RİZE BELEDİYESİ ARABALI SİNEMA ETKİNLİĞİNDE, “NAİM SÜLEYMANOĞLU” FİLİMİ

Rize’de 2.’si dü­zen­le­necek olan “Ara­ba­lı Si­ne­ma” et­kin­li­ği Rize Be­le­di­ye­si’nin ev sa­hip­li­ğin­de pan­de­mi ön­lem­le­ri çer­çe­ve­sin­de 17 Ha­zi­ran 2021 Per­şem­be günü Saat 19.30’da sahil oto­par­kın­da üc­ret­siz ola­rak ya­pı­la­cak.

Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı’nın des­tek­le­riy­le dü­zen­le­necek et­kin­lik­te Rize Be­le­di­ye­si kar­şı­sı sahil açık oto­par­kın­da ku­ru­la­cak olan dev ek­ran­da gös­te­ri­me gi­recek olan “Cep Her­kü­lü Naim Sü­ley­ma­noğ­lu” isim­li filmi va­tan­daş­lar kendi oto­mo­bil­le­ri­nin içe­ri­sin­den iz­le­ye­bi­le­cek­ler.
Üc­ret­siz ik­ram­la­rın da ve­ri­le­ce­ği et­kin­lik, sahil açık oto­park­ta ku­ru­la­cak ekran önün­de, va­tan­daş­la­rı­mı­zın kendi oto­mo­bil­le­ri içe­ri­sin­de kal­mak su­re­tiy­le radyo fre­kan­sı üze­rin­den ses ya­yı­nı ile ger­çek­le­şecek.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali KA­VAL­CI