İKİZDEREDEN GEZİ ÇIKMAZ-3

İşken­ce dere Va­di­sin­de ya­pıl­mak is­te­nen Taş Oca­ğı­na tepki gös­te­ren köy in­sa­nı­na bir­çok ke­sim­den des­tek olu­yor. Ya­pı­lan işin ne kadar doğru yan­lış ol­du­ğu­na gir­mek is­te­mi­yo­rum.
Bu­ra­da ya­kın­dan göz­lem­le­di­ğim şu ki, des­tek gös­te­ri­yo­ruz adı al­tın­da gü­ven­lik güç­le­ri­nin söy­le­di­ği aşırı uç­la­rın pro­va­ka­tif ça­lış­ma­sı var.
45 gün­dür ara­lık­sız devam eden hal­kın haklı is­ya­nı­na ka­tıl­ma­mak müm­kün değil. Zira o güzel va­di­yi Taş Ocağı ya­pıl­sın diye karar ve­ren­ler­den çok daha iyi bi­li­yo­rum. Orada Taş Ocağı ol­ma­ma­lı. Liman dol­gu­su için al­ter­na­tif mal­ze­me kul­la­nı­la­bi­lir beton tab­li­ye­ler gibi.
Tepki ey­le­min­de yöre in­sa­nı­nın ta­ma­men haklı ol­du­ğu­nu ra­hat­lık­la söy­le­rim.
Bu saf­ha­ya gel­me­de, va­tan­da­şı iş yapan firma ile karşı kar­şı­ya ge­tir­me­de Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı­nın il­gi­li ka­de­me­le­ri sı­nıf­ta kal­mış­tır. Yöre in­sa­nı­nı adam ye­ri­ne koy­ma­dan, sorgu sual ve bilgi ver­me­den köy hal­kı­nın ara­zi­si­ne iş ma­ki­ne­siy­le gi­ri­şil­me­si­nin kabul edi­lir yönü yok­tur.
Of’ta bu Ba­ka­nın kö­yü­ne aynı iş ma­ki­ne­si sorgu sual et­me­den girse ne ya­pı­lır­dı, Ba­ka­nın ağ­zın­dan öğ­ren­mek is­ter­dim. Cevap ve­re­ce­ği­ni san­mam zira halka bil­gi­len­dir­me top­lan­tı­sı­nı halk­tan ka­çı­rır­ca­sı­na Ga­ze­te­ci­ye yasak, liste dışı köy­lü­le­rin iz­le­me­si­ne yasak koyan zih­ni­yet­ten olum­lu cevap bek­le­mi­yo­rum. İşken­ci­de­re Va­di­sin­de Taş Oca­ğı­na ulaş­mak­la için yol ça­lış­ma­sı ya­pı­lı­yor ve 45 gün­dür yöre in­sa­nı­nın tepki gös­ter­me­si­ne ve eylem yap­ma­sı­na rağ­men devam edi­yor.
Bu­ra­da köy hal­kı­na hak­sız­lık ya­pıl­dı­ğı doğ­ru­dur.
Hak­sız­lık­lar­la karşı kar­şı­ya kalan köy halkı kim­den des­tek gö­rü­yor­sa ha­liy­le on­la­rın ya­nın­da olu­yor. Des­tek verme ko­nu­sun­da do­ğa­ya du­yar­lı ol­duk­la­rı­nı söy­le­yen mar­ji­nal gu­rup­lar yok değil. Böyle gu­rup­lar sa­ye­sin­de Va­li­lik ta­ra­fın­dan iki kez 15 er gün­lük ola­ğa­nüs­tü hal ilan edil­me­si­nin bir se­be­bi olsa gerek. Köy in­sa­nı­nın 45 gün­dür gös­ter­di­ği tep­ki­ler ne zaman sona erer bi­lin­mez ama bu in­san­la­ra des­tek ve­ri­yo­ruz diye yur­dun Gü­ney­do­ğu­da­ki en ucun­dan Hak­kâ­ri’den Kal­kan­de­re Ce­za­evin­de yatan yan­daş­la­rı­nı zi­ya­ret et­tik­ten sonra İkiz­de­re’ye ge­len­le­rin ve İşken­ce­de­re Va­di­sin­de o malum işa­ret­le­ri ya­pan­la­rın des­te­ği­ne de inan­mak biraz zor dost­la­rım.
Rize in­sa­nı­nın o des­te­ğe ih­ti­ya­cı yok.
Hak­kâ­ri’den gelen bö­lü­cü ka­til­le­ri­ni sa­vu­nan­la­ra ka­tıl­mak müm­kün de­ğil­dir. Bö­lü­cü ka­til­le­ri sa­vu­nan­la­rın İkiz­de­re’de ne işi var.
Ad­la­rı­nı kolay kolay anmak ve yaz­mak is­te­me­di­ğim bö­lü­cü eş­kı­ya­nın, vatan ev­la­dı asker ve po­lis­le­rin, öğ­ret­men ve hem­şi­re­le­rin ka­til­le­ri­ni sa­vu­nan Hak­kâ­ri­li Avu­kat­la­rın sa­vun­ma­sı­na İkiz­de­re’nin, İşken­ci de­re­nin ih­ti­ya­cı yok­tur. Asker, Polis, Öğ­ret­men ka­til­le­ri­ni sa­vu­nan­la­rın İkiz­de­re’yi sa­vun­ma­sı­nı ben kal­dı­ra­mı­yo­rum.