Monthly Archives: Haziran 2021

ÇAYKUR: Kontenjan Limitleri Kontrollü bir Şekilde Artırılmakta

ÇAY­KUR, yaş çay alım­la­rın­da ko­ta­sı­nı dol­du­ran ve ça­yı­nı bi­ti­ren üre­ti­ci­le­rin bu­lun­du­ğu alım yer­le­rin­de kon­ten­ja­nın kont­rol­lü bir şe­kil­de ar­tı­rıl­dı­ğı­nı bil­dir­di.

ÇAY­KUR’dan ya­pı­lan açık­la­ma­da, gün­lük yaş çay iş­le­me ka­pa­si­te­si­nin 9 bin 50 ton ol­ma­sı­na rağ­men ka­pa­si­te­nin üze­ri­ne çı­kı­la­rak günde 9 bin 200 ile 9 bin ton yaş çay iş­len­di­ği­ni ve yaş çay alım­la­rı­nın 9 bin ton ile 10 bin 500 ton ara­sın­da devam et­ti­ği ifade edi­le­rek, “17 Ma­yıs­ta baş­la­yan yaş çay alım­la­rı­na ka­pa­si­te­mi­zi zor­la­ya­rak devam et­mek­te­yiz.
Ön­ce­ki açık­la­ma­la­rı­mız­da be­lir­til­di­ği gibi ka­pa­si­te­miz gün­lük 9.050 ton olup, alım­la­rı­mız gün­lük ka­pa­si­te­nin çok üze­rin­de ger­çek­leş­mek­te­dir. Şöyle ki; alım­la­rı­mız gün­lük 9.000 tonla 10.500 ton ara­sın­da de­ğiş­mek­te­dir.
47 iş­let­me­miz­de yoğun bir şe­kil­de gün­lük 9.200 ton ile 9.400 ton ara­sın­da çay iş­len­mek­te ve üre­ti­ci­le­ri­mi­zin ça­yı­nı ala­bil­mek için ge­rek­li bütün adım­lar atıl­mak­ta­dır. Çay ha­sa­dı bugün iti­ba­riy­le 24.gü­nün­de ve be­lir­le­nen li­mit­ler doğ­rul­tu­sun­da devam et­mek­te­dir. Ko­ta­sı­nı dol­du­ra­rak ay­rı­lan ve alım­la­rın düş­tü­ğü alım yer­le­ri­miz­de kon­ten­jan li­mit­le­ri kont­rol­lü şe­kil­de ar­tı­rıl­mak­ta­dır. Bi­lin­me­li ki Çay­kur; her zaman ol­du­ğu gibi üre­ti­ci­nin ya­nın­da­dır; önü­mü­ze gelen her me­se­le ve karar sü­re­ci, üre­ti­ci­le­ri­miz­den yana de­ğer­len­di­ril­mek­te­dir” de­nil­di.

Haber Merkezi

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Rize’ye 150 adet karyola bağışladı

Mü­dür­lü­ğü­mü­zün ta­le­bi üze­ri­ne İstan­bul İl Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan ih­ti­yaç faz­la­sı olan 150 adet hasta kar­yo­la­sı ya­ta­ğa ba­ğım­lı has­ta­la­rın hiz­me­tin­de kul­la­nıl­ma­sı için ili­mi­ze ba­ğış­lan­dı.

