Monthly Archives: Haziran 2021

Çay Çarşısı Ağustos ayında hizmete girecek

Rize Ti­ca­ret Bor­sa­sı (RTB), Rize Be­le­di­ye­si ve DOKAP iş­bir­li­ği ile ya­pı­lan Çay Çar­şı­sı pro­je­sin­de, çevre dü­zen­le­me ve kule ça­lış­ma­la­rı baş­la­dı.

Çay Çar­şı­sı’nın Ağus­tos ayın­da hiz­me­te gir­me­si­ni bek­le­dik­le­ri­ni be­lir­ten Rize Ti­ca­ret Bor­sa­sı Baş­ka­nı Meh­met Er­do­ğan, “Çay çar­şı­sın­da bu­lu­nan iş yer­le­ri­nin ta­ma­mı bitti, çevre dü­zen­le­me ça­lış­ma­la­rı­nı baş­lat­tık.
Bunun ya­nın­da seyir ku­le­si için karar ver­di­ği­miz mal­ze­me­nin gel­me­si­ni bek­li­yo­ruz, önü­müz­de­ki gün­ler­de mal­ze­me gel­me­si ile bir­lik­te man­to­la­ma ça­lış­ma­la­rı­nı baş­la­ta­ca­ğız” dedi.
Pan­de­mi ne­de­niy­le bazı ge­cik­me­ler ol­du­ğu­nu be­lir­ten Er­do­ğan, “Daha önce bi­ti­ril­me­si ge­re­ki­yor­du, firma çok iyi ça­lış­tı, kule in­şa­atı­mız tamam.
Ay so­nu­na kadar çevre dü­zen­le­me ça­lış­ma­la­rı­nın bit­me­si­ni ümit edi­yo­ruz, bu ça­lış­ma­lar ile bir­lik­te bir tek seyir ku­le­si ka­la­cak ve bu ça­lış­ma­la­ra ağır­lık ve­re­ce­ğiz.” dedi. Alt yapı ça­lış­ma­la­rı devam eden Çay çar­şı­sın­da çay bah­çe­si itina ile ha­zır­la­nı­yor. Çay çar­şı­sı or­ta­sın­da yer alan Çay bah­çe­si yerli ve ya­ban­cı tu­rist­le­rin hiz­me­ti­ne açı­la­cak.


Haber Merkezi

Türkiye’de ilk kez Rize’de uygulandı: Taşkınlara karşı ‘cam korkuluk

Taş­kın risk­le­ri­ne karşı 3 ta­ba­ka­dan olu­şan, özel kim­ya­sal­lar ile bir­leş­ti­ril­me­siy­le 30 mi­li­met­re ka­lın­lı­ğa ula­şan cam­lar, ilk ola­rak Rize’nin Gü­ney­su il­çe­sin­de dere ya­ta­ğı­na uy­gu­lan­dı.

Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nde her yıl can ve mal ka­yıp­la­rı­na yol açan sel ile he­ye­lan­lar­da taş­kın ris­ki­ni azalt­mak için dere ke­nar­la­rı­na yük­sek da­ya­nım­lı cam kor­ku­luk­lar monte edi­li­yor. 3 ta­ba­ka­dan olu­şan, özel kim­ya­sal­lar ile bir­leş­ti­ril­me­siy­le 30 mi­li­met­re ka­lın­lı­ğa ula­şan cam­lar, ilk ola­rak Rize’nin Gü­ney­su il­çe­sin­de dere ya­ta­ğı­na uy­gu­lan­dı.

Doğu Ka­ra­de­niz’de her yıl ya­şa­nan, can ve mal ka­yıp­la­rı­na yol açan sel ve he­ye­lan­lar­da taş­kın ris­ki­ni azalt­mak için yeni proje ha­ya­ta ge­çi­ril­di.
Dev­let Su İşleri (DSİ) Trab­zon Bölge Mü­dür­lü­ğü’nce uy­gu­la­nan proje ile yük­sek da­ya­nım­lı cam kor­ku­luk­lar, dere ke­nar­la­rı­na monte edi­li­yor.
3 TA­BA­KA­DAN OLU­ŞU­YOR, 30 MİLİMETRE KA­LIN­LI­ĞA SAHİP
3 ta­ba­ka­dan olu­şan, özel kim­ya­sal­lar­la bir­leş­ti­ri­len ve 30 mi­li­met­re ka­lın­lı­ğa ula­şan cam­lar, taş­kın­la­rı ön­le­me­de kul­la­nı­la­cak.
KI­RIL­MA­YA, ÇARP­MA­YA DA­YA­NIK­LI
Gazi Üni­ver­si­te­si Mal­ze­me La­bo­ra­tu­va­rı’nda test edi­len yerli üre­tim cam­lar kı­rıl­ma­ya, çarp­ma­ya ve su yük­sel­me­si­ne karşı test­ler­den olum­lu not aldı.
Av­ru­pa’da uy­gu­la­nan proje ile 1 san­ti­met­re ka­re­si 998 ki­log­ram kuv­ve­te da­ya­nık­lı cam­lar, ilk ola­rak Rize’nin Gü­ney­su il­çe­sin­de dere ya­ta­ğı­na uy­gu­lan­dı.
”İLK KEZ UY­GU­LAN­DI”

