ÇAYKUR ERZURUM BÖLGE MÜDÜRÜ ZENGİN’DE EMEKLİLER KERVANINA KATILDI

Çay­kur Er­zu­rum Pa­zar­la­ma Bölge Mü­dü­rü Resul ZENGİN yaş had­din­den emek­li oldu. Zen­gin’den bo­şa­lan, Er­zu­rum Pa­zar­la­ma Bölge Mü­dür­lü­ğü­ne, Ça­ye­li Sa­bun­cu­lar Çay Fab­ri­ka­sı Mü­dü­rü Yakup AK­PI­NAR ge­ti­ril­di.

40 yılı aş­kın­dır Çay­kur’un bir­çok ka­de­me­sin­de görev yapan, Çay İşlet­me­le­ri Genel Mü­dür­lü­ğün se­vi­len yö­ne­ti­ci­le­rin­den Resul ZANGİN; 1956 yı­lın­da Art­vin Şav­şat il­çe­si Dutlu Kö­yün­de doğdu. İlk öğ­re­ni­mi­ni aynı köyde 1969 da ta­mam­la­dı.
Or­ta­oku­lu Mey­dan­cık Na­hi­ye­sin­de 1969-1972 yı­lın­da okudu. Li­se­yi 1972-1975 yı­lın­da Art­vin Kazım Ka­ra­be­kir Li­se­sin­de ta­mam­la­dı. 1978’de As­ker­lik hiz­me­ti­ni yap­tım.
10.06.1980 yı­lın­da, Çay­kur Çift­lik Çay Fab­ri­ka­sın­da Ay­ni­yat me­mu­ru ola­rak gö­re­ve baş­la­dı.
1982 yı­lın­da Mu­ha­se­be Me­mu­ru ola­rak kad­ro­su de­ğiş­ti. 1985 yı­lın­da Ambar me­mu­ru ola­rak görev yaptı. 1988 yı­lın­da mu­ha­se­be şefi ola­rak atan­dı. 25.11.1991 yı­lın­da, Çay­kur Cum­hu­ri­yet Çay fab­ri­ka­sı­na şef ola­rak atan­dı. 26.11.1994 yı­lın­da Gün­doğ­du Çay Fab­ri­ka­sı Mu­ha­se­be Mü­dür­lü­ğü­ne ve­kâ­le­ten atan­dı. 26.05.1997 yı­lın­da Mu­ha­se­be Müdür Ve­ki­li ola­rak Azak­lı Çay Fab­ri­ka­sı­na atan­dı. 26.06.1997 ta­ri­hin­de şef ola­rak Gü­ney­su Çay Fab­ri­ka­sı­na atan­dı. 2001 yı­lın­da Ön li­sans 2009 yı­lın­da ise İşlet­me Fa­kül­te­sin­de Li­san­sı­nı ta­mam­la­dı. 15 yıl Gü­ney­su Çay Fab­ri­ka­sın­da ça­lış­tı. Çay­kur Gü­ney­su Çay Fab­ri­ka­sı­nın 2012 yı­lın­da ka­pan­ma­sı ne­de­niy­le, Çay­kur Ulu­ca­mi çay fab­ri­ka­sı­na atan­dı. 2012 yı­lın­da kısım mü­dür­lü­ğü sı­nav­la­rı so­nun­da Er­zu­rum Pa­zar­la­ma Bölge Mü­dür­lü­ğü Mali ve İdari İşler Kısım Pa­zar­la­ma Bölge Mü­dü­rü ola­rak atan­dı. 01.07.2021 ta­ri­hi iti­ba­ri ile yaş had­din­den emek­li­ye ay­rıl­dı. Evli 2 kız ve 1 erkek çocuk ba­ba­sı olan, Zen­gin bun­dan sonra ki ya­şa­mı­nı, kıs­men Er­zu­rum’da ya­şa­ya­cak.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali Ka­val­cı