İlimizde 112 Acil Çağrı Merkezi Hizmete Girdi

İli­miz­de, acil çağ­rı­la­rın tek mer­kez­den yö­ne­ti­le­ce­ği 112 Acil Çağrı Mer­ke­zi hiz­me­te açıl­dı.

İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğın­ca tüm acil çağ­rı­la­rın tek nu­ma­ra ve mer­kez­den kar­şı­la­na­rak sevk ve ko­or­di­ne edil­me­si ama­cıy­la 81 ilde ha­ya­ta ge­çi­ri­lecek “112 Acil Çağrı Mer­ke­zi”, Rize’de dü­zen­le­nen tö­ren­le hiz­me­te girdi.

Mer­kez­de in­ce­le­me­ler­de bu­lu­nan Vali Kemal Çeber, bir ba­yıl­ma va­ka­sı­na ait çağ­rı­ya cevap ve­re­rek il­gi­li bi­ri­me yön­len­dir­di. Çeber, daha sonra hiz­met bi­na­sın­da­ki diğer bi­rim­le­ri ge­ze­rek yet­ki­li­ler­den bilgi aldı.
Vali Çeber, bu­ra­da yap­tı­ğı açık­la­ma­da, artık çağrı hiz­me­ti veren 7 ku­ru­mu bir çatı al­tın­da top­lan­dık­la­rı­nı söy­le­di.
Mer­ke­zin, 112 acil çağrı hiz­met­le­ri­ni su­na­cak, dün­ya­da­ki son ge­liş­miş si­te­me sahip ol­du­ğu­na işa­ret eden Çeber, “Bu kadar acil çağrı mer­ke­zi nu­ma­ra­sı­nı bir çatı al­tın­da bir­leş­tir­di­ği­miz­de ku­rum­lar arası eş­gü­düm ve ko­or­di­nas­yo­nu üst dü­zey­de sağ­la­dık. Va­tan­daş açı­sın­dan en önem­li­si, bir sürü nu­ma­ra­yı ka­fa­sın­da tut­ma­sı­na gerek kal­ma­dan sa­de­ce 112’yi ara­ya­bi­lecek. Bu kir­li­lik­ten in­san­la­rı­mı­zı kur­tar­mış olduk.” dedi.
Çeber, geçen yıl 7 ku­ru­mun yak­la­şık 465 bin çağrı al­dı­ğı­nı kay­de­de­rek, şöyle ko­nuş­tu:
“Bu çağ­rı­la­rın yak­la­şık 170 bini asıl­sız çağrı. Yani yüzde 36’sı. Asıl­sız çağ­rı­yı yapan ve bunu kül­tür edi­nen­ler var. Garip bir durum. Öyle va­tan­daş­lar var. Asıl­sız çağrı uz­ma­nı. 100 tane ya­pı­yor bunu. Bir ayda 100 kere şu öldü, şu kaçtı ve şu tra­fik ka­za­sı yaptı gibi. Bu tip va­tan­daş­la­rı­mız­la il­gi­li de hu­ku­ki sü­reç­ler iş­le­ti­lecek. Sa­ni­ye­le­rin önem­li ol­du­ğu bu acil çağrı hiz­met­le­ri an­la­mın­da du­yar­lı­lık rica edi­yo­ruz. Ger­çek acil çağ­rı­lar için bu nu­ma­ra­la­rın kul­la­nıl­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz. Bu süre içe­rin­de bir ya­kı­nı­mız ve sev­di­ği­mi­zi Allah ko­ru­sun kay­bet­miş olu­ruz. Za­ma­nın­da oraya ula­şıl­ma­sı­nı en­gel­le­ye­bi­li­riz. Bu ko­nu­da va­tan­daş­la­rı­mız­dan du­yar­lı ol­ma­la­rı­nı is­ti­yo­ruz.”
Çeber, Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan’ın yakın za­man­da Rize’ye ge­le­ce­ği­ni, bi­na­nın resmi açı­lı­şı­nı o zaman ya­pa­cak­la­rı­nı söz­le­ri­ne ek­le­di. İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı İller İda­re­si Genel Müdür Yar­dım­cı­sı Nur­taç Ars­lan ise ha­zi­ran sonu iti­ba­rıy­la 81 ilin ta­ma­mın­da acil çağ­rı­la­rın tek mer­kez­den yö­ne­ti­le­ce­ği 112 Acil Çağrı Mer­kez­le­ri­ni dev­re­ye al­ma­yı plan­la­dık­la­rı­nı kay­det­ti. Prog­ra­ma, Rize Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi Metin, Em­ni­yet Mü­dü­rü Nu­ret­tin Gök­du­man, İl Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Kı­dem­li Albay Hakan De­de­ba­ğı, Vali Yar­dım­cı­la­rı Bay­ram Sağır, Gül­ha­ni Ozan Sarı ve Sedat Sezi ile kurum mü­dür­le­ri ka­tıl­dı.

Haber Merkezi