Monthly Archives: Haziran 2021

AK-ES-DER’DEN HAKKÂRİ VALİLİĞİNE PROJE

AK-ES-DER tarafından hazırlanan kamu kurumlarında Engelli Vatandaşları yönlendirme levhaları Hakkâri Valiliğinde gerçekleşti. Valilik binasındaki yönlendirme levhaları Vali İdris Akbıyık tarafından asıldı.

     Özel İnsanlara Özel projesi Hakkâri Valiliğinde uygulanmaya başlandı. Hakkâri Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık proje kapsamında hazırlanan yönlendirme levhalarını kendisi astı.

    Hakkâri Valisi İdris Akbıyık ’Bu çalışmada engelli insanımızın düşünülmesi güzel bir işlem. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Kimseye muhtaç olmadan Valiliğimize gelen vatandaş ekrandan görerek gideceği yere rahatlıkla ulaşabilecek. işitme engellilerin yönlendirme levhalar sayesinde artık hiçbir sıkıntı yaşamadan kurumlara girerek sorun ve dile getirebilecekler’ dedi. 

  Anadolu Kültür Eğitim Spor Yardımlaşma Derneği (AKES) Genel Başkanı Hasan Kansızoğlu ” İşitme engellilerin iletişimi işaret dili ile rahatça sağladıklarını dilin eğitmenleri ile detaylar görüşüldü. Anadolu Kültür Eğitim Spor Yardımlaşma Derneği Projesinin asıl hedefi işitme engelli vatandaşlarımızın Valilik binasına geldiklerinde yanlarında tercüman veya bağımlı kaldıkları bir kişi olmadan, gidecekleri birime ulaşabilmeleri sağlamaktır.  Bu program ile ekrandan işaret dili ile yön göstergesinin çevirisi, alt yazı ve görsel valilik binası yön videosunu takip ederek valilik binası içerisindeki işlerini kolayca sıkıntı yaşamadan yapabilmeleridir. Uygulamaya başladıklarında verilen hizmetin ne kadar anlamlı olduğunu ve kalaylık sağladığını mutlulukla takip etmekteyiz. Projenin uygulanmasında öncelikle işaret dili uzmanlarıyla ve işitme engelli vatandaşlarla görüşüldü. Kamu kurumlarında, Valilik binasına ilk girdikleri andan itibaren hangi konuların sıkıntı olduğu, bu sıkıntıların neden kaynaklandığı belirlendi. Bu doğrultuda öncelik hedefleri saptandı. İlk olarak Valilik binası ilk girişinden başlanarak kurumda danışmanın ne tarafta olduğu, bilgi işlem müdürü odasının hangi bölümde olduğu, millî Eğitim Müdürü’nün odasının sağ-sol -orta kısımlarda yer aldığı yönler, Tapu işlemlerinin bulunduğu alan ve katlar, hangi blokta hangi bölümlerin olduğu belirlendi. Valilik binası girişinden başlayarak bütün kapı, oda koridor, katlar ve bloklar metin halinde yazıldı. Sonrasında işaret dili uzmanı ile birlikte Valilik binası metni işaret dili ile anlatıldı. İşaret dili ile anlatılan bölümler görsel bir şekilde ekrandan yansıtılarak kelebek sistemi denilen alt kare ekrandan aynı anda işaret dili ile çevirisi, ses yanıt sistemi ve ekran alt yazı sistemi ile birleştirildi.

      Yapılan bu görsel videolar valilik binasındaki her giriş kapısının karşısında olacak şekilde monitörden yansıtılacaktır. Aynı zamanda her kat için yönlendirme levhaları görsel olarak hazırlanıp katlara asılacaktır. Yönlendirme levhaları ve tabelalar katlara, merdiven başlarına, asansörlere ve odaların girişlerine asılacaktır”

dedi.Haber-Foto: İsmet KÖSOĞLU

İlimizde 112 Acil Çağrı Merkezi Hizmete Girdi

İli­miz­de, acil çağ­rı­la­rın tek mer­kez­den yö­ne­ti­le­ce­ği 112 Acil Çağrı Mer­ke­zi hiz­me­te açıl­dı.

İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğın­ca tüm acil çağ­rı­la­rın tek nu­ma­ra ve mer­kez­den kar­şı­la­na­rak sevk ve ko­or­di­ne edil­me­si ama­cıy­la 81 ilde ha­ya­ta ge­çi­ri­lecek “112 Acil Çağrı Mer­ke­zi”, Rize’de dü­zen­le­nen tö­ren­le hiz­me­te girdi.

