VALİ ÇEBER TÜRKİYE OLİMPİYAT MERKEZİNDE ŞAMPİYON GÜREŞCİLERLE BULUŞTU

Rize Va­li­si Kemal ÇEBER, Sa­lar­ha Spor­cu Kamp Olim­pi­yat Mer­ke­zi­ni zi­ya­ret ede­rek, 2021 Gre­ko-Ro­men Güreş Av­ru­pa ve Dünya Şam­pi­yon­lu­ğu ön­ce­sin­de, An­tal­ya Kemer’de ger­çek­le­şen, Genç­ler Milli Takım Kamp Kad­ro­su Tür­ki­ye Şam­pi­yo­na­sın­da ba­şa­rı­lı olan spor­cu­la­rı ödül­len­di­re­rek devam eden kamp ha­zır­lık ant­ren­man­la­rı­nı iz­le­di.

Rize Va­li­si Kemal ÇEBER’i, Sa­lar­ha Olim­pi­yat Ha­zır­lık Mer­ke­zi­ne ge­li­şin­de, Vali Yar­dım­cı­sı Gül­ha­ni Ozan SARI, Rize Genç­lik ve Spor il Mü­dü­rü Gür­han YIL­DIZ ve Tür­ki­ye Güreş Fe­de­ras­yo­nu As Baş­ka­nı Mahir BİBE­ROĞ­LU ve Gro­ko-Ro­men Güreş Tek­nik Di­rek­tö­rü Rüs­tem KO­YUN­CU kar­şı­la­dı­lar.
Genç­lik ve Spor Ba­kan­lı­ğı, Tür­ki­ye Güreş Fe­de­ras­yo­nu ta­ra­fın­dan, 09-11 Nisan 2021 ta­rih­le­ri ara­sın­da, An­tal­ya’nın Kemer İlçesi Be­le­di­ye Spor Sa­lo­nun­da ger­çek­le­şen, 2021 Genç­ler Gre­ko-Ro­men Güreş Av­ru­pa ve Dünya Şam­pi­yon­la­rı Milli Takım Kamp Kad­ro­su Be­lir­le­me seç­me­le­rin­de, 77 ki­lo­da Çay­kurs­por Güreş (TOHM) Yük­sel SARIÇİÇEK ve 97 ki­lo­da Çay­kurs­por Güreş (TOHM) Mus­ta­fa OLGUN ya­rış­ma­nın Tür­ki­ye Şam­pi­yon­lu­ğu bi­rin­ci­li­ği ba­şa­rı­sı­nı elde et­miş­ler­di. Mü­sa­ba­ka­lar­da, Çay­kurs­por gü­reş­çi­le­rin­den 60 ki­lo­da Bekir ATEŞ, 97 ki­lo­da Nihat KARA ve 55 ki­lo­da Mü­ca­hit TİRYAKİ şam­pi­yo­na­nın Tür­ki­ye üçün­cü­lü­ğü ba­şa­rı­sı elde et­miş­ler­di. ÇAY­KUR spor Gre­ko-Ro­men Güreş Ku­lü­bü Genç­ler ta­kı­mı mü­sa­ba­ka­la­rın so­nun­da takım ha­lin­de şam­pi­yo­na­nın en ba­şa­rı­lı bi­rin­ci ta­kı­mı ol­muş­tu.
Rize Va­li­si Kemal ÇEBER, Sa­lar­ha Tür­ki­ye Olim­pi­yat Ha­zır­lık Mer­ke­zi Şam­pi­yon gü­reş­çi­le­ri bu­luş­ma zi­ya­re­tin­de yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, “Tür­kün gü­cü­nü gös­te­ren şam­pi­yon spor­cu­la­rı­mız­la bir arada ol­mak­tan çok mut­lu­yum. Siz­ler hem ili­mi­zi hem de ül­ke­mi­zi ulu­sal alan­lar­da tem­sil edi­yor­su­nuz. Sizin ka­zan­dı­ğı­nız her ma­dal­ya biz­ler için guru kay­na­ğı olu­yor. Ay­rı­ca gü­re­şin bizim kül­tü­rü­müz­de çok ayrı bir yeri var. Siz­le­rin bu alan­da elde et­ti­ği­niz her ba­şa­rı aynı za­man­da bizim kül­tü­rel de­ğer­le­ri­mi­ze ne kadar sahip çık­tı­ğı­mı­zın bir gös­ter­ge­si olu­yor.
