AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Ziraat Botanik Çay Bahçesini İnceledi

AK Parti Rize Mil­let­ve­ki­li Osman Aşkın Bak, araş­tır­ma ge­liş­tir­me ça­lış­ma­la­rı devam eden Zi­ra­at Bo­ta­nik Çay Bah­çe­sin­de in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du.

Bak, be­ra­be­rin­de ÇAY­KUR Genel Mü­dü­rü Yusuf Ziya Alim ve genel müdür yar­dım­cı­la­rı ile örnek çay bah­çe­le­ri, gezi alan­la­rı­nı in­ce­le­ye­rek bilgi aldı.
ÇAY­KUR’un böl­ge­nin sos­yal ve eko­no­mik açı­dan çok önem­li bir değer ol­du­ğu­nu be­lir­ten Bak, şeh­rin en büyük mar­ka­sı­nın ge­li­şi­mi için ça­ba­la­dık­la­rı­nı söy­le­di.
Yerli ve ya­ban­cı mi­sa­fir­le­re çayı an­lat­mak için gay­ret gös­te­ril­di­ği­ni ak­ta­ran Bak, “Çay bölge kül­tü­rü­nü yan­sı­tan en önem­li tarım ürünü. Daha ya­kın­dan ta­nı­ta­bil­mek, çay üre­tim ve tadım sü­re­ci­ni bi­re­bir gös­ter­mek için Zi­ra­at Bo­ta­nik Bah­çe­si­ni ge­liş­ti­ri­yo­ruz. Ama­cı­mız, Tür­ki­ye’de ben­ze­ri ol­ma­yan çay bah­çe­le­ri ve gezi alan­la­rı oluş­tur­mak. Aynı za­man­da zi­ya­ret­çi­le­ri­mi­ze bu­ra­da­ki mini fab­ri­ka­da çayın iş­le­ni­şi­ni gös­ter­mek.” diye ko­nuş­tu. ÇAY­KUR Genel Mü­dü­rü Alim ise Zi­ra­at Bo­ta­nik Bah­çe­si­nin ge­liş­ti­ril­me­si için çaba har­ca­dık­la­rı­nı ve pro­je­de son aşa­ma­ya ge­lin­di­ği­ni ifade etti.


Haber Merkezi