Mer­kez­de in­ce­le­me­ler­de bu­lu­nan Vali Kemal Çeber, bir ba­yıl­ma va­ka­sı­na ait çağ­rı­ya cevap ve­re­rek il­gi­li bi­ri­me yön­len­dir­di. Çeber, daha sonra hiz­met bi­na­sın­da­ki diğer bi­rim­le­ri ge­ze­rek yet­ki­li­ler­den bilgi aldı.
Vali Çeber, bu­ra­da yap­tı­ğı açık­la­ma­da, artık çağrı hiz­me­ti veren 7 ku­ru­mu bir çatı al­tın­da top­lan­dık­la­rı­nı söy­le­di.
Mer­ke­zin, 112 acil çağrı hiz­met­le­ri­ni su­na­cak, dün­ya­da­ki son ge­liş­miş si­te­me sahip ol­du­ğu­na işa­ret eden Çeber, “Bu kadar acil çağrı mer­ke­zi nu­ma­ra­sı­nı bir çatı al­tın­da bir­leş­tir­di­ği­miz­de ku­rum­lar arası eş­gü­düm ve ko­or­di­nas­yo­nu üst dü­zey­de sağ­la­dık. Va­tan­daş açı­sın­dan en önem­li­si, bir sürü nu­ma­ra­yı ka­fa­sın­da tut­ma­sı­na gerek kal­ma­dan sa­de­ce 112’yi ara­ya­bi­lecek. Bu kir­li­lik­ten in­san­la­rı­mı­zı kur­tar­mış olduk.” dedi.
Çeber, geçen yıl 7 ku­ru­mun yak­la­şık 465 bin çağrı al­dı­ğı­nı kay­de­de­rek, şöyle ko­nuş­tu:
“Bu çağ­rı­la­rın yak­la­şık 170 bini asıl­sız çağrı. Yani yüzde 36’sı. Asıl­sız çağ­rı­yı yapan ve bunu kül­tür edi­nen­ler var. Garip bir durum. Öyle va­tan­daş­lar var. Asıl­sız çağrı uz­ma­nı. 100 tane ya­pı­yor bunu. Bir ayda 100 kere şu öldü, şu kaçtı ve şu tra­fik ka­za­sı yaptı gibi. Bu tip va­tan­daş­la­rı­mız­la il­gi­li de hu­ku­ki sü­reç­ler iş­le­ti­lecek. Sa­ni­ye­le­rin önem­li ol­du­ğu bu acil çağrı hiz­met­le­ri an­la­mın­da du­yar­lı­lık rica edi­yo­ruz. Ger­çek acil çağ­rı­lar için bu nu­ma­ra­la­rın kul­la­nıl­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz. Bu süre içe­rin­de bir ya­kı­nı­mız ve sev­di­ği­mi­zi Allah ko­ru­sun kay­bet­miş olu­ruz. Za­ma­nın­da oraya ula­şıl­ma­sı­nı en­gel­le­ye­bi­li­riz. Bu ko­nu­da va­tan­daş­la­rı­mız­dan du­yar­lı ol­ma­la­rı­nı is­ti­yo­ruz.”
Çeber, Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan’ın yakın za­man­da Rize’ye ge­le­ce­ği­ni, bi­na­nın resmi açı­lı­şı­nı o zaman ya­pa­cak­la­rı­nı söz­le­ri­ne ek­le­di. İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı İller İda­re­si Genel Müdür Yar­dım­cı­sı Nur­taç Ars­lan ise ha­zi­ran sonu iti­ba­rıy­la 81 ilin ta­ma­mın­da acil çağ­rı­la­rın tek mer­kez­den yö­ne­ti­le­ce­ği 112 Acil Çağrı Mer­kez­le­ri­ni dev­re­ye al­ma­yı plan­la­dık­la­rı­nı kay­det­ti. Prog­ra­ma, Rize Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi Metin, Em­ni­yet Mü­dü­rü Nu­ret­tin Gök­du­man, İl Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Kı­dem­li Albay Hakan De­de­ba­ğı, Vali Yar­dım­cı­la­rı Bay­ram Sağır, Gül­ha­ni Ozan Sarı ve Sedat Sezi ile kurum mü­dür­le­ri ka­tıl­dı.

Haber Merkezi

Aksa Elektrik’in üçüncü geleneksel resim yarışması başladı!

Aksa Elekt­rik’in bu yıl üçün­cü­sü­nü dü­zen­le­di­ği “Senin Ener­jin Senin Res­min” resim ya­rış­ma­sı 7 Ha­zi­ran’da baş­la­dı. Tür­ki­ye’nin 81 ilin­de 5, 6, 7 ve 8. sınıf dü­ze­yin­de eği­tim gören ço­cuk­la­rın ka­tı­la­bi­le­ce­ği pro­je­de, çocuk gö­zün­den “Ener­ji Ta­sar­ru­fu” res­me­di­lecek.