Rize İl Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü Evde Sağ­lık Hiz­met­le­ri Ko­or­di­nas­yon Mer­ke­zi ta­ra­fın­dan bu­gü­ne kadar 2 bine kadar ya­ta­ğa ba­ğım­lı has­ta­ya ma­nu­el/oto­ma­tik kar­yo­la des­te­ği sağ­lan­dı.
Rize İl Sağ­lık Mü­dü­rü Dr. Mus­ta­fa Tepe, yap­tı­ğı açık­la­ma­da, “Sa­kat­lık, has­ta­lık veya yaş­lı­lık ne­de­niy­le ya­ta­ğa ba­ğım­lı has­ta­la­rı­mı­zın hem iyi­leş­me sü­reç­le­ri­ne kat­kı­da bu­lun­mak hem de bu­lun­duk­la­rı fi­zik­sel ev or­ta­mın­da ra­hat­la­rı­nı sağ­la­mak ama­cıy­la has­ta­la­rı­mı­za im­kân­lar dâ­hi­lin­de hasta kar­yo­la­la­rı temin et­mek­te­yiz.” dedi. Tepe, bu ça­lış­ma­yı evde sağ­lık hiz­met­le­ri kap­sa­mın­da hiz­met alan has­ta­lar­da yatak ya­ra­la­rı­nın oluş­ma­ma­sı, bes­len­me ve ba­kım­da ih­ti­yaç­la­rı­nın daha iyi kar­şı­la­na­bil­me­si için yap­tık­la­rı­nı be­lirt­ti. Tepe “Sağ­lık an­la­mın­da son de­re­ce zor du­rum­da olan ve belki de bun­dan son­ra­ki tüm ya­şam­la­rı­nı ya­ta­ğa ba­ğım­lı ola­rak ge­çir­mek zo­run­da ka­la­cak bu in­san­la­rı­mı­za yar­dım­cı olmak ama­cıy­la SGK ta­ra­fın­dan ödeme kap­sa­mın­da ol­ma­yan, has­ta­ne­le­rin ih­ti­yaç faz­la­sı kar­yo­la­la­rı ile ha­yır­se­ver­ler­den al­dı­ğı­mız des­tek­ler­le bu hiz­me­ti sür­dür­me­ye ça­lış­tık­la­rı­nı ifade ede­rek, yap­tı­ğı­mız bu ça­lış­ma hem has­ta­la­rı­mız hem de ba­kım­la­rı­nı üst­le­nen hasta ya­kın­la­rı ta­ra­fın­dan büyük ilgi gör­mek­te­dir.” dedi. İlimiz ge­ne­lin­de 2 bin ya­ta­ğa ba­ğım­lı has­ta­mı­za kar­yo­la yar­dı­mı yap­ma­mı­za rağ­men zaman zaman temin ko­nu­sun­da sı­kın­tı­lar ya­şa­mak­ta­yız di­ye­rek, şöyle devam etti: “Ve­ri­len kar­yo­la­lar hasta iyi­le­şin­ce veya vefat edin­ce geri alı­nıp, sı­ra­da bek­le­yen diğer ya­ta­ğa ba­ğım­lı has­ta­la­rı­mı­za ve­ril­mek­te, böy­le­ce kar­yo­la­la­rın sü­rek­li hiz­met ver­me­si sağ­lan­mak­ta­dır. Ya­ta­ğa ba­ğım­lı has­ta­lar az şey­le­re ih­ti­yaç du­yar­lar ama o az şey­le­re çok ih­ti­yaç du­yar­lar. Son de­re­ce zor du­rum­da olan ve belki de bun­dan son­ra­ki ya­şam­la­rı­nı ya­ta­ğa ba­ğım­lı ola­rak ge­çir­mek zo­run­da ka­la­cak bu in­san­la­rı­mı­za yar­dım­cı olmak, on­la­rı biraz da olsa rahat et­ti­re­bil­mek top­lum ola­rak he­pi­mi­zin amacı ol­ma­lı bu ne­den­le; tüm ha­yır­se­ver ve du­yar­lı in­san­la­rı­mız­dan bu an­lam­da des­tek bek­li­yo­ruz.” Bu­gü­ne dek biz­le­re bu an­lam­da ba­ğış­ta bu­lu­nan tüm ha­yır­se­ver­le­ri­mi­ze yü­rek­ten te­şek­kür eden Tepe; ‘‘150 hasta kar­yo­la­sı­nın ili­mi­ze ka­zan­dı­rıl­ma­sı­nı sağ­la­yan hem­şeh­ri­le­ri­miz İstan­bul İl Sağ­lık Mü­dü­rü sayın Prof. Dr. Kemal Me­mi­şoğ­lu ve Sağ­lık, İlaç ve Tıbbi Cihaz Hiz­met­le­ri Baş­ka­nı sayın Uzm.​Dr. Hasan Basri Ve­li­oğ­lu’na des­tek ve yar­dım­la­rın­dan do­la­yı hal­kı­mız adına son­suz te­şek­kür edi­yo­ruz.’’ diye ko­nuş­tu. Kar­yo­la bağış yap­mak is­te­yen­ler ve ih­ti­yaç duyan va­tan­daş­la­rı­mız Mü­dür­lü­ğü­mü­ze ait 0(464) 210 00 90 -0(464) 212 20 24 -0(464) 212 20 27 nu­ma­ra­lı te­le­fon­lar­dan ile­ti­şi­me ge­çe­bi­lir­ler.


Ha­ber-Fo­to: Mus­ta­fa SAKLI

RİZE BELEDİYESİ ARABALI SİNEMA ETKİNLİĞİNDE, “NAİM SÜLEYMANOĞLU” FİLİMİ

Rize’de 2.’si dü­zen­le­necek olan “Ara­ba­lı Si­ne­ma” et­kin­li­ği Rize Be­le­di­ye­si’nin ev sa­hip­li­ğin­de pan­de­mi ön­lem­le­ri çer­çe­ve­sin­de 17 Ha­zi­ran 2021 Per­şem­be günü Saat 19.30’da sahil oto­par­kın­da üc­ret­siz ola­rak ya­pı­la­cak.

Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı’nın des­tek­le­riy­le dü­zen­le­necek et­kin­lik­te Rize Be­le­di­ye­si kar­şı­sı sahil açık oto­par­kın­da ku­ru­la­cak olan dev ek­ran­da gös­te­ri­me gi­recek olan “Cep Her­kü­lü Naim Sü­ley­ma­noğ­lu” isim­li filmi va­tan­daş­lar kendi oto­mo­bil­le­ri­nin içe­ri­sin­den iz­le­ye­bi­le­cek­ler.
Üc­ret­siz ik­ram­la­rın da ve­ri­le­ce­ği et­kin­lik, sahil açık oto­park­ta ku­ru­la­cak ekran önün­de, va­tan­daş­la­rı­mı­zın kendi oto­mo­bil­le­ri içe­ri­sin­de kal­mak su­re­tiy­le radyo fre­kan­sı üze­rin­den ses ya­yı­nı ile ger­çek­le­şecek.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali KA­VAL­CI

LOJİSTİĞ’E TRABZON’UN BAKIŞI

Son gün­ler­de gün­dem­den düş­me­yen İyi­de­re Lo­jis­tik için Sür­me­ne­li gı­ya­ben ta­nı­dı­ğım Kenan Kuru bir yazı yaz­mış.
Yazı yaz­mak in­sa­nı bil­gi­len­dir­mek ve ay­dın­lat­mak için ol­ma­lı.
Kenan Kuru ya­zı­sın­da aynen şunu yaz­mış’ ’Trab­zon ili, Sür­me­ne İlçe­sin­de ya­pıl­ma­sı plan­la­nan lo­jis­tik liman için, İyi­de­re Be­le­di­ye Baş­ka­nı Li­ma­nın İyi­de­re’ ye alın­dı­ğı­nı müjde diye açık­la­mış­tı.
Trab­zon TÜR­KAV, Lo­jis­tik Mer­ke­zin sağ­la­ya­ca­ğı ka­za­nım­la­rı­nı ta­rih­sel ba­kış­la ifade ede­rek Trab­zon – Sür­me­ne’ den kay­dı­rıl­ma­sı­nın doğru ol­ma­ya­ca­ğı­nı 2020 ta­ri­hin­de ka­mu­oyu­na açık­la­mış­tı.
2020 ta­ri­hin­de iha­le­si ya­pı­lan pro­je­nin çok önem­li proje ol­du­ğu­nu TÜR­KAV ifade etmiş ol­ma­sı­na rağ­men Trab­zon sa­de­ce sey­ret­miş­tir’’
Bu­ra­da açık­lan­mak is­te­nen kom­şu­muz ölsün biz ya­şa­ya­lım dü­şün­ce­si­dir.
Ri­ze­li hiç­bir zaman Trab­zon’da ol­ma­sın bizde olsun de­me­di. Trab­zon’da ya­pı­lan size de ya­pıl­sın dü­şün­ce­sin­de olur.
Halkı ay­dın­lat­mak bil­gi­len­dir­mek ama­cın­da olan yazar bu kadar fa­na­tik şo­ve­nist ol­ma­ma­lı.
TÜR­KAV Trab­zon İl Baş­ka­nı Kenan Kuru, İyi­de­re Be­le­di­ye Baş­ka­nı nın söy­le­di­ği ‘’çok ça­lış­tık ve ba­şar­dık” sö­zü­ne ta­kıl­mış.
Lo­jis­tik mer­kez ve li­ma­nın özel­lik­le Sür­me­ne’de ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni ti­tiz­lik­le yazan Kuru Sür­me­ne’nin ta­rih­sel özel­li­ğin­den bah­set­miş.
