Monthly Archives: Haziran 2021

ÇAY’ın Geleceği İçin Umutlandıran Adım

Ancak mev­cut du­rum­da­ki top­rak çok asi­dik. Bu uy­gu­la­ma bu ko­nu­da baş­lan­gıç ni­te­li­ğin­de­ki bir uy­gu­la­ma­dır. Ya­pı­lan bu de­ne­me­le­rin ve kont­rol­ler so­nu­cun­da top­ra­ğın ya­pı­sı de­ği­şip PH de­ğe­ri 5.5-6 dü­ze­yi­ne çık­tı­ğın­da ça­yı­mı­zın ge­le­ce­ği güven al­tı­na gir­miş ola­cak­tır.

Çay Ta­rı­mı yap­tı­ğı­mız başta Rize olmak üzere , Art­vin ve Trab­zon’daki çay bah­çe­le­ri­ne ver­miş ol­du­ğu­muz gübre do­la­yı­sıy­la top­ra­ğın ya­pı­sı ve pH de­ğe­ri dü­şe­rek top­ra­ğın doğal özel­li­ği­ni kay­bet­ti­ğin­den do­la­yı, hem çay ve­ri­mi azal­dı hem de top­ra­ğın deyim ye­rin­dey­se, doğal or­ga­nik ya­pı­sı bo­zul­du!

Çünkü böl­ge­miz Tür­ki­ye’nin en ya­ğış­lı böl­ge­si ol­du­ğun­dan do­la­yı çay bah­çe­le­ri­miz­de ya­ğış­la­rın top­rak­ta­ki kal­si­yum ve mag­nez­yum yı­ka­ya­rak top­rak­tan uzak­laş­tır­ma­sı so­nu­cu PH de­ğe­ri dü­şe­rek top­ra­ğın doğal özel­li­ği­ni kay­bet­me­si so­nu­cu ve kul­la­nı­lan aşırı kim­ya­sal güb­re­le­me top­ra­ğın asit­leş­me­si­ni hız­lan­dır­mış­tır.
Ya­pı­lan öl­çüm­le­re göre top­ra­ğın pH de­ğe­ri 4 ci­va­rın­da, bunun en az 5,5- 6 do­lay­la­rı­na ol­ma­sı ge­re­ki­yor.
Bun­dan do­la­yı ÇAY­KUR ve Tarım Ba­kan­lı­ğı ön­der­li­ğin­de ÇAY­KUR Çay fab­ri­ka­la­rı­nın bu­lun­du­ğu tüm böl­ge­ler­de, Yak­la­şık 3 üç dört ay için­de gö­nül­lü müs­tah­sil­ler va­sı­ta­sıy­la, ha­zır­lan­mış olan tarım ki­re­ci de­di­ği­miz bu özel mad­de­yi top­ra­ğa verip ka­rış­tır­dık­tan sonra, top­rak ya­pı­sı­nın nor­mal de­ğe­ri­ne gelip geç­me­di­ği kont­rol edi­lecek.
Eğer bu önem­li uy­gu­la­ma is­te­ni­len dü­ze­ye ula­şır­sa ger­çek­ten böl­ge­miz ve ça­yı­mız için dev­rim ni­te­li­ğin­de bir proje ola­cak­tır.
İlk uy­gu­la­ma yer­le­rin­den bi­ri­de, Gün­doğ­du böl­ge­sin­de ÇAY­KUR yet­ki­li­le­ri Tarım Ba­kan­lı­ğın­dan gelen ekip­ler ve müs­tah­sil­ler ile bir­lik­te bunun ilk uy­gu­la­ma­sı çay tar­la­sı­na ger­çek­leş­ti­ril­di.
UY­GU­LA­MA NASIL OLA­CAK?
Çay­kur – il tarım mü­dür­lük­le­ri ile ku­ru­lan de­ne­me­ler­de amaç ; top­rak PH’la­rı­nı yük­sel­mek­tir.
Kul­la­nı­lan tarım ki­re­ci ise “ Gra­nül kal­si­yum oksit ( Sön­me­miş Kireç) for­mü­las­yo­nu dadır.
Dozaj: pazar zi­ra­at oda­sın­da­ki top­rak tah­lil­le­ri so­nu­cu be­lir­len­miş­tir.
Uy­gu­la­ma son­ra­sın­da tarım ki­re­ci­nin mu­hak­kak top­ra­ğı ça­pay­la ka­za­rak ka­rış­tı­rıl­ma­sı ge­rek­li­dir.
Bu uy­gu­la­ma, yani tarım ki­re­ci uy­gu­la­ma­sı bu yıl ya­pı­la­cak. Ancak 1 yıl sonra tarım ki­re­ci uy­gu­la­nan yer­ler­de­ki pH tek­rar öl­çü­lecek, 2 yıl sonra tek­rar top­rak nu­mu­ne­si alı­nıp tek­rar öl­çü­lecek.
Yani tarım ki­re­ci uy­gu­la­ma­sın­dan sonra yıl son­la­rın­da­ki top­rak PH la­rın­da­ki de­ği­şim öl­çü­lecek.
Tarım Ki­re­ci ( kal­si­yum oksit) uy­gu­la­ma­sı daha önce hiç bir ( son 60 yılda hiç uy­gu­lan­ma­mış) çay­lık­ta ya­pıl­ma­mış.
Bu yüz­den çay­lık­lar­da ilk uy­gu­la­ma özel­li­ği ta­şı­yor.
Bu uy­gu­la­ma ile çay­lık­lar­da­ki PH ne kadar yük­se­le­bi­lecek bil­mi­yo­ruz.
Daha önce hiç ya­pıl­ma­dı­ğı için bu de­ne­me so­nu­cun­da pH lar­da­ki de­ği­şim kayıt al­tı­na alı­na­cak.
Ancak mev­cut du­rum­da­ki top­rak çok asi­dik.
Bu uy­gu­la­ma bu ko­nu­da baş­lan­gıç ni­te­li­ğin­de­ki bir uy­gu­la­ma­dır.
Ya­pı­lan bu de­ne­me­le­rin ve kont­rol­ler so­nu­cun­da top­ra­ğın ya­pı­sı de­ği­şip PH de­ğe­ri 5.5-6 dü­ze­yi­ne çık­tı­ğın­da ça­yı­mı­zın ge­le­ce­ği güven al­tı­na gir­miş ola­cak­tır.


