adet de gemi 24 saat ara­lık­sız ça­lı­şı­yor.
“Her alan ken­di­ne özgü dolgu mal­ze­me­si ile dol­du­ru­lu­yor”
Ya­pı­lan ça­lış­ma­lar ile il­gi­li bil­gi­ler veren Rize Va­li­si Kemal Çeber, dolgu için sı­ra­dan top­rak veya taş ta­şın­ma­dı­ğı­nı, her ala­nın ken­di­si­ne göre dolgu mal­ze­me­si ile dol­du­rul­du­ğu­nu dile ge­tir­di. Vali Kemal Çeber “Ça­lış­ma­la­rı­mız son sürat devam edi­yor.
Alt ya­pı­da yüzde 90, üst ya­pı­da da yüzde 30 se­vi­ye­si­ne gel­dik.
Ha­va­li­ma­nı­mız 2 büyük etap­tan olu­şu­yor.
Bir bö­lü­mü alt yapı in­şa­at­la­rı bir bö­lü­mü de üst yapı in­şa­at­la­rı.
As­lın­da üst yapı ola­rak gör­dü­ğü­nüz o de­va­sa ter­mi­nal bi­na­la­rı, vi­ya­dük­ler, güç bi­na­la­rı, hep­si­nin top­la­mı bizim in­şa­atı­mı­zın sa­de­ce yüzde 8-10’unu oluş­tu­ru­yor.
Yüzde 90’lık bir bölüm dol­gu­dan iba­ret olan alt­ya­pı in­şa­at­la­rı.
Bu­ra­da top­lam 100 mil­yon ton dol­gu­muz var ya­pı­la­cak ve bunun 93 mil­yon to­nu­nu yap­tık.
Diğer bi­le­şen­le­riy­le be­ra­ber yüzde 90 se­vi­ye­sin­de.
Her gün yak­la­şık 400 kam­yo­nu­muz dolgu mal­ze­me­le­rin­de ta­şı­dı­ğı­mız taş ocak­la­rın­dan, her gün 6-7 ki­lo­met­re me­sa­fe­le­rin­de ken­di­le­ri için özel ya­pıl­mış yolda 24 saat bo­yun­ca bu dolgu mal­ze­me­le­ri ge­ti­ri­yor.
İki tane ge­mi­miz var, bun­lar alt kısmı dolgu mal­ze­me­si bo­yu­tun­da açı­la­bi­len ve dol­gu­yu di­rekt ye­ri­ne ya­pa­bi­len ge­mi­ler­dir. O ge­mi­ler­le de dol­gu­la­rı­mız ya­pı­lı­yor.
Tek­rar belki vur­gu­la­mak lazım; dolgu demek bu tip in­şa­at­lar­da bul­du­ğu­muz taşı top­ra­ğı de­ni­ze dol­dur­mak değil, bir­çok özel ça­lış­ma­lar ya­pı­lı­yor. Önce de­ni­zin di­bin­de sis­mik araş­tır­ma­lar, bir­çok je­olo­jik test­ler, etüt­ler ya­pıl­dık­tan sonra alan­da dol­du­ru­la­cak yer­ler tes­pit edi­li­yor. Her bir yerin ken­di­si­ne özgü, dolgu ka­rak­te­ri­ne göre mal­ze­me­ler ta­şı­nı­yor ve de­di­ğim sis­tem­de de bu dol­gu­lar ya­pı­lı­yor” dedi.
“Cum­hur­baş­ka­nı­mı­za ver­di­ği­miz sözü tu­ta­ca­ğız”
Ha­va­li­ma­nı­nın 2021 yılı so­nu­na kadar hava ula­şı­mı­na açıl­ma­sı­nı he­def­le­dik­le­ri­ni be­lir­ten Çeber “Bizim va­adi­miz ha­va­li­ma­nı­nı bu yılın so­nun­da uçuş­la­ra açmak. Rize’nin ken­di­ne özgü özel­lik­le­ri var. Bir sö­zü­müz var ‘Rize’de haf­ta­da 2 kere yağ­mur yağar. Bi­ri­si 3 gün bi­ri­si 4 gün sürer’ diye. Ola­ğan üstü hava ko­şul­la­rı bizi en­gel­le­me­dik­çe, Allah ko­ru­sun pan­de­mi gibi ola­ğan üstü bir durum bizi en­gel­le­me­dik­çe bizim iş pla­nı­mız yıl sonu iti­ba­riy­le ha­va­li­ma­nı­mı­zı hava ula­şı­mı­na aç­mak­tır. Sayın Cum­hur­baş­ka­nı­mı­zın ta­li­ma­tı ve bizim de ona ver­di­ği­mi söz bu şe­kil­de­dir ve in­şal­lah ye­ti­şecek” diye ko­nuş­tu.