De­re­ce­ye giren ilk 20 esere ödül­le­rin ve­ri­le­ce­ği ya­rış­ma­ya ço­cuk­lar, #Ta­sar­ruf­Biz­den­So­ru­lur eti­ke­tiy­le ener­ji ta­sar­ru­fu­na dik­kat çe­kecek re­sim­le­riy­le baş­vu­ra­bi­li­yor.
Aksa Elekt­rik’in bu yıl üçün­cü­sü­nü dü­zen­le­ye­ce­ği “Senin Ener­jin Senin Res­min” ya­rış­ma­sı 7 Ha­zi­ran’da baş­la­dı. Hayal güç­le­ri­ni ye­te­nek­le­riy­le bu­luş­tu­ra­cak ge­le­ce­ğin büyük res­sam­la­rı bu yıl “Ener­ji Ta­sar­ru­fu” nu res­me­decek.
Bu yıl üçün­cü­sü dü­zen­le­nen “Senin Ener­jin Senin Res­min’’ ya­rış­ma­sı, ço­cuk­la­rın ener­ji ta­sar­ru­fu ko­nu­sun­da far­kın­da­lık­la­rı­nın art­ma­sı ve bi­linç­len­me­le­ri­nin sağ­lan­ma­sı ama­cıy­la “Ener­ji Ta­sar­ru­fu” te­ma­sıy­la ger­çek­le­şi­yor. Co­vid-19 ön­lem­le­ri kap­sa­mın­da, on­li­ne ka­nal­lar­dan ka­tı­lı­mın sağ­la­na­ca­ğı resim ya­rış­ma­sı pro­je­si­ne ço­cuk­lar, Aksa Elekt­rik’in Fa­ce­bo­ok ve Ins­tag­ram sos­yal medya he­sap­la­rı­na re­sim­le­ri­ni gön­de­re­rek ka­tı­la­bi­lecek. Pro­je­ye, 21 Ha­zi­ran 2021 ta­ri­hi­ne kadar tüm Tür­ki­ye’den 5, 6, 7 ve 8’inci sı­nıf­ta eği­tim gören ço­cuk­lar baş­vu­ra­bi­lecek.
Ya­rış­ma­yı ka­za­nan­lar 28 Ha­zi­ran 2021 ta­ri­hin­de Aksa Elekt­rik’in sos­yal medya ka­nal­la­rın­da açık­la­na­cak. Aksa Elekt­rik ta­ra­fın­dan be­lir­le­nen jü­ri­nin seç­ti­ği ya­rış­ma­da ilk 10’ a gir­me­ye hak ka­za­nan ço­cuk­lar tab­let, 11-20 ara­sın­da de­re­ce­ye giren 10 çocuk da kır­ta­si­ye mas­raf­la­rı için 250 TL’lik he­di­ye çeki ka­za­na­cak.
Çocuk gö­zün­den “ener­ji ta­sar­ru­fu” res­me­di­lecek
Aksa Elekt­rik “Senin Ener­jin Senin Res­min” ya­rış­ma­sı­na baş­vur­mak için ebe­veyn­le­rin veya yasal tem­sil­ci­le­rin, Aksa Elekt­rik’in Ins­tag­ram veya Fa­ce­bo­ok he­sap­la­rı­nı takip et­me­si ve sos­yal med­ya­dan mesaj yo­luy­la re­sim­le­ri ilet­me­si ye­ter­li ola­cak. Ka­tıl­mak is­te­yen ço­cuk­la­rın, kur­şun ka­lem­le çizip bo­ya­dık­la­rı veya di­rekt pas­tel boya, sulu boya, ke­çe­li kalem, kuru boya gibi al­ter­na­tif bo­ya­lar­la yap­tık­la­rı re­sim­le­rin is­te­dik­le­ri bir bö­lü­mü­ne #Ta­sar­ruf­Biz­den­So­ru­lur ya­za­rak re­sim­le­ri­ni ebe­veyn­le­ri­nin bil­gi­le­riy­le bir­lik­te pay­laş­ma­sı ge­re­ki­yor. Re­sim­le­rin sağ arka kö­şe­si­ne ya­rış­ma­ya ka­tı­lan ço­cu­ğun adı so­ya­dı, yaşı, ve­li­si­nin adı so­ya­dı ve cep te­le­fo­nu bil­gi­si ya­zı­la­rak, bu kıs­mın da gör­sel ola­rak mesaj bö­lü­mün­den ile­til­me­si ya­rış­ma­nın şart­la­rı ara­sın­da yer alı­yor. Aksa Elekt­rik’in “Senin Ener­jin Senin Res­min” / #Ta­sar­ruf­Biz­den­So­ru­lur Resim Ya­rış­ma­sı’na ka­tı­lım ko­şul­la­rı hak­kın­da de­tay­lı bil­gi­ye Aksa Elekt­rik’in Ins­tag­ram, Fa­ce­bo­ok say­fa­la­rın­dan veya web si­te­si üze­rin­den ula­şı­la­bi­li­yor.


