DAĞ YEŞİL DENİZ MAVİ KALSIN PROJESİ HAYATA GEÇİRİLDİ

Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si Spor Yö­ne­ti­ci­li­ği öğ­ren­ci­le­ri ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen “Dağ Yeşil Deniz Mavi Kal­sın” pro­je­si Doç.Dr. Nihal AKO­ĞUZ reh­ber­li­ğin­de ger­çek­leş­ti­ril­di.

Özel­lik­le Co­vid-19 va­ka­sı ne­de­niy­le uzun za­man­dır evde kal­mak zo­run­da kalan öğ­ren­ci­le­ri do­ğay­la bu­luş­tur­ma­yı ve genç yaş­ta­ki bi­rey­le­re çev­re­yi ko­ru­ma far­kın­da­lı­ğı ver­me­yi amaç­la­yan proje 3 Nisan – 2 Ha­zi­ran ara­sın­da ya­pıl­dı.
Proje kap­sa­mın­da ilk ola­rak lise dü­ze­yin­de­ki öğ­ren­ci­le­re çev­re­nin ko­run­ma­sı ve ye­ni­le­bi­lir ener­ji kay­nak­la­rıy­la il­gi­li uzak­tan eği­tim­ler ve­ril­di.
Daha sonra Rize Be­le­di­ye­si ve Rize İl Orman Mü­dür­lü­ğü kat­kı­la­rıy­la ağaç dikim et­kin­li­ği ger­çek­leş­ti­ril­di.
Pro­je­nin son aya­ğın­da ise üni­ver­si­te öğ­ren­ci­le­ri ta­ra­fın­dan sahil te­miz­li­ği ya­pıl­dı.
Pro­je­nin ağaç dikim et­kin­li­ği­ne Rize İl Orman Mü­dür­lü­ğü Mü­hen­di­si Bur­çak BULUT, proje tem­sil­ci­le­ri Mu­ham­met ÇUBUK, Ba­tu­han SA­RU­HAN, Halit SEZ­GÜN, Gök­tuğ YIL­MAZ, Mah­mut KA­LAY­CI ve Gül­ba­har Hatun Mes­le­ki ve Tek­nik Ana­do­lu Li­se­si öğ­ren­ci­le­ri ka­tıl­dı.
Öğ­ren­ci­le­re doğru ağaç di­ki­miy­le il­gi­li bilgi veren Bur­çak BULUT; “ bu tür pro­je­le­ri des­tek­li­yo­ruz.
Bun­dan son­ra­ki sü­reç­te daha büyük pro­je­ler yap­ma­lı­yız” şek­lin­de açık­la­ma­lar­da bu­lun­du.
2 ay süren proje son ola­rak üni­ver­si­te öğ­ren­ci­le­ri ta­ra­fın­dan ya­pı­lan sahil te­miz­li­ğiy­le sona erdi.


Ha­ber-Fo­to: Mu­ham­met ÇUBUK