RTEÜ’nin Asya Üniversiteleri Arasındaki Başarısı

Son yıl­lar­da bi­lim­sel ba­şa­rı ve top­lum­sal hiz­met ça­lış­ma­la­rı ile dünya üni­ver­si­te­le­ri lis­te­le­rin­de adın­dan sıkça söz et­ti­ren Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si (RTEÜ), bu kez de ‘Dün­ya­nın En İyi Asya Üni­ver­si­te­le­ri’ sı­ra­la­ma­sın­da ken­di­ni gös­ter­di.

RTEÜ, Times Hig­her Edu­ca­ti­on’ın (THE) 02.06.2021 ta­ri­hin­de ya­yın­la­dı­ğı 2021 Asya Üni­ver­si­te­le­ri Sı­ra­la­ma­sın­da (THE Asia Uni­ver­sity Ran­kings 2021) 401+ sı­ra­ya yer­le­şe­rek, kı­ta­lar ba­zın­da de­ğer­len­di­ri­len sı­ra­la­ma­da Asya’nın en iyi üni­ver­si­te­le­ri lis­te­si­ne adını yaz­dır­dı.
Dün­ya­nın en say­gın yük­se­köğ­re­tim de­re­ce­len­dir­me ku­ru­luş­la­rın­dan biri olan Times Hig­her Edu­ca­ti­on’ın yü­rüt­tü­ğü söz ko­nu­su böl­ge­sel sı­ra­la­ma­da bu yıl Tür­ki­ye’den 43 üni­ver­si­te yer aldı. RTEÜ, sı­ra­la­ma­ya giren Türk üni­ver­si­te­le­ri ara­sın­da 20. sı­ra­da, dev­let üni­ver­si­te­le­ri ara­sın­da ise 12. sı­ra­da yer aldı.
Lis­te­de 401+ da yer alan Türk Üni­ver­si­te­le­ri harf sı­ra­sı­na göre sı­ra­lan­mış­tır.
1. ve 2. sı­ra­da Çin’den Tsing­hua ve Pe­king Üni­ver­si­te­le­ri var 30 fark­lı böl­ge­den top­lam 551 üni­ver­si­te­nin lis­te­ye gi­re­bil­di­ği Asya Üni­ver­si­te­le­ri 2021 yılı sı­ra­la­ma­sın­da bi­rin­ci ve ikin­ci sı­ra­ya Tsing­hua Üni­ver­si­te­si ve Pe­king Üni­ver­si­te­si ile Çin yer­leş­ti. Söz ko­nu­su sı­ra­la­ma­da Ja­pon­ya ise 116 üni­ver­si­te ile en çok tem­sil edi­len ülke oldu.


Haber: Mus­ta­fa SAKLI