Kenan Bey kar­de­şi­miz ’Sür­me­ne is­ke­le­si, kara yolu ile 16 ker­van ko­na­ğı me­sa­fe ile Kars’a bağ­lan­mak­tay­dı ’der­ken asır­la­dır ko­nu­şu­lan ve ni­ha­yet ya­pı­lan şu an dün­ya­nın 3.​uzun tü­ne­li olan Ovit Tü­ne­li­nin öne­mi­ni bil­mi­yor ga­li­ba.
Batum – Sür­me­ne is­ke­le­si­ne 120 mil uzak­tay­mış bunu eli­niz­den alan yok ki de­ğer­li ar­ka­da­şım.
Sür­me­ne’nin deniz ko­nu­sun­da­ki öne­mi­ni ve ta­ri­hi­ni bi­li­riz ama İyi­de­re’nin önü Ovit Tü­ne­liy­le açı­lı­yor.
Sür­me­ne’de yal­nız deniz var, ne Doğu Ana­do­lu’ya açı­lan ka­pı­sı ne de de­mir­yo­lu bu­lu­nu­yor.
Kenan Kuru gibi Trab­zon’dan yazan bazı dost­la­rın Rize’de ya­pı­la­cak ya­tı­rım­la­rı çe­ke­me­mez­lik­le­ri­ne Rize’ye ol­ma­sın diye is­te­me­mez­lük­le­ri­ne Allah ıslah etsin di­yo­rum.
Rize – İyi­de­re’ de ya­pı­la­cak pro­je­nin iş­let­me­ye açıl­ma­sı ha­lin­de ka­za­nım­la­rı­na dik­kat çeken Ulaş­tır­ma ve Alt­ya­pı Ba­ka­nı­na so­ru­yo­ruz diyen yazar ‘’Rize’ye kay­dı­rı­lan Lo­jis­tik üssün ka­za­nım­la­rı ko­nu­sun­da sa­yı­sız fay­da­la­rı­nın ola­ca­ğı mu­hak­kak­tır.
Öyle ol­mak­ta­dır ki büyük mü­ca­de­le­ler ve­ri­le­rek Trab­zon’dan Rize’ye kay­dı­rıl­dı­ğı­nı İyi­de­re Be­le­di­ye Baş­ka­nı ifade ede­rek ama­cı­nın dı­şı­na ta­şı­mış­tır. Sür­me­ne’nin elin­den alı­nan liman üs­sü­nün, büyük bir is­tih­dam ve ha­re­ket­li­lik ka­zan­dı­ra­ca­ğı­nı gö­re­me­miş ola­cak­lar ki bek­len­miş­tir? Proje ha­ya­ta ge­çi­ril­me­si ha­lin­de İstih­dam gibi, Yak­la­şık 500 mil­yon do­lar­lık üre­tim et­ki­si gibi… 1.000 ki­şi­ye doğ­ru­dan 8.000 ki­şi­ye do­lay­lı is­tih­dam edi­le­rek bölge eko­no­mi­sin­de önem­li yer ala­ca­ğı ifade edil­miş­tir. Ancak, Trab­zon’ a, Sür­me­ne’ ye is­tih­dam için bu sa­yı­nın ka­çı­nın ve­ri­le­ce­ği ve Lo­jis­tik üssün Trab­zon için eko­no­mik gir­di­le­ri de­ğer­len­di­ril­miş midir? Trab­zon’daki ku­rum­la­ra Rize’den kaç kon­ten­jan ay­rıl­mış ki Rize’deki pro­je­yi şim­di­den pa­zar­lık ko­nu­su yap­tı­nız Bay Kuru.

