Pazar Sahil Müfrezesi Şehitliği Tamamlandı

Rize’nin Pazar il­çe­sin­de bu­lu­nan “Pazar Sahil Müf­re­ze­si Şe­hit­li­ği” in­şa­atı­nın ta­mam­lan­dı­ğı bil­di­ril­di.Rize İl Özel İda­re­sin­den ya­pı­lan ya­zı­lı açık­la­ma­da, il ge­ne­lin­de bu­lu­nan şehit kab­ris­tan­lık­la­rı­nın yapım ve ona­rım ça­lış­ma­la­rı­nın Şe­hit­lik Yö­net­me­li­ği­ne uygun ha­zır­la­nan pro­je­ler doğ­rul­tu­sun­da devam et­ti­ği be­lir­til­di.

Açık­la­ma­da, şun­lar kay­de­dil­di:
“Bi­rin­ci Dünya Sa­va­şın­da böl­ge­de mü­ca­de­le ede­rek şe­ha­de­te yü­rü­yen şe­hit­le­ri­mi­zin ka­bir­le­ri için Pazar il­çe­si­ne bağlı Şe­hit­lik kö­yün­de 2020 yılı tem­muz ayın­da baş­la­nı­lan anıt in­şa­atı ta­mam­lan­mış­tır. Ge­çi­ci ka­bu­lü ya­pı­lan in­şa­at­ta 1 şe­hit­lik anıtı, 2 ki­ta­be, 32 şehit mo­zo­le­si ve çevre dü­zen­le­me­si ima­lat­la­rı ger­çek­leş­ti­ril­miş­tir.”

Haber Merkezi