İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Rize’ye 150 adet karyola bağışladı

Mü­dür­lü­ğü­mü­zün ta­le­bi üze­ri­ne İstan­bul İl Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan ih­ti­yaç faz­la­sı olan 150 adet hasta kar­yo­la­sı ya­ta­ğa ba­ğım­lı has­ta­la­rın hiz­me­tin­de kul­la­nıl­ma­sı için ili­mi­ze ba­ğış­lan­dı.

Rize İl Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü Evde Sağ­lık Hiz­met­le­ri Ko­or­di­nas­yon Mer­ke­zi ta­ra­fın­dan bu­gü­ne kadar 2 bine kadar ya­ta­ğa ba­ğım­lı has­ta­ya ma­nu­el/oto­ma­tik kar­yo­la des­te­ği sağ­lan­dı.
Rize İl Sağ­lık Mü­dü­rü Dr. Mus­ta­fa Tepe, yap­tı­ğı açık­la­ma­da, “Sa­kat­lık, has­ta­lık veya yaş­lı­lık ne­de­niy­le ya­ta­ğa ba­ğım­lı has­ta­la­rı­mı­zın hem iyi­leş­me sü­reç­le­ri­ne kat­kı­da bu­lun­mak hem de bu­lun­duk­la­rı fi­zik­sel ev or­ta­mın­da ra­hat­la­rı­nı sağ­la­mak ama­cıy­la has­ta­la­rı­mı­za im­kân­lar dâ­hi­lin­de hasta kar­yo­la­la­rı temin et­mek­te­yiz.” dedi. Tepe, bu ça­lış­ma­yı evde sağ­lık hiz­met­le­ri kap­sa­mın­da hiz­met alan has­ta­lar­da yatak ya­ra­la­rı­nın oluş­ma­ma­sı, bes­len­me ve ba­kım­da ih­ti­yaç­la­rı­nın daha iyi kar­şı­la­na­bil­me­si için yap­tık­la­rı­nı be­lirt­ti. Tepe “Sağ­lık an­la­mın­da son de­re­ce zor du­rum­da olan ve belki de bun­dan son­ra­ki tüm ya­şam­la­rı­nı ya­ta­ğa ba­ğım­lı ola­rak ge­çir­mek zo­run­da ka­la­cak bu in­san­la­rı­mı­za yar­dım­cı olmak ama­cıy­la SGK ta­ra­fın­dan ödeme kap­sa­mın­da ol­ma­yan, has­ta­ne­le­rin ih­ti­yaç faz­la­sı kar­yo­la­la­rı ile ha­yır­se­ver­ler­den al­dı­ğı­mız des­tek­ler­le bu hiz­me­ti sür­dür­me­ye ça­lış­tık­la­rı­nı ifade ede­rek, yap­tı­ğı­mız bu ça­lış­ma hem has­ta­la­rı­mız hem de ba­kım­la­rı­nı üst­le­nen hasta ya­kın­la­rı ta­ra­fın­dan büyük ilgi gör­mek­te­dir.” dedi. İlimiz ge­ne­lin­de 2 bin ya­ta­ğa ba­ğım­lı has­ta­mı­za kar­yo­la yar­dı­mı yap­ma­mı­za rağ­men zaman zaman temin ko­nu­sun­da sı­kın­tı­lar ya­şa­mak­ta­yız di­ye­rek, şöyle devam etti: “Ve­ri­len kar­yo­la­lar hasta iyi­le­şin­ce veya vefat edin­ce geri alı­nıp, sı­ra­da bek­le­yen diğer ya­ta­ğa ba­ğım­lı has­ta­la­rı­mı­za ve­ril­mek­te, böy­le­ce kar­yo­la­la­rın sü­rek­li hiz­met ver­me­si sağ­lan­mak­ta­dır. Ya­ta­ğa ba­ğım­lı has­ta­lar az şey­le­re ih­ti­yaç du­yar­lar ama o az şey­le­re çok ih­ti­yaç du­yar­lar. Son de­re­ce zor du­rum­da olan ve belki de bun­dan son­ra­ki ya­şam­la­rı­nı ya­ta­ğa ba­ğım­lı ola­rak ge­çir­mek zo­run­da ka­la­cak bu in­san­la­rı­mı­za yar­dım­cı olmak, on­la­rı biraz da olsa rahat et­ti­re­bil­mek top­lum ola­rak he­pi­mi­zin amacı ol­ma­lı bu ne­den­le; tüm ha­yır­se­ver ve du­yar­lı in­san­la­rı­mız­dan bu an­lam­da des­tek bek­li­yo­ruz.” Bu­gü­ne dek biz­le­re bu an­lam­da ba­ğış­ta bu­lu­nan tüm ha­yır­se­ver­le­ri­mi­ze yü­rek­ten te­şek­kür eden Tepe; ‘‘150 hasta kar­yo­la­sı­nın ili­mi­ze ka­zan­dı­rıl­ma­sı­nı sağ­la­yan hem­şeh­ri­le­ri­miz İstan­bul İl Sağ­lık Mü­dü­rü sayın Prof. Dr. Kemal Me­mi­şoğ­lu ve Sağ­lık, İlaç ve Tıbbi Cihaz Hiz­met­le­ri Baş­ka­nı sayın Uzm.​Dr. Hasan Basri Ve­li­oğ­lu’na des­tek ve yar­dım­la­rın­dan do­la­yı hal­kı­mız adına son­suz te­şek­kür edi­yo­ruz.’’ diye ko­nuş­tu. Kar­yo­la bağış yap­mak is­te­yen­ler ve ih­ti­yaç duyan va­tan­daş­la­rı­mız Mü­dür­lü­ğü­mü­ze ait 0(464) 210 00 90 -0(464) 212 20 24 -0(464) 212 20 27 nu­ma­ra­lı te­le­fon­lar­dan ile­ti­şi­me ge­çe­bi­lir­ler.


Ha­ber-Fo­to: Mus­ta­fa SAKLI