Karadeniz’in Samsun-Sarp Demiryolu Israrı

Ordu Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası (OTSO) Baş­ka­nı Ser­vet Şahin, bölge eko­no­mi­si için Sam­sun-Sarp De­mir­yo­lu Pro­je­si’nin, Ordu ve Gi­re­sun’dan geç­me­si ge­rek­ti­ği­ni, bunun eko­no­mi­yi can­lan­dı­ra­ca­ğı­nı söy­le­di.

OTSO Baş­ka­nı Ser­vet Şahin, ula­şım ala­nın­da son yıl­lar­da büyük ge­liş­me sağ­la­nan Ordu’da, mut­la­ka Sam­sun-Sarp De­mir­yo­lu’nun geç­me­si ge­rek­ti­ği­ni kay­det­ti. Şahin, ti­ca­ret­te en pa­ha­lı şeyin ula­şım ol­du­ğu­nu ve de­mir­yo­lu ula­şı­mı­nın, ka­ra­yo­lu­na göre daha düşük ma­li­yet­li ol­du­ğu­na dik­kat çe­ke­rek, Ordu’da üre­ti­len ürün­le­rin diğer il­le­re hatta diğer ül­ke­le­re gön­de­ril­me­sin­de bu de­mir­yo­lu­nun önem­li ol­du­ğu­nu, Ordu’dan Rize’ye kadar tüm oda baş­kan­la­rı­nın da bu gö­rüş­te ol­du­ğu­nu be­lirt­ti.
“Ka­ra­de­niz-Ak­de­niz yolu bit­ti­ğin­de de­mir­yo­lu da is­te­ye­ce­ğiz”
Baş­kan Ser­vet Şahin, hem eko­no­mik hem de daha az bakım is­te­yen de­mir­yo­lu pro­je­si­nin, kente ka­zan­dı­ra­cak­la­rın­dan bah­se­de­rek, “Hem ti­ca­ret sek­tö­rü hem de de­mir­yo­lu­nun bağ­lan­tı yeri Çin’e uza­nan yol ola­cak. Fın­dı­ğı belki de kargo ile de­mir­yo­lu­nu kul­la­na­rak Çin’e gön­de­re­ce­ğiz. Diğer üret­ti­ği­miz ürün­le­ri Çin’eve diğer ül­ke­le­re gön­de­re­ce­ğiz. İpek­yo­lu se­fer­le­ri­miz baş­la­dı ve üre­ti­len ürün­ler Çin’e kadar gi­di­yor. Bu yol Ordu’da üre­ti­len bir ürü­nün, 5-6 sa­at­te İsken­de­run’a ulaş­ma­sı­nı sağ­la­ya­cak. Biz, Ka­ra­de­niz- Ak­de­niz yolu bit­ti­ğin­de o yol hat­tın­da de­mir­yo­lu da is­te­ye­ce­ğiz. Çünkü 42 tane vi­la­ye­te bu yol ha­re­ket ver­mek­te. Bu yol açıl­dı­ğın­da de­mir­yo­lu ile daha hızlı ve daha ucuza nak­li­ye ola­cak. Tür­ki­ye’yi zaten demir ağ­la­rı ile örmek zo­run­da­yız. Biz de­niz­ yo­lu­nu zaten hiç kul­lan­mı­yo­ruz. De­niz­yo­lu­mu­zun biran önce açıl­ma­sı lazım. Rize’den, Ordu’dan, Gi­re­sun’dan ve Trab­zon’dan artık İstan­bul’a di­rekt ola­rak se­fer­ler ol­ma­sı lazım. Çünkü de­niz­yo­lu ma­li­ye­ti ka­ra­yo­lu ma­li­ye­ti­nin 4’te biri kadar” dedi. Şahin, böl­ge­de alt­ya­pı­da çok fazla ya­tı­rım­la­rın ya­pıl­dı­ğı­nı ve bu ya­tı­rım­la­rın ciddi oran­da yük­sek ol­du­ğu­na dik­kat çe­ke­rek, daha da ile­ri­ye ta­şın­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni ifade etti.

Haber Merkezi