Karadeniz Bölgesi’nde En Çok Kamp Alanı Rize’de Bulunuyor

Yaz ay­la­rı­nın gel­me­si ve ko­ro­na virüs ile mü­ca­de­le kap­sa­mın­da yeni nor­mal­leş­me sü­re­ci­nin baş­la­ma­sı ile bir­lik­te va­tan­daş­la­rın en çok merak et­ti­ği kamp alan­la­rı ile il­gi­li ça­lış­ma ya­pıl­dı. Bu kap­sam­da Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nde 97 kamp alanı bu­lu­nu­yor.

Ko­ro­na virüs ile mü­ca­de­le kap­sa­mın­da yeni nor­mal­leş­me sü­re­ci­nin baş­la­ma­sı ile bir­lik­te va­tan­daş­lar doğal alan­lar­la bu­luş­ma­ya baş­la­dı. Bu kap­sam­da ülke ge­ne­lin­de kamp alan­la­rı be­lir­len­di. En çok kamp alanı Ege Böl­ge­si’nde yer alır­ken, ikin­ci en çok kamp alanı ise Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nde yer alı­yor. Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nde 97 kamp alanı bu­lu­nur­ken, en çok kamp alanı bu­lu­nan şehir ise Rize oldu. Rize’de 17 kamp alanı bu­lu­nur­ken, Art­vin, Bay­burt, Tokat ve Kas­ta­mo­nu’da ise 1 kamp alanı bu­lu­nu­yor. İkinci sı­ra­yı alan Ordu’da kamp alanı sa­yı­sı ise 12 ola­rak be­lir­len­di. En çok kamp alanı olan şe­hir­ler­de üçün­cü sı­ra­da bu­lu­nan Düzce ve Sinop’ta 10’ar kamp alanı bu­lu­nu­yor. Bolu, Bar­tın ve Ka­ra­bük’te kamp alan­la­rı sa­yı­sı 7 ola­rak be­lir­le­nir­ken, Gi­re­sun’da 5, Sam­sun ile Amas­ya’da sayı 4 ola­rak be­lir­len­di. Zon­gul­dak’ta 3, Çorum ve Gü­müş­ha­ne’de 2’şer kamp alanı bu­lu­nu­yor.


Haber Merkezi