Ha­ber: Ezgi Kay­gı­sız

Karadeniz’in Samsun-Sarp Demiryolu Israrı

Ordu Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası (OTSO) Baş­ka­nı Ser­vet Şahin, bölge eko­no­mi­si için Sam­sun-Sarp De­mir­yo­lu Pro­je­si’nin, Ordu ve Gi­re­sun’dan geç­me­si ge­rek­ti­ği­ni, bunun eko­no­mi­yi can­lan­dı­ra­ca­ğı­nı söy­le­di.

OTSO Baş­ka­nı Ser­vet Şahin, ula­şım ala­nın­da son yıl­lar­da büyük ge­liş­me sağ­la­nan Ordu’da, mut­la­ka Sam­sun-Sarp De­mir­yo­lu’nun geç­me­si ge­rek­ti­ği­ni kay­det­ti. Şahin, ti­ca­ret­te en pa­ha­lı şeyin ula­şım ol­du­ğu­nu ve de­mir­yo­lu ula­şı­mı­nın, ka­ra­yo­lu­na göre daha düşük ma­li­yet­li ol­du­ğu­na dik­kat çe­ke­rek, Ordu’da üre­ti­len ürün­le­rin diğer il­le­re hatta diğer ül­ke­le­re gön­de­ril­me­sin­de bu de­mir­yo­lu­nun önem­li ol­du­ğu­nu, Ordu’dan Rize’ye kadar tüm oda baş­kan­la­rı­nın da bu gö­rüş­te ol­du­ğu­nu be­lirt­ti.
“Ka­ra­de­niz-Ak­de­niz yolu bit­ti­ğin­de de­mir­yo­lu da is­te­ye­ce­ğiz”
Baş­kan Ser­vet Şahin, hem eko­no­mik hem de daha az bakım is­te­yen de­mir­yo­lu pro­je­si­nin, kente ka­zan­dı­ra­cak­la­rın­dan bah­se­de­rek, “Hem ti­ca­ret sek­tö­rü hem de de­mir­yo­lu­nun bağ­lan­tı yeri Çin’e uza­nan yol ola­cak. Fın­dı­ğı belki de kargo ile de­mir­yo­lu­nu kul­la­na­rak Çin’e gön­de­re­ce­ğiz. Diğer üret­ti­ği­miz ürün­le­ri Çin’eve diğer ül­ke­le­re gön­de­re­ce­ğiz. İpek­yo­lu se­fer­le­ri­miz baş­la­dı ve üre­ti­len ürün­ler Çin’e kadar gi­di­yor. Bu yol Ordu’da üre­ti­len bir ürü­nün, 5-6 sa­at­te İsken­de­run’a ulaş­ma­sı­nı sağ­la­ya­cak. Biz, Ka­ra­de­niz- Ak­de­niz yolu bit­ti­ğin­de o yol hat­tın­da de­mir­yo­lu da is­te­ye­ce­ğiz. Çünkü 42 tane vi­la­ye­te bu yol ha­re­ket ver­mek­te. Bu yol açıl­dı­ğın­da de­mir­yo­lu ile daha hızlı ve daha ucuza nak­li­ye ola­cak. Tür­ki­ye’yi zaten demir ağ­la­rı ile örmek zo­run­da­yız. Biz de­niz­ yo­lu­nu zaten hiç kul­lan­mı­yo­ruz. De­niz­yo­lu­mu­zun biran önce açıl­ma­sı lazım. Rize’den, Ordu’dan, Gi­re­sun’dan ve Trab­zon’dan artık İstan­bul’a di­rekt ola­rak se­fer­ler ol­ma­sı lazım. Çünkü de­niz­yo­lu ma­li­ye­ti ka­ra­yo­lu ma­li­ye­ti­nin 4’te biri kadar” dedi. Şahin, böl­ge­de alt­ya­pı­da çok fazla ya­tı­rım­la­rın ya­pıl­dı­ğı­nı ve bu ya­tı­rım­la­rın ciddi oran­da yük­sek ol­du­ğu­na dik­kat çe­ke­rek, daha da ile­ri­ye ta­şın­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni ifade etti.