DSİ 22’nci Bölge Mü­dü­rü Dr. Emre Ak­ça­lı, Doğu Ka­ra­de­niz’de sık sık taş­kın ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Bunun için de­re­le­rin akış ka­pa­si­te­le­ri­ni ar­tır­mak ge­re­ki­yor.
Bu­nun­la il­gi­li yeni bir uy­gu­la­ma baş­la­dı.
Av­ru­pa ül­ke­le­rin­de de uy­gu­la­nan yük­sek da­ya­nım­lı cam kor­ku­luk­lar Tür­ki­ye’de ilk kez Rize’de uy­gu­lan­dı.
Yılda yak­la­şık met­re­ka­re­ye 2500 mi­li­met­re ile en çok yağış alan il Rize ol­du­ğu için ilk uy­gu­la­ma­yı bu­ra­da yap­tık. Yük­sek da­ya­nım­lı cam kor­ku­luk­lar, kı­rıl­ma­ya, çarp­ma­ya ve su yük­sel­me­si­ne ol­duk­ça da­ya­nık­lı. 1 san­ti­met­re ka­re­si yak­la­şık 1 ton kuv­ve­te da­ya­nık­lı. Yani hem suyun yük­sel­me­si­ne hem de ağaç­la­rın çarp­ma­sı­na da­ya­nık­lı ola­rak yüzde 100 yerli üre­til­di” diye ko­nuş­tu.
”GÖR­SEL GÜ­ZELLİK DE YA­ŞA­NA­CAK”
Özel üre­tim cam­la­rın dere ke­nar­la­rın­da kul­la­nı­la­ca­ğı­nı söy­le­yen Ak­ça­lı, “İlk uy­gu­la­ma­sı­nı Rize Gü­ney­su’da ger­çek­leş­ti­ri­yo­ruz. Ba­şa­rı­lı sonuç ala­ca­ğı­mı­zı dü­şü­nü­yo­ruz son­ra­sın­da yay­gın­laş­tı­ra­ca­ğız. Beton duvar ye­ri­ne cam kor­ku­luk­la­rın ya­pıl­ma­sı ile de­re­ler in­san­la­rın görüş açı­sın­dan çık­ma­ya­cak. Cam kor­ku­luk­lar sa­ye­sin­de hem dere ke­na­rın­da ol­ma­nın gör­sel gü­zel­li­ği­ni ya­şa­na­cak hem de taş­kın ko­ru­ma gö­re­vi sağ­lan­mış ola­cak” dedi.


Haber Merkezi

Kısıtlamaların Kalkması İle Birlikte Ak Parti İl Başkanı Alim Saha Çalışmalarına Hız Verdi

AK Parti Rize İl Baş­ka­nı İshak Alim nor­mal­leş­mey­le bir­lik­te saha ça­lış­ma­la­rı­na hız verdi. Alim bir yan­dan esnaf zi­ya­ret­le­ri ya­pa­rak va­tan­daş­lar­la bir araya ge­lir­ken bir yan­dan da teş­ki­lat ça­lış­ma­la­rı­na devam edi­yor.

İl Baş­ka­nı Alim bugün ber­be­rin­de­ki il baş­kan yar­dım­cı­la­rıy­la bir­lik­te Ar­de­şen’de bir dizi prog­ra­ma ka­tıl­dı.
İl Baş­ka­nı Alim ilk ola­rak Ar­de­şen ilçe teş­ki­la­tıy­la bir araya ge­le­rek teş­ki­lat ça­lışm­la­rıy­la il­gi­li de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lun­du.
Ar­dın­dan Ar­de­şen Be­le­di­ye­si Kül­tür mer­ke­zin­de; İlçe Baş­ka­nı Mus­ta­fa Terzi, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Avni Kahya, ön­ce­ki dönem; ilçe yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri, be­le­di­ye mec­li­si üye­le­ri, il genel mec­lis üye­le­ri, kadın kolu ve genç­lik kolu baş­kan­la­rı­nın ka­tı­lı­mıy­la ger­çek­leş­ti­ri­len is­ti­şa­re top­lan­tı­sı­na ka­tıl­dı.
İl baş­ka­nı İshak Alim top­lan­tı­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da nor­mal­leş­me ile bir­lik­te AK Parti teş­ki­lat­la­rı­nın güçlü bir şe­kil­de sa­ha­da ola­ca­ğı­nı be­lir­te­rek,” Pan­de­mi do­la­yı­sıy­la zi­ya­ret­le­ri­mi­ze ara ver­mek du­ru­mun­da kal­mış­tık artık nor­mal­leş­mey­le bir­lik­te tüm teş­ki­lat­la­rı­mız­la sa­ha­da ola­ca­ğız.
Va­tan­da­şı­mız­la te­ma­sı­mı­zı sür­dü­re­ce­ğiz ya­tı­rım­la­rı­mı­zı an­la­ta­ca­ğız. Hem­şe­ri­le­ri­mi­zin so­run­la­rı, ta­lep­le­ri­ni ve biz­le­re olan öne­ri­le­ri­ni din­le­ye­ce­ğiz.
Hem­şe­ri­le­ri­mi­zin dert­le­riy­le dert­le­nip, se­vinç­le­riy­le mutlu ola­ca­ğız. On­la­rın se­si­ne kulak ve­re­ce­ğiz on­la­rı din­le­ye­ce­ğiz. Allah’a şükür ili­mi­zin ya­tı­rım ko­nu­sun­da bir sı­kın­tı­sı yok. Tüm ya­tı­rım­la­rı­mız, başta mega pro­je­le­ri­miz olmak üzere büyük bir hızla devam edi­yor. O yüz­den bize düşen va­tan­daş­la­rı­mız­la iç içe olup iliş­ki­le­ri­mi­zi daha da güç­len­dir­mek­tir. Mil­le­tin se­si­ne kulak ver­me­li­yiz. Hem­şe­ri­le­ri­miz biz­ler için çok de­ğer­li­dir işte biz­ler on­la­ra ver­di­ği­miz bu de­ğe­ri his­set­tir­me­li­yiz. Teş­ki­lat ola­rak çok güç­lü­yüz bu gü­cü­mü­zü sa­ha­ya yan­sıt­ma­lı­yız.”dedi.

Haber Merkezi