Türkiye’de ilk kez Rize’de uygulandı: Taşkınlara karşı ‘cam korkuluk

Taş­kın risk­le­ri­ne karşı 3 ta­ba­ka­dan olu­şan, özel kim­ya­sal­lar ile bir­leş­ti­ril­me­siy­le 30 mi­li­met­re ka­lın­lı­ğa ula­şan cam­lar, ilk ola­rak Rize’nin Gü­ney­su il­çe­sin­de dere ya­ta­ğı­na uy­gu­lan­dı.

Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nde her yıl can ve mal ka­yıp­la­rı­na yol açan sel ile he­ye­lan­lar­da taş­kın ris­ki­ni azalt­mak için dere ke­nar­la­rı­na yük­sek da­ya­nım­lı cam kor­ku­luk­lar monte edi­li­yor. 3 ta­ba­ka­dan olu­şan, özel kim­ya­sal­lar ile bir­leş­ti­ril­me­siy­le 30 mi­li­met­re ka­lın­lı­ğa ula­şan cam­lar, ilk ola­rak Rize’nin Gü­ney­su il­çe­sin­de dere ya­ta­ğı­na uy­gu­lan­dı.

Doğu Ka­ra­de­niz’de her yıl ya­şa­nan, can ve mal ka­yıp­la­rı­na yol açan sel ve he­ye­lan­lar­da taş­kın ris­ki­ni azalt­mak için yeni proje ha­ya­ta ge­çi­ril­di.
Dev­let Su İşleri (DSİ) Trab­zon Bölge Mü­dür­lü­ğü’nce uy­gu­la­nan proje ile yük­sek da­ya­nım­lı cam kor­ku­luk­lar, dere ke­nar­la­rı­na monte edi­li­yor.
3 TA­BA­KA­DAN OLU­ŞU­YOR, 30 MİLİMETRE KA­LIN­LI­ĞA SAHİP
3 ta­ba­ka­dan olu­şan, özel kim­ya­sal­lar­la bir­leş­ti­ri­len ve 30 mi­li­met­re ka­lın­lı­ğa ula­şan cam­lar, taş­kın­la­rı ön­le­me­de kul­la­nı­la­cak.
KI­RIL­MA­YA, ÇARP­MA­YA DA­YA­NIK­LI
Gazi Üni­ver­si­te­si Mal­ze­me La­bo­ra­tu­va­rı’nda test edi­len yerli üre­tim cam­lar kı­rıl­ma­ya, çarp­ma­ya ve su yük­sel­me­si­ne karşı test­ler­den olum­lu not aldı.
Av­ru­pa’da uy­gu­la­nan proje ile 1 san­ti­met­re ka­re­si 998 ki­log­ram kuv­ve­te da­ya­nık­lı cam­lar, ilk ola­rak Rize’nin Gü­ney­su il­çe­sin­de dere ya­ta­ğı­na uy­gu­lan­dı.
”İLK KEZ UY­GU­LAN­DI”

DSİ 22’nci Bölge Mü­dü­rü Dr. Emre Ak­ça­lı, Doğu Ka­ra­de­niz’de sık sık taş­kın ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Bunun için de­re­le­rin akış ka­pa­si­te­le­ri­ni ar­tır­mak ge­re­ki­yor.
Bu­nun­la il­gi­li yeni bir uy­gu­la­ma baş­la­dı.
Av­ru­pa ül­ke­le­rin­de de uy­gu­la­nan yük­sek da­ya­nım­lı cam kor­ku­luk­lar Tür­ki­ye’de ilk kez Rize’de uy­gu­lan­dı.
Yılda yak­la­şık met­re­ka­re­ye 2500 mi­li­met­re ile en çok yağış alan il Rize ol­du­ğu için ilk uy­gu­la­ma­yı bu­ra­da yap­tık. Yük­sek da­ya­nım­lı cam kor­ku­luk­lar, kı­rıl­ma­ya, çarp­ma­ya ve su yük­sel­me­si­ne ol­duk­ça da­ya­nık­lı. 1 san­ti­met­re ka­re­si yak­la­şık 1 ton kuv­ve­te da­ya­nık­lı. Yani hem suyun yük­sel­me­si­ne hem de ağaç­la­rın çarp­ma­sı­na da­ya­nık­lı ola­rak yüzde 100 yerli üre­til­di” diye ko­nuş­tu.
”GÖR­SEL GÜ­ZELLİK DE YA­ŞA­NA­CAK”
Özel üre­tim cam­la­rın dere ke­nar­la­rın­da kul­la­nı­la­ca­ğı­nı söy­le­yen Ak­ça­lı, “İlk uy­gu­la­ma­sı­nı Rize Gü­ney­su’da ger­çek­leş­ti­ri­yo­ruz. Ba­şa­rı­lı sonuç ala­ca­ğı­mı­zı dü­şü­nü­yo­ruz son­ra­sın­da yay­gın­laş­tı­ra­ca­ğız. Beton duvar ye­ri­ne cam kor­ku­luk­la­rın ya­pıl­ma­sı ile de­re­ler in­san­la­rın görüş açı­sın­dan çık­ma­ya­cak. Cam kor­ku­luk­lar sa­ye­sin­de hem dere ke­na­rın­da ol­ma­nın gör­sel gü­zel­li­ği­ni ya­şa­na­cak hem de taş­kın ko­ru­ma gö­re­vi sağ­lan­mış ola­cak” dedi.


Haber Merkezi