Haber Merkezi

AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Ziraat Botanik Çay Bahçesini İnceledi

AK Parti Rize Mil­let­ve­ki­li Osman Aşkın Bak, araş­tır­ma ge­liş­tir­me ça­lış­ma­la­rı devam eden Zi­ra­at Bo­ta­nik Çay Bah­çe­sin­de in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du.

Bak, be­ra­be­rin­de ÇAY­KUR Genel Mü­dü­rü Yusuf Ziya Alim ve genel müdür yar­dım­cı­la­rı ile örnek çay bah­çe­le­ri, gezi alan­la­rı­nı in­ce­le­ye­rek bilgi aldı.
ÇAY­KUR’un böl­ge­nin sos­yal ve eko­no­mik açı­dan çok önem­li bir değer ol­du­ğu­nu be­lir­ten Bak, şeh­rin en büyük mar­ka­sı­nın ge­li­şi­mi için ça­ba­la­dık­la­rı­nı söy­le­di.
Yerli ve ya­ban­cı mi­sa­fir­le­re çayı an­lat­mak için gay­ret gös­te­ril­di­ği­ni ak­ta­ran Bak, “Çay bölge kül­tü­rü­nü yan­sı­tan en önem­li tarım ürünü. Daha ya­kın­dan ta­nı­ta­bil­mek, çay üre­tim ve tadım sü­re­ci­ni bi­re­bir gös­ter­mek için Zi­ra­at Bo­ta­nik Bah­çe­si­ni ge­liş­ti­ri­yo­ruz. Ama­cı­mız, Tür­ki­ye’de ben­ze­ri ol­ma­yan çay bah­çe­le­ri ve gezi alan­la­rı oluş­tur­mak. Aynı za­man­da zi­ya­ret­çi­le­ri­mi­ze bu­ra­da­ki mini fab­ri­ka­da çayın iş­le­ni­şi­ni gös­ter­mek.” diye ko­nuş­tu. ÇAY­KUR Genel Mü­dü­rü Alim ise Zi­ra­at Bo­ta­nik Bah­çe­si­nin ge­liş­ti­ril­me­si için çaba har­ca­dık­la­rı­nı ve pro­je­de son aşa­ma­ya ge­lin­di­ği­ni ifade etti.


Haber Merkezi

Karadeniz Bölgesi’nde En Çok Kamp Alanı Rize’de Bulunuyor

Yaz ay­la­rı­nın gel­me­si ve ko­ro­na virüs ile mü­ca­de­le kap­sa­mın­da yeni nor­mal­leş­me sü­re­ci­nin baş­la­ma­sı ile bir­lik­te va­tan­daş­la­rın en çok merak et­ti­ği kamp alan­la­rı ile il­gi­li ça­lış­ma ya­pıl­dı. Bu kap­sam­da Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nde 97 kamp alanı bu­lu­nu­yor.

Ko­ro­na virüs ile mü­ca­de­le kap­sa­mın­da yeni nor­mal­leş­me sü­re­ci­nin baş­la­ma­sı ile bir­lik­te va­tan­daş­lar doğal alan­lar­la bu­luş­ma­ya baş­la­dı. Bu kap­sam­da ülke ge­ne­lin­de kamp alan­la­rı be­lir­len­di. En çok kamp alanı Ege Böl­ge­si’nde yer alır­ken, ikin­ci en çok kamp alanı ise Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nde yer alı­yor. Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nde 97 kamp alanı bu­lu­nur­ken, en çok kamp alanı bu­lu­nan şehir ise Rize oldu. Rize’de 17 kamp alanı bu­lu­nur­ken, Art­vin, Bay­burt, Tokat ve Kas­ta­mo­nu’da ise 1 kamp alanı bu­lu­nu­yor. İkinci sı­ra­yı alan Ordu’da kamp alanı sa­yı­sı ise 12 ola­rak be­lir­len­di. En çok kamp alanı olan şe­hir­ler­de üçün­cü sı­ra­da bu­lu­nan Düzce ve Sinop’ta 10’ar kamp alanı bu­lu­nu­yor. Bolu, Bar­tın ve Ka­ra­bük’te kamp alan­la­rı sa­yı­sı 7 ola­rak be­lir­le­nir­ken, Gi­re­sun’da 5, Sam­sun ile Amas­ya’da sayı 4 ola­rak be­lir­len­di. Zon­gul­dak’ta 3, Çorum ve Gü­müş­ha­ne’de 2’şer kamp alanı bu­lu­nu­yor.


