5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ KONUSUNDA AV.REMZİ KAZMAZ AÇIKLAMADA BULUNDU

5 Ha­zi­ran Dünya Çevre Günü do­la­yı­sıy­la Çev­re­ci Avu­kat Remzi Kaz­maz bir açık­la­ma­da bu­lun­du. Çevre mü­ca­de­le­si üze­ri­ne Av. Remzi Kaz­maz’ın ya­zı­lı açık­la­ma­sı şöyle.

Bod­rum Çevre Plat­form ku­ru­cu­su ve Çevre Avu­ka­tı Remzi Kaz­maz’ ’Ül­ke­miz­de 20 yıl ön­ce­si­ne kadar her yıl 5 Ha­zi­ran­da ya­pı­lan ko­nuş­ma ve et­kin­lik­ler­le kut­la­nır ve bi­ter­di. Börtü böcek çöp yeşil çev­re­ni temiz tut, Üze­ri­ne ko­nuş­ma­lar re­vaç­ta idi.
Gün geçti bu ko­nuş­ma­lar fark­lı­laş­ma­ya baş­la­dı Kü­re­sel ısın­ma İklim de­ği­şik­li­ği Su­la­rın ti­ca­ri­leş­ti­ril­me­si Dünya su sa­vaş­la­rı Ozon ta­ba­ka­sı HES RES JES vb. Si­ya­nür­le altın arama Dünya ban­ka­sı ve so­nuç­ta an­la­şıl­dı ki Vahşi ka­pi­ta­lizm kendi var­lı­ğı­nı sür­dü­re­bil­mek için tü­ke­ti­mi hız­lan­dır­mak ama­cıy­la en fazla üre­ti­mi yap­mak zo­run­da­dır.
Bu ne­den­le çev­re­ye do­ğa­ya karsı acı­ma­sız bir sal­dı­rı ile do­ğa­dan ken­di­ne lazım olan her şeyi almak için her yolu de­ne­di de­ni­yor Hatta bu ko­nu­da ül­ke­de ya­sa­la­rı Ana­ya­sa­la­rı dahi de­ğiş­tir­mek­te hiç bir sa­kın­ca gör­mü­yor­lar­dı. Ta ki Dün­ya­da ve ül­ke­miz­de Çevre ve Eko­lo­jik mü­ca­de­le­nin ör­güt­le­ne­rek yaşam alan­la­rı­na sahip çık­ma­sıy­la bir­lik­te her şey de­ğiş­me­ye baş­la­dı. Bende bugün size vahşi ka­pi­ta­liz­me karşı bu­gü­ne kadar neler yap­tık ko­nu­sun­da bir kaç baş­lık su­na­ca­ğım Bu ko­nu­la­rın çok daha geniş an­la­tıl­dı­ğı.
BİR ÇEVRE AVU­KA­TI­NIN ANI­LA­RI
Adlı ki­ta­bım ya­kın­da kitap raf­la­rın­da ye­ri­ni ala­cak oku­yu­cu­suy­la bu­lu­şa­cak. Ge­le­lim bu­gü­ne kadar yap­tık­la­rı­mı­za. Ka­ra­de­niz’deki bütün de­re­le­rin üze­rin­de bir kan­ser vi­rü­sü gibi ku­ru­lan HES lere karşı tek tek et­ki­siz kal­dı­ğı­mı­zı gö­rün­ce, bütün de­re­le­ri bir araya top­la­ya­rak benim ön­cü­lü­ğüm­de
DE­RE­LERİN KAR­DEŞLİĞİ Plat­for­mu­nu kur­duk
6 yıl baş­kan­lı­ğı­nı yap­tım. Başta Ka­ra­de­niz olmak üzere Tür­ki­ye’de bir­çok de­re­nin bir araya gel­me­si­ni sağ­la­dık Tür­ki­ye’nin en büyük sivil top­lum ör­gü­tü ha­li­ne ge­tir­di­ği­miz bu plat­form bugün hala ar­ka­daş­la­rı­mı­zın omuz­la­rın­da mü­ca­de­le­si­ne devam edi­yor
BOD­RUM ÇEVRE PLAT­FOR­MU
Başta Bod­rum ya­rı­ma­da­sı olmak üzere Ege sa­hil­le­ri­nin yağ­ma­lan­ma­sı­na yö­ne­lik bir RANT po­li­ti­ka­sı ola­rak sözüm ona RES rüz­gâr ener­ji sant­ral­le­ri kuran an­la­yı­şın tek amacı vardı. Acele ka­mu­laş­tır­ma yo­luy­la deniz sa­hil­le­rin­de­ki kıy­met­li ara­zi­le­ri ele ge­çir­mek ve onlar üze­rin­de otel vb kur­mak­tı Bu ne­den­le Bod­rum Urla Çeşme Ka­ra­bu­run Didim Datça gibi tu­riz­min göz­be­be­ği yer­ler­de RES adı al­tın­da soy­gun ve rant dü­ze­ni kur­du­lar. Biz­ler du­yar­lı ar­ka­daş­lar­la.
BOD­RUM ÇEVRE PLAT­FOR­MU
Ku­ra­rak bu an­la­yı­şa karşı yaşam alan­la­rı­nı ko­ru­duk. 6 yıl Bod­rum Çevre Plat­for­mu­nun baş­kan­lı­ğı­nı ve söz­cü­lü­ğü­nü ya­pa­rak çevre ve Eko­lo­jik mü­ca­de­le­nin sa­de­ce börtü böcek temiz çevre değil vahşi ka­pi­ta­liz­me karşı ör­güt­lü bir Eko­lo­jik ve Çevre mü­ca­de­le­si­nin yol ve yön­tem­le­ri­ni gös­ter­dik. Ha­liy­le ül­ke­nin dört bir ya­nın­da süren doğa ve çevre kat­li­amı­na karşı yavaş yavaş hem yerel de hem de ülke ça­pın­da ya­şa­nan çevre mü­ca­de­le­si ile bugün gel­di­ği­miz bu nok­ta­da biz­ler çevre mü­ca­de­le­sin­den sa­de­ce börtü böcek ola­rak değil her gün dün­ya­mı­zı her gün talan eden bu so­rum­suz vahşi ka­pi­ta­liz­mi or­ta­dan kal­dır­ma­dan dün­ya­mız­da devam eden bu teh­li­ke­yi ber­ta­raf ede­me­ye­ce­ği­mi­zi bi­li­yo­ruz. O ne­den­le yılda sa­de­ce 5 Ha­zi­ran’la sı­nır­lı kal­ma­dan her gün her saat çevre ve Eko­lo­jik mü­ca­de­le için hazır ol­ma­lı­yız. Söz­le­ri­mi başta İkiz­de­re olmak üzere bugün ül­ke­miz­de ve Dün­ya­da çevre ve Eko­lo­ji için mü­ca­de­le eden­le­ri saygı ile se­lam­lı­yo­ruz. Bu uğur­da ha­yat­la­rı­nı kay­be­den­le­ri de mü­ca­de­le­miz­de bir bay­rak gibi ta­şı­ma­ya söz ve­ri­yo­ruz’ ’dedi.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU