RİZE’DE 5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ ETKİNLİĞİ KAPSAMLI KUTLANDI

Rize Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi Metin, 5 Ha­zi­ran Dünya Çevre Günü do­la­yı­sıy­la Av­ru­pa Bir­li­ği ve Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti ta­ra­fın­dan fi­nan­se edi­len, “Rize Atık Su pro­je­si” kap­sa­mın­da Dünya Çevre günü için dü­zen­le­nen ya­rış­ma­la­rın ödül tö­re­ni­ne ka­tıl­dı.

5 Ha­zi­ran Dünya Çevre Günü do­la­yı­sıy­la, Rize Be­le­di­ye­si ile İl Çevre ve Şe­hir­ci­lik Mü­dür­lü­ğü’nün şeh­ri­miz­de yü­rüt­müş ol­du­ğu, resim, slo­gan, mek­tup, fo­toğ­raf ve atık yağ ka­te­go­ri­le­rin­de dü­zen­le­nen Dünya Çevre Günü kut­la­ma prog­ram­la­rı Kur­tu­luş İlko­ku­lu bah­çe­sin­de ya­pı­lan et­kin­lik­le sona erdi.

Çevre te­miz­li­ği bi­lin­ci­nin özel­lik­le ço­cuk­la­rı­mız ve fark­lı yaş grup­la­rı­nı kap­sa­yı­cı şe­kil­de top­lum üze­rin­de et­ki­si­ni art­tır­mak üzere Rize Be­le­di­ye­si’nin de des­tek­le­riy­le Kur­tu­luş İlko­ku­lu bah­çe­sin­de dü­zen­le­nen et­kin­lik, Çevre Şe­hir­ci­lik Bakan Yar­dım­cı­sı Prof. Dr. Meh­met Emin Bin­pı­nar’ın, Video ko­nuş­ma­sı ile baş­la­tıl­dı.

