ÇAYKUR’UN YENİ ERZURUM BÖLGE MÜDÜRÜ ÖZTÜRK OLDU

Çay­kur Er­zu­rum Pa­zar­la­ma Bölge Mü­dü­rü Resul Zen­gin’in yaş had­din­den emek­li ol­ma­sı­nın ar­dın­dan, Çay­kur Er­zu­rum Pa­zar­la­ma Bölge Mü­dür­lü­ğü­ne, Çay­kur Sa­bun­cu­lar Çay Fab­ri­ka­sı Mü­dü­rü Yakup Öz­türk ge­ti­ril­di.

Çay­kur’un yeni Er­zu­rum Bölge Mü­dü­rü Yakup Öz­türk’ün, Doğu Ana­do­lu Böl­ge­si in­sa­nı ola­rak Doğu Ana­do­lu il­le­ri çok iyi ta­nı­ma­sı ve çayın en çok tü­ke­til­di­ği, Çay­kur Er­zu­rum Bölge Mü­dür­lü­ğü gö­re­vi­ne ge­ti­ril­me­si Doğu Ana­do­lu il­le­rin­de se­vinç­le kar­şı­lan­dı.
Yakup ÖZ­TÜRK kim­dir?
1969 yı­lın­da Kars ilin­de doğdu.
Bursa İmam Hatip Or­ta­oku­lu ve Bursa Top­ha­ne En­düst­ri Mes­lek Li­se­si Eği­ti­mi­nin ar­dın­dan, Ka­ra­de­niz Tek­nik Üni­ver­si­te­sin­de Çay Eks­per­li­ği Bö­lü­mü­nü bi­tir­dik­ten sonra, Ana­do­lu Üni­ver­si­te­si İİBF İkti­sat Bö­lü­mün­den mezun oldu.
1985-1992 yıl­la­rı ara­sın­da, Özel sek­tör­de tu­rizm ala­nın­da ve gıda pa­zar­la­ma­sı üze­ri­ne ti­ca­ri fa­ali­yet­le­rin için­de yer aldı.
Bu süre içe­ri­sin­de Yük­se­köğ­re­ni­mi­ne devam etti.
1992 Çay İşlet­me­le­ri Genel Mü­dür­lü­ğün’ de gö­re­ve baş­la­dı.
1992-2003 Yaş çay üre­ti­mi­nin Tarım ve İşlet­me Bi­ri­min­de görev yaptı.
2003- 2012 Kamu ihale ka­nu­nu ve il­gi­li mev­zu­at ko­nu­sun­da eği­tim ala­rak ÇAY­KUR’un Satın Alma Da­ire­si Baş­kan­lı­ğın­da, Satın Alma Uz­ma­nı ola­rak gö­re­ve ge­ti­ril­di.
Bu kad­ro­da yapım iş­le­ri, hiz­met ve mal alımı gibi iha­le­ler­de ra­por­tör­lük ya­pa­rak ala­nın­da uz­man­laş­tı. 4734 sa­yı­lı Kamu İhale Ka­nu­nu, 4735 sa­yı­lı Kamu İhale Söz­leş­me­le­ri Ka­nu­nu ve il­gi­li Kamu ihale mev­zu­at­la­rı kap­sa­mın­da eği­tim ve se­mi­ner­le­ri­ne ka­tıl­mış­tır.
2012-2021 Gö­rev­de yük­sel­me Sı­na­vı’nı de­re­cey­le ka­zan­mış olup ça­lış­tı­ğı ku­rum­da sı­ra­sıy­la, Çay­kur Per­so­nel Mü­dü­rü, Çay­kur Fab­ri­ka Müdür Yar­dım­cı­sı ve Çay­kur Fab­ri­ka Mü­dü­rü kad­ro­su­na geç­miş­ti.
Çay­kur Kal­kan­de­re Çay Fab­ri­ka­sı Mü­dür­lü­ğü­nün ar­dın­dan, Ça­ye­li Çay­kur Sa­bun­cu­lar Çay Fab­ri­ka­sı Mü­dür­lü­ğü gö­re­vi­nin ar­dın­dan, 1 Ha­zi­ran 2021 ta­ri­hin­de Çay­kur Er­zu­rum Pa­zar­la­ma Bölge Mü­dür­lü­ğü­ne atan­dı.
Yakup Öz­türk evli, iki erkek çocuk ba­ba­sı ve Orta de­re­ce­de İngi­liz­ce bil­mek­te­dir.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali KA­VAL­CI