Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kartal resmen istifa etti

Çay­kur Ri­zes­por Baş­ka­nı Hasan Kar­tal, An­ka­ra’da dü­zen­le­di­ği basın top­lan­tı­sıy­la Çay­kur Ri­zes­por ve Eti­mes­gut Be­le­di­yes­por’daki gö­rev­le­rin­den is­ti­fa et­ti­ği­ni açık­la­dı.

Tür­ki­ye Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu (TFF) ile genel ola­rak ters düş­tü­ğü­nü dile ge­ti­ren Kar­tal, “Artık bun­dan sonra yokum. Ar­ka­daş­la­rım­la gö­rüş­tüm, kulüp baş­kan­lık­la­rın­dan is­ti­fa etme ka­ra­rı aldım. Çay­kur Ri­zes­por ve Eti­mes­gut Be­le­di­yes­por’daki gö­rev­le­rim­den baş­kan ve yö­ne­ti­ci ola­rak ay­rı­lı­yo­rum. İlk genel ku­rul­da da TFF’nin ibra edil­me­me­si için uğ­ra­şa­cak­tım, bir­çok kulüp baş­ka­nıy­la da gö­rüş­tüm. Zan­ne­di­yo­rum ibra da et­me­ye­cek­tik. Böyle olun­ca bir kaos olur­du. Kaos ol­ma­ma­sı için, doğru ola­nın fut­bol­dan benim çe­kil­me­min ola­ca­ğı gö­rü­şüy­le bu ka­ra­rı aldım” dedi.
RİZES­POR VE ETİMES­GUT BELEDİYES­POR’LA HEP BE­RA­BERİM”

Hasan Kar­tal, yine ku­lüp­ler­le be­ra­ber ola­ca­ğı­nı be­lir­te­rek, “Ri­zes­por’la hiç­bir prob­le­min ol­ma­dı, çok sev­di­ğim bir ku­lü­bü­müz­dür. Ay­rı­ca Eti­mes­gut Be­le­di­yes­por Ku­lü­bü de benim ço­cu­ğum gibi bü­yüt­tü­ğüm 2’nci Lig’e kadar ge­tir­di­ğim bir ku­lüp­tür. Yine bun­lar­la be­ra­be­rim. Bu fe­de­ras­yon gi­de­ne kadar in­şal­lah bir daha bir görev al­ma­ya­ca­ğım. Bu fe­de­ras­yo­nun al­tın­da görev yap­ma­ma­ya karar ver­dim” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
ALT YAPI KO­NU­SUN­DA BİR STAN­DART GETİRİLMELİ”
Kulüp borç­la­rın­dan baş­kan­la­rın so­rum­lu ol­ma­sı ile il­gi­li ka­nu­nun çık­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni dile ge­ti­ren Hasan Kar­tal, “Ma­ale­sef bu kanun çık­ma­dı. Ya­ban­cı oy­nat­ma­ya­lım di­yo­ruz. Al­tı­ya­pı ile il­gi­li her­han­gi bir karar alın­ma­dı. 3’üncü Lig’deki bir ta­kı­mın alt ya­pı­da oy­na­ta­ca­ğı ço­cuk­la­rın li­sans­lı ol­ma­sı­nı be­lir­le­me­si lazım, te­sis­le­ri be­lir­le­me­si lazım, bir stan­dart ol­ma­sı lazım. Ör­ne­ğin 3’üncü Lig’den 2’nci Lig’e çı­kar­ken de bir stan­dart ol­ma­sı lazım. 1’nci Lig’e çık­tı­ğı zaman ve yine Süper Lig’e çık­tı­ğı zaman bir stan­dart ol­ma­sı lazım” diye ko­nuş­tu.
“AİLECE BI­RA­KI­YO­RUZ”
Çay­kur Ri­zes­por ve Eti­me­gut Be­le­di­yes­por’a des­te­ği­nin devam ede­ce­ği­ni be­lir­ten Kar­tal, Eti­me­gut Be­le­di­yes­por’u 1 lira borcu ol­ma­dan bı­rak­tı­ğı­nı ifade ede­rek, “Ri­zes­por’u 30 mil­yon TL borç­la bı­ra­kı­yo­rum 160 mil­yon TL borç­la al­mış­tım. Benim gi­bi­le­ri fut­bol­dan so­ğut­tu­nuz. Fe­de­ras­yon ted­bi­ri­ni al­maz­sa ku­lüp­ler borç ba­ta­ğı için­de yüzer.
Ku­lüp­ler Ya­sa­sı’nı Ba­kan­lı­ğa bı­rak­ma­ya gerek yok, biz ha­zır­la­ya­lım on­la­ra su­na­lım. Ba­kan­lık da düz­gün bir hale ge­ti­rir, ya­sal­la­şır. Aile­ce bı­ra­kı­yo­ruz. Oğlum da Genç­ler­bir­li­ği’ndey­di o da bı­rak­mak kay­dıy­la ta­ma­men fut­bol­dan çe­ki­li­yo­ruz. İnşal­lah yö­ne­ti­ci ola­rak tek­rar dö­ne­riz” şek­lin­de ko­nuş­tu.
Hasan Kar­tal, ku­lüp­le­rin genel ola­rak maddi du­ru­mu­nun kötü ol­du­ğu­nu vur­gu­la­ya­rak, “Bakın ya­pı­lan­ma yapan ku­lüp­ler pat­la­ya­cak. O ku­lüp­le­rin hepsi pat­la­ma nok­ta­sı­na ge­lecek. O zaman baş­kan da bu­la­ma­ya­cak­sı­nız” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Haber Merkezi