“Bir çok tek­no­lo­ji ilk kez kul­la­nı­lı­yor”
Bir çok tek­no­lo­ji­nin Ri­ze-Art­vin Ha­va­li­ma­nı’nda ilk kez kul­la­nıl­dı­ğın al­tı­nı çizen Çeber “Bazı şey­ler bu ha­va­li­ma­nın­da ilk kez uy­gu­la­nı­yor. Ter­mi­nal bi­na­mı­zı ya­pa­ca­ğız ve ter­mi­nal bi­na­mı­zın kütle ağır­lı­ğı 650 ton di­ye­lim. Biz 650 ton­luk dolgu mal­ze­me­mi­zi ter­mi­na­lin ya­yı­lı­mı­na göre alana dö­kü­yo­ruz. O bir iki ay orada ka­lı­yor ve dol­gu­nun mak­si­mum çöküş tren­di­ni takip edi­yo­ruz. İste­di­ği­miz bi­lim­sel ve­ri­le­ri al­dık­tan sonra ön yük­le­me için oraya koy­du­ğu­muz dolgu mal­ze­me­si­ni ora­dan ta­şı­yor ve ter­mi­nal bi­na­mı­zın in­şa­atı­na o zaman baş­lı­yo­ruz. Yani orada bu mü­hen­dis­lik iş­le­ri­ni ya­par­ken, bir­çok şeyle de mü­ca­de­le edi­yo­ruz. Hepsi çok plan­lı, çok sis­te­ma­tik ola­rak gi­di­yor” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
“Dol­gu­dan kay­nak­lı es­ne­me­ye kar­şı­lık çok özel bir plas­tik mal­ze­me olan ‘Ge­og­rid’ kul­la­nı­lı­yor”
Rize Va­li­si Kemal Çeber, Or­du-Gi­re­sun Ha­va­li­ma­nı’nın ya­pı­mı es­na­sın­da sa­de­ce ter­mi­nal bi­na­sın­da bir bö­lüm­de kul­la­nı­lan ve fay­da­sı gö­rü­len ‘Ge­og­rid’ isim­li mal­ze­me­nin ge­liş­ti­ril­miş şek­li­nin Ri­ze-Art­vin Ha­va­li­ma­nı’nın pis­ti­nin al­tın­da uy­gu­lan­dı­ğı ve dol­gu­dan kay­nak­lı her­han­gi bir es­ne­me­ye karşı bu şe­kil­de önlem alın­dı­ğı­nı söy­le­di.

Rize Va­li­si Çeber, açık­la­ma­la­rı­nı şöyle sür­dür­dü:
“Pist dol­gu­su­nun üze­ri­ne ‘Ge­og­rid’ diye bir mal­ze­me se­ri­yo­ruz. Bu ha­va­li­ma­nın­da ilk kez uy­gu­la­nı­yor. Bütün dolgu iş­le­mi bit­tik­ten sonra pisti yap­ma­ya baş­la­dı­ğı­nız­da ‘Ge­og­rid’ de­di­ği­miz mal­ze­me çok özel bir plas­tik mal­ze­me, pis­tin al­tı­na se­ri­yor­su­nuz. Ha­va­li­ma­nı var ol­du­ğu müd­det­çe di­ye­lim ki hesap et­me­di­ği­miz çök­me­ler olu­yor, bu ‘Ge­og­rid’ bir bohça gibi bizim pis­ti­mi­zi hep ha­va­da tu­tu­yor ve bu çök­me­ler­den et­ki­len­me­me­si­ni sağ­lı­yor. İşte bu tip özel­lik­le­ri, di­ji­tal ve elekt­ro­nik sis­tem­le­ri de dü­şün­dü­ğü­müz­de dol­gu­nun yüzde 93’ünü bi­tir­dik yani 93 mil­yon to­nu­nu ama bun­lar­la bir­lik­te yüzde 91’ler­de­yiz. Üst ya­pı­da da yüzde 30 se­vi­ye­le­rin­de ol­du­ğu­mu­zu dü­şü­nün­ce ve üst ya­pı­nın da bizim işi­mi­zin sa­de­ce yüzde 8-10’unu kap­sa­dı­ğı­nı dü­şü­nün­ce yıl so­nu­na yetiş­ti­re­bi­le­ce­ği­mi­zi dü­şü­nü­yo­ruz. Ge­og­rid mal­ze­me­si ilk bir ha­va­li­ma­nı pis­tin­de kul­la­nı­lı­yor. Daha önce Or­du-Gi­re­sun Ha­va­li­ma­nı’nda ter­mi­nal in­şa­atı­nın al­tın­da bir bölüm ola­rak ve fark­lı bir özel­lik­te kul­la­nıl­mış.
Orada ter­mi­nal bi­na­sı­nın al­tın­da kul­la­nıl­dı ve fay­da­sı gö­rül­dü. Bu­ra­da daha ge­liş­miş bir özel­li­ği­ni biz bu­ra­da pis­tin al­tın­da kul­lan­dık. Olur ya 1-2 san­ti­met­re es­ne­me olur­sa Ge­og­rid de­di­ği­miz mal­ze­me altta bizim pis­ti­mi­zi tu­ta­rak hiç­bir es­ne­me­ye fır­sat ver­me­yecek. Ha­va­li­ma­nı­mız­da dur­du­ğu sü­re­ce bu­ra­da du­ra­cak.”


Haber Merkezi