BÖLÜNMEYELİM, AYRILMAYALIM, SAFLARIMIZI SIKLAŞTIRALIM

Son bir­kaç yıl­dır ül­ke­mi­zi bir kısım Tür­ki­ye düş­ma­nı ül­ke­ler ve on­la­rın ül­ke­miz için­de­ki iş­bir­lik­çi­le­riy­le ha­re­ket eden yı­kı­cı un­sur­lar, her alan­da dün­ya­nın en is­tik­rar­lı kal­kı­nan ve güç­le­nen Tür­ki­ye’nin bu doğ­rul­tu­da­ki is­ti­ka­me­ti­ni en­gel­le­mek, dur­dur­mak, kaos çı­kar­mak ve böl­mek için çe­şit­li ka­ran­lık örgüt ve gu­rup­la­rı ha­re­ke­te geç­miş­ler­dir.
Biz­le­re düşen, bu kaos ör­güt­le­ri­nin ve bö­lü­cü­le­ri­nin kar­şı­sın­da, yüce Allah bizim bö­lün­me­mi­zi, ay­rış­ma­mı­zı, fitne ve fesat çı­kar­ma­mı­zı is­te­mez. Rab­bi­miz bu gibi du­rum­lar­da, omuz omuza, saf safa ol­ma­mı­zı em­re­der.
Zira bö­lü­nür­sek gü­cü­mü­zü kay­be­de­riz. Bir­bi­ri­mi­zi Allah için uyar­ma­lı­yız.
Uyan­dır­ma­lı­yız.
Yüce rab­bi­miz şöyle bu­yur­du:
Hep bir­lik­te Allah’ın ipine (Kur’an’a) sım­sı­kı sa­rı­lın.
Par­ça­la­nıp bö­lün­me­yin.
Allah’ın size olan ni­me­ti­ni ha­tır­la­yın.
Hani siz­ler bir­bi­ri­ni­ze düş­man­lar idi­niz de o, kalp­le­ri­ni­zi bir­leş­tir­miş­ti.
İşte O’nun bu ni­me­ti sa­ye­sin­de kar­deş­ler ol­muş­tu­nuz.
Yine siz, bir ateş çu­ku­ru­nun tam ke­na­rın­da idi­niz de O, size ayet­le­ri­ni böyle apa­çık bil­di­ri­yor ki, doğru yola ere­si­niz ( Ali İmran, 103)