Aksa Elektrik’in üçüncü geleneksel resim yarışması başladı!

Aksa Elekt­rik’in bu yıl üçün­cü­sü­nü dü­zen­le­di­ği “Senin Ener­jin Senin Res­min” resim ya­rış­ma­sı 7 Ha­zi­ran’da baş­la­dı. Tür­ki­ye’nin 81 ilin­de 5, 6, 7 ve 8. sınıf dü­ze­yin­de eği­tim gören ço­cuk­la­rın ka­tı­la­bi­le­ce­ği pro­je­de, çocuk gö­zün­den “Ener­ji Ta­sar­ru­fu” res­me­di­lecek.

De­re­ce­ye giren ilk 20 esere ödül­le­rin ve­ri­le­ce­ği ya­rış­ma­ya ço­cuk­lar, #Ta­sar­ruf­Biz­den­So­ru­lur eti­ke­tiy­le ener­ji ta­sar­ru­fu­na dik­kat çe­kecek re­sim­le­riy­le baş­vu­ra­bi­li­yor.
Aksa Elekt­rik’in bu yıl üçün­cü­sü­nü dü­zen­le­ye­ce­ği “Senin Ener­jin Senin Res­min” ya­rış­ma­sı 7 Ha­zi­ran’da baş­la­dı. Hayal güç­le­ri­ni ye­te­nek­le­riy­le bu­luş­tu­ra­cak ge­le­ce­ğin büyük res­sam­la­rı bu yıl “Ener­ji Ta­sar­ru­fu” nu res­me­decek.
Bu yıl üçün­cü­sü dü­zen­le­nen “Senin Ener­jin Senin Res­min’’ ya­rış­ma­sı, ço­cuk­la­rın ener­ji ta­sar­ru­fu ko­nu­sun­da far­kın­da­lık­la­rı­nın art­ma­sı ve bi­linç­len­me­le­ri­nin sağ­lan­ma­sı ama­cıy­la “Ener­ji Ta­sar­ru­fu” te­ma­sıy­la ger­çek­le­şi­yor. Co­vid-19 ön­lem­le­ri kap­sa­mın­da, on­li­ne ka­nal­lar­dan ka­tı­lı­mın sağ­la­na­ca­ğı resim ya­rış­ma­sı pro­je­si­ne ço­cuk­lar, Aksa Elekt­rik’in Fa­ce­bo­ok ve Ins­tag­ram sos­yal medya he­sap­la­rı­na re­sim­le­ri­ni gön­de­re­rek ka­tı­la­bi­lecek. Pro­je­ye, 21 Ha­zi­ran 2021 ta­ri­hi­ne kadar tüm Tür­ki­ye’den 5, 6, 7 ve 8’inci sı­nıf­ta eği­tim gören ço­cuk­lar baş­vu­ra­bi­lecek.
Ya­rış­ma­yı ka­za­nan­lar 28 Ha­zi­ran 2021 ta­ri­hin­de Aksa Elekt­rik’in sos­yal medya ka­nal­la­rın­da açık­la­na­cak. Aksa Elekt­rik ta­ra­fın­dan be­lir­le­nen jü­ri­nin seç­ti­ği ya­rış­ma­da ilk 10’ a gir­me­ye hak ka­za­nan ço­cuk­lar tab­let, 11-20 ara­sın­da de­re­ce­ye giren 10 çocuk da kır­ta­si­ye mas­raf­la­rı için 250 TL’lik he­di­ye çeki ka­za­na­cak.
Çocuk gö­zün­den “ener­ji ta­sar­ru­fu” res­me­di­lecek
Aksa Elekt­rik “Senin Ener­jin Senin Res­min” ya­rış­ma­sı­na baş­vur­mak için ebe­veyn­le­rin veya yasal tem­sil­ci­le­rin, Aksa Elekt­rik’in Ins­tag­ram veya Fa­ce­bo­ok he­sap­la­rı­nı takip et­me­si ve sos­yal med­ya­dan mesaj yo­luy­la re­sim­le­ri ilet­me­si ye­ter­li ola­cak. Ka­tıl­mak is­te­yen ço­cuk­la­rın, kur­şun ka­lem­le çizip bo­ya­dık­la­rı veya di­rekt pas­tel boya, sulu boya, ke­çe­li kalem, kuru boya gibi al­ter­na­tif bo­ya­lar­la yap­tık­la­rı re­sim­le­rin is­te­dik­le­ri bir bö­lü­mü­ne #Ta­sar­ruf­Biz­den­So­ru­lur ya­za­rak re­sim­le­ri­ni ebe­veyn­le­ri­nin bil­gi­le­riy­le bir­lik­te pay­laş­ma­sı ge­re­ki­yor. Re­sim­le­rin sağ arka kö­şe­si­ne ya­rış­ma­ya ka­tı­lan ço­cu­ğun adı so­ya­dı, yaşı, ve­li­si­nin adı so­ya­dı ve cep te­le­fo­nu bil­gi­si ya­zı­la­rak, bu kıs­mın da gör­sel ola­rak mesaj bö­lü­mün­den ile­til­me­si ya­rış­ma­nın şart­la­rı ara­sın­da yer alı­yor. Aksa Elekt­rik’in “Senin Ener­jin Senin Res­min” / #Ta­sar­ruf­Biz­den­So­ru­lur Resim Ya­rış­ma­sı’na ka­tı­lım ko­şul­la­rı hak­kın­da de­tay­lı bil­gi­ye Aksa Elekt­rik’in Ins­tag­ram, Fa­ce­bo­ok say­fa­la­rın­dan veya web si­te­si üze­rin­den ula­şı­la­bi­li­yor.


Ha­ber: Ezgi Kay­gı­sız