ÇAYKUR: Kontenjan Limitleri Kontrollü bir Şekilde Artırılmakta

ÇAY­KUR, yaş çay alım­la­rın­da ko­ta­sı­nı dol­du­ran ve ça­yı­nı bi­ti­ren üre­ti­ci­le­rin bu­lun­du­ğu alım yer­le­rin­de kon­ten­ja­nın kont­rol­lü bir şe­kil­de ar­tı­rıl­dı­ğı­nı bil­dir­di.

ÇAY­KUR’dan ya­pı­lan açık­la­ma­da, gün­lük yaş çay iş­le­me ka­pa­si­te­si­nin 9 bin 50 ton ol­ma­sı­na rağ­men ka­pa­si­te­nin üze­ri­ne çı­kı­la­rak günde 9 bin 200 ile 9 bin ton yaş çay iş­len­di­ği­ni ve yaş çay alım­la­rı­nın 9 bin ton ile 10 bin 500 ton ara­sın­da devam et­ti­ği ifade edi­le­rek, “17 Ma­yıs­ta baş­la­yan yaş çay alım­la­rı­na ka­pa­si­te­mi­zi zor­la­ya­rak devam et­mek­te­yiz.
Ön­ce­ki açık­la­ma­la­rı­mız­da be­lir­til­di­ği gibi ka­pa­si­te­miz gün­lük 9.050 ton olup, alım­la­rı­mız gün­lük ka­pa­si­te­nin çok üze­rin­de ger­çek­leş­mek­te­dir. Şöyle ki; alım­la­rı­mız gün­lük 9.000 tonla 10.500 ton ara­sın­da de­ğiş­mek­te­dir.
47 iş­let­me­miz­de yoğun bir şe­kil­de gün­lük 9.200 ton ile 9.400 ton ara­sın­da çay iş­len­mek­te ve üre­ti­ci­le­ri­mi­zin ça­yı­nı ala­bil­mek için ge­rek­li bütün adım­lar atıl­mak­ta­dır. Çay ha­sa­dı bugün iti­ba­riy­le 24.gü­nün­de ve be­lir­le­nen li­mit­ler doğ­rul­tu­sun­da devam et­mek­te­dir. Ko­ta­sı­nı dol­du­ra­rak ay­rı­lan ve alım­la­rın düş­tü­ğü alım yer­le­ri­miz­de kon­ten­jan li­mit­le­ri kont­rol­lü şe­kil­de ar­tı­rıl­mak­ta­dır. Bi­lin­me­li ki Çay­kur; her zaman ol­du­ğu gibi üre­ti­ci­nin ya­nın­da­dır; önü­mü­ze gelen her me­se­le ve karar sü­re­ci, üre­ti­ci­le­ri­miz­den yana de­ğer­len­di­ril­mek­te­dir” de­nil­di.

Haber Merkezi