Ha­ber-Fo­to: Osman Kö­se­oğ­lu

Pazar Sahil Müfrezesi Şehitliği Tamamlandı

Rize’nin Pazar il­çe­sin­de bu­lu­nan “Pazar Sahil Müf­re­ze­si Şe­hit­li­ği” in­şa­atı­nın ta­mam­lan­dı­ğı bil­di­ril­di.Rize İl Özel İda­re­sin­den ya­pı­lan ya­zı­lı açık­la­ma­da, il ge­ne­lin­de bu­lu­nan şehit kab­ris­tan­lık­la­rı­nın yapım ve ona­rım ça­lış­ma­la­rı­nın Şe­hit­lik Yö­net­me­li­ği­ne uygun ha­zır­la­nan pro­je­ler doğ­rul­tu­sun­da devam et­ti­ği be­lir­til­di.

Açık­la­ma­da, şun­lar kay­de­dil­di:
“Bi­rin­ci Dünya Sa­va­şın­da böl­ge­de mü­ca­de­le ede­rek şe­ha­de­te yü­rü­yen şe­hit­le­ri­mi­zin ka­bir­le­ri için Pazar il­çe­si­ne bağlı Şe­hit­lik kö­yün­de 2020 yılı tem­muz ayın­da baş­la­nı­lan anıt in­şa­atı ta­mam­lan­mış­tır. Ge­çi­ci ka­bu­lü ya­pı­lan in­şa­at­ta 1 şe­hit­lik anıtı, 2 ki­ta­be, 32 şehit mo­zo­le­si ve çevre dü­zen­le­me­si ima­lat­la­rı ger­çek­leş­ti­ril­miş­tir.”

Haber Merkezi