LOJİSTİĞ’E TRABZON’UN BAKIŞI

Son gün­ler­de gün­dem­den düş­me­yen İyi­de­re Lo­jis­tik için Sür­me­ne­li gı­ya­ben ta­nı­dı­ğım Kenan Kuru bir yazı yaz­mış.
Yazı yaz­mak in­sa­nı bil­gi­len­dir­mek ve ay­dın­lat­mak için ol­ma­lı.
Kenan Kuru ya­zı­sın­da aynen şunu yaz­mış’ ’Trab­zon ili, Sür­me­ne İlçe­sin­de ya­pıl­ma­sı plan­la­nan lo­jis­tik liman için, İyi­de­re Be­le­di­ye Baş­ka­nı Li­ma­nın İyi­de­re’ ye alın­dı­ğı­nı müjde diye açık­la­mış­tı.
Trab­zon TÜR­KAV, Lo­jis­tik Mer­ke­zin sağ­la­ya­ca­ğı ka­za­nım­la­rı­nı ta­rih­sel ba­kış­la ifade ede­rek Trab­zon – Sür­me­ne’ den kay­dı­rıl­ma­sı­nın doğru ol­ma­ya­ca­ğı­nı 2020 ta­ri­hin­de ka­mu­oyu­na açık­la­mış­tı.
2020 ta­ri­hin­de iha­le­si ya­pı­lan pro­je­nin çok önem­li proje ol­du­ğu­nu TÜR­KAV ifade etmiş ol­ma­sı­na rağ­men Trab­zon sa­de­ce sey­ret­miş­tir’’
Bu­ra­da açık­lan­mak is­te­nen kom­şu­muz ölsün biz ya­şa­ya­lım dü­şün­ce­si­dir.
Ri­ze­li hiç­bir zaman Trab­zon’da ol­ma­sın bizde olsun de­me­di. Trab­zon’da ya­pı­lan size de ya­pıl­sın dü­şün­ce­sin­de olur.
Halkı ay­dın­lat­mak bil­gi­len­dir­mek ama­cın­da olan yazar bu kadar fa­na­tik şo­ve­nist ol­ma­ma­lı.
TÜR­KAV Trab­zon İl Baş­ka­nı Kenan Kuru, İyi­de­re Be­le­di­ye Baş­ka­nı nın söy­le­di­ği ‘’çok ça­lış­tık ve ba­şar­dık” sö­zü­ne ta­kıl­mış.
Lo­jis­tik mer­kez ve li­ma­nın özel­lik­le Sür­me­ne’de ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni ti­tiz­lik­le yazan Kuru Sür­me­ne’nin ta­rih­sel özel­li­ğin­den bah­set­miş.
Kenan Bey kar­de­şi­miz ’Sür­me­ne is­ke­le­si, kara yolu ile 16 ker­van ko­na­ğı me­sa­fe ile Kars’a bağ­lan­mak­tay­dı ’der­ken asır­la­dır ko­nu­şu­lan ve ni­ha­yet ya­pı­lan şu an dün­ya­nın 3.​uzun tü­ne­li olan Ovit Tü­ne­li­nin öne­mi­ni bil­mi­yor ga­li­ba.
Batum – Sür­me­ne is­ke­le­si­ne 120 mil uzak­tay­mış bunu eli­niz­den alan yok ki de­ğer­li ar­ka­da­şım.
Sür­me­ne’nin deniz ko­nu­sun­da­ki öne­mi­ni ve ta­ri­hi­ni bi­li­riz ama İyi­de­re’nin önü Ovit Tü­ne­liy­le açı­lı­yor.
Sür­me­ne’de yal­nız deniz var, ne Doğu Ana­do­lu’ya açı­lan ka­pı­sı ne de de­mir­yo­lu bu­lu­nu­yor.
Kenan Kuru gibi Trab­zon’dan yazan bazı dost­la­rın Rize’de ya­pı­la­cak ya­tı­rım­la­rı çe­ke­me­mez­lik­le­ri­ne Rize’ye ol­ma­sın diye is­te­me­mez­lük­le­ri­ne Allah ıslah etsin di­yo­rum.
Rize – İyi­de­re’ de ya­pı­la­cak pro­je­nin iş­let­me­ye açıl­ma­sı ha­lin­de ka­za­nım­la­rı­na dik­kat çeken Ulaş­tır­ma ve Alt­ya­pı Ba­ka­nı­na so­ru­yo­ruz diyen yazar ‘’Rize’ye kay­dı­rı­lan Lo­jis­tik üssün ka­za­nım­la­rı ko­nu­sun­da sa­yı­sız fay­da­la­rı­nın ola­ca­ğı mu­hak­kak­tır.
Öyle ol­mak­ta­dır ki büyük mü­ca­de­le­ler ve­ri­le­rek Trab­zon’dan Rize’ye kay­dı­rıl­dı­ğı­nı İyi­de­re Be­le­di­ye Baş­ka­nı ifade ede­rek ama­cı­nın dı­şı­na ta­şı­mış­tır. Sür­me­ne’nin elin­den alı­nan liman üs­sü­nün, büyük bir is­tih­dam ve ha­re­ket­li­lik ka­zan­dı­ra­ca­ğı­nı gö­re­me­miş ola­cak­lar ki bek­len­miş­tir? Proje ha­ya­ta ge­çi­ril­me­si ha­lin­de İstih­dam gibi, Yak­la­şık 500 mil­yon do­lar­lık üre­tim et­ki­si gibi… 1.000 ki­şi­ye doğ­ru­dan 8.000 ki­şi­ye do­lay­lı is­tih­dam edi­le­rek bölge eko­no­mi­sin­de önem­li yer ala­ca­ğı ifade edil­miş­tir. Ancak, Trab­zon’ a, Sür­me­ne’ ye is­tih­dam için bu sa­yı­nın ka­çı­nın ve­ri­le­ce­ği ve Lo­jis­tik üssün Trab­zon için eko­no­mik gir­di­le­ri de­ğer­len­di­ril­miş midir? Trab­zon’daki ku­rum­la­ra Rize’den kaç kon­ten­jan ay­rıl­mış ki Rize’deki pro­je­yi şim­di­den pa­zar­lık ko­nu­su yap­tı­nız Bay Kuru.