Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Hemşiresinin Salgın Nedeniyle Ertelenen Düğünü Bir Yıl Sonra Yapıldı

Trab­zon’da, yeni tip ko­ro­na­vi­rüs­le (Ko­vid-19) mü­ca­de­le­nin en yoğun dö­ne­min­de, ko­ru­yu­cu ekip­man ne­de­niy­le yü­zün­de olu­şan iz­ler­le çek­ti­ği fo­toğ­ra­fı sos­yal med­ya­dan pay­la­şın­ca sal­gın­la sa­va­şan sağ­lık­çı­la­rın sim­ge­si ha­li­ne gelen yoğun bakım hem­şi­re­si Seher Al­tun­cu ile mes­lek­ta­şı Ersan Bıçak’ın, sal­gın ne­de­niy­le er­te­le­dik­le­ri düğün bir yıl sonra ya­pıl­dı.

Ka­nu­ni Eği­tim Araş­tır­ma Has­ta­ne­si’nde görev yapan Al­tun­cu ile Rize Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si’nde yoğun bakım hem­şi­re­si ola­rak ça­lı­şan Bıçak, Trab­zon’un Çay­ka­ra il­çe­sin­de­ki bir te­sis­te dü­zen­le­nen tö­ren­le ha­yat­la­rı­nı bir­leş­tir­di.
Sı­nır­lı sa­yı­da ka­tı­lım­cıy­la ve sal­gın ted­bir­le­ri gö­ze­ti­le­rek ger­çek­leş­ti­ri­len düğün tö­re­nin­de Al­tun­cu ve Bıçak’ın ni­ka­hı, Çay­ka­ra Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ha­ne­fi Tok ta­ra­fın­dan kı­yıl­dı.
Genç çif­tin nikah şa­hit­lik­le­ri­ni de ar­ka­daş­la­rı ve ya­kın­la­rı yaptı. Baş­kan Tok, tö­re­nin ar­dın­dan ev­li­lik cüz­da­nı­nı Seher hem­şi­re­ye tak­dim etti.

 • “Bir bir­lik­te­lik ku­rar­ken di­ğer­le­ri­ni kay­bet­me­ye­lim”
  Hem­şi­re Seher Al­tun­cu, tö­ren­den önce ga­ze­te­ci­le­re yap­tı­ğı açık­la­ma­da, sağ­lık ça­lı­şan­la­rı ola­rak yoğun bir dö­nem­den geç­tik­le­ri­ni söy­le­di.
  Ka­de­me­li nor­mal­leş­me sü­re­ci­nin baş­la­ma­sıy­la, 4 yıl­dır süren bir­lik­te­lik­le­ri­ni ev­li­lik­le son­lan­dır­dık­la­rı­nı an­la­tan Al­tun­cu, şöyle ko­nuş­tu: “Sal­gın sü­re­cin­de sü­rek­li bir­bi­ri­mi­ze des­tek olduk. St­res­li dö­nem­le­ri bir­lik­te at­lat­tık. Şimdi de her­ke­sin rı­za­sıy­la, gönül ra­hat­lı­ğıy­la bu bir­lik­te­li­ği­mi­zi in­şal­lah sür­dü­re­ce­ğiz.
  Biz dü­ğü­nü daha ön­ce­den yap­ma­yı dü­şü­nü­yor­duk ama araya pan­de­mi gir­di­ği için ge­rek­li şart­lar oluş­ma­dı­ğın­dan er­te­le­mek du­ru­mun­da kal­mış­tık.
  ”Şimdi ya­sak­la­rı ve ku­ral­la­rı es­net­tik­le­ri için dü­ğü­nü­mü­zü yap­mak is­te­dik.”
  Al­tun­cu, sal­gın dö­ne­min­de düğün ya­pa­cak­la­ra da çağ­rı­da bu­lu­na­rak şun­la­rı kay­det­ti:
  “Düğün se­zo­nu açıl­dı. Her­kes sev­di­ği in­san­la bir bir­lik­te­lik kur­mak is­ti­yor ama bunu ya­par­ken et­ra­fı­mız­da­ki in­san­la­rı ko­ru­ya­rak iler­le­ye­lim ki bir bir­lik­te­lik ku­rar­ken di­ğer­le­ri­ni kay­bet­me­ye­lim. Her­ke­sin, ted­bir­le­re uya­rak bu sü­re­ci aynı şe­kil­de devam et­tir­me­le­ri­ni rica edi­yo­rum. Mas­ke­ye, sos­yal me­sa­fe­ye ve hij­yen­le­ri­ne aynı şe­kil­de devam et­sin­ler. Biz de dü­ğü­nü­müz­de bun­la­ra önem ver­dik. Mas­key­le yap­tık, ma­sa­la­ra ko­lon­ya ve de­zen­fek­tan koy­duk. Bunu es­ne­ten in­san­lar ola­cak­tır belki ama on­la­rı uya­ra­ca­ğız. İnşal­lah ka­za­sız, be­la­sız at­la­ta­ca­ğız. Düğün yap­mak is­te­yen­le­rin bun­la­ra uy­ma­la­rı­nı rica edi­yo­ruz.” Damat Ersan Bıçak da çok he­ye­can­lı ol­du­ğu­nu dile ge­ti­re­rek, “Seher hem­şi­re­yi çok se­vi­yo­rum. Zaten 4 yıl­dır bir­lik­te­yiz. Bu bir­lik­te­li­ği de ev­li­lik­le son­lan­dı­rı­yo­ruz. As­lın­da baş­lan­gıç ya­pı­yo­ruz. Çok güzel bir duygu. Hem­şi­re­le­rin, sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­nın sim­ge­si ha­li­ne gelen Seher hem­şi­rey­le ev­len­mek, yola çık­mak çok güzel bir duygu.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

 • Haber Merkezi