ÇAYKUR ERZURUM BÖLGE MÜDÜRÜ ZENGİN’DE EMEKLİLER KERVANINA KATILDI

Çay­kur Er­zu­rum Pa­zar­la­ma Bölge Mü­dü­rü Resul ZENGİN yaş had­din­den emek­li oldu. Zen­gin’den bo­şa­lan, Er­zu­rum Pa­zar­la­ma Bölge Mü­dür­lü­ğü­ne, Ça­ye­li Sa­bun­cu­lar Çay Fab­ri­ka­sı Mü­dü­rü Yakup AK­PI­NAR ge­ti­ril­di.

40 yılı aş­kın­dır Çay­kur’un bir­çok ka­de­me­sin­de görev yapan, Çay İşlet­me­le­ri Genel Mü­dür­lü­ğün se­vi­len yö­ne­ti­ci­le­rin­den Resul ZANGİN; 1956 yı­lın­da Art­vin Şav­şat il­çe­si Dutlu Kö­yün­de doğdu. İlk öğ­re­ni­mi­ni aynı köyde 1969 da ta­mam­la­dı.
Or­ta­oku­lu Mey­dan­cık Na­hi­ye­sin­de 1969-1972 yı­lın­da okudu. Li­se­yi 1972-1975 yı­lın­da Art­vin Kazım Ka­ra­be­kir Li­se­sin­de ta­mam­la­dı. 1978’de As­ker­lik hiz­me­ti­ni yap­tım.
10.06.1980 yı­lın­da, Çay­kur Çift­lik Çay Fab­ri­ka­sın­da Ay­ni­yat me­mu­ru ola­rak gö­re­ve baş­la­dı.
1982 yı­lın­da Mu­ha­se­be Me­mu­ru ola­rak kad­ro­su de­ğiş­ti. 1985 yı­lın­da Ambar me­mu­ru ola­rak görev yaptı. 1988 yı­lın­da mu­ha­se­be şefi ola­rak atan­dı. 25.11.1991 yı­lın­da, Çay­kur Cum­hu­ri­yet Çay fab­ri­ka­sı­na şef ola­rak atan­dı. 26.11.1994 yı­lın­da Gün­doğ­du Çay Fab­ri­ka­sı Mu­ha­se­be Mü­dür­lü­ğü­ne ve­kâ­le­ten atan­dı. 26.05.1997 yı­lın­da Mu­ha­se­be Müdür Ve­ki­li ola­rak Azak­lı Çay Fab­ri­ka­sı­na atan­dı. 26.06.1997 ta­ri­hin­de şef ola­rak Gü­ney­su Çay Fab­ri­ka­sı­na atan­dı. 2001 yı­lın­da Ön li­sans 2009 yı­lın­da ise İşlet­me Fa­kül­te­sin­de Li­san­sı­nı ta­mam­la­dı. 15 yıl Gü­ney­su Çay Fab­ri­ka­sın­da ça­lış­tı. Çay­kur Gü­ney­su Çay Fab­ri­ka­sı­nın 2012 yı­lın­da ka­pan­ma­sı ne­de­niy­le, Çay­kur Ulu­ca­mi çay fab­ri­ka­sı­na atan­dı. 2012 yı­lın­da kısım mü­dür­lü­ğü sı­nav­la­rı so­nun­da Er­zu­rum Pa­zar­la­ma Bölge Mü­dür­lü­ğü Mali ve İdari İşler Kısım Pa­zar­la­ma Bölge Mü­dü­rü ola­rak atan­dı. 01.07.2021 ta­ri­hi iti­ba­ri ile yaş had­din­den emek­li­ye ay­rıl­dı. Evli 2 kız ve 1 erkek çocuk ba­ba­sı olan, Zen­gin bun­dan sonra ki ya­şa­mı­nı, kıs­men Er­zu­rum’da ya­şa­ya­cak.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali Ka­val­cı

BÖLÜNMEYELİM, AYRILMAYALIM, SAFLARIMIZI SIKLAŞTIRALIM

Son bir­kaç yıl­dır ül­ke­mi­zi bir kısım Tür­ki­ye düş­ma­nı ül­ke­ler ve on­la­rın ül­ke­miz için­de­ki iş­bir­lik­çi­le­riy­le ha­re­ket eden yı­kı­cı un­sur­lar, her alan­da dün­ya­nın en is­tik­rar­lı kal­kı­nan ve güç­le­nen Tür­ki­ye’nin bu doğ­rul­tu­da­ki is­ti­ka­me­ti­ni en­gel­le­mek, dur­dur­mak, kaos çı­kar­mak ve böl­mek için çe­şit­li ka­ran­lık örgüt ve gu­rup­la­rı ha­re­ke­te geç­miş­ler­dir.
Biz­le­re düşen, bu kaos ör­güt­le­ri­nin ve bö­lü­cü­le­ri­nin kar­şı­sın­da, yüce Allah bizim bö­lün­me­mi­zi, ay­rış­ma­mı­zı, fitne ve fesat çı­kar­ma­mı­zı is­te­mez. Rab­bi­miz bu gibi du­rum­lar­da, omuz omuza, saf safa ol­ma­mı­zı em­re­der.
Zira bö­lü­nür­sek gü­cü­mü­zü kay­be­de­riz. Bir­bi­ri­mi­zi Allah için uyar­ma­lı­yız.
Uyan­dır­ma­lı­yız.
Yüce rab­bi­miz şöyle bu­yur­du:
Hep bir­lik­te Allah’ın ipine (Kur’an’a) sım­sı­kı sa­rı­lın.
Par­ça­la­nıp bö­lün­me­yin.
Allah’ın size olan ni­me­ti­ni ha­tır­la­yın.
Hani siz­ler bir­bi­ri­ni­ze düş­man­lar idi­niz de o, kalp­le­ri­ni­zi bir­leş­tir­miş­ti.
İşte O’nun bu ni­me­ti sa­ye­sin­de kar­deş­ler ol­muş­tu­nuz.
Yine siz, bir ateş çu­ku­ru­nun tam ke­na­rın­da idi­niz de O, size ayet­le­ri­ni böyle apa­çık bil­di­ri­yor ki, doğru yola ere­si­niz ( Ali İmran, 103)