Şuan Sayın Cum­hur­baş­ka­nı­mız Recep Tay­yip Er­do­ğan ön­cü­lü­ğün­de Ba­kan­lık­la­rı­mı­zın da ça­lış­ma­la­rı ile bir­lik spor ala­nın­da ciddi iler­le­me­ler kat­let­tik. İna­nı­yo­rum ki iler­le­yen sü­reç­ler­de siz­le­rin ve siz­le­ri ye­tiş­ti­ren ant­re­nör­le­ri­mi­zin sa­ye­sin­de çok daha güzel yer­le­re ge­le­ce­ğiz.
Rize’miz geç­miş­te ve yakın ta­rih­te Tür­ki­ye’ye Olim­pi­yat, Dünya ve Av­ru­pa şam­pi­yon­la­rı ka­zan­dır­mış bir şeh­ri­miz­dir. Rize aynı za­man­da ata sporu gü­re­şin­de şeh­ri­dir.
Çay­kurs­por güreş ku­lü­bü­müz ve Olim­pi­yat Kamp Mer­ke­zi­mi­zin (TOHM) alt ya­pı­sın­da baş­la­ya­rak pro­fes­yo­nel ve milli olan gü­reş­çi­le­ri­mi­zi ül­ke­mi­ze ve ili­mi­ze bun­dan son­ra­da çok daha yeni Olim­pi­yat, Av­ru­pa ve Dünya şam­pi­yon­la­rı çı­kar­ma­la­rı için dev­let ola­rak ne yap­ma­mız ge­re­ki­yor­sa ya­pı­yo­ruz. Ve daha da faz­la­sı­nı yap­ma­ya devam ede­ce­ğiz. Genç gü­reş­çi­le­ri­mi­zin en son An­tal­ya’daki mü­sa­ba­ka­lar­da elde etmiş ol­duk­la­rı ba­şa­rı­la­rın­dan do­la­yı her bir spor­cu­mu­zu, Genç­lik ve Spor Ba­kan­lı­ğı­mız, Tür­ki­ye Güreş Fe­de­ras­yo­nu, Çay­kurs­por ku­lü­bü yö­ne­ti­mi­ni ve on­la­ra her daim des­tek olan, Rize Genç­lik ve Spor İl Mü­dür­lü­ğü­mü­zü kut­lu­yo­rum. Mü­sa­ba­ka­lar­da or­ta­ya koy­muş ol­duk­la­rı ba­şa­rı­lı gü­reş­ler­le, elde etmiş ol­duk­la­rı bi­rin­ci­lik ve üçün­cü­lük şam­pi­yon­luk­la­rıy­la, ül­ke­mi­ze, Rize’mize ve Çay­kur’a gurur ya­şat­tı­nız.” dedi.
Sa­lar­ha Spor­cu Olim­pi­yat Kamp Mer­ke­zi hak­kın­da, Rize Genç­lik ve Spor İl Mü­dü­rü Gür­han Yıl­dız’dan bilgi alan, Rize Va­li­si Kemal ÇEBER ve ber­be­rin­de­ki­ler, zi­ya­re­tin so­nun­da şam­pi­yon gü­reş­çi ve ant­re­nör­le­ri­ne çe­şit­li he­di­ye­ler tak­dim et­tik­ten sonra, bir müd­det spor­cu­la­rın id­man­la­rı­nı iz­le­di.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali KA­VAL­CI