Prog­ra­ma, Rize Va­li­si Kemal Çeber, Rize Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi Metin, İl Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Albay Hakan De­de­ba­ğı, Çevre ve Şe­hir­ci­lik İl Mü­dü­rü Ali Ser­kan Savaş, İl Milli Eği­tim Mü­dü­rü Engin Emen, RTEÜ Rek­tör Prof. Dr. Hü­se­yin Ka­ra­man, İl Müf­tü­sü Naci Çak­mak­çı, Öğ­ret­men­ler, öğ­ren­ci­ler ve va­tan­daş­lar ka­tıl­dı.
Dünya Çevre günü do­la­yı­sıy­la bir ko­nuş­ma ger­çek­leş­ti­ren Rize Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Rahmi Metin; İnsa­noğ­lu var olu­şun­dan bu yana do­ğay­la iç içe ya­şa­mış­tır. Ne yazık ki sa­na­yi­leş­mey­le bir­lik­te doğal çev­re­nin çö­kü­şü baş­la­mış­tır. En­düst­ri­yel­leş­me­nin ve tek­no­lo­ji­nin ya­nın­da tü­ke­ti­min art­ma­sı doğa tah­ri­ba­tı­nı ar­tır­mış, ön­ce­le­ri kir­li­lik tut­ma­yan doğa artık ken­di­ni ye­ni­le­ye­mez du­ru­ma gel­miş­tir.
Bunun so­nu­cun­da da ulu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı bir çevre so­ru­nu or­ta­ya çık­mış­tır. 1972 yı­lın­da Stock­holm’da ya­pı­lan “İnsa­nın Çev­re­si Kon­fe­ran­sı”na ül­ke­miz­de ka­tıl­mış, böy­le­ce çevre ko­nu­sun­da en önem­li ça­lış­ma baş­la­mış­tır.
Bu sü­reç­le bir­lik­te iklim kri­zi­ne dö­nüş­müş kü­re­sel ısın­ma ve çevre kir­li­li­ği dün­ya­nın ve ül­ke­mi­zin en önem­li baş­lık­la­rın­dan biri olmuş ve pro­je­ler oluş­tu­rul­muş­tur.
Biz­ler de ül­ke­miz­de­ki çevre ça­lış­ma­la­rı­na des­tek ver­mek ve şeh­ri­mi­zin ken­di­ne özgü ta­bi­atı­nı, ha­bi­ta­tı­nı, en­de­mik bitki çe­şit­le­ri­ni, top­ra­ğı­nı ve su­yu­nu ko­ru­mak ama­cıy­la çe­şit­li ku­rum­la­rı­mız­la bir­lik­te pro­je­ler baş­lat­tık.
ATIK SU ARIT­MA TESİSİ KU­RU­YO­RUZ
Ön­ce­lik­li ola­rak bi­linç­siz­ce tü­ke­ti­len ve artık do­ğa­ya zarar ver­me­ye baş­la­yan atık su­la­rın ye­ni­den kul­la­nı­mı için bir pro­je­nin te­me­li­ni atı­yo­ruz.
Yaşam stan­dart­la­rı­nın yük­sel­me­si­ne bağlı ola­rak artan su kul­la­nı­mı, te­miz­lik an­la­yı­şı, sa­na­yi te­sis­le­ri zaten kı­sıt­lı mik­tar­da olan kul­la­nı­la­bi­lir suyun kir­len­me­si­ne ve tü­ken­me­si­ne yol aç­mak­ta­dır. Bu kir­li­lik ve tü­ke­ti­mi te­la­fi etmek için biz­ler de şeh­ri­mi­ze Atık Su Arıt­ma Te­si­si ku­ru­yo­ruz.
Çünkü su­la­rın arı­tıl­ma­dan do­ğa­ya tek­rar ve­ril­me­si, var olan kay­nak su­yu­nu da kir­let­ti­ği gibi bütün can­lı­la­rın yaşam alan­la­rı­na da zarar ver­mek­te­dir. Biz­ler de Rize’mizin yem­ye­şil do­ğa­sı­nı ko­ru­mak ve ge­le­ce­ği­ne sahip çık­mak için Rize Atık Su Arıt­ma Te­si­si­ni inşa edi­yo­ruz. Çünkü arıt­ma te­sis­le­ri sa­ye­sin­de su­lar­da­ki kir­li­lik oranı %95 ora­nın­da azal­tı­la­bil­mek­te­dir. Böy­le­ce hem hal­kı­mı­zın hem de ge­lecek ne­sil­le­ri­mi­zin sağ­lı­ğı­nı ko­ru­ya­rak, şeh­ri­mi­zin zen­gin eko­sis­te­mi­ne katkı sağ­la­ya­ca­ğız.
DOĞA İÇİN ÇEVRE İÇİN KAY­BE­DECEK ZA­MA­NI­MIZ YOK
Yine aynı şe­kil­de şeh­ri­mi­zin en önem­li gelir kay­na­ğı olan Çay, fab­ri­ka­lar­da iş­len­dik­ten sonra artık ola­rak ka­la­nı çöp ola­rak do­ğa­ya dön­mek­te­dir. Bir en­düst­ri­yel atık olan bu çöp çev­re­de büyük gö­rün­tü ve top­rak kir­li­li­ği­ne se­be­bi­yet ver­mek­te­dir.
Biz­ler de bu çöpün çev­re­ye ver­di­ği za­ra­rı ön­le­mek ve geri dö­nü­şüm­le tek­rar eko­no­mi­ye ka­zan­dır­mak için Çay Çö­pün­den Man­gal Kö­mü­rü ve Elekt­rik Üre­tim Te­si­si’nin te­me­li­ni attık ve en kısa za­man­da da fa­ali­ye­te ge­çir­me­yi plan­lı­yo­ruz. Çünkü doğa için, çevre için artık kay­be­decek çok za­ma­nı­mız yok.
Yılda ton­lar­ca atık ola­rak çıkan ve do­ğa­yı kir­le­ten bu çöpü top­la­ya­rak, yıl­lık 4.200 ton üre­tim ka­pa­si­te­li te­si­si­miz­de man­gal kö­mü­rü üret­me­yi plan­lı­yo­ruz. Ay­rı­ca çay’ın için­de bu­lu­nan %16 ci­va­rın­da­ki yağ dan da aylık 0,8 MWh elekt­rik üre­te­ce­ğiz. Aynı za­man­da bu te­si­si­miz­de is­tih­da­ma katkı sağ­la­ya­cak 20 ile 30 ki­şi­ye de iş im­kâ­nı oluş­tur­muş ola­ca­ğız.
Böy­le­ce çay üre­ti­mi ve ima­la­tın­da or­ta­ya çıkan çay atı­ğı­nı ber­ta­raf ede­rek, ye­ni­le­ne­bi­lir ener­ji kay­na­ğı ola­rak eko­no­mi­mi­ze ka­zan­dı­ra­ca­ğız.
SIFIR ATIK ÇA­LIŞ­MA­LA­RI 7’DEN 70’E DEVAM EDİYOR
Yine aynı şe­kil­de çev­re­nin öne­mi­ni or­ta­ya koy­mak ve çevre du­yar­lı­lı­ğı­mı­zı ar­tır­mak için 7’den 70’e her­ke­sin dâhil ola­ca­ğı “Sıfır Atık” ça­lış­ma­la­rı ve kam­pan­ya­la­rı ya­pıl­mak­ta­dır. “Rize Senin” pro­je­siy­le ana­oku­lu, il­ko­kul, or­ta­okul ve lise olmak üzere top­lam­da 51 okul, 25.000 öğ­ren­ci ve 50.000 ve­liy­le çevre ve sıfır atık ça­lış­ma­la­rı ya­pıl­mış­tır. 35,000 konut, 718 adet iş­ye­ri­ne ula­şı­la­rak atık pil­ler, elekt­ro­nik atık­lar, atık giy­si­ler, cam­lar, plas­tik­ler, me­tal­ler ve atık yağ­lar top­lan­mış­tır. 5 Ha­zi­ran Dünya Çevre Günü et­kin­lik­le­ri kap­sa­mın­da çe­şit­li kam­pan­ya ve ya­rış­ma­lar­la çevre kir­li­li­ği­ni ön­le­me­ye des­tek sağ­la­ma­yı plan­lı­yo­ruz. Bu çer­çe­ve­de Bit­ki­sel Atık Yağ Top­la­ma, Fo­toğ­raf Ya­rış­ma­sı, Mek­tup Ya­rış­ma­sı, Slo­ğan Ya­rış­ma­la­rı dü­zen­le­ye­rek de­re­ce­ye gi­ren­le­re he­di­ye­ler ve­re­rek geri dö­nü­şü­mü daha cazip ve eğ­len­ce­li du­ru­ma ge­ti­ri­yo­ruz. Çevre ko­nu­sun­da­ki bu du­yar­lı­lı­ğı­mı­zın yap­tı­ğı­mız proje ve ça­lış­ma­lar­la devam ede­ce­ği­ni, ge­lecek ne­sil­le­re daha ya­şa­nı­la­bi­lir ve temiz bir dünya bı­ra­ka­ca­ğı­mı­zı te­men­ni edi­yor, 5 Ha­zi­ran Dünya Çevre Gü­nü­nü kut­lu­yo­rum.
Haber: Bay­ram Ali Ka­val­cı


Foto: Rize Be­le­di­ye­si Ba­sı­nı