Haber Merkezi

Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Hemşiresinin Salgın Nedeniyle Ertelenen Düğünü Bir Yıl Sonra Yapıldı

Trab­zon’da, yeni tip ko­ro­na­vi­rüs­le (Ko­vid-19) mü­ca­de­le­nin en yoğun dö­ne­min­de, ko­ru­yu­cu ekip­man ne­de­niy­le yü­zün­de olu­şan iz­ler­le çek­ti­ği fo­toğ­ra­fı sos­yal med­ya­dan pay­la­şın­ca sal­gın­la sa­va­şan sağ­lık­çı­la­rın sim­ge­si ha­li­ne gelen yoğun bakım hem­şi­re­si Seher Al­tun­cu ile mes­lek­ta­şı Ersan Bıçak’ın, sal­gın ne­de­niy­le er­te­le­dik­le­ri düğün bir yıl sonra ya­pıl­dı.

Ka­nu­ni Eği­tim Araş­tır­ma Has­ta­ne­si’nde görev yapan Al­tun­cu ile Rize Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si’nde yoğun bakım hem­şi­re­si ola­rak ça­lı­şan Bıçak, Trab­zon’un Çay­ka­ra il­çe­sin­de­ki bir te­sis­te dü­zen­le­nen tö­ren­le ha­yat­la­rı­nı bir­leş­tir­di.
Sı­nır­lı sa­yı­da ka­tı­lım­cıy­la ve sal­gın ted­bir­le­ri gö­ze­ti­le­rek ger­çek­leş­ti­ri­len düğün tö­re­nin­de Al­tun­cu ve Bıçak’ın ni­ka­hı, Çay­ka­ra Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ha­ne­fi Tok ta­ra­fın­dan kı­yıl­dı.
Genç çif­tin nikah şa­hit­lik­le­ri­ni de ar­ka­daş­la­rı ve ya­kın­la­rı yaptı. Baş­kan Tok, tö­re­nin ar­dın­dan ev­li­lik cüz­da­nı­nı Seher hem­şi­re­ye tak­dim etti.

 • “Bir bir­lik­te­lik ku­rar­ken di­ğer­le­ri­ni kay­bet­me­ye­lim”
  Hem­şi­re Seher Al­tun­cu, tö­ren­den önce ga­ze­te­ci­le­re yap­tı­ğı açık­la­ma­da, sağ­lık ça­lı­şan­la­rı ola­rak yoğun bir dö­nem­den geç­tik­le­ri­ni söy­le­di.
  Ka­de­me­li nor­mal­leş­me sü­re­ci­nin baş­la­ma­sıy­la, 4 yıl­dır süren bir­lik­te­lik­le­ri­ni ev­li­lik­le son­lan­dır­dık­la­rı­nı an­la­tan Al­tun­cu, şöyle ko­nuş­tu: “Sal­gın sü­re­cin­de sü­rek­li bir­bi­ri­mi­ze des­tek olduk. St­res­li dö­nem­le­ri bir­lik­te at­lat­tık. Şimdi de her­ke­sin rı­za­sıy­la, gönül ra­hat­lı­ğıy­la bu bir­lik­te­li­ği­mi­zi in­şal­lah sür­dü­re­ce­ğiz.
  Biz dü­ğü­nü daha ön­ce­den yap­ma­yı dü­şü­nü­yor­duk ama araya pan­de­mi gir­di­ği için ge­rek­li şart­lar oluş­ma­dı­ğın­dan er­te­le­mek du­ru­mun­da kal­mış­tık.
  ”Şimdi ya­sak­la­rı ve ku­ral­la­rı es­net­tik­le­ri için dü­ğü­nü­mü­zü yap­mak is­te­dik.”
  Al­tun­cu, sal­gın dö­ne­min­de düğün ya­pa­cak­la­ra da çağ­rı­da bu­lu­na­rak şun­la­rı kay­det­ti:
  “Düğün se­zo­nu açıl­dı. Her­kes sev­di­ği in­san­la bir bir­lik­te­lik kur­mak is­ti­yor ama bunu ya­par­ken et­ra­fı­mız­da­ki in­san­la­rı ko­ru­ya­rak iler­le­ye­lim ki bir bir­lik­te­lik ku­rar­ken di­ğer­le­ri­ni kay­bet­me­ye­lim. Her­ke­sin, ted­bir­le­re uya­rak bu sü­re­ci aynı şe­kil­de devam et­tir­me­le­ri­ni rica edi­yo­rum. Mas­ke­ye, sos­yal me­sa­fe­ye ve hij­yen­le­ri­ne aynı şe­kil­de devam et­sin­ler. Biz de dü­ğü­nü­müz­de bun­la­ra önem ver­dik. Mas­key­le yap­tık, ma­sa­la­ra ko­lon­ya ve de­zen­fek­tan koy­duk. Bunu es­ne­ten in­san­lar ola­cak­tır belki ama on­la­rı uya­ra­ca­ğız. İnşal­lah ka­za­sız, be­la­sız at­la­ta­ca­ğız. Düğün yap­mak is­te­yen­le­rin bun­la­ra uy­ma­la­rı­nı rica edi­yo­ruz.” Damat Ersan Bıçak da çok he­ye­can­lı ol­du­ğu­nu dile ge­ti­re­rek, “Seher hem­şi­re­yi çok se­vi­yo­rum. Zaten 4 yıl­dır bir­lik­te­yiz. Bu bir­lik­te­li­ği de ev­li­lik­le son­lan­dı­rı­yo­ruz. As­lın­da baş­lan­gıç ya­pı­yo­ruz. Çok güzel bir duygu. Hem­şi­re­le­rin, sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­nın sim­ge­si ha­li­ne gelen Seher hem­şi­rey­le ev­len­mek, yola çık­mak çok güzel bir duygu.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

 • Haber Merkezi

5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ KONUSUNDA AV.REMZİ KAZMAZ AÇIKLAMADA BULUNDU

5 Ha­zi­ran Dünya Çevre Günü do­la­yı­sıy­la Çev­re­ci Avu­kat Remzi Kaz­maz bir açık­la­ma­da bu­lun­du. Çevre mü­ca­de­le­si üze­ri­ne Av. Remzi Kaz­maz’ın ya­zı­lı açık­la­ma­sı şöyle.

Bod­rum Çevre Plat­form ku­ru­cu­su ve Çevre Avu­ka­tı Remzi Kaz­maz’ ’Ül­ke­miz­de 20 yıl ön­ce­si­ne kadar her yıl 5 Ha­zi­ran­da ya­pı­lan ko­nuş­ma ve et­kin­lik­ler­le kut­la­nır ve bi­ter­di. Börtü böcek çöp yeşil çev­re­ni temiz tut, Üze­ri­ne ko­nuş­ma­lar re­vaç­ta idi.
Gün geçti bu ko­nuş­ma­lar fark­lı­laş­ma­ya baş­la­dı Kü­re­sel ısın­ma İklim de­ği­şik­li­ği Su­la­rın ti­ca­ri­leş­ti­ril­me­si Dünya su sa­vaş­la­rı Ozon ta­ba­ka­sı HES RES JES vb. Si­ya­nür­le altın arama Dünya ban­ka­sı ve so­nuç­ta an­la­şıl­dı ki Vahşi ka­pi­ta­lizm kendi var­lı­ğı­nı sür­dü­re­bil­mek için tü­ke­ti­mi hız­lan­dır­mak ama­cıy­la en fazla üre­ti­mi yap­mak zo­run­da­dır.
Bu ne­den­le çev­re­ye do­ğa­ya karsı acı­ma­sız bir sal­dı­rı ile do­ğa­dan ken­di­ne lazım olan her şeyi almak için her yolu de­ne­di de­ni­yor Hatta bu ko­nu­da ül­ke­de ya­sa­la­rı Ana­ya­sa­la­rı dahi de­ğiş­tir­mek­te hiç bir sa­kın­ca gör­mü­yor­lar­dı. Ta ki Dün­ya­da ve ül­ke­miz­de Çevre ve Eko­lo­jik mü­ca­de­le­nin ör­güt­le­ne­rek yaşam alan­la­rı­na sahip çık­ma­sıy­la bir­lik­te her şey de­ğiş­me­ye baş­la­dı. Bende bugün size vahşi ka­pi­ta­liz­me karşı bu­gü­ne kadar neler yap­tık ko­nu­sun­da bir kaç baş­lık su­na­ca­ğım Bu ko­nu­la­rın çok daha geniş an­la­tıl­dı­ğı.
BİR ÇEVRE AVU­KA­TI­NIN ANI­LA­RI
Adlı ki­ta­bım ya­kın­da kitap raf­la­rın­da ye­ri­ni ala­cak oku­yu­cu­suy­la bu­lu­şa­cak. Ge­le­lim bu­gü­ne kadar yap­tık­la­rı­mı­za. Ka­ra­de­niz’deki bütün de­re­le­rin üze­rin­de bir kan­ser vi­rü­sü gibi ku­ru­lan HES lere karşı tek tek et­ki­siz kal­dı­ğı­mı­zı gö­rün­ce, bütün de­re­le­ri bir araya top­la­ya­rak benim ön­cü­lü­ğüm­de
DE­RE­LERİN KAR­DEŞLİĞİ Plat­for­mu­nu kur­duk
6 yıl baş­kan­lı­ğı­nı yap­tım. Başta Ka­ra­de­niz olmak üzere Tür­ki­ye’de bir­çok de­re­nin bir araya gel­me­si­ni sağ­la­dık Tür­ki­ye’nin en büyük sivil top­lum ör­gü­tü ha­li­ne ge­tir­di­ği­miz bu plat­form bugün hala ar­ka­daş­la­rı­mı­zın omuz­la­rın­da mü­ca­de­le­si­ne devam edi­yor
BOD­RUM ÇEVRE PLAT­FOR­MU
Başta Bod­rum ya­rı­ma­da­sı olmak üzere Ege sa­hil­le­ri­nin yağ­ma­lan­ma­sı­na yö­ne­lik bir RANT po­li­ti­ka­sı ola­rak sözüm ona RES rüz­gâr ener­ji sant­ral­le­ri kuran an­la­yı­şın tek amacı vardı. Acele ka­mu­laş­tır­ma yo­luy­la deniz sa­hil­le­rin­de­ki kıy­met­li ara­zi­le­ri ele ge­çir­mek ve onlar üze­rin­de otel vb kur­mak­tı Bu ne­den­le Bod­rum Urla Çeşme Ka­ra­bu­run Didim Datça gibi tu­riz­min göz­be­be­ği yer­ler­de RES adı al­tın­da soy­gun ve rant dü­ze­ni kur­du­lar. Biz­ler du­yar­lı ar­ka­daş­lar­la.
BOD­RUM ÇEVRE PLAT­FOR­MU
Ku­ra­rak bu an­la­yı­şa karşı yaşam alan­la­rı­nı ko­ru­duk. 6 yıl Bod­rum Çevre Plat­for­mu­nun baş­kan­lı­ğı­nı ve söz­cü­lü­ğü­nü ya­pa­rak çevre ve Eko­lo­jik mü­ca­de­le­nin sa­de­ce börtü böcek temiz çevre değil vahşi ka­pi­ta­liz­me karşı ör­güt­lü bir Eko­lo­jik ve Çevre mü­ca­de­le­si­nin yol ve yön­tem­le­ri­ni gös­ter­dik. Ha­liy­le ül­ke­nin dört bir ya­nın­da süren doğa ve çevre kat­li­amı­na karşı yavaş yavaş hem yerel de hem de ülke ça­pın­da ya­şa­nan çevre mü­ca­de­le­si ile bugün gel­di­ği­miz bu nok­ta­da biz­ler çevre mü­ca­de­le­sin­den sa­de­ce börtü böcek ola­rak değil her gün dün­ya­mı­zı her gün talan eden bu so­rum­suz vahşi ka­pi­ta­liz­mi or­ta­dan kal­dır­ma­dan dün­ya­mız­da devam eden bu teh­li­ke­yi ber­ta­raf ede­me­ye­ce­ği­mi­zi bi­li­yo­ruz. O ne­den­le yılda sa­de­ce 5 Ha­zi­ran’la sı­nır­lı kal­ma­dan her gün her saat çevre ve Eko­lo­jik mü­ca­de­le için hazır ol­ma­lı­yız. Söz­le­ri­mi başta İkiz­de­re olmak üzere bugün ül­ke­miz­de ve Dün­ya­da çevre ve Eko­lo­ji için mü­ca­de­le eden­le­ri saygı ile se­lam­lı­yo­ruz. Bu uğur­da ha­yat­la­rı­nı kay­be­den­le­ri de mü­ca­de­le­miz­de bir bay­rak gibi ta­şı­ma­ya söz ve­ri­yo­ruz’ ’dedi.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

Rizeliler, Çaylıklarına Yabancıları Sokmamakta Kararlı

Pan­de­mi ile bir­lik­te geç­ti­ği­miz yıl­dan iti­ba­ren sınır ka­pı­la­rı­nın ka­pan­ma­sı ile bir­lik­te ça­yı­nı Gürcü çay iş­çi­le­ri ye­ri­ne ken­di­le­ri top­la­ma­ya baş­la­yan Ri­ze­li­ler, çay­lık­la­rı­na ya­ban­cı­la­rı sok­ma­mak­ta ka­rar­lı gö­rü­nü­yor.

1 Ha­zi­ran iti­ba­riy­le Sarp Sınır Ka­pı­sı yaya ge­çiş­le­ri­ne açıl­ma­sı­na rağ­men Ri­ze­li­ler, Gürcü çay iş­çi­le­ri­ni ter­cih et­me­ye­rek çay­la­rı­nı imece usulü ile top­la­ma­yı sür­dü­rü­yor.
Ge­çit­ği­miz yıl çay se­zo­nun­da pan­de­mi ne­de­niy­le Gür­cis­tan uy­ruk­lu çay tarım iş­çi­le­ri Tür­ki­ye’ye gi­re­me­yin­ce çayın nasıl top­la­na­ca­ğı çok tar­tış­ma ko­nu­su ol­muş­tu. Çay ta­rı­mı­nın ya­pıl­dı­ğı iller Rize, Art­vin, Gi­re­sun ve Trab­zon olsa da çay top­la­ma­nın ak­sa­ya­ca­ğı al­gı­sı geç­ti­ği­miz yıl tüm Tür­ki­ye’de gün­dem olmuş, çayın nasıl top­la­na­ca­ğı ko­nu­şul­muş­tu. Geç­ti­ği­miz yıl 19 Mayıs iti­ba­riy­le açı­lan 2020 yaş çay se­zo­nu 21 Ekim 2020 ta­ri­hin­de son buldu ancak hiç­bir ak­sa­ma ya­şan­ma­dan bütün Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­sin­de çay ha­sa­dı imece ya­pı­la­rak ta­mam­lan­dı. Gür­cis­tan’dan iş­çi­le­rin ge­le­me­yi­şi ise ne­re­dey­se yok ol­ma­ya yüz tut­muş bir kül­tür olan ‘İmece’ kül­tü­rü­nün ye­ni­den hayat bul­ma­sı­na sebep oldu.
Rize’de bir çok köyde es­ki­den de ol­du­ğu gibi in­san­lar bir­bir­le­riy­le yar­dım­la­şa­rak se­zo­nu kolay bir şe­kil­de ge­çir­di. İmece kül­tü­rü­nün ta­dı­nı alan va­tan­daş­lar bu yıl da imece usulü ile ça­yı­nı top­la­ma­yı sür­dü­rü­yor. 1 Ha­zi­ran iti­ba­riy­le Gür­cis­tan ile ka­pı­la­rın açıl­ma­sı­na rağ­men va­tan­daş­lar yine kendi çay­lık­la­rı­na gi­re­rek, kendi çay­la­rı­nı ken­di­si top­la­dı. Rize’de ye­ni­den can­la­nan imece kül­tü­rü hem çay se­zo­nun­da har­ca­nan pa­ra­nın ta­ma­mı­nın Tür­ki­ye’de kal­ma­sı­na hem de Türk ça­yı­nın ka­li­te­si­nin art­ma­sı­na ve­si­le oldu.
“Sınır ka­pı­la­rı açıl­dı ama Gür­cü­ler’e ye­ni­den çay top­lat­mak is­te­mi­yo­ruz”
Ço­cuk­luk yıl­la­rın­dan ha­tır­la­dı­ğı imece kül­tü­rü­nün pan­de­mi ne­de­niy­le ye­ni­den can bul­du­ğu­nu dile ge­ti­ren Mu­mi­ne Çay­lak isim­li çay üre­ti­ci­si “İmece kül­tü­rü bizim ço­cuk­lu­ğu­muz­dan beri vardı ama biz İstan­bul’a gi­din­ce Gür­cis­tan­lı­la­ra kaldı çay bah­çe­le­ri. Pan­de­mi ne­de­niy­le şeh­ri­mi­ze dö­nün­ce de ye­ni­den kendi ken­di­mi­ze çay­la­rı­mı­zı top­la­ma­ya baş­la­dık. Ben nor­mal­de İstan­bul Üm­ra­ni­ye’de otu­ru­yo­rum ama her yıl gelip ça­yı­mı ken­dim top­lu­yo­rum. Sınır ka­pı­la­rı açıl­dı ama Gür­cis­tan­lı­la­ra ye­ni­den çay top­lat­mak is­te­mi­yo­ruz. Biz bu şe­kil­de 10-15 kişi olu­yo­ruz ve güle oy­na­ya, kah­ka­ha ata­rak ça­yı­mı­zı top­lu­yo­ruz. Bugün yen­ge­miz­de he­pi­miz çay top­lu­yo­ruz, 2 hafta sonra da bana ge­lecek sıra, her­kes benim çay bah­çem­de çay top­la­ya­cak. Sı­ray­la gi­di­yo­ruz. Ben biraz geç ka­tıl­dım ara­la­rı­na ama sezon açıl­dı­ğın­dan bu­gü­ne sı­ray­la 15 ki­şi­ye yakın kişi çay top­lu­yor­lar” şek­lin­de ko­nuş­tu.
“Sı­ray­la ak­ra­ba­la­rı­mı­zın bah­çe­si­ne gi­ri­yo­ruz”
Ken­di­si kom­şu­la­rı­na yar­dım et­tik­ten sonra sıra kendi ça­yı­nın top­lan­ma­sı­na gelen Şeh­za­ne Yıl­dız ise ime­ce­den mem­nun ol­duk­la­rı­nı dile ge­ti­re­rek “Ka­pı­la­rın ka­pan­ma­sı iyi oldu. Para bizim in­sa­nı­mı­za kaldı. İnsa­nı­mız ça­lış­tı. İstan­bul’dan gelen baya kişi oldu. Bugün 10 ki­şi­yiz. Benim bah­çem­de ça­lı­şı­yo­ruz. Bende sı­ray­la on­la­rın bah­çe­si­ne çay top­la­ma­ya gi­di­yo­rum” dedi.
Sema Aloğ­lu isim­li bir başka çay üre­ti­ci­si de çay top­la­mak için ak­şam­dan sabah ol­ma­sı­nı bek­le­dik­le­ri­ni, çay bah­çe­le­rin­de bir araya gel­dik­çe eğ­le­ne­rek çay top­la­dık­la­rı­nı söz­le­ri­ne ek­le­ye­rek “Bir­lik olun­ca daha iyi olu­yor. Bil­di­ği­niz insan, kay­ta­rı­yor mu kay­tar­mı­yor mu dü­şün­ce­si yok. Böyle imece usulü çay top­la­mak daha iyi olu­yor. Sı­ray­la top­lu­yo­ruz. Biz zaten ak­ra­ba­yız, kar­deş, yenge falan. Bir gün bana top­lu­yor­sak diğer gün içi­miz­den bir baş­ka­sı­na top­lu­yo­ruz. Sı­ray­la gi­di­yo­ruz. Akşam eve gi­din­ce yo­rul­du­ğu­mu­zu an­lı­yo­ruz ama sabah olsa da yine be­ra­ber olsak di­yo­ruz” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Pan­de­mi ne­de­niy­le bir­çok in­sa­nın ça­lı­şa­ma­dı­ğı­nı ve ken­di­le­ri­nin de ev eko­no­mi­si­ne bu şe­kil­de katkı sağ­la­dı­ğı­nı dile ge­ti­ren Ayşe Yıl­dı­rım ise “Yo­ru­cu ama bir o kadar da zevk­li. Şü­kür­ler olsun Rab­bi­mi­ze bize bu im­ka­nı verdi. Sa­de­ce biraz çay satma sı­kın­tı­mız var. Ondan do­la­yı biraz sı­kı­lı­yo­ruz açık­ça­sı. Biz kendi ara­mız­da top­lu­yo­ruz, dı­şa­rı­dan da işçi al­mı­yo­ruz ama is­ti­yo­ruz ki biraz da rahat sa­ta­lım ça­yı­mı­zı. Pan­de­mi ne­de­niy­le nice in­san­lar ça­lış­mı­yor. Ne güzel eş­le­ri­mi­ze des­tek olu­yo­ruz” diye ko­nuş­tu